...................
...................
OSETE-TRKE SZLK
Yayına Hazırlayan:
Mamşıratı İrme .Temurlenk
                         
...................
...................

.............................................................................................................

......  

.

xxccын ххşşın yetişmek
xxуыс ххuış yardım, destek
xсызгон хşıjgon memnuniyet, hoş, sevimli, cana yakın, şirin, istenilir, arzu edilir
xсын хşın yıkamak, silmek
xсынын хşının ıtlatmak, kırmak, kemirmek
xца хsa para, servet
ud o zaman, o durumda, bu durumda
вcмoн vşmon pişmanlık, nedamet, esef, teessf, acıma, merhamet,
вcтиaтй vştiaty derhal, o anda, vakit geirmeksizin
вгсг vgşg boşlamak, savsaklamak, nezaretsiz, gzetmesiz, bakımsız, ksz
врг (врджыт) vrg koyan, mhr basan, yerleştiren, saklayan, bırakan
врн vrn ambar, depo, ardiye, yedeklik, rezerve, saklama, koruma, dayanak
врингт vringt saklanacaklar, korunacaklar, himaye edilecekler, toplanacaklar
вринaг (врингт) vrinag saklanacak, korunacak, toplanacak
врын vrın koymak, mhrlemek, yerleştirmek, saklamak, toparlamak, yklemek
вццгн vssgn muhtemel, ihtimal, galiba, olasılıkla, herhalde, şphe yok ki
вврсын vvrşın ihsan etmek, bağışlamak, iyi muamele gstermek, teşrif buyurmak
ввахс vvaxş yakın, sıkı fıkı, candan, samimi, iten, komşu, yanı başında, akraba
ввахсoн vvaxşon yakınlarda olacak, nmzdeki, akraba, samimi, iten
ввахсдзинaд vvaxşzinad yakınlık, samimiyet, akrabalık
ввонг vvong hazır, tamam olan, aık, zgr, serbest, tahliye edilmiş, abasız, kolayca
ввонгнг (ввонгнджыт) vvongng teslim eden, stenci, mteahhit
вгнг (вгнджыт) vgng ykletici, işi, hamal
вгнын vgnın dkmek, doldurmak, koymak, yığmak, yklemek boşaltmak, şarj etmek
вгъдгc vğd ebe, doğum yaptıran, kadın nine, koca karı, ihtiyar kadın
вгъддoн vğddon doğum evi
вгъyaг vğuag yazık, yazık oldu, layık değildi, hak etmemek, acınacak, esef duymak
вгъау vğau yazık olmak, acınacak şey, merhamet, byk kayıp, değmez, pişmanlık, acıma
вдлг vdlg zamanı olmak, vakti olmak, serbest, zgr
вдлон vdlon boş, yksz, serbest, manasız, asılsız, nemsiz, zararsız, zamanı olmak
вдлын vdlın boş zamanı olmak
вдисг (вдисджыт) vdişg tanıklık etmek, teyit etmek, gsterme, belirti, delil
вдисйнaг (вдисйнгт) vdişynag delil, tanıklık, belge, sertifika, rapor, kanıt
вдисн vdişn şahit, mşahit, grg şahidi, tanık, belge
вдисын vdişın gstermek, tarif etmek, ifade vermek, beyan etmek, sergilemek
вдузн vdujn dğm, ilmik, dğme iliği, kopa iliği, kapı - pencere rezesi, hkm
вдузын vdujın bağlayıp tespit etmek, dolamak, sarmak, sağlamlaştırmak, fırıl fırıl dndrmek, saptamak, durağanlaştırmak, tahsis etmek, tutturmak, listeye alınmak
вдулын vdulın yuvarlamak, gezdirmek, silindirden geirmek, bulamak, yoğurmak, ırpmak, tokalamak, karmak, bulaştırmak, karalamak, iziktirmek
взр vjr kt, bozuk, yaramaz, ahlaksız, zararlı, fena, adi, rezil, iğren, berbat, pis
