1. PETER
1. ПЕТРЭ
1.PETRUS
3
 

1 Wives, in the same way submit yourselves to your own husbands so that, if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives,

2 when they see the purity and reverence of your lives.

3 Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes.

4 Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God’s sight.

5 For this is the way the holy women of the past who put their hope in God used to adorn themselves. They submitted themselves to their own husbands,

6 like Sarah, who obeyed Abraham and called him her lord. You are her daughters if you do what is right and do not give way to fear.

7 Husbands, in the same way be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers.

Suffering for Doing Good

8 Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble.

9 Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing.

10 For, “Whoever would love life
    and see good days
must keep their tongue from evil
    and their lips from deceitful speech.

11 They must turn from evil and do good;
    they must seek peace and pursue it.

12 For the eyes of the Lord are on the righteous and his ears are attentive to their prayer,
but the face of the Lord is against those who do evil.”

13 Who is going to harm you if you are eager to do good?

14 But even if you should suffer for what is right, you are blessed. “Do not fear their threats; do not be frightened.”

15 But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect,

16 keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander.

17 For it is better, if it is God’s will, to suffer for doing good than for doing evil.

18 For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body but made alive in the Spirit.

19 After being made alive, he went and made proclamation to the imprisoned spirits—

20 to those who were disobedient long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. In it only a few people, eight in all, were saved through water,

21 and this water symbolizes baptism that now saves you also—not the removal of dirt from the body but the pledge of a clear conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ,

22 who has gone into heaven and is at God’s right hand—with angels, authorities and powers in submission to him.

ЛІыхэмрэ шъузхэмрэ зэрэзэфыщытынхэ фаер

1 Шъо, шъузхэм, шъосэІо, шъуилІыхэм шъуафэІорышІ. Ар шъушІэмэ, ахэмэ ащыщхэр Тхьэм игущыІэхэм ямыдэІухэми, шъо, шъузхэм, зи шъумыІоу, шъуизекІуакІэкІэ шІошъхъуныгъэ яІэ хъущт,

2 гукъэбзагъэрэ Тхьэм ишIолIыкIрэкІэ шъузэрэзекІорэр залъэгъукІэ.

3 Дахэ шъузышІырэр шъуитеплъэу щэрэмыт, шъхьац блэнри, дышъэкІэ зыжъугъэдэхэнри, щыгъын дахэхэри арэу орэмыхъу,

4 ау цІыфхэм амылъэгъоу, шъугухэм арылъэу, гушъэбагъэмрэ гупсэфымрэ къарыкІырэ дэхагъэу мыкІодыжьыщтыр арэу орэхъу дахэ шъузышІырэр. ТхьэмкІэ ащ осэшхо иІ.

5 Сыда пІомэ, джары пасэм бзылъфыгъэ лъапІэхэу Тхьэм щыгугъыщтыгъэхэм зызэрагъэдахэщтыгъэр, ялІыхэми афэІорышІэщтыгъэх.

6 Аущтэу Сарэ* тхьэматэкІэ еджэу, Ибрахьимэ едэІущтыгъ. ШІу шъушІэу, зыми шъущымыщынэмэ, шъори Сарэ шъурибын.

7 Шъо, лІыхэм, шъосэІо, гурыІоныгъэкІэ шъуишъузхэм шъуадэзекІу. Сыда пІомэ, ахэмэ акІуачІэ шъо шъукІуачІэ нахьи нахь макІэшъ ары. Лъытэныгъи афэшъушІ, сыда пІомэ, шъо шъуигъусэу Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэкІэ ахэми ІахьышІоу щыІэныгъэ къаретышъ ары. Аущтэу шъушІэмэ, шъуитхьэлъэІухэм зи къапэуцужьыщтэп.

ШІу зэрашІэрэм пае, ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэм къин ащэчы  

8 Аужыпкъэм шъо пстэуми зыгу-зыпсэу шъущыт. Зыр зым фэгумэкІэу, шъузэкъошэу шъузэрэхъугъэм пае, шІу шъузэрэлъэгъоу, гукІэгъу шъуиІэу, пэгагъэ шъугухэм арымылъэу шъузекІу.

