1. PETER
1. ПЕТРЭ
1.PETRUS
4
 

Living for God

1 Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin.

2 As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God.

3 For you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do—living in debauchery, lust, drunkenness, orgies, carousing and detestable idolatry.

4 They are surprised that you do not join them in their reckless, wild living, and they heap abuse on you.

5 But they will have to give account to him who is ready to judge the living and the dead.

6 For this is the reason the gospel was preached even to those who are now dead, so that they might be judged according to human standards in regard to the body, but live according to God in regard to the spirit.

7 The end of all things is near. Therefore be alert and of sober mind so that you may pray.

8 Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.

9 Offer hospitality to one another without grumbling.

10 Each of you should use whatever gift you have received to serve others, as faithful stewards of God’s grace in its various forms.

11 If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power for ever and ever. Amen.

Suffering for Being a Christian

12 Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you.

13 But rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed.

14 If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you.

15 If you suffer, it should not be as a murderer or thief or any other kind of criminal, or even as a meddler.

16 However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name.

17 For it is time for judgment to begin with God’s household; and if it begins with us, what will the outcome be for those who do not obey the gospel of God?

18 And, “If it is hard for the righteous to be saved,
    what will become of the ungodly and the sinner?”

19 So then, those who suffer according to God’s will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good.

ШІошъхъуныгъэ зимыІэхэм афэдэу шъумызекІу

1 Арышъ, Христос ыпкъыкІэ къин зэрищэчыгъэм пае, шъори ежь игупшысакІэкІэ лъэкI зижъугъэІэн фае, сыда пІомэ, хэтми ыпкъыкІэ къин зыщэчыгъэм псэкІодым иІоф хэлъыжьэп.

2 Аущтэу мы дунаим тыщыпсэунэу къытфэнэжьырэ мафэхэм цІыфхэр зыкІэхъопсырэ Іофхэм атетэу тымызекІожьэу, Тхьэр зэрэфаем тетэу тэзекІо.

3 Тхьэр зымышІэрэ цІыфхэр зекІонхэу зэрякІасэм фэдэу, шъори пасэм шъузэрэзекІощтыгъэр икъугъэба? Мыхъо-мышІэ псэукІэм зешъутызэ шъупсэущтыгъ, хъопсэ шІойхэми шъукъыращэкІыщтыгъ, утэшъоными, ешхэ-ешъоными шъушъхьарытІупщэу шъуапылъыщтыгъ. Тхьэ нэпцІ гъэлъэпІэн емыкІуми шъухэтыщтыгъ.

4 Ахэмэ ямыхъо-мышІэ псэукІэу гъунэ зимыІэм джы гъусэ шъузэрэфэмыхъурэм пае, агъэшІагъо ыкІи къышъохъоных.

5 Ау бэ темышІэу псэухэми лІагъэхэми хьыкум атезышІыхьащтым джэуап ратын фае.

6 Сыда пІомэ, Христос лIагъэхэми КъэбарышIур зыкIаригъэIугъэр мыры: адрэ цIыфхэм афэдэу ахэр лIэнхэу Тхьэм хьыкум атыришІыхьагъэ пэтми, ахэри псэунхэр ары, Тхьэр зэрэпсэурэм фэдэу.

7 Ау Іоф пстэуми якІэух къэблэгъагъ. Арышъ, Тхьэм шъуишъыпкъэу шъуелъэІушъуным пае, гурыІоныгъи щэІэныгъи зижъугъаІ.

8 ЗэкІэмэ апэу шъугу етыгъэу шІу шъузэрэлъэгъу, сыда пІомэ, шІулъэгъуныгъэм псэкІодыбэ егъэгъу.

9 Шъумытхьаусыхэу шъузэрэгъэхьакІ.

10 Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэкІэ лъэкІ зэфэшъхьафхэу шъуІэ къырилъхьагъэхэм шІоу шъуарылажьэу, лъэкІэу Тхьэм хэти ыІэ къырилъхьагъэмкІэ ишІуагъэ адрэхэм арерэгъэкІыжь.

11 КъэгущыІэрэм Тхьэм дэжь къикІырэ гущыІэхэр къерэІожьых. ЦІыфхэм зишІуагъэ язгъэкІырэм Тхьэм лъэкІэу къыритырэмкІэ ишІуагъэ арерэгъэкІ. Ар шъушІэмэ, Исус Христос шъугухэм зэрарылъым пае, шъушІэрэ пстэумкІи цІыфхэм Тхьэм щытхъу фяжъугъэшІыщт. МыкІодыжьын щытхъушхори лъэкІышхори Тхьэм ий.

Амин.  

Христос игъогу шъузэрэрыкІорэм пае, къин шъущэчыщт  

12 СилъапІэхэр, шъуишъыпкъагъэ зыгъэунэфырэ къинышхоу шъущэчырэр* шъумыгъэшІагъо, къышъохъулІэрэри гъэшІэгъонэу къышъущэрэмыхъу.

