ZAZIWU DAXE
GÜZEL ZAZIWU

Yayına Hazırlayan:
Dzıbe Osman
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Zazıwu daxeri pşşaşşewu şıs

Güzel Zazıw kız duruyor

Yariyakhori yépselhıxhu

Yariyakho da ona kur yapıyor

Yani yati khıre’uağ

Annesi de babası da söylediler

Khıreptınewui khıre’uağ

Başkasına verdiklerini söylediler

Kharamıtınewu khara’uağ

Onlara vermeyeceklerini söylediler

Yariyakhomi yari’uağ:

Yariyakho da onlara dedi:

Se siptınımi khısferat

Bana vereceklerse versinler

Khıseşumıtımi sışuferaz

Vermezseniz de sizden razıyım

Yariyakhomi khešesıj,

Yariyakho da tekrar atına bindi,

Zazıwu daxer šıpl’em des,

Güzel Zazıw at üstünde

Šım téğepsıhi mezim téş

Koşulu at üstünde ormana götürüyor

Mez lhapemi khıçç’ehaj

Ormanın ucuna (sınırına) yetiştiler

Mez çetıwuxeri pç’ate lhat

Yabani kedilerde koşup fırlıyor

Mez atakheri khıfifığ

Yaban horozu önünden uçuştu

Šır pşşetıkhi khı’atığ

At boynunu da kaldırdı

Šı khareri delhetay

Kara at da koşarak ormana daldı

Zazıwu daxeri khı’epız

Güze Zazıw (Yarikho’nun) elinden düştü

Zazıwu daxeri khélhetay

Güzel Zazıw (atın) üzerinden düştü

Çç’ım nemısewu yipse xez

Toprağa deymeden canı düştü

Zazıwu daxeri aş’owu ut

Güzel Zazıw tatlı-tatlı duruyor

Yariyakhori khı’onağ

Yariyakho da şaşa kaldı

Yış’e yémış’ewu zegowut

Yapacağını bilmez halde, çatlıyor

 

 

Yariyakhomi aş mi ’uağ:

Yariyakho da orda şunu dedi:

Mezı lhapem wuçç’eslhhanti

Ormanın ucuna gömsem seni

Mezı haxeme wusş’uašxın

Yabani köpeklere yediririm seni

Çç’ı gopç’ağeme çç’eslhhanti

Toprak birikintilerine gömsem seni

Hats’e-pats’eme wusş’uašxın

Böceklere yediririm seni

Ççıgışşhapem wupıslhhanti

Ağaç zirvesine assam seni

Kholebzıwume wusş’uahın

Yabani av kuşları alır götürür seni

Ççıgı kuameme pıslhhanti

Ağaç budaklarına assam seni

Mez kholejhme wusş’uašxın

Yabani kuzgunlara yediririm seni

Thar khısawui te wushın?

Allah'ım, nere götüreyim seni?

Tyate (syane) dejı wo wushınti

Babamların yanına götüreyim seni

Timıhaderi khıdemıh!

Cenazemiz olmayanı (avluya) sokma!

Syan guşe ar khısi’on

Anacağızım da onu söyler

Teti khuacexe ar ya’on:

Bizim köylüler onu derler:

Yariyakhome hadeğepsk’i!...

Yariyakholar cenaze yılıyorlar!...

Tyat khuace cıri wusıhınti

Baba köyüne yine götüreyim seni

Şuiwune cıri wushıjınti

Evinize yine geri götüreyim seni

Zešıblıri blanem fed

Yedi kardeşte birbirinden yiğittir

Wuşı kupıme saş’uašxıt

Erkek kardeşlerin beni yedirirler

Yariyakhori zegowut

Yarikho da sıkıntıdan çatlıyor

Yış’e yémış’ewu ar khenağ

Yapacağını bilmez halde, çatlıyor

Thar khısawui te wushın?

Allah'ım, nere götüreyim seni?

Tıjın khameri yiş’uanewu

Gümüş kaması da çapası oldu

‘Exhombipş’ıri yihantse

On parmağı da küreği oldu

Zazıwu daxer yéğepl’ej

Güzel Zazıwu katlıyor (düzelterek gömüyor...)

Yariyakhomi khešesıj,

Yariyakho da tekrar atına bindi,

Yiyate yiwunemi khek’ojığ

Babasının evine geri geldi

Yihaç’eşımi khıçç’ehağ

Misafir evine gitti, girdi

Khamıl pşınemi khıreğa’u

Kavalını konuşturmaya başladı

Yišnahıjhxemi zexaş’ıç’:

Abileride durumu anladılar:

- Nısewu şısımi te tinıs,

- Gelin olarak otursada bizim gelinimiz

    Hadewu şılhımi te tihad!...

    Ceset olarak yatsa da bizim cenazemiz!...

Zazıwu daxeri khıç’ahıj,

Güzel Zazıwu uzattılar,

Hadem(ı)ğepç’ıri yağepç’ıj.

Yıkanmayan cesedini yıkamaya başladılar.

 

 

Guşı’exer: Anonim = şşefrıtxho

 

Makhamer: Anonim = şşef’uat