...................
...................
ADİGECE HAYVANLAR SÖZLÜĞÜ  -5
(ПСЭУШЪХЬАМЭ ЯГУЩЫ1АЛЪ)
ĞIŞ Nuh
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız
                         
...................
...................

Танэ  (Tane)

 

годгвалая тёлка. Düve, dana. Ergenlik yaşına, boğa arayan düve ya da boğa olmaya yüz tutmuş ve buzağılıktan çıkmış sığır.

 

Зым ичэм, адырэм-

Итанэ к1еш1э.

                   (Хьадэгъэл1э Аскэр).
 

...тэнэ ц1ык1у горэ къырищэк1эу, Хъуаджэм зыл1ы горэ ылъэгъугъ. (Фольклор).  

 

Гъогу мыгъо уежьэн хъумэ, тэнэжъ закъори мэл1эжьы. (Гущы1эжъ).

 

Birinin ineği, diğerinin-

Düvesi oynuyor.

                (Asker Hadeğal’).

 

…Huace, küçük bir düveyi gezdiren birini gördü. (Folklor).

 

Kötü bir yola düşecek olursan, tek düven bile ölür. (Atasözü).

 

 

Тачэ   (Taçe)

 

Годовалый козёл. Genç teke. Bir yaşında erkek keçi.

 

Тхьамык1э быныр гу1и,

Зэ1эн амыш1эу,

Хьак1эным ямы1эу,

Тэнэжъ закъо я1эти аук1ыгъ.

                           (Тэуцожъ Цыгъу).

 

Тэчэхъушъом самэр рапщы. (Гущы1эжъ).

 

 

Yoksul aile telaşa kapılıp,

Ne yapacaklarını bilemeden,

Konuğa yedirmek için,

Tek tekelerini kestiler.

                         (Tsığo Tevçoj).

 

Keçi derisi ile yığın ölçülür. (Atasözü).

 

 

Тхъо (Tho)

 

Буланый конь. Kula donlu, al ile kır arası renkte iyi cins bir at. Nart destanında adı sık geçer. Savsıreko,  danıştığı kula atı –Thoji- üzerinde gezerdi.

 

Cаусэрыкъо итхъо тесэу

О къыппэгъок1ын,

Уиъогу лъапэзэпэш1этэу

Къыпфигъэнэфын!

                        (Хьадэгъал1э Аскэр).

 

Уитхъожъые уемыпсыхэу,

Нртхэм хасэ я1эшъ к1о,

Уятэ к1уагъэшъ о къылъыплъ…(Нартхэр).

 

 

Savserıko kula atı üzerinde

Seni karşılar,

Yolunu ışıldatarak

Aydınlatır!

               (Asker Hadeğal).

 

Kula atından –Thoji’den- ineyim demeden,

Nartların toplantıları var git,

Baban oraya gitti ara onu…(Nartlar).

 

 

Тхьак1умк1ыхьэуач (Thak’umçıhevaç;Shapsugh-Thak’umek’ah)

 

Кролик. Evcil tavşan. Kır tavşanından (thak’umıç’ıh) daha küçük bir tavşan cinsi.

 

К1элэеджак1омэ язоологическэ парк тхьак1ук1ыхьэуачэу дэсыр бэдэдэхъугъэ.

 

Öğrencilerin hayvanat bahçesinde bir sürü tavşan vardı.

 

 

Тэчэхъу (Teçehu)

 

Кастрированный козлик. Burulmuş erkek keçi, genellikle bir yaşında olur.

 

-Къеблагъ, сишъэогъур,

Тэчэхъу пщэр пфэсыук1ын.

 

-Buyur, arkadaşım,

Sana bir teçehu (burulmuş keçi) keseyim.

 

 

Т1ы  (T’ı)

 

Баран. Koç (koyun). Damızlık olarak koyun içine katılan erkek koyun. Dişi koyundan daha iri olur.

 

Мафэ горэм

Шк1эмрэ Ачъэмрэ

Т1ыр адэчъэнэу ежьагъ.

                        (1эшъынэ Хьазрэт).

 

Сак1ыбышъо т1ы т1ыргуак1эу

Бгъэшхо пабжъэр зэ къеуагъ,

Сыздэплъыем, ыжэ к1уак1э

Сипчэн лъакъо дэслъэгъуагъ.

                             (Мэщбэш1э Исхьакъ).

