JUDE
ИУДЭ
YAHUDA
1
 

1 Jude, a servant of Jesus Christ and a brother of James,

To those who have been called, who are loved in God the Father and kept for Jesus Christ:

2 Mercy, peace and love be yours in abundance.

The Sin and Doom of Ungodly People

3 Dear friends, although I was very eager to write to you about the salvation we share, I felt compelled to write and urge you to contend for the faith that was once for all entrusted to God’s holy people.

4 For certain individuals whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. They are ungodly people, who pervert the grace of our God into a license for immorality and deny Jesus Christ our only Sovereign and Lord.

5 Though you already know all this, I want to remind you that the Lord at one time delivered his people out of Egypt, but later destroyed those who did not believe.

6 And the angels who did not keep their positions of authority but abandoned their proper dwelling—these he has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great Day.

7 In a similar way, Sodom and Gomorrah and the surrounding towns gave themselves up to sexual immorality and perversion. They serve as an example of those who suffer the punishment of eternal fire.

8 In the very same way, on the strength of their dreams these ungodly people pollute their own bodies, reject authority and heap abuse on celestial beings.

9 But even the archangel Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, did not himself dare to condemn him for slander but said, “The Lord rebuke you!”

10 Yet these people slander whatever they do not understand, and the very things they do understand by instinct—as irrational animals do—will destroy them.

11 Woe to them! They have taken the way of Cain; they have rushed for profit into Balaam’s error; they have been destroyed in Korah’s rebellion.

12 These people are blemishes at your love feasts, eating with you without the slightest qualm—shepherds who feed only themselves. They are clouds without rain, blown along by the wind; autumn trees, without fruit and uprooted—twice dead.

13 They are wild waves of the sea, foaming up their shame; wandering stars, for whom blackest darkness has been reserved forever.

14 Enoch, the seventh from Adam, prophesied about them: “See, the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones

15 to judge everyone, and to convict all of them of all the ungodly acts they have committed in their ungodliness, and of all the defiant words ungodly sinners have spoken against him.”

16 These people are grumblers and faultfinders; they follow their own evil desires; they boast about themselves and flatter others for their own advantage.

A Call to Persevere

17 But, dear friends, remember what the apostles of our Lord Jesus Christ foretold.

18 They said to you, “In the last times there will be scoffers who will follow their own ungodly desires.”

19 These are the people who divide you, who follow mere natural instincts and do not have the Spirit.

20 But you, dear friends, by building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit,

21 keep yourselves in God’s love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life.

22 Be merciful to those who doubt;

23 save others by snatching them from the fire; to others show mercy, mixed with fear—hating even the clothing stained by corrupted flesh.

Doxology

24 To him who is able to keep you from stumbling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy—

25 to the only God our Savior be glory, majesty, power and authority, through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore!

AMEN

1 Сэ сы Иуд, Исус Христос сыфэлажьэ, Якъуби* сырыш. Шъо, Тхьэу Ты лъапІэм ибынхэм ащыщ хъунхэу къызэджагъэхэу, зыгу ыгъэкъабзэхэу, Исус Христос къыухъумэхэрэм, мы тхылъыр къышъуфэсэтхы.

2 Тхьэм гукІэгъушхо къышъуферэшІ зэпыт, гупсэфышхуи шІулъэгъушхуи къышъуерэт зэпыт.  

Дин гъэсэкІо нэпцІхэр  (2. Пет. 2:1-17)

3 СилъапІэхэр, шъори тэри тымыкІодэу Тхьэм тыкъызэригъэнэжьыгъэм ехьылІагъэу къышъуфэстхыным лъэшэу сыфэягъ. Ау етІанэ шІошъхъуныгъэу Тхьэм ицІыф лъапІэхэм аІэ зэ къырилъхьагъэм пытэу шъутетынэу сышъолъэІуным пае, къышъуфэстхын фаеу слъытагъэ.

4 Сыда пІомэ, цІыф заулэмэ шъумышІахэу зыкъышъухагъэкIокIагъ. Тхьэм ахэр зэригъэмысэщтхэр игущыІэ тхыгъэхэм бэшІагъэу арыт. Тхьэм ишIолIыкI ахэмэ агухэм арылъэп. Ти Тхьэ ынэшІу цІыфхэм къызэращифэрэм икъэбар мыхъо-мышІэ псэукІэм зыратынэу ушъхьагъу ашІы. Типащэу ыкІи ти Зиусхьан закъоу Исус Христосыр адэрэп.

