141 YİLHES XHUĞE, MARI TIZXETIR
Yayına Hazırlayan:
Dzıbe Osman
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Adige lhepkhır ze şükheda'o!   Adige milleti (hele) bir dinleyin!
Ti Adıgabzeç'e tıjüğeguşı'e   Bizim Adigece'miz ile konuşalım
Tibze nah daxe zereşımı'er   Dilimizden daha güzeli olmadığını
Sabiyxer şü'eme agurıjüğa'o!   Çocuklarınız varsa gönüllerine koyalım!
     
Adige lhepkhewu zıbze zımış'erem   Adige milleti olarak dilini bilmeyene
Mıriy Adige p'owu thaşte wuyécen?   Bu da Adige diyerek nasıl seslenirsin?
Yaneme yateme arımığaş'eme   Anaları babaları onlara öğretmezse
Bzeriy xabzexeriy thaştewu zağeş'en   Dili de töreleri de nasıl kendileri öğrensin
     
Adige wunağom sabiyir khiwuxhuğeme   Adige ailesine çocuk gelirse eğer
Tinıdelfıbzeç'e şüdeguşı'e, şümıwuçıte (!)   Anadilimizle konuşun, utanmayın (!)
Guşı'e daxer sabiyim xet yeğaş'eme   Güzel sözü çocuğa kim öğretirse eğer
Guşı'e daxer wuijhığom şıç'ağeba?   Güzel söz değil mi yaşlılığında ihtiyacın?
     
Tibze tımış'eeu tışısıme   Dilimizi bilmeden oturursak
Wuaxhtewu bleç'ığom şüç'eğojışt   Vakit geçtiğinde pişman olacaksınız
Teş fedewu Adige ts'ıfme taxehame   Bizim gibi Adige insanlarına katıldığımızda
Tibze tımış'eme khıtfekhinışt   Dilimizi bilmezsek zorlukla kalacağız
     
Wu Adigeba, wuibze wumış'e, khışüa'ome   Adige değil misin,dilini bilmiyorsun, derler ise
Mır gu khewoşxoba zeşögupşıs   Bu büyük elem değil mi, beraberce düşünün
Şügu k'odığewu wunem şöğezejıme   Korku içinde eve (vatana) döndüğünüzde ise
Cewuap kheşütıştıriy değowu kheşögupşıs   Ne cevap vereceğinizi de iyice düşünün
     
Tilhepkhı bayer ''yédğek'odın'' a'uiy   Zengin milletimizi ''yok edelim'' deyi
Bowu ts'ıf aciy tawujj khihağ   Çok insan kalabalığı(da) düştü ardımıza
Xekujhı çç'ıgum tıkhırafığemiy   Anavatan toprağından sürdülerse de bizi
Xamejhı çç'ıgum tışibeğuağ   Çoğaldık gurbetin topraklarında
     
Khuhem yizıxewu ts'ıfxer khıraşıze   Gemiler dolusu insanlar getirilirken
Tyanejhxer tyatejhxer aş şil'ağ   Analarımız babalarımız içinde öldüler
Şxıniy terez gore yaşamığotığewu   Düzgün bir yemek bulamazlarken
Şıramığetığewu zetél'ıhağ   Durmaksızın üst üste düşerek öldüler
     
Psawowu çç'ıgu xamem (xımem) khesığexer   Sağ salim gurbet toprağına varanları
Zı çç'ıp'e gorem şıratekhoxığ   Bir yerde döktüler aşağı
Kotsıriy blımiy khışımıxhunewu   Tahılın hayvanın yetişmeyeceği yeri
Çç'ıgu zıl'ağer te khıtatığ   Bize verdiler ölmüş toprağı
     
Tilhepkh khinewu tişeç'ığer   Milletim zorluk olarak çektiğimizi
Sabiyxer jüğet'ısiy şşıpkher yaşü'uat   Çocukları oturtup anlatın gerçekleri
Te nepe azapewu tızxetır yımış'eme   Bugün bilmezlerse içinde bulunduğumuz azabı
Ş'ü lheğunığer fırimı'aşt   Onun içindir elde tutamaz sevgiyi
     
Yilhepkh aş'üğer nepe yımış'eme   Tatlı milletini bugün bilmezse eğer
Newuş bzemı'om dek'on ar xehajışt   Yarın ele varır aralarına girer
Yilhes pş'ıre pş'ık'utfıre bleç'ıme   On on beş yıl geçtiğinde ise
Sıd fediz Adıgağemiy şiğupşejışt   Ne kadar Adige'yse de unutur gider
     
Tyanexer tyatexer tıkhejüğeteciy   Analarımız babalarımız kalkıp da
Şı'anığo tızfak'orem tejüğegupşıs   Giden ömrümüzde düşünelim
Xamejhı ç'ıgum tışimıwunexhuze   Gurbet elde mahvolmadan
Tıkhejüğeteciy tixekum tejüğezej!   Kalkıp vatanımıza dönelim!