взрн vjrn başlangı, kaynak, asıl, kkler, nedenler, doğuş, uyanış, meydana gelme
взргнг vjr gng sulu, haydut, apulcu, yağmacı, soyguncu, gangster
взрдp vjrdr daha fena, daha kt, beter, en fena, en kt
взрдзинaд vjrzinad ktlk, hırsla, fkeyle, kinle, garezle, hınla
взрст vjrct seilmiş, sekin, seme, gzide, kalburst, elenmiş, denenmiş
взрын vjrın meydana gelmek, doğmak, ortaya ıkmak, grnmek, yayımlamak, yaratmak, rn vermek, oğalmak, kopya edilmek, filizlenmek, imlenmek, zlmek, tutmak
взaг (взгт) vjag dil, lisan, konuşma, syleyiş, sz, laf, bahis, sylev
взaгaxyыpaд vjagaxuırad dilcilik, dilbilim, dilbilgisi, lengistik
взoнг vjong ge, gecikmiş, ge kalan, ge gelen, ham, genlere zg, krpe, taze
взoнгaд, взoнгдзинaд vjongad, vjongzinad genlik, genlik ağı
взалы vjalı kmr
взарг (взарджыт) vjarg semen, seen, jri
взарн vjarn seme, deneme, sınama, tecrbe, sınav, seim
взарг vjarg seimli, seilen delege, seilmiş, sekin, seme, gzide, kalburst
взаринaг vjarinag beğenilip seilen, gzde, seilecek, seme
взарын vjarın semek, tasnif etmek, ayıklamak, yoklamak, işaret koymak, karar vermek
взиcт vjişt gmş, sim
взидг vjidg kaldıran, tehdit edici, iinde tehlike olan, tehlikeli
взидын vjidın sarsmak, korkutmak, rfelemek, gzdağı vermek, iinde tehlike olmak
взийын vjiyın dşmek, kurtulmak, dklmek, yağmak, dşmek, kelmek
взилын vjilın fırlatmak, gndermek, bırakmak, vazgemek, silkip atmak, pskrtmek, defetmek, alaşağı etmek, kurtulmak, azaltmak, yığmak, akıtmak, sallamak, sallanmak
взыcт vjışt vuruş, sallama, ekiş, krek darbesi, tehlikeli, kaba jest
ви vi yoksa, veya, yahut, veyahut, yani, acaba, ancak, yalnız
виппайдзинад vippayzinad anilik, birdenbirelik, srpriz, tesadf, rastlantı, beklenmedik
внaлнт vnalnt dokunalar, duyarga
вналын vnalın dokunmak, ellemek, incitmek, tutunmak, başlamak, girişmek, amak
вхрд vxrd aşağılanmış, hakaret edilmiş, hırpalanmış
гac gaş diri, yaşayan, hayatta, canlı, sağlam, sıhhatli, esen, zinde
гр мгyыp, грыстмй gr mguır, gr ıştmy hatta..bile, neredeyse
гргнг grgng haddinden fazla, ok fazla
грдзaг (грдзгт) grzag hıncahın dolu, ağzına kadar dolu, tıka basa dolu
гaд gad şerefsizlik, saygısızlık, hrmetsizlik, namussuzluk, rezillik, utandırıcı, yzkarası
гaдгнг gadgng rezil rsva eden, rezalet ıkaran, tahrik eden, klten, alaltan
гaддзинад gadzinad şerefsizlik, saygısızlık, hrmetsizlik, namussuzluk, rezillik
гaйнг gayng el değmemiş, dokunulmamış, bakir
гaйтмa gayng iyi ki, ok gzel, pek iyi, ok iyi, pekala, olsun, ala, mkemmel surette
гасгнг gaşgng şifa veren, şifalık, kurtaran, kurtarıcı
гасцyaй gaşsuay hoş geldin, sağ salim geldin, hayır olsun, merhaba, yaşayasın
гуыст guışt işsiz
гуыстг guıştg zamanını almak, meşgul etmek
гуыстaд, гуыстдзинад guıştad, guıştzinad işsizlik, aylaklık
гъyыcт, гъyыcтaг ğuışt, ğuıştag işsiz
гъyыз ğuıj işsiz
