...................
...................
ZİNCİRLEME HİZMET AKİTLERİ
TISK
                         
...................
 
...................

ÜLKE

DÜZENLEME

Almanya Objektif bir nedene dayanıyorsa, zincirleme akitte sınırlama yoktur. Objektif bir neden yoksa, süresi belirli hizmet akti 4 kez yinelenebilir. Zincirleme akit toplam süresi, objektif bir nedenin olmadığı durumlarda 24 aydır. Objektif neden varsa, toplam süre sınırlaması yoktur.
Avusturya Objektif bir neden olmaksızın yapılan zincirleme akitler mahkemece geçersiz sayılabilir. Toplam süreye ilişkin bir sınırlama yoktur.
Belçika Süresi belirli hizmet akti birbiri ardısıra en çok 4 kez yinelenebilir. Bunun için, toplam süresi iki yıla kadar olan akitlerde her hizmet aktinin 3 aydan daha uzun süreli olması koşulu vardır. Çalışma ve sosyal teftiş örgütünün izniyle toplam süresi üç yıla kadar süresi belirli hizmet akitlerinin her birinin 6 ay süreli olması gerekir. Zincirleme akitlerde izin verilen toplam süre 30 aydır, ancak genellikle 2 yıl, teftiş örgütünün izniyle de 3 yıl olarak uygulanmaktadır.
Finlandiya Zincirleme akitlerde, hizmet aktinin süresini sınırlandırmanın gerekçelendirilmesi gerekmektedir ve bu gerekçe mahkemece incelenir. Zincirleme akit toplam süresi sınırsızdır.
Fransa Birbiri ardısıra ancak iki kez süresi belirli hizmet akti yapılabilir. Aynı görev için süresi belirli ikinci bir hizmet aktinin yapılabilmesi için, ilk aktin süresinin üçte birine eşit bir süre beklenmesi gerekmektedir. Zincirleme akit toplam süresi 18 aydır.
Danimarka Yasal bir bir sınırlama yoktur. Ancak, zincirleme akitler mahkeme kararıyla geçersiz sayılabilmektedir. Zincirleme akit toplam süresi konusunda belirtilen bir üst sınır bulunmamaktadır.
Hollanda Süresi belirli hizmet akti en çok 3 kez üst üste yapılabilir. İkinciden sonraki akitte, işçinin süresi belirsiz hizmet aktiyle çalışan işçi statüsünde olma hakkı vardır. Üçüncü akitten sonra, işveren, hizmet aktini feshedeceği işçiye önceden bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Süresi belirli hizmet aktinin birincisinde süre sınırlaması yoktur. Ancak, bir işçi, zincirleme akitte en çok 3 yıl çalıştırılabilir.
İngiltere Süresi belirli hizmet aktinin kaç kez yenilenebileceğine ve zincirleme akit toplam süresine ilişkin herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.
İsveç  Sınır belirtilmemiştir. Zincirleme hizmet aktinin toplam süresi konusunda ise çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır.
İrlanda Zincirleme akit sayısı konusunda sınırlama yoktur. Ancak, zincirleme akitle çalıştırılan işçilerin geçerli bir neden olmaksızın haksız yere işten çıkartıldıklarını iddia etmeleri mümkündür. Zincirleme akit toplam süresi sınırsızdır.
İspanya Süresi belirli hizmet akti 3 kez üst üste yenilenebilir. Zincirleme akit toplam süresi 3 yıldır. Ancak yasalar, aynı görev için başka başka işçilerin süresi belirli hizmet aktiyle çalıştırılmasını yasaklamaktadır.
İsviçre Süresi belirli hizmet aktinin kaç kez yenilenebileceğine ilişkin bir sınırlama bulunmamakla birlikte, mahkemeler, sürekli olarak süresi belirli biçimde yenilenen hizmet akitlerinin geçersizliğine karar verebilmektedir. Zincirleme akit toplam süresi konusunda bir düzenleme bulunmamaktadır.
İtalya Süresi belirli hizmet aktinin iki kez uzatılması olanaklıdır. Ancak, buna yalnızca belirli koşullarda izin verilmektedir. Zincirleme akit toplam süresi 15  aydır. Genellikle 12 ay ya da eğitim amaçlı hizmet akitlerinde 24 ay olarak uygulanmaktadır.
Norveç Süresi belirli hizmet aktinin yine belirli bir süre için yenilenmek istendiği durumlarda, aktin süresinin belirli tutulmasının mahkeme incelenmesiyle haklı görülmesi gerekir. Süresi belirli hizmet akitlerinin toplam süresine ilişkin bir sınırlama yoktur.
Polonya Süresi belirli hizmet akti en fazla iki kez üst üste yapılabilir. Bu akitlerin toplam süresine bir üst sınır belirlenmemiştir.
Portekiz Süresi belirli hizmet akti 3 kez üst üste yenilenebilir. Zincirleme akit toplam süresi 3 yıl olabilir. Yeni faaliyetlerde ve yeni bir işe başlandığında bu süre 2 yıldır.
Yunanistan Süresi belirli hizmet aktinin kaç kez yenilenebileceğine ilişkin yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, kamu hizmeti hariç, süresi belirli hizmet aktinin iki kereden fazla yenilendiği durumlarda mahkemeler akti geçersiz sayabilir. Zincirleme akit toplam süresi konusunda belirlenen bir sınır yoktur.
Türkiye 1475 sayılı Kanun: Süresi belirli hizmet akitlerinin kötüye kullanılmasına ilişkin yasal bir düzenleme yoktur. Yargı içtihatlarıyla geçerli bir neden yoksa üst üste yapılan belirli süreli hizmet akitlerinin başından itibaren belirsiz süreli olacağı kabul edilmiştir.
İş Kanunu Tasarısı: Belirli süreli iş sözleşmeleri esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste yapılamayacağı kuralı getirilmiş ve aksi halde iş sözleşmesinin başlangıcından itibaren belirsiz süreli kabul edileceği hükme bağlanmıştır. Esaslı nedene dayalı iş sözleşmelerinin, belirli süreli olma özelliğini koruyacağı kabul edilmiştir.
,