...................
...................
ГЪЭЗЭЖЫН 1УЭХУ
Тэгъулан Екъуб
                         
...................
...................
С къызрызш1эжрэ,илъэс 30_м щ1егъри,тыркум щыпсоу адыгэхэр
Хэкум гъэзэжын 1уэхум топсэлъыхь.Абы теухуауэ ц1ыхухэм я
гупшысхэр куэду зэщхьэщок1:

«Адыгэхэр ди Хэкужьым дымгъэзэжмэ дзэхэс лъэпкъхэм
дазрыхэзырхьжынур нэрылъагъущи делъэдэкъщык1ын хуейщ..»

«Дыгъэзэжын хуейщ жыбо1э арщхьэк1э ди адэжьхэм а дэ зи
гугъу къытхуащ1ауэ щыта Хэкур щымэ1жу жэ1э»

« Абы лъандэрэ дунейр куэду зщхьэщ ык1ащ,Хэкуми куэд ищхьэ
ърик1уащ, и нэгу куэди щ1эк1ащ, гугъуехь зэдыщымы1э щ1ып1э щэ1, гъаш1эм къыдэк1уэ гугъехьхэи абыи щэ1э къыш1эк1ынщ, уыздэк1уэжри
уи хэкущ зыгуэрхэри уи фэм домыгъэхуэуэ хъунукъым..»

«Зыд1этри дык1уэжат жи, дыкадэну, дахэзэгъэжыну?Ар зыф1эф1
мыхъун куэди щэ1эуэ зэхыдох..»

«Апхуэдэхэри яхэтынщ ауэ ди лъэпкъагъухэм я нэхъыбэм
зэрыдгъэзэжыр ягук1эи япсэк1э яф1эф1 хъунущ»

«Ит1анэ, догъэзэж жып1эк1э зэф1эк1ыркъым, зыгъэзэжынухэм я
псоук1э хъуну сыт?Т1ысып1э,псэуалъэ, унэ_жьэу, 1уэху_дэлъ, ахэр
щэ?Пэжыр жы1энщи,датхэнэ лъэпкъми щырещ, псоук1эр еф1эку1эну,
нэхъ хуэщ1а хъуну щытмэщ ц1ыхур щ1э1эпхъуэнур.. »

«Дэ зыгъэзэжын зи урад хэхэсхэр, а 1уэхур ди ф1э хэлъу
ик1и хэкъузауэ зетхуэм,Хэкум и унаф1эщ1хэри ар зэрзблахыным
яужь итынухэщ»

«Хэкум ис адыгэхэм муслымэныгэ щ1агъуэ яхэмылъыжу,
нэщ1_нэмэз ямыщ1эжу урыс щ1эплъ хъуауэ жа1э, ахэм даурэ
дагур1эну?»

«Ар ,1уэхум ф1ыуэ щымыгъуазэхэм ирагъэлей армыхъумэ динр
тыркум шызэрызепхьэм хъуэдкъабзэуэ Хэкуми щызепхьэфыну,адыгэгъэри
дэр нэхърэ нэхъыф1у зэрахьэ .»

«Хэкум зэригъэзэжам хущ1егъуэжа, яхэмсыхьыфу тыркум
къэзгъэзэжаи уыхозэ...»

«Уыкъыщыхъуа, уыщыпсоуа, уыэса щ1ып1э уик1ыуэ, уи хэкууэ
щытми, мыц1ыху къэралыгъуэ ущк1уэк1э ныт1э 1эмалыншэуэ емсэфи къахэк1ынущ..»

«Сэ сищхьэк1э,тыркуми хэкуми лъэпощхьэпо уэд щэ1эщи нобэк1э
сымгъэзэжыфын.Ипэм хуэдэжкъым, мы лъэханэм, дунейм дэнэ
щ1ып1эи щырепсоу , ц1ыхухэр зэлъы1эсыгъуаф1э хъуащи пэжым ухуеймэ нобэк1э нэхъ тщ1эфынур, лъэпкъыр, лъэпкъ културэр,лъэпкъыбзэр хъумэнм ехьыл1ауэ хэкурысхэмрэ хэхэсхэмрэ 1уэху къыздыдэтщтэнрам..»

«Зыгъэзэжын зиммурадым щхьэусыгъуэ куэд игъэутынущ, 1уэхур
зэлъытар адыгэгуу адыгпсэуэ ущытынращ.»

«Адыгэр ирехъу хэти ирехъу, ц1ыхур пэдыдэ
зэгупсысынур и псоук1э зэрыхъун ,и унагъуэр зэригъэф1ын щ1ык1эращ ф1эк1а уи ныбэр нэ1у лъэпкъ гукъеуэ ухэтыфынукым.Абы къинэмыщ1к1э, ди Хэку нбэ щхьэхуиткъым, дык1уэжу бжьым дыщ1эувэну,ди лъахэм дэ дыкищ1ик1ар аракъэ? »

«Адыгэ лъэпкъым и щэнхабзэр ихъумэны хъуэгъэзауэ тыркум
нобэ къэсыхук1э зэик1 хуитыныгъэ щи1экым.Абык1э Хэкум
къыппырыуэ щэ1экъым, ит1анэ пщ1эни пщыхыни ыбгъуэтынущ..»

Гъэзэжыным теухуа псалъэмакъхэр апхуэдэрэ йок1уэк1,
зыкъомрэк1эи ек1ук1ынущ.Иджырк1э, ц1ыхубэм гъэзэжын 1уэхум
хуэгъэзауэ хэ1этык1ауэ зы 1уэху еплъык1э и1экъым, и гпшысэр
к1энтхъуэфантхъуэщ,хуээшхуэгушхуэуэ щыткъым.Ц1ыхухэ, ярыгъуэзэну псалъэрэ янири1уэну зы лъагъуэ хъуэныкъуэщ.