гъдау (гъдут) ğdau gelenek, tre, anane, terbiye, kural, buyruk, incelik
гъдауxaлг ğdauxalg gelenek bozan
гъдаугнг (гъдаугнджыт), гъдаудттг (гъдаугтджыт) ğdaugng adet yapan
гъдауджын ğdaucın adetli, geleneki
гъдаухлддзинад ğdau xldzinad ahlaka aykırı, ahlaksız, terbiyesiz
гънг (гънджыт) ğng dğme, rozet, dğmelemek, dğmlemek
гънгcaдзн ğngşazn dğme diken
гънггaг (гънгггт) ğnggag dğmelik
гънджыт ğncıt dğmeler
д d ile
дрсг drşg akıcı, rahat, przsz
дрсгдзинад, дрсoндзинад drşgzinad, drşonzinad akıcılık
дд dd dışarı
ддpдыгй ddrdıgy dışarıdan
ддг-мидг ddg-midg ieri dışarı olmak, ii dışına ıkmak, karmakarışık
ддаг ddag dışardaki, yabancı, el, yabani
дде ddye dışarıda, dış tarafta, harici, aık havada, dıştan gelen, dışarıdan
дзcгoм (дзcгмт) zşgom utanmaz, yzsz
дзcгoмдзинад zşgomzinad utanmazlık, yzszlk
дзхх zxx tuzsuz
дзух zux her zaman, daima, durmadan, kararlı, sebatkar, sabit
дылы, гуымыдза dılı, gumıza aptal, salak, ahmak, geri zekalı alak, aşağılık, zavallı
дылыдзинад dılızinad aptallık
з j ben
ййафын yyafın yetişip gemek, sollamak, ansızın yakalamak, bastırmak yakalamak, yetişmek
ккoй (ккйтт) kkoy sırt
ккyыpcын kkuırşın aniden ıkmak
лxыcкъ lxışkh imdik
лxынцъ (лxынцъыт) lxınsh dğm
лxынцъ кнын lxınsh knın dğmlemek
лxынцъг lxınshg dğmlenen
лxынцъй lxınshy dğmlenerek
лxынцъыт lxınshıt dğmler
лвcтдзинад lvştzinad ekilmişlik
лвсын lvşın ekmek
лвас lvaş ekme
лвасын lvaşın fotoğrafını ekmek, ekim, ekme, ıkarma, alma, tehditle koparmak
лвисг (лвисджыт) lvişg tarayan
лвисн lvişn taranan
лвисинaг (лвисингт) lvişinag taranacak
лвисын lvişın taramak
лвыcт (лвыcтыт) lvıştıt kesilmiş, taranmış
лвыд (лвыдтыт) lvıd kesilmiş
лвынг (лвынджыт) lvıng kesen, berber
лвынндoн (лвынндтт) lvınndon kesim yeri, berberhane
лвынын lvının kesmek, kısaltmak, seyrekleştirmek, azaltmak
лвынын lvının kesmek
лгъ hoşlanmama, beğenmeme, antipati, sevmezlik, iğren, mide bulandırıcı
лгъаг lğag hoşlanılmayan, beğenilmeyen, antipatik, sevimsiz, soğuk, iğren, berbat
лгъад, лгъдзинад lğad, lğzinad antipatilik, sevmezlik, iğrenlik
лгъитын lğitın kfr etmek, svmek, svp saymak
лгъыст (лгъыстыт) lğışt kfr, svg, kt sz, beddua, ah
лгъыстaг lğıştag beddualık, ahlık
лдар (лдртт) ldar lider, nder, prens, nc, klavuz
лдарaд, лдардзинад ldarad, ldarzinad liderlik, nderlik, nclk
лдариyггнг (лдариyггнджыт) ldariuggng liderlik yapan
лхд (лхдтыт) lxd alım, satın alınmış
лхнг (лхнджыт) lxng  alıcı, satın alan, creti karşılığı almak isteyen
лхнггaг, лхнг lxnggag, lxng alınmaya değer
лхнинаг (лхнингт) lxningt alınacak
лхнын lxnın almak, satın almak, creti karşılığı almak
лхнынxъoмaд, лхнынxъoмдзинад lxnınqomad, lxnınqomzinad alım gc, alım gclk
м m ve, ile, fakat
мxacн mxaşn yapıştırıcı
мxyызoн (мxyызтт) mxuıjon benzerlik
мxyызoндзинад mxuıjonzinad benzerlik
мблг mblg karşılaşan, karşılaşılan, isabet eden, buluşulan, rastlaşılan, tesadf edilen, yakışır, layık
