...................
...................
ÖZÜRLÜ İSTİHDAMI
TISK
                         
...................
 
...................

ÜLKELER

UYGULAMA

Almanya 16’dan fazla işçi çalıştıran işyerleri % 6 oranında ağır özürlü istihdam etmek ya da 200 DM işçi başına aylık tazminat ödemek zorundadır.
Avusturya 25’in üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinin % 4’ünde  özürlü istihdam zorunluluğu bulunmaktadır.
Belçika Kamu sektörü için zorunlu özürlü istihdamı bulunmaktadır. Özel sektör için zorunlu olmayan bir düzenleme vardır. Özürlülerin eğitim ve istihdamını geliştirici düzenlemeler TİS’lerde bulunmaktadır. Asgari gelirden indirim ve özel prim uygulaması gibi mali teşvikler mevcuttur.
Danimarka Özürlüler için zorunlu istihdam uygulanması bulunmamakla beraber özürlülerin işgücü piyasalarına girmelerine yardımcı mevzuat ve düzenlemeler bulunmaktadır. Kamu kesiminde işe alımlarda öncelik hakkı tanınmaktadır.
Finlandiya Zorunlu özürlü istihdamı yoktur.
Fransa 20’den fazla işçi çalıştıran işyerleri için % 6 oranında özürlü çalıştırma zorunluluğu ya da alternatif kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin, özürlülerle ilgili özel bir derneğe mali yardımda bulunmak gibi.
Hollanda İşyerlerinde en az % 3, en çok % 7 oranında özürlü istihdamı zorunluluğu bulunmaktadır.
İngiltere 1944 tarihli bir yasayla zorunlu özürlü istihdamı öngörülmüş olmakla birlikte söz konusu Kanun işlememektedir.
İrlanda Özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte Kamu sektörü için % 3’lük bir zorunlu özürlü istihdamı oranı bulunmaktadır. Özel sektör için böyle bir zorunlu kota uygulaması yoktur.
İspanya 50’den fazla işçi çalıştıran işyerleri en az % 2 oranında özürlü istihdam etmek zorundadır.
İsveç Zorlayıcı bir düzenleme yoktur.
İsviçre Zorlayıcı bir düzenleme yoktur.
İtalya Zorunlu özürlü istihdamı kotası bulunmaktadır. (Sayı ve oran belli değil)
Norveç Özürlülerin istihdamı ile ilgili bağlayıcı bir hüküm yoktur.
Yunanistan İşyerleri çalıştırdıkları personelin % 8’i kadar özel kategorideki özürlüyü istihdam etmek zorundadır.
Polonya Özürlü istihdamına ilişkin bir düzenleme bulunmamasına rağmen özürlü çalıştıran işverenlere vergi indirimi uygulanmaktadır.
Çek Cumhuriyeti: Sakat çalıştıran işyerleri için vergi indirimi ve ağır özürlü çalıştıranlar için artan indirimler uygulanmaktadır. Sakatlara daha uygun işyeri kurabilmek için Bölge Çalışma  Bürolarınca ödenek verilmektedir. 25’den fazla işçi çalıştıran işyerleri için % 4.5 oranında sakat ve en az % 0.5 oranında ağır özürlü çalıştırma zorunluluğu vardır.
Hırvatistan Zorunlu özürlü istihdamı yoktur.
Letonya Zorunlu özürlü istihdamı yoktur.
Macaristan Özel bir düzenleme olmamasına rağmen bir kısım kanunlarda özürlü istihdamını teşvik edici hükümler yer almaktadır.
Slovakya Özürlü istihdam eden işverenler sosyal sigortalara daha az ödeme yapmaktadırlar.
Türkiye 1475 sayılı Kanun: 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde %3 oranında özürlü istihdamı zorunludur. Kontenjan fazlası istihdamda, fazla istihdam edilen özürlülerin sigorta primleri işveren paylarının %50’si hazine tarafından karşılanır.
İş Kanunu Tasarısı: işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde yer yılın Ocak ayı başından itibaren yürürlüğe girecek şekilde Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek oranlarda özürlü, eski hükümlü ile istihdamı zorunlu olan terör mağduru işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü tutulmuştur. Tasarıda; bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin toplam oranının %6’dan fazla olamayacağı kabul edilmiş, ayrıca özürlüler için belirlenecek oranın, toplam oranın yarısından az olamayacağı da belirtilmiştir. Tasarıda, mevcut kanunda yer verilen teşvik de korunmuştur.