REVELATION
АПЭРЭШЪХЬ
VAHİY
3
 

To the Church in Sardis

1 “To the angel of the church in Sardis write:

These are the words of him who holds the seven spirits of God and the seven stars. I know your deeds; you have a reputation of being alive, but you are dead.

2 Wake up! Strengthen what remains and is about to die, for I have found your deeds unfinished in the sight of my God.

3 Remember, therefore, what you have received and heard; hold it fast, and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you.

4 Yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me, dressed in white, for they are worthy.

5 The one who is victorious will, like them, be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and his angels.

6 Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches.

To the Church in Philadelphia

7 “To the angel of the church in Philadelphia write:

These are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens no one can shut, and what he shuts no one can open.

8 I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name.

9 I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews though they are not, but are liars—I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you.

10 Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth.

11 I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown.

12 The one who is victorious I will make a pillar in the temple of my God. Never again will they leave it. I will write on them the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God; and I will also write on them my new name.

13 Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches.

To the Church in Laodicea

14 “To the angel of the church in Laodicea write:

These are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God’s creation.

15 I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other!

16 So, because you are lukewarm—neither hot nor cold—I am about to spit you out of my mouth.

17 You say, ‘I am rich; I have acquired wealth and do not need a thing.’ But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind and naked.

18 I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich; and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness; and salve to put on your eyes, so you can see.

19 Those whom I love I rebuke and discipline. So be earnest and repent.

20 Here I am! I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me.

21 To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne.

22 Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches.”

Исус Христос Сардис къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм къэбарэу фаригъэхьыгъэр

1 Сардис къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм имэлэІич мы къэбарыр фэтх: Тхьэм ипсиблырэ жъогъуиблырэ зыІыгъырэм мы гущыІэхэр къеІох: Іофхэу жъугъэцакІэхэрэр сэшІэх. Шъупсэоу цІыфхэм аІо, ау шъулІагъ.

2 Шъумычъыеу шъусакъ, къышъуфэнэжьыгъэ щыІэныгъэу лІэныгъэм нэсыгъэм кІуачІэ ежъугъэгъот; сыда пІомэ, Іофхэу жъугъэцакІэхэрэр си Тхьэ дэжькІэ икъугъэхэу слъытэхэрэп.

3 Арышъ, Іофхэу зэжъугъэшІагъэхэри зэхэшъухыгъэхэри шъугу къэжъугъэкІыжьых. Ахэр жъугъэцакІэх, шъуипсэкІодхэми шъуафыкІэгъожь. Шъучъыеу шъумысакъмэ, шъумышІахэу тыгъуакІом фэдэу сыкъэкІощт. Шъуадэжь сыкъызыкІощт сыхьатри шъушІэщтэп.

4 Ау зищыгъынхэр зымыгъэушІоигъэхэу, цІыф заулэ Сардис къалэм къыщышъухэтых. Ахэр щыгъын фыжьхэр ащыгъхэу къыздэкІощтых, сыда пІомэ, ахэмэ яфэшъуашэшъ ары.

5 ТекІоныгъэр къэзыхьырэм ахэмэ афэдэу щыгъын фыжьхэр щыгъыщтых. МыкІодыжьын щыІэныгъэ зыгъотыщтхэм ацІэхэр зэрыт тхылъым ащ ыцІэ егъашІэм изгъэкІыщтэп. Ащ ыцІэ зэрэсшІэрэр ся Тэрэ имэлэІичхэмрэ апашъхьэ къыщысІощт.

6 ТхьакІумэ зиІэм Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ чылыс зэІукІэхэм къариІорэр зэхерэх.  

Исус Христос Филадельфие къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм къэбарэу фаригъэхьыгъэр  

7 Филадельфие къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм имэлэІич мы къэбарыр фэтх: ЛъапІэу, шъыпкъэу Даутэ иІункІыбзэ* зыІыгъырэм мы гущыІэхэр къеІо. Ащ зэІуихырэр зыми ыгъэпытэжьышъурэп, ыгъэпытэрэри зыми Іуихыжьышъурэп.