5 Мыр шъушІэ пэтми, шъугу къэзгъэкІыжьынэу сыфай: Зиусхьаным ежь ылъэпкъ Мысыр хэгъэгум къырищыжьи, мыкІодэу къыгъэнэжьыгъэ пэтми, шІошъхъуныгъэ зимыІэхэр ащ нэужым ыгъэкІодыгъэх*.

6 МэлэІичхэу тетыгъоу яІэр къэзгъэнагъэхэу Тхьэм къафигъэнэфэгъэ чІыпІэм икІыгъэхэр, Тхьэм цІыфхэм хьыкум зыщатыришІыхьащт мэфэшхом нэсыфэ, егъашІэм мыкІодыжьын Іэхъу-лъэхъухэр ателъхэу шІункІым хегъэтых.

7 Ащ фэдэу къалэхэу Содомрэ Iаморрэрэ* яцІыфхэмрэ а къалэхэм яІэгъо-благъохэм арыт къалэхэм яцІыфхэмрэ зинэри, цІыфмэ амышІэпхъэ емыкІу Іофхэри ашІэщтыгъэх. Ныбжьи мыухыжьын машІом икъинышхо Тхьэм ахэмэ аригъэщэчэу, ахэмэ ягъогу тырымыкІоным пае, ахэр шапхъэ къытфишІыгъ.

8 Ащ фэдэу мы цІыфхэм пкІыхьапІэхэу алъэгъухэрэм апае, апкъыхэр аушІоих; тетыгъо зиІэхэр адэхэрэп, уашъом щытхъушхо щызиІэхэми яхъоных.

9 Апэрэ мэлэІичэу Михаилымрэ шэйтанымрэ пегъымбар Мусэ ихьадэ зэтырахы зэхъум, Михаил хъонэн гущыІэкІэ шэйтаныр ыгъэмысэнэу тегушхуагъэп, «Зиусхьаным къыпферэмыд!» риІуагъ ныІэп.

10 А цІыфхэр зэхамышІыкІырэ Іофхэми яхъоных; ау акъыл зимыІэ хьэкІэ-къуакІэхэм ящытыкІэ-псэукIэ игъогукІэ Іофхэр зэрэзэхашІыкІхэрэм фэдэу, а цІыфхэм Іофхэу зэхашІыкІхэрэр ары зыгъэунэхъухэрэр.

11 Ахэр гъогу мыгъо теуцуагъэх, сыда пІомэ, ахэр Каин* игъогу техьагъэх, БалаIами* зэрэзекІуагъэм фэдэу, ахэми ахъщэм пае бзэджагъэ ашІэ, Корах* фэдэу якъаигъагъэ теунахъох.

12 Ащ фэдэ цІыфхэр гухэхъо Iанэ къыжъудыпэсхэмэ, шъоркІэ укІытагъо мэхъу. Сыда пIомэ, загъэшхэкІышъурэп, укIытэ яIэпышъ ары. Ахэр жьыбгъэм зэрифэхэу, ощх къызхэмыкІырэ ошъуапщэхэм афэдэх. Бжыхьэми зи къызпымыкIагъэу, зылъапсэ чIатхъыжьыгъэхэу, тІо лІэгъэ чъыгхэр ары зыфэдэхэр.

13 Хыорышхохэу зишІой дэзыдзыехэрэм афэдэх, жъогъо гъощагъэхэу, шІункІым икуупІэ егъашІэм хэтынхэу Тхьэм зыфигъэнэфагъэхэм афэдэх.

14 Адэм къытекІыгъэ цІыфхэм ащыщэу Хьанэхъуэу яхэнэрэм ыгу Тхьэм ежь игущыІэхэу къырилъхьагъэхэр къыІохэзэ, а цІыфхэм яхьылІагъэу мыщ фэдэу къыІуагъ: «ШъукъэдаIу, пчъагъэ зимыІэ мэлэІич лъапІэхэр игъусэхэу Зиусхьаныр къэкІощт.

