2 PETER
2. ПЕТРЭ
2.PETRUS
3
 

The Day of the Lord

1 Dear friends, this is now my second letter to you. I have written both of them as reminders to stimulate you to wholesome thinking.

2 I want you to recall the words spoken in the past by the holy prophets and the command given by our Lord and Savior through your apostles.

3 Above all, you must understand that in the last days scoffers will come, scoffing and following their own evil desires.

4 They will say, “Where is this ‘coming’ he promised? Ever since our ancestors died, everything goes on as it has since the beginning of creation.”

5 But they deliberately forget that long ago by God’s word the heavens came into being and the earth was formed out of water and by water.

6 By these waters also the world of that time was deluged and destroyed.

7 By the same word the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly.

8 But do not forget this one thing, dear friends: With the Lord a day is like a thousand years, and a thousand years are like a day.

9 The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.

10 But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar; the elements will be destroyed by fire, and the earth and everything done in it will be laid bare.

11 Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives

12 as you look forward to the day of God and speed its coming. That day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat.

13 But in keeping with his promise we are looking forward to a new heaven and a new earth, where righteousness dwells.

14 So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless and at peace with him.

15 Bear in mind that our Lord’s patience means salvation, just as our dear brother Paul also wrote you with the wisdom that God gave him.

16 He writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort, as they do the other Scriptures, to their own destruction.

17 Therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position.

18 But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever!

AMEN

Дунаим къыгъэзэжьынэу Зиусхьаным тыкъыгъэгугъагъ

1 Мыры ятІонэрэ тхылъэу къышъуфэстхырэр, силъапІэхэр. Мы тхылъитIур къызкIышъуфэстхыгъэр мы Iофхэр шъугу къэзгъэкIыжьызэ, акъылыгъэ хэлъэу шъуязгъэгупшысэныр ары.

2 Пегъымбар лъапІэхэм къаІогъэ гущыІэхэри, ти Зиусхьанэу тымыкІодэу Тыкъэзгъэнэ-жьырэм шъуиапостолхэм къаригъэІогъэ унашъори шъугу къэжъугъэкІыжьынэу сыфай.

3 ЗэкІэмэ анахьэу мыр шъушІэн фае: мы дунаим иаужыпкъэрэ мафэхэм мыукІытэрэ кІэнэкІакІохэр къэлъэгъощтых. Яхъопсэ Іаехэм къыращэкIхэзэ, ахэмэ

4 моущтэу аІощт: «Исус къыгъэзэжьынэу тыкъыгъэгугъагъ. Адэ тыдэ щыІа? Сыда пІомэ, тятэжъхэр дунаим ехыжьыгъэх, ау Тхьэм дунаир къызигъэхъугъэм щегъэжьагъэу зэкІэ зытетыгъэм тет».

5 Аущтэу егупшысэхэу, бэшІагъэу Тхьэм игущыІэкІэ уашъохэмрэ чІылъэмрэ псым къыхигьэшІыкІыхэу, псымкІэ къызэригъэхъугъэхэр ашІэрэп.

6 Псыри Тхьэм пэсэрэ дунаим къытыри-гъауи, ыгъэкІодыгъагъ.

7 Ащ фэдэу джырэ уашъохэмрэ джырэ чІылъэмрэ а гущыІэ дэдэмкІэ Тхьэм машІом къыфигъэнэжьыгъэх. Тхьэм цІыфхэм хьыкум атыришІыхьанышъ, ежь ишIолIыкI зыгу имылъхэр зыкІодыжьыщт ахърэт мафэм нэс ахэр къыгъэнэщтых.

8 Мы шъыпкъэр шъоркІэ мынафэу щэрэмыт, силъапІэхэр: Зиусхьаным дэжькІэ зы мафэр илъэс миным фэд, илъэс минри зы мафэм фэд.

9 ЦІыф куп зэрэгугъэрэм фэдэу, Зиусхьа-ным Іофхэу цІыфхэр къызэригъэгугъагъэхэр ыгъэцэкІэнхэр ыгъэгужъощтэп. Ау Тхьэм щэІагъэ къышъуфыриІ, сыда пІомэ, зы цІыфи кІодынэу фэмыеу, цІыф пстэури япсэкІодхэм афыкІэгъожьынхэу фаешъ ары.

10 Ау Зиусхьаныр къызыкІожьыщт мафэр тыгъуакІом фэдэу амышІахэу къэсыщт. А мафэм мэкъэшхо пыІукІызэ, уашъохэр кІодыжьыщтых, мы дунаир зыхэшІыкІыгъэ пстэури машІом хэстыхьанхэшъ, кІодыжьыщтых.

ЧІылъэри ащ тет пстэури машІом хэстыхьажьыщтых.

11,12 ЗэкІэри аущтэу зэрэкІодыжьыщтым пае, Тхьэм имафэ шъупаплъэу, а мафэр нахь псынкІэу къызэрэсыщтым ыуж шъуитэу, гу къабзэкІи Тхьэм ишIолIыкIыкІи шъупсэун фае. А мафэр къызыскІэ, уашъохэр машІокІэ кІодыжьыщтых. Дунаир зыхэшІыкІыгъэхэри фэбэшхом ыгъэткІущтых.