9 Бзэджагъэм бзэджагъэкІэ шъупэмыгъокІыжь, хъуанэрэми шъуемыхъоныжь. Ащ ычІыпІэкІэ, «Тхьэм ынэшІу къышъущерэф» яшъуІу; сыда пІомэ, ибынхэм ащыщ шъухъунэу  Тхьэр къызфышъоджагъэр ынэшІу къызэрэшъущифэрэр ІахьышІоу къышъулъыIэсыныр ары.

10 Сыда пІомэ, «ЩыІэныгъэр шІу зылъэгъоу, мэфэшІухэр зылъэгъу зышIоигъо цІыфым, бзэджэ Іоным ыбзэгу щерэухъум, ыІупэхэри тхьагъэпцІыгъэм щерэухъумэх. 

11 Бзэджагъэм зыщерэдзыий, шІу ерэшІ. Зэзэгъыныгъэм игъогу лъыхъоу ыуж ерэт. 

12 Сыда пІомэ, Зиусхьаным ынаІэ шъыпкъагъэ зиІэ цІыфхэм атырегъэты. ЫтхьакІумэхэри ахэмэ ятхьэлъэІухэм ядэІух. Ау бзэджашІэхэм Зиусхьаным ыкІыб афегъазэ, (дунаим тыригъэкІодыкІынхэм пае)».*   

13 Шъуишъыпкъэу шІушІэным ыуж шъуитмэ, хэт зиягъэ къышъозгъэкІын зылъэкІыщтыр?

14 Ау шъыпкъагъэм пае къин шъущэчми, гъогу мафэ шъутеуцуагъ. Арышъ, цІыфхэм зяшъумыгъэгъащт, зыми зешъумыгъэгъэгумэкІ.

15 Зиусхьанэу Тхьэр шъугухэмкІэ жъугъэлъапІэ. ГугъапІэу шъуиІэмкІэ хэт къышъоупчІыми, гушъэбагъэкІи Тхьэм ишIолIыкIыкІи пэгъокІ ешъутыжьынэу сыдигъуи хьазырэу шъущыт.

16 Мыхъун зи зыдэшъумышІэжьэу шъугухэр къабзэу щыжъугъэтых, Христос зыгу илъхэм яфэшъуашэу шъуизекІокІэ дэгъу ехъоныхэрэр аІуагъэхэмкІэ укІытэжьынхэм пае.

17 Тхьэр аущтэу фаемэ, шІу зэрэшъушІэрэм пае, къин шъущэчыныр нахьышІу, бзэджэшІэным пае къин шъущэчыным нахьи.

18 Сыда пІомэ, Христос Тхьэм пэгъунэгъу тигъэхъуным пае, типсэкІодхэм апае зэ къин ыщэчыгъ, джыри зэ ахэмэ къин афимыщэчыжьынэу. Ежь шъыпкъагъэ иІэу, шъыпкъагъэ зимыІэхэм апае къин ыщэчыгъ. ЦІыфхэм загъалІэм, лІэн фэе цІыфыгъ. Тхьэм ар лІагъэхэм къызахегъэтэджыкІыжьым, мылІэн псагъ.

19 Ы Псэ илъэкІыкІэ чІыпІэ шІункІым* хэс псэхэм адэжь кІуи, Тхьэм икъэбар* аригъэІугъ.

20 Ахэр арыгъэх Нухьэ* къухьэр ышІынэу зыпылъыгъэ мафэхэм Тхьэр щэІэгъэшхокІэ къапаплъэщтыгъэми, ежь емыдэІугъэхэр*. Къухьэм исхэу нэбгырэ заулэ нахь нафэу къапIомэ, нэбгырий* хъухэу, псым хэмыкІуадэхэу къэнэжьыгъэх.

21 Ащ фэдэу, зызэряжъугъэумэхъырэмкІэ Исус Христос лІагъэхэм къызэрахэ-тэджыкІыжьыгъэм пае, шъумыкІодэу Тхьэм джы шъукъегъэнэжьы. Зяжъугъэумэ-хъыныр зыфасІорэр шъупкъыхэм шІоир атешъуукъэбзыкІыныр арэп, шъугухэмкІэ мыхъун зи зыдэшъумышІэжьэу, Тхьэм шъуфэшъыпкъэнэу гущыІэ ешъутыныр ары нахь.