15 КъызфэкІощтыр цІыф пстэуми хьыкум атыришІыхьанэу ары, ахэмэ ащыщхэу Тхьэм ишIолIыкI зыгу имылъ пстэуми ямысэгъэ пстэури аригъэлъэгъунэуи ары. Тхьэм ишIолIыкI агухэм арымылъэу, бзэджагъэ Іофхэу ашІэгъэ пстэумэ апаий, гущыІэ пхъашэхэу Зиусхьаным ехьылІагъэу аІогъэ пстэуми апаий мысэ зэрэхъугъэхэр а псэкІодышІэ цІыфхэу Тхьэм ишIолIыкI зыгу имылъхэм аригъэлъэгъущт.

16 Ахэр зыкІи мыразэхэу мэтхьаусыхэ зэпытых. Яхъопсэ Іаехэм къыращэкІхэу мэзекІох. Ажэхэм гущыІэ пэгагъэхэм анэмыкІ къадэкІырэп.

ЦІыфхэм яшІуагъэ ежьхэм къызэрагъэкІыным пае, ащэтхъух.  

Теубытагъэ зижъугъаІ  

17 Ау шъо, силъапІэхэр, ти Зиусхьан Исус Христос иапостолхэм* Іофхэу къэхъунхэу къаІощтыгъэхэр шъугу къэжъугъэкІыжьых.

18 КъышъуаІощтыгъэр мыры: «Мы дунаим иаужыпкъэрэ уахътэ кIэнэкIалъэ зышIыхэрэ цIыфхэу зихъопсэ Іае мыкъабзэхэм къыращэкІхэу зекІохэрэр къэлъэгъощтых».

19 Ащ фэдэ цІыфхэр ары шъузэгурызымыгъаІохэрэр. Ахэмэ ящытыкІэ-псэукIэ къырищэкІхэрэм фэдэу мэзекІох, Тхьэм ы Псэ ЛъапІи агухэм арылъэп.

20 Ау шъо, силъапІэхэр, гурэ псэрэкІэ нахь лъэкІ зыфэжъугъотыжьэу, шъуишІошъхъуныгъэ лъэпІэ дэдэм ишъыпкъагъэ шъузэрэтетыщтым

21 Ти Зиусхьанэу Исус Христос гукІэгъу къышъуфишІынышъ, мыкІодыжьын щыІэныгъэ къызэрэшъуитыщтым шъупаплъэзэ, Тхьэм ишІулъэгъуныгъэ зыхэшъумыгъэн.

22-23 ЕтІанэ нэмыкІ цІыфхэми гукІэгъу афэшъушІ*, щынэкІэ, ары пакIошъ, апкъымэ агъэушІоигъэ щыгъынхэми защышъудзыезэ.   

Тхьэм щытхъу фэтэжъугъэшІ

24 Ежь игъогу шъутекІыным Тхьэм шъущиухъумэн ылъэкІыщт, лажьи шъуимыІэу, гушІогъошхуи шъухэлъэу, щытхъушхо ЗиІэм ыпашъхьэ шъуригъэуцон ылъэкІыщт.

25 Тхьэ закъоу тымыкІодэу, Исус Христос тыкъезгъэгъэнэжьыгъэм щытхъушхори, иныгъэри, лъэкІышхори, тетыгъошхори иех, лъэхъан пстэумэ апэуи, джыри, егъашІэми.

Амин
...

1 İsa Mesih'in kulu ve Yakup'un kardeşi ben Yahuda'dan, Baba Tanrı tarafından sevilip İsa Mesih için korunmuş olan çağrılmışlara selam!

2 Merhamet, esenlik ve sevgi artan ölçüde sizin olsun.

Günah ve yargı

3 Sevgili kardeşlerim, ortak kurtuluşumuzla ilgili olarak size yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi, kutsallara ilk ve son kez emanet edilmiş olan iman uğrunda mücadeleye özendirmek üzere yazma gereğini duydum.

4 Çünkü Tanrımızın lütfunu sefahate araç eden, tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i inkâr eden bazı tanrısız kişiler aranıza gizlice sızdılar. Onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır.