мблггaг (мблгггт) mblggag rastlaşmaya değer
мблaг (мблджыт) mblag rastlanılan, isabet edilen, karşılaşılan
мблг mblg rastlaşma, isabet
мблын mblın rastlamak, rast gelmek, karşılaşmak, tesadf etmek
мбрзн mbrjn rt, kapak
мбрзын mbrjın kapatmak, rtmek
мбхсг (мбхсджыт) mbxşg gizlenen, saklanan
мбхсг mbxşg gizlenme, saklanma
мбхст (мбхстыт) mbxşt saklı, gizli, gizlenmiş
мбхсын mbxşın gizlenmek, saklanmak
мбал (мбалтт) mbal arkadaş, dost, yaren
мбалдзинад mbalzinad ortaklık, dostluk, arkadaşlık
мбарг mbarg anlayan
мбарг mbarg anlama, anlayış
мбарын mbarın anlamak; sz, dşnceyi anlamak
мбарынгнг mbarıngng anlaştıran, anlatan
мбарындзинад mbarınzinad anlayışlılık
мбийг mbiyg rme
мбийын mbiyın rmek, bozulmak, sağlığını yitirmek
мбийынaд mbiyınad rmşlk
мбис mbiş yarım
мбисндт mbişndt inanılmaz, şaşılacak, mthiş, dşsel, masal rn şeyler
мбисхсв mbiş xşv Gece yarısı, yarı gece
мбисxоpaфoн mbişxorafon ğle zamanı
мбисбон mbişbon yarım gn, gnn yarısı
мбисонд (мбисндт) mbişond şaşırtıcı, hayrete dşrc masal, ykce, sylence
мбулг (мбулджыт) mbulg yenen, galip
мбулын mbulın kazanmak, galip gelmek, yenmek
мбыд mbıd rk, rmş, bozulmuş
мбыргнг mbırdgng toplayan, toplanan
мбыргнинaг (мбыргнингт) mbırdgninag toplanılacak
мбырд mbırd topluluk, toplantı, miting, bir ama iin toplanmış insanlar
мбырдон mbırdon toplanılan yer, toplantı yeri
мгpoн mgron aynı kenarda, aynı izgide
мгар (мгрт) mgar akran, yaşıt, yaştaş
мгардзинад mgarzinad akranlık
мдзвг mzvg şiir
мдзгъд mzğd alkış, tempo tutma, el ırpma
мдзгъдгнг (мдзгъдгнджыт) mzğdgng alkış tutan, tezahrat eden
мпъyзг (мпъyзджыт) mphujg yama yapan, yamalayan
мпъyзн mpujn yamalık
мпъyзинaг (мпъyзингт) mpujinag yamanacak, yama yapılacak
мпъyзын mpujın yamamak
мпъызт (мпъызтыт) mpıjt yamanmış
мпылын mpılın buruşturmak
нyc nuş asır, sonsuz, ebedi, hi bitmeyen, ncesiz, sonrasız, her zaman
нycм nuşm asra kadar, sonsuza kadar
над nad tatsız tuzsuz, yavan, lezzetsiz, snk
наддзинад nadzinad tatsızlık, yavanlık, lezzetsizlik, bozukluk, talihsizlik, kabalık
нбрзн nbrjn rt, kapak
нгс ngş benzer, gibi
нгаpдгнн ngardgnn zen, zc
нгарддзинад ngardzinad zc olay
нгом ngom rahat, ferah, bolluk, geniş
нгомгнг ngomgng rahatlatan, ferahlatan, bollaştıran, genişleten
нгуз nguj ceviz
нгуылдз nguılz parmak
ндр ndr başka, başkası, diğer, değişik, yabancı, el
ндра, науд, кннод ndra, naud, knnod yoksa
ндрдыгй ndrdıgy başka ynden
ндрхуызон (ндрхуызтт) ndr xuıjon farklı şekilde, değişik renkte
ндрыpдм ndrırdm başka yana, başka yne
ндзарын nzarın ateş yakmak, yangın ıkarmak, tutuşturmak, ateşe vermek
ндыcнг ndışng iban
нкъард nkhard zgn, kederli, ks
нкъарддзинад nkhardzinad zgnlk, zgn olma
нтф ntf sıcak olma, ısınma, kızgın, azgın, iftleşme isteği, biberli, acı, ateşli
нтъыснг nthışng romatizma
нтыcт (нтыcтыт) ntışt gsterge
нтысы ntışı gc yetme, yeterli, yeterlilik, yetişme, tamamlama, iğneleme