8 Іофхэу жъугъэцакІэхэрэр сэшІэх. Мары, пчъэу зыми ымыгъэпытэжьышъурэр шъуапашъхьэ щызэІусхыгъ. ЛъэкІышхо шъуиІэп, ау сигущыІэхэр жъугъэцэкІагъэх, сигъогу шъузэрэрыкІорэри цІыфмэ апашъхьэ щышъуушъэфыгъэп.

9 ШъукъэдаІу, шэйтаным изэІукІэ щыщхэу, пцІы зыусхэу, джурткІэ зэджэжьхэрэ мыджуртхэр, ахэр сэ къэзгъэкІонхэшъ, шъулъакъохэм адэжь лъэгонджэмышъхьэкІэ щызгъэтІысыщтых, шІу шъузэрэслъэгъурэри ашІэщт.

10 «Теубытагъэ зижъугъаІ» зыфэсІогъэ унашъор зэрэжъугъэцэкІагъэм пае, дунаим зэкІэ тетхэм алъэгъущт гузэжъогъу сыхьатым шъущысыухъумэщт. А гузэжъогъу сыхьатыр дунаим тет цІыфхэм яшъыпкъагъэ ыгъэунэфыным пае къэкІощт.

11 ШІэхэу сыкъэкІощт. Зыми шъуитандж шъуІимыхынэу шІошъхъуныгъэу шъуиІэм шъутемыкІ.

12 ТекІоныгъэр къэзыхьырэр си Тхьэ иунэшхо пкъэу фэзгъэуцущт, а унэшхоми ныбжьи чІэкІыжьыщтэп. Си Тхьэ ыцІэрэ, си Тхьэ икъэлэшхоу ЕрусалимыкІэм ыцІэрэ а цІыфым ынатІэ тестхэщтых. А къалэр си Тхьэу уашъом щыІэм дэжь къикІэу къехыщт. Сэ кIэу сиIэ цIэри а цІыфым ынатІэ тестхэщт.

13 ТхьакІумэ зиІэм Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ чылыс зэІукІэхэм къариІорэр зэхерэх.  

Исус Христос Лаодикие къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм къэбарэу фаригъэхьыгъэр

14 Лаодикие къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм имэлэІич мы къэбарыр фэтх: АминкІэ* заджэхэрэ шыхьат шъыпкъэу, узщыгугъышъун шыхьатэу Тхьэм къыгъэхъугъэ пстэури зыІэ къикІыгъэм мы гущыІэхэр къеІо:

15 Іофхэу жъугъэцакІэхэрэр сэшІэх. Шъугухэр фабэхэп ыкІи, чъыІэхэп ыкІи. Шъугухэр фэбэгъагъот е чъыІэгъагъот!

16 Мыфэбэ-мычъыIэу шъузэрэпсэурэм пае, цІыфым ыжэ псыр къызэрэдиутхыкІырэм фэдэу, сыжэ шъукъыдэсыутхыкІыжьыщт.

17 Шъо моущтэу шъоІо: «Тыбай, бэ тиІэ хъугъэ, зи тищыкІагъэп». Ау гъогу мыгъо шъузэрэтеуцуагъэр, шъузэрэтхьамыкІэр, гукІэгъу шъузэрэщыкIэрэр, шъузэрэнэшъур, шъузэрэпцІанэр шъушІэрэп.

18 Арышъ, баи шъухъуным пае, машІокІэ гъэкъэбзэжьыгъэ дышъэ сщышъущэфыныр игъоу къышъуфэсэлъытэ. ШъузэрэпцІанэм пае, шъумыукІытэнэу щыгъын фыжьхэри сщышъущэфых. Шъунэхэми алъэгъуным пае, ащышъуфэнэу дагъэри сщышъущэф.

19 ШІу слъэгъухэрэм агурысэгъаІо, сэгъэдаІох. Арышъ, шъуипсэкІодхэм шъуафыкІэгъожьи, шъугу етыгъэу сигъогу шъурыкІу.

20 Мары, пчъэм сыІутэу сыкъытео. Зыгорэм сымакъэ зэхихэу, пчъэр къыІуихымэ, сихьанышъ, сэ ащ сыдэшхэщт, ежьыри сэ къыздэшхэщт.