 

 

Т1ы дзыгъуак1эми зы лъэжъые мэш1эжьы. (Гущы1эжъ).

 

Ты ш1уц1эмрэ т1ы фыжьымрэ

Адыгэ пшысэхэм ащызэзаох.

                               (Мэщбэш1э Исхьакъ).

 

Bir gün

Buzağı ve teke ile

Koç da koşmaya başladı.

                       (Hazret Aşın).

 

 

Sırtımda bir koç darbesi indiğimi sandım

Koca bir kartal pençesi yemiştim,

Yukarı doğru baktığımda, kartalın gagasında

Keçimin bir ayağının bulunduğunu gördüm.

                                                    (İshak Meşbaş).

 

 

Kara koçlar ile ak koçlar

Adige masallarında dövüşürler.

                                   (İshak Meşbaş).

 

 

 

Фарэ (Fare)

 

Фаре (адыгейская лошадь чистой породы). Masallarda, Nart destanında ve halk öykülerinde ( тхыдэ) anlatılan iyi cins bir at. Adigeler atların başını çekmek (шыушэу ) üzere bu atı kullanıyorlardı.

 

1уашъхьэми гъэбэжъур темыф,

Конымэ алъапэ къеуфэ

Фарэмэ шъузэлъяшэс

Гупсэфэу шъо шъущымыс, -

Гъэбэжъу и1уашъхьэ шъоштэфэ!

                                      (Пэрэныкъо Мурат).

 

Фэрэ щэк1ыр яч1ыунэ щагъас,

Сэ ыхыгъэр типчъэ1упэ щаублэ…(Фольклор).

 

Фарэр къэзылъфырэр шыбзыжъ. (Гущы1эжъ).

 

Bereketli ürün tepeye sığmıyordu,

Anbarların direkleri eğriliyordu

Fare atlarınıza binin

Uluorta, boş dumayın

Bereket tepesini ele geçirinceye değin!

                                                 (Murat Perenıko, Adige şairi).

 

Fare atını mahzende eğitirler,

Kılıcı da kapımız önünde çekerler…(Folklor).

 

 

Fare atını doğuran da bir kısraktır. (Atasözü).

 

 

 

Хак1о  (H’ak’o)

 

Жеребец. Aygır. At sürüsü içinde damızlık olarak bırakılan erkek at. Aygır iri, güzel ve sert, yavuz olur. At sürüsüne başka bir aygır ya da kurt girmesine izin vermez.

 

Хэк1о мыхъу цэкъал. (Гущы1эжъ).

 

Хэк1о дэгъум шы дэгъу хэк1ы.

 

 

Aygır olmayacak olanı ısırır. (Atasözü).

 

İyi bir aygırdan iyi bir at elde edilir.

 

 

Хьайуан  (Hayvan)

 

Скотина. Sütü sağılan ya da yediği süte dönüşen hayvan. Akılsız kişilere kızgınlıkla hayvan denildiği de görülür.

 

…Хьайуан густырым шъуш1агъот к1эхэк1рэр,

Мэбанэ пэтми, зэхафэу фежьэ.

                                               (Мэщбэш1э Исхьакъ).

 

Хьайуаным губгъэн и1эп. (Гущы1эжъ).

 

Хьайуаными уахахьэмэ мэтэджых. (Гущы1эжъ).

 

 

…İç yakan hayvan,

Güreşirken yere yıkılmaya başlar.

                                      (İshak Meşbaş).

 

Hayvanın utanması olmaz. (Atasözü).

 

Aralarına girersen hayvanlar bile ayağa kalkarlar. (Atasözü).

 

 

Хьарашк1 (Haraşç’;haraşk’)

 

Буйволёнок. Manda yavrusu. Bkz.  Псыцушк1э.

 

 

Хьарэ (Hare)

 

Буйвол. Manda. Bkz.  Псыцу.

 

 

Хьылъэзещэш  (Hıl’ezéşeş)

 

Битюг. Koşum -ve yük- atı. İri bir at cinsi, arabalara koşulur, 50 pud yük çekebilir.

 
1.Bölüm        2.Bölüm        3.Bölüm        4.Bölüm        5.Bölüm        6.Bölüm        7.Bölüm        8.Bölüm        9.Bölüm        10.Bölüm        11.Bölüm        12.Bölüm        13.Bölüm        14.Bölüm        15.Bölüm