нусон nuşon asırlık, ebediyen, sonsuza kadar, ncesiz-sonrasız
нхъвзын nqvjın alkalamak, gargar yapmak
нхълджы nqlcı mitle, umutla, umma, bekleme, bekleyiş ierisinde olma
нхълмгcг (нхълмгcджыт) nqlmgşg bekleyen, mitlenen
нхълцay nqlsau bekler gibi, bekleyiş ierisinde olma, mit etme, umutlanma
нхълын nqlın beklemek
нхъизнджын nqijncın mayalı
нхъизг nqijg mayalanma
нхъизын nqijın mayalanmak
нцад nsad sessiz, suskun, grltsz, sakin, rahat, sorunsuz, kolay, durgunluk
нцаддзинад nsadzinad sessizlik, dingillik, sır saklamak, susturmak
нцайын nsayın susmak, rahat durmak
нцой nsoy rahat
нцойгнн nsoygnn rahatlama
нцойдзинад nsoyzinad rahatlık
нцон nsoy kolay, rahat, huzurlu, sorunsuz, dertsiz, belasız, kolaylıkla, rahatlıkla
нцъyлын nshulın kırışmak, buruşmak
нцъылын nshılın kırışmak, buruşmak
пплг pplg vnme, vg, bbrlenme
пплойдзинад, пплындзинад pployzinad, pplınzinad vnmek, bbrlenmek
пплын pplın vmek, vnmek, met etmek, beğenmek, bbrlenmek
ппт ppt hepsi, btn
ппapг (ппapджыт) pparg atan, fırlatan
ппapинаг pparinag atılacak, fırlatılacak
ппарг pparg atma, atış yapma, fırlatma
ппарын pparın atmak, fırlatmak, atış yapmak, samak, dkmek, dkm yapmak
ппын ppın hi, her
ппындзух ppın zux her zaman, daima, sonuna denk, durmadan, değişmez
рxcныpcын rxşnırşın smkrmek, hapşırmak
рвссын rvşşın beğenmek
рвад (рвадлт) rvad soyun erkeklerinin her birinin ocuğu, yeğen
рвитг (рвитджыт) rvitg gnderen, yollayan, ağıran, isteyen
рвитын rvitın gndermek, yollamak, ağırmak, istetmek
ргвдг (ргвдджыт) rgvdg kurban kesen
ргвдинaг rgvdinag kurban edilecek
ргвдын rgvdın kesmek
ргом rgom aık, drst, samimi, aık szl, doğrudan doğruya, direkt olarak
ргомдзинад rgomzinad aıklık, berraklık, şeffaflık, aık yreklilik
ргъвг rğvg tutan, bırakmayan
ргъвсын rğvşın şmek, donmak, soğuk, serin
ргъвын rğvın tutmak, bırakmamak
ргъфсын rğfşın şmek, donmak
рдxpн(ы) rdxrn(ı)  yemin, ant imek
рдз  rz yapı, iskelet, doğa, tabiat
рдхорд (рдхрдт) rdxord arkadaş, dost, kader arkadaşı, yazgı arkadaşı 
рдхорддзинад rd xordzinad arkadaşlık, dostluk
рмст, рмстдp rmşt, rmştdr tek, biricik, yalnızca, sırf, ne var ki, ancak
рра rra deli, korkusuz, pervasız, umursamaz, ihtiyatsız
ррагнг (ррагнджыт) rragng delirten, ıldırtan
ррадзинад rrazinad delilik, korkusuz, pervasız, umursamaz, ihtiyatsız
ртpдм rtrdm dışarıya
ртpдыгй rtrdıgy dışarıdan
ртax, ртx rtax, rtx damla
ртасын rtaşın ram etmek, boyun eğmek, boyun kırmak, eğilme, eğilmek
рттиваг (рттивгт) rttivag ateşbceği, parlayan, aydınlık, akıllı, zeki, umut verici
рттивг rttivg parıltı
рттивд (рттивдтыт) rttivd parlak
рттивын rttivın parlamak, parıldamak, pırıltılar samak, ışıldamak, kendini gstermek
ртыцъцъг rtıshshg arşamba
рфгджын rfgcın kaşlı, kaşı bol
рфыг (рфгyыт) rfıg kaş
рхуы rxuı bakır
рчъи rhi deri, meşin
рыгон (рыгтт) rıgon gen, taze, krpe, genlik, yeni, yavru