22 Исус Христос уашъом дэкІоягъэу джы мэлэІичхэри, тетыгъорэ лъэкІрэ зиІэхэри ежь фэІорышІэхэу Тхьэм иджабгъукІэ гос.
...

Karı-koca ilişkileri

1>2 Ey kadınlar, aynı şekilde siz de kocalarınıza bağımlı olun. Öyle ki, bazıları Tanrı sözüne inanmasa bile, Tanrı korkusuna dayanan temiz yaşayışınızı görerek kendilerine hiçbir söz söylenmeden siz kadınların yaşayışıyla kazanılsınlar.

3 Süsünüz, örgülü saçlar, altın takılar ve güzel giysiler gibi, dıştan olmasın.

4 Gizli olan iç varlığınız, sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle sizin süsünüz olsun. Bu, Tanrı'nın gözünde çok değerlidir.

5 Çünkü geçmişte ümidini Tanrı'ya bağlamış olan kutsal kadınlar da kocalarına bağımlı olarak böyle süslenirlerdi.

6 Nitekim Sarâ, İbrahim'i «Efendim» diye çağırarak sözünü dinlerdi. İyilik yapar ve hiçbir korkuya kapılmazsanız, siz de Sarâ'nın çocukları olursunuz.

7 Ey kocalar, aynı şekilde siz de daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki, dualarınıza bir engel çıkmasın.

Doğruluk uğruna acı çekmek

8 Sonuç olarak hepiniz aynı düşüncede birleşin. Başkalarının duygularını paylaşın. Birbirinizi kardeşçe sevin. Şefkatli ve alçakgönüllü olun.

9 Kötülüğe kötülükle, sövgüye sövgüyle değil, tersine kutsamayla karşılık verin. Çünkü kutsanmayı miras almak üzere çağrıldınız.

10 Şöyle ki,

«Yaşamdan zevk almak
ve iyi günler görmek isteyen,
dilini kötülükten,
dudaklarını hileli sözlerden
uzak tutsun.

11 Kötülükten sakınsın ve iyilik etsin.
Esenliği arayıp onun ardınca gitsin.

12 Çünkü Rab'bin gözleri
doğru kişilerin üzerindedir.
Kulakları onların yalvarışını işitir.
Ama Rab kötülük yapanlara karşı durur.»

13 İyilik yapmakta gayretli olursanız, size kim kötülük edecek?

14 Doğruluk uğruna acı çekseniz bile, size ne mutlu! İnsanların «korktuklarından korkmayın ve telaşlanmayın.»

15 Mesih'i Rab olarak yüreklerinizde kutsayın. Sizdeki ümidin nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun.

16 Yalnız bunu yumuşak huyla ve saygıyla yapın. Vicdanınızı temiz tutun. Öyle ki, Mesih'e ait olarak sürdürdüğünüz olumlu yaşamı kınayanlar size ettikleri iftiradan utansınlar.

17 İyilik edip acı çekmek - eğer Tanrı'nın isteği buysa - kötülük yapıp acı çekmekten daha iyidir.

18 Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar uğruna, günahlar için kurban olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürülmüş, ama ruhça diriltilmiştir.

19 Kendisi ruhta gidip bunları zindanda olan ruhlara da duyurdu.

20 Bu ruhlar, bir zamanlar Nuh'un günlerinde gemi yapılırken, Tanrı'nın sabırla beklemesine rağmen söz dinlememişlerdi. O gemide birkaç kişi, daha doğrusu sekiz kişi, suyla kurtuldu.

21 Bu olay, vaftizi simgeliyor. Bedenin kirden arınması değil, Tanrı'ya yönelen temiz bir vicdanın dileği olan vaftiz, İsa Mesih'in dirilişi sayesinde şimdi sizi de kurtarıyor.

22 Göğe çıkmış olan Mesih, Tanrı'nın sağındadır. Melekler, yetkiler ve güçler O'na bağlı kılınmıştır.

 
3
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,