...................
...................
Щ1ЭБЛЭЩ1Э КЪОУНЭХУ
Тэгъулан Екъуб
                         
...................
...................
Ныбжэгъу гъуп къуажэм дык1уауэ дызхэсу, илъэс зыхыблым ит гъунэгъу щ1алэ ц1ык1у, хьэлгъуанэрэ кхъуей плъыж зэрылъ зы тепщэчыщхуэ и1ыгъу 1уыжым къыщ1эхьэщ.

Дызпэрыс 1энэм къытырилъхьэри дэри ф1ыщ1э хуэтщ1ауэ щ1эк1ыж пэтрэ, лъагъунлъагъу къытхуэк1уа къуажэдэc л1ы гуэрэ тыркубзэк1э,
«Уи адэр къуажэм дэс?» жери еупщ1ащ.Щ1алэ ц1ык1уми тыркубзэк1э къыпеджэжащ.

Къуажэхэм тыркубзэк1э зэпсэлъэным десатэкъыми ар сф1эигъуэджэ хъури щ1алэр сгъэунэхун си мураду, адыгэбзэк1э ухэт, хэт урищ1алэ жызэ1ри сыщеуыпщ1ым, псалъэр триухуанк1эурэ мыхъуми хъарзынэк1эйуэ адыгэбзэк1э жэуап къызитыжащ. Апхуэдэуэ,къуажэхэми къалэхэми ,езыхэр я анэдэлъхубзэмк1э зэпсалъэ щхьэк1э, я ц1ык1ухэм щепсалъэм щыгъуэ тыркубзэм тезухуэж анэ_адэхэмрэ нэхъыжхэмрэ куэдык1ейщ. Адыгэбзэк1э епсалъэхэуэ щытмэ зыхуейр гурамгъэ1уэфын я гугъэрэ, хьэмэрэ тыркубзэр нэхъ тынш къэщыхъурэ е емгугъуухэу ара, тхьэм ещ1э.
«Пэжщ,дызхэт лъэхъэнэм къэралыгъуэр къыпкъуэту къыбдэмщ1эры1эмэ лъэпкъыбзэр хъумэныр икъук1э гугъщ.

Къэралыгъуэм и тетхэм абы хуэгъэза политикэ гухэлъ гъэпса хуамы1эуэ бзэр хъума хъунукъым арщхьэк1э, ц1ыху закъуэ и щхьэк1эи, гупууэи, ц1ыхубэри зэщ1э1эурэ щытми езыр езыру ящ1эфын ялэжыфын куэд щ1э1эщ. Гухэлъ быдэ хуэпщ1рэ тегъэчыныхьэуэ уелэжу щытмэ, къомхъул1эн щэ1экъым.
Сыт жыт1э сыт дылэжьми, хэхэс адыгэхэм ф1эк1ып1эншэуэ зы щ1эблэщ1э къытхоунэху. Ахэр шеч хэмылъу ипэрейхэм ящхьынукъым. Хэкум къи1эпхъук1а адыгэхэм,

1950 гъэхэм нэсыху псоуа къэхэк1ащ.Нобэ, е 5_нэ е 6_нэ щ1эблэхэр къожэпхъ.Мы къыдэк1утей щ1алэгъуалэм,
и нэхъыбэм адыгэбзэ щ1агъуэ ящ1эркъым,
Зэхиха ф1эк1а хабзэ_бзыпхъэм ф1ыуэ щыгъуазэкъым,
И ныбжэгъу_жэрэгъу,зэ1ущ1э,зэпсалъэ,и дешхэ_дефэм ,и тысэгъухэм нэхъыбэр адыгэкъым,
Арщхьэк1э,мы щытык1э гузэвэгьуэхэм къыдэк1уэу,япэрей хэм зэреф1ак1уэ ф1ыгъэ куэди яхэлъщ,
Псори йоджэ,щ1эныгъэ зэрагъэгъуэт, университетхэм мак1уэ,
Гъэф1ауэ,хуиту,сыт хуэдэ зы1иск1эи зыхуей хуэзэуэ , къызхуэт щ1агъуэ ямы1эуэ, утыку ягъуэтыурэ къохъухэ,
Куэдк1э и нэхъыбэр къэлэдэсщ,
Бзэ,щэнхабзэ,тхыдэ хэха зи1э, кавказым къик1а лъэпкъ щхьэхуэуэ зэрыщытхэм щ1эх дыдэуэ гу лъатэ,
Адыгэ културэм ф1ыуэ хамщ1ык1ми абы я нэ къахок1, зэрыадыгэм иропагэхэ,дыхъунщ жэ1эмэ 1эбап1э ягъуэтынущ,
Адыгэ лъэпкъым и къэк1уэным тещ1ыхьэуэ унафэ щытщ1к1э, мы къэунэху щ1эблэщ1эм и щытык1эм егупсысыпхъащ.