21 ТекІоныгъэр къэзыхьырэр ситІысыпІэ лъапІэ щысынэу, къызготІысхьанэу фит сшІыщт, сэри текІоныгъэр къэсхьи, ся Тэ итІысыпІэ лъапІэ сыщысынэу ежь сызэрэготІысхьагъэм фэдэу.

22 ТхьакІумэ зиІэм Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ чылыс зэІукІэхэм къариІорэр зэхерэх.
...

Sart'taki topluluğa

1 «Sart'taki topluluğun meleğine yaz. Tanrı'nın yedi ruhuna ve yedi yıldıza sahip olan şöyle diyor: `Senin yaptıklarını biliyorum. Yaşayan topluluk olarak ad yapmışsın, ama ölüsün.

2 Uyan! Geriye kalan ve ölmek üzere olan şeyleri güçlendir. Çünkü Tanrımın önünde senin işlerinin tamamlanmamış olduğunu gördüm.

3 Bu nedenle neler aldığını, neler işittiğini hatırla. Bunları yerine getir, tövbe et! Eğer uyanmazsan, ben hırsız gibi geleceğim. Sana hangi saatte geleceğimi hiç bilemeyeceksin.

4 Ama Sart'ta, aranızda giysilerini lekelememiş olan birkaç kişi var ki, onlar beyazlar içinde benimle birlikte yürüyecekler. Çünkü buna layıktırlar.

5 Galip gelen, böylece beyaz giysiler giyecek. Böylesinin adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babamın ve O'nun meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım.

6 Kulağı olan, Ruh'un topluluklara ne dediğini işitsin.'

Filadelfya'daki topluluğa

7>8 «Filadelfya'daki topluluğun meleğine yaz. Kutsal ve gerçek olan, Davut'un anahtarına sahip olan, açtığını kimsenin kapayamadığı, kapadığını kimsenin açamadığı Kişi şöyle diyor: `Senin yaptıklarını biliyorum. İşte senin önüne, kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum. Gücünün az olduğunu biliyorum, yine de sözüme uydun ve adımı inkâr etmedin.

9 Bak, Şeytan'ın havrasından olanları, Yahudi olmadıkları halde Yahudi olduklarını ileri süren yalancıları öyle edeceğim ki, gelip senin ayaklarına kapanacak ve benim seni sevdiğimi anlayacaklar.

10 Sözüme uyarak sabırla dayandığın için, yeryüzünde yaşayanları denemek üzere bütün dünyanın üzerine gelecek olan deneme saatinden seni esirgeyeceğim.

11 Tez geliyorum! Tacını kimse elinden almasın diye sahip olduğuna sımsıkı sarıl.

12 Galip geleni Tanrımın tapınağında bir sütun yapacağım. Böyle biri artık oradan hiç ayrılmayacak. Onun üzerine Tanrımın adını, Tanrıma ait kentin, yani gökten, Tanrı'nın yanından inen yeni Kudüs'ün adını ve benim yeni adımı yazacağım.

13 Kulağı olan, Ruh'un topluluklara ne dediğini işitsin.'

Laodikya'daki topluluğa

14>15 «Laodikya'daki topluluğun meleğine yaz. Amin, sadık ve gerçek tanık, Tanrı yaratılışının öz kaynağı şöyle diyor: `Senin yaptıklarını biliyorum. Ne soğuksun, ne sıcak. Keşke ya soğuk, ya da sıcak olsaydın!

16 Oysa ne sıcak ne de soğuksun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım.

17 Zenginim, zenginleştim, hiçbir şeye ihtiyacım yok diyorsun ama, zavallı ve acınacak durumda, yoksul, kör ve çıplak olduğunu bilmiyorsun.

18 Zengin olasın diye benden ateşle arıtılmış altın, giyinip çıplaklığının ayıbını örtesin diye beyaz giysiler, göresin diye de gözlerine sürmek üzere merhem satın almanı salık veriyorum.

19 Ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim. Onun için gayrete gel ve tövbe et.

20 İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim, ben onunla ve o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz.

21 Ben nasıl galip gelerek Babamla birlikte Babamın tahtına oturdumsa, galip gelene de benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim.

22 Kulağı olan, Ruh'un topluluklara ne dediğini işitsin.'»

 
3
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,