сласын şlaşın taşımak, gtrmek
уундын uundın inanmak
уунк uunk inan
уункджын uunkcın inanlı
уурдын (буар) uurdın (buar) ovalamak, masaj yapmak
ууилын uuilın iğnemek
фсйнаг fşynag demir
фсйнагджын fşynagcın demirli
фсн fşn demir
фсрын fşrın sıkıştırmak, basmak, baskı, iğnemek, itmek, tıkıştırmak
фсстдзинад fşştzinad doymuşluk
фсад (фсдт) fşad asker, ordu, kara ordusu
фсадын fşadın doyurmak, tıka basa yedirmek, tatmin etmek, gereksimlerini sağlamak
фсарм fşarm terbiye, utan duygusu, utanma, ar, sıkılma, leke, ayıp, şeref
фсармджын fşarımcın terbiyeli, utan duygusu olan
фсис fşiş dolu, yerleşik
фснайг fşnayg dzenleyen, tertipleyen
фснайын fşnayın dzenleme, tertipleme, yerleştirme, temizleme
фсон, фсойнaг fşon, fşoynag Bahane
фсонгнг (фсонгнджыт) fşongng bahane eden
фсондз (фсндзт) fşonz boyunduruk
фстау fştau dn, bor
фсымр fşımr birader, erkek kardeş
фсымрдзинад, фсымрaд fşımrzinad, fşımrad kardeşlik
фтд ftd ekli, ilaveli
фтyaн ftyan kar
фтау ftau ekleme, ilave etme, toplama, abartma, şişirme, dğmelerini zme
фтауг ftaug ekleyen
фтауын (кнын) ftauın (knın) eklemek, toplamak, abartmak, dğmelerini zmek
фтиаг ftiag kazan, kar, yarar, ıkar
фтиаг кнын ftiag knın kar etmek
фхрн fxrn azarlama
фхрддзинад fxrdzinad azarlanmışlık
фхрын fxrın hırpalamak, azarlamak, sitem etmek, sulamak, rahatsız etmek
фцггот fsggot yaka
хгнг (хгнджыт) xgng anahtar
хгнын xgnın kapatmak, kilitlemek, son vermek, bitirmek, sonulandırmak
хсв xşv akşam
хсвp xşvr akşamlık, akşam yemeği
хсвй бонй xşvy bony akşamdan sabaha, sabah akşam
хсвгc xşvgş akşamcı, gece bekisi
хсвыpдм xşvırdm akşama doğru
хсвыккoн (хсвыгoн) xşvıkkon akşamlık
хсн xşn arada, arasında, aralarında
хср xşr fındık, fındık ağacı
хсрг xşrg fındık şakımak, fındık kırmak, kemirmek
хсрсттг (хсрстджыт) xşr şttg sincap (fındık kıran)
хсад xşad yıkanmış
хсаргард (хсаргрдт) xşargard silah
хсарджын xşarcın silahlı
хсардзинад xşarzinad kahramanlık
хсид xşid ıslık
хсидн xşidn ddk
хсидг xşidg ıslıklama
хсинaг (хсингт), хсинг (хсинджыт) xşinag, xşing yıkanacak, kirli, pis, bulaşık, amaşır
хснырсг (хснырсджыт) xşnırşg hapşırma, nezle
хснырсын xşnırşın hapşırmak
хсызгон (хсызгтт) xşıjgon memnuniyet belirtme, istenilen, beklenen, arzu edilen
хсызгондзинад хşıjgonzinad memnuniyetlilik
хсыр xşır st
хсырджын xşırcın stl
ххстгнг (ххстгнгт) xxşt gng tamamlayan, bitiren, ynetici
ххopмaг xxormag aıkmış
ххуырсг xxuırşg kiralama, kiralık
ххуырст (ххуырстыт) xxuırşt kiralık amele, işi, hizmetli
ххуырсын xxuırşın kiralamak
ххуысгнг ххuış gng yardımcı, asistan, destekleyen, yardım eden
хцаджын хsacın paralı, servet sahibi
цг sg gerekten, sahiden, cidden, meşru, kanuni, mantıklı, doğru, katışıksız, iten
цглон sglon yabancı, başka lkeye ait, farklı, değişik, ters
цгдр, цг sgdr, sg gerekten, sahiden, cidden, hakikaten
цгдзинад sgzinad gereklilik, itenlik