13 Ау Христос къинхэу ыщэчыгъэхэмкІэ Іахь зэрэшъуиІэм пае шъугушІу, сыда пІомэ, Христос щытхъушхо иІэу къызылъэгъощт мафэм гушІогъошхо шъуиІэщт.

14 Христос ыцІэ зэрэжъугъэлъапІэрэм пае, цІыфхэр къышъохъонхэмэ, гъогу мафэ шъутеуцуагъ, сыда пІомэ, Тхьэм ы Псэ ЛъапІэу щытхъушхо зиІэр шъуигъусэ.

15 Шъуащыщэу зыгорэм къин ыщэч хъумэ, зыкIищэчырэр цІыф укІакІоу, е тыгъуакІоу, е бзэджашІэу, е иІоф зыхэмылъым пылъышъ арэу орэмыхъу.

16 Ау Христос игъогу зэрэрыкІорэм пае, зыгорэм къин ыщэчымэ, орэмыукІытэ, ау Христос игъогу рыкІохэрэм  зэращыщым пае, Тхьэм щытхъу ферэшІ.

17 Сыда пІомэ, Тхьэм ежь иунагъо хьыкум тыришІыхьанэу зиублэщт уахътэр къэсыгъ. ХьыкумшІэныр тэркІэ къеублэмэ, Тхьэм икъэбарышІу емыдэІухэрэм сыда къяхъулІэщтыр?»

18 «Шъыпкъагъэ зиІэ цІыфхэри ерагъэу мыкІодхэу къэнэжьхэмэ,  Тхьэм ишIолIыкI зыгу имылъхэми псэкІод зышІэхэрэми  сыда къяхъулІэщтыр?»*

19 Арышъ, Тхьэр зыфаем тетэу къин зыщэчыхэрэм, Тхьэу ахэр къэзгъэхъугъэу узщыгугъыщтым ыІэ зырарэлъхьи, шІу арэшІэ зэпыт.
...

Tanrı için yaşamak

1 Mesih bedende acı çektiğine göre siz de aynı düşünceyle silahlanın. Çünkü bedende acı çekmiş olan, günaha sırt çevirmiştir.

2 Sonuç olarak, dünyadaki yaşamının geriye kalan bölümünü artık insan tutkularına göre değil, Tanrı'nın isteğine göre sürdürür.

3 İnanmayanların hoşlandıklarını yapıp sefahat, şehvet, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler, içki âlemleri ve iğrenç putperestlik içinde yaşayarak geçmişte harcadığınız günler yeter!

4 İnanmayanlar, kendinizi onlarla birlikte aynı sefahat seline atmamanızı garipseyerek şimdi size küfrediyorlar.

5 Onlar, yaşayanları ve ölmüş olanları yargılamaya hazır olan Tanrı'ya hesap verecekler.

6 Nitekim Müjde ölülere de bildirildi. Öyle ki, onlar bedence diğer insanlar gibi yargılansınlar, ama ruhça Tanrı gibi yaşasınlar.

7 Her şeyin sonu yakındır. Bu nedenle, sağduyulu olun ve dua etmek için ayık durun.

8 Her şeyden önce birbirinize olan sevginiz candan olsun. Çünkü sevgi birçok günahı örter.

9 Söylenmeden, birbirinize karşı konuksever olun.

10 Her biriniz hangi ruhsal armağanı aldıysanız, bunu Tanrı'nın çok yönlü lütfunun iyi kâhyaları olarak birbirinize hizmet etmekte kullanın.

11 Konuşan, Tanrı'nın sözlerini iletir gibi konuşsun. Diğerlerine hizmet eden, Tanrı'nın verdiği güçle hizmet etsin. Öyle ki, İsa Mesih'in aracılığıyla Tanrı her şeyde yüceltilsin. Yücelik ve kudret sonsuzlara dek Mesih'indir. Amin.

Mesih uğruna acı çekmek

12 Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği, size garip bir şey oluyormuş gibigaripsemeyin.

13 Tersine, Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki, Mesih'in görkemi görüldüğünde de sevinçle coşasınız.

14 Mesih'in adından ötürü hakarete uğrarsanız, size ne mutlu! Çünkü Tanrı'nın yüce Ruhu üzerinizde bulunuyor.

15 Hiçbiriniz katil, hırsız, kötülük yapan ya da başkalarının işine karışan biri olarak acı çekmesin.

16 Ama bir kimse Mesih inanlısı olduğu için acı çekerse, utanç duymasın. Taşıdığı bu adla Tanrı'yı yüceltsin.

17 Çünkü yargılamanın, Tanrı'nın ev halkından başlayacağı an gelmiştir. Eğer yargılama önce bizden başlarsa, Tanrı'nın müjdesine kulak asmayanların sonu ne olacak?

18 «Eğer doğru kişi güçlükle kurtulursa,
tanrısız ve günahlı kişiye ne olacak?»

19 Bunun için, Tanrı'nın isteğine uygun olarak acı çekenler, iyilik yaparak canlarını güvenilir Yaradan'a emanet etsinler.

 
4
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,