13 Ау Тхьэм тыкъызэригъэгугъагъэм тетэу, шъыпкъагъэ зыдэщыІэ ошъуакІэри чІылъакІэри щыІэ зэрэхъущтым тыщыгугъэу тыпэплъэ.

14 Арышъ, силъапІэхэр, ахэмэ шъузэрапаплъэрэм пае, лажьэ зи шъуимыІэу, зыми шъузэригъэмысэн зи щымыІэу, гупсэфи шъуиІэу, Тхьэм ыпашъхьэ шъузэрихьащтым ыуж шъуит.

15 ШъумыкІодэу шъукъыгъэнэжьынэу игъо шъуигъэфэныр ары Зиусхьаным щэІагъэ зыкIиІэр, ар зыгурыжъугъаІу, тэ тшы Паулэу шІу тлъэгъурэм Тхьэм къыритыгъэ акъылышIуагъэкIэ къызэрэшъуфитхыгъэм фэдэу.

16 Мы Іофхэм къатегущыІэзэ, итхылъ пстэуми аущтэу аритхагъ. Итхылъхэм гурыІогъуаехэри арытых. ЗэхэшІыкІ зимыІэхэу, агухэмкІэ теубытагъэ зимыІэ цІыфхэм Паул итхылъхэр зэІагъахьэ, адрэ тхылъ лъапІэхэр зэрэзэІагъахьэхэрэм фэдэу. Аущтэу зэрашІэрэмкІэ загъэкІодыжьы.

17 Арышъ, силъапІэхэр, мыр шъушІэгъахэшъ, Тхьэм иунашъохэм атекІырэ цІыфхэм ягъогу пхэнджхэм шъузэрэдамыхьыхыными, шъыпкъагъэу шъузытетым шъузэрэтемыкІыжьыными шъуфэсакъ.

18 Ти Зиусхьанэу тымыкІодэу Тыкъэзыгъ-нэжьырэ Исус Христос игукIэгъурэ ишIугъэрэ фэдэхэр нахь шъухэлъэу, Tхьэри нахьышІоу зэрэшъушІэным ыуж шъуит.

Джырэ мафэми мыухыжьын мафэм нэсыфи щытхъушхор ий.

Амин
...

Rab'bin günü

1 Sevgili kardeşler, şimdi bu benim size yazdığım ikinci mektuptur. Her iki mektupta da bu konuları hatırlatarak pak düşüncelerinizi uyandırmaya çalıştım.

2 Kutsal peygamberlerin çok önceden söylediği sözleri ve Kurtarıcımız Rab'bin elçileriniz aracılığıyla verdiği buyruğu hatırlamanızı istiyorum.

3>4 Öncelikle şunu bilmelisiniz: dünyanın son günlerinde kendi tutkularının ardından giden alaycı kişiler türeyecek. Bunlar, «Rab'bin gelişiyle ilgili vaat ne oldu? Atalarımızın ölümünden beri her şey yaratılışın başlangıcında olduğu gibi duruyor» diyerek alay edecekler.

5 Ne var ki göklerin, çok önceden Tanrı'nın sözüyle var olduğunu ve yerin su aracılığıyla sudan şekillendiğini kasıtlı olarak unutuyorlar.

6 O zamanki dünya yine suyla, tufanla mahvolmuştu.

7 Şimdiki yer ve gökler ise ateşe verilmek üzere aynı sözle saklanıyor, tanrısız kişilerin yargılanarak mahvolacağı güne dek korunuyorlar.

8 Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rab'bin gözünde bir gün bin yıl ve bin yıl bir gün gibidir.

9 Bazılarının gecikmiş saydığı gibi Rab, vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor.

10 Ne var ki, Rab'bin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp bitecek.

11>12 Her şey bu şekilde yok olacağına göre, sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrı'nın gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı ve Tanrı yolunu izlemelisiniz. O gün gökler yanarak yok olacak, maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyecektir.

13 Ama biz Tanrı'nın vaadine göre, doğruluğun barınacağı yeni gökleri ve yeni yeryüzünü bekliyoruz.

14 Bunun için sevgili kardeşlerim, mademki bunları bekliyorsunuz, Tanrı'nın önünde lekesiz, kusursuz ve barış içinde bulunmaya gayret edin.

15 Sevgili kardeşimiz Pavlus'un da kendisine verilmiş olan bilgelikle size yazdığı gibi, Rabbimizin sabrını kurtuluş fırsatı sayın.

16 Pavlus, bütün mektuplarında bu konulardan böyle söz eder. Mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki, bilgisiz ve kararsız kişiler, diğer kutsal yazıları olduğu gibi, bunları da çarpıtarak kendi yıkımlarını hazırlıyorlar.

17 Bu nedenle, sevgili kardeşlerim, ilke tanımayan kişilerin sapıklığıyla sürüklenip kararlılığınızdan sapmamak için bunları önceden bilerek sakının.

18 Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve O'nu tanımakta ilerleyin. Şimdi ve sonsuza dek O'na yücelik olsun.

AMİN

 
3
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,