5 Bütün bunları bildiğiniz halde, size hatırlatmak isterim ki, Rab kendi halkını önce Mısır diyarından kurtardı, ama iman etmeyenleri daha sonra mahvetti.

6 Yetkilerinin sınırı içinde kalmayıp kendilerine ayrılan yeri terk etmiş olan melekleri, büyük yargı günü için çözülmez bağlarla bağlayarak karanlığa hapsetti.

7 Sodom, Gomora ve çevrelerindeki kentler de bunlara benzer şekilde kendilerini cinsel ahlaksızlığa ve sapıklığa teslim ettiler. Sonsuza dek ateşte yanma cezasını çekmekte olan bu kentler ders alınacak birer örnektir.

8 Buna rağmen, aranıza sızan bu kişiler aynı şekilde hulyalara dalıp öz bedenlerini kirletiyorlar. Rab'bin yetkisini hiçe sayıyor, yüce varlıklara dil uzatıyorlar.

9 Oysa baş melek Mikail bile, Musa'nın cesedi konusunda İblis'le çekişip tartışırken, dil uzatarak onu yargılamaya kalkışmadı. Ancak, «Seni Rab azarlasın» dedi.

10 Ama bu kişiler anlamadıkları her şeye dil uzatıyorlar. Öte yandan, mantıktan yoksun hayvanlar gibi içgüdüleriyle anladıkları ne varsa, onları yıkıma götürüyor.

11 Vay bunların haline! Çünkü Kabil'in yolundan gittiler. Kazanç için kendilerini Balam'ınkine benzer bir yanılgıya kaptırdılar. Korah'ınkine benzer bir isyanda mahvoldular.

12 Sevgi şölenlerinizde sizinle birlikte pervasızca yiyip içen bu kişiler, birer kara lekedir. Yalnız kendilerini besleyen çobanlardır. Rüzgârın sürüklediği yağmursuz bulutlara, iki kez ölmüş, kökten sökülmüş, sonbaharın meyvesiz ağaçlarına benzerler.

13 Köpüğünü savuran denizin vahşi dalgaları gibi, ayıplarını etrafa savururlar. Serseri yıldızlar gibidirler. Onları sonsuza dek sürecek koyu karanlık bekliyor.

14>15 Ådem'den sonra yedinci kuşaktan olan Hanok, bu adamlara ilişkin şu peygamberlikte bulundu: «İşte, Rab herkesi yargılamak üzere kutsallarının onbinlercesiyle geliyor. Tanrı yoluna aykırı olup tanrısızlıkta yapılan tüm işlerden ve tanrısız günahkârların kendisine karşı söylediği tüm haşin sözlerden ötürü Rab, bütün insanlara suçluluklarını gösterecektir.»

16 Bunlar hep yakınıp söylenirler. Kendi tutkularının peşinden giderler. Ağızları kurumlu sözler söyler, kendi çıkarları için başkalarını pohpohlarlar.

Uyarılar ve öğütler

17 Ama siz, sevgili kardeşlerim, Rabbimiz İsa Mesih'in elçileri tarafından önceden söylenen sözleri anımsayın.

18 Size demişlerdi ki, «Dünyanın son günlerinde alay edenler, tanrısızlığa yönelip kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır.»

19 Bunlar bölücü, maddeye bağlı ve Kutsal Ruh'tan yoksun olan kişilerdir.

20 Ama siz, sevgili kardeşlerim, kendinizi son derece kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin. Kutsal Ruh'ta dua edin.

21 Rabbimiz İsa Mesih'in sizi sonsuz yaşama kavuşturacak olan merhametini beklerken kendinizi Tanrı'nın sevgisinde koruyun.

22 Kararsız olan bazılarına merhamet edin.

23 Bazılarını ateşten çekip kurtarın. Bazılarına da korkuyla merhamet edin; ama günahlı bir bedenin lekelediği giysiden bile tiksinin.

24 -25 Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak, kendi yüce huzuruna büyük sevinç içinde lekesiz olarak çıkaracak güçtedir. Yücelik, ululuk, güç ve yetki, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla tüm çağlardan önce, şimdi ve tüm çağlar boyunca Tanrı'nın olsun.

AMİN

 
1
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,