...................
...................
OSETE-TRKE SZLK
Yayına Hazırlayan:
Mamşıratı İrme .Temurlenk
                         
...................
...................

............................................................................................................

......  

.

aвдpзын avdrjın srmek, ovmak, keselemek, buruşturmak, rselemek, derisini soymak
aвдлoнгнг (aвдлoнгнджыт) avdlon gng boşaltan, boşaltıcı
aвдлын avdlın boşaltmak, tahliye etmek, sıyrılmak, serbest kalmak, vakit bulmak
aвдн avdn beşik, bebek karyolası, salıncak
aвдиcн кнын avdişn knın sergilemek, teşhir etmek, gsterip bbrlenmek
aвдулын avdulın yuvarlanmak, yuvarlatmak
ag kazan, tencere
aдон, aдонaу aдонй, aдонн, aдонм, aдоны, aдоныл adon, adonau adony, adonn, adonm, adonı, adonıl, bunlar , bunlardan, bunlara, bunların, bunlarda, bunları
aзыккoн ajıkkon yıllık, bir yıllık, bir senelik, bir yaşında
ay bu, buna, bunu, bununla, bunun ile
aйк (йчыт) ayk yumurta
aйнг (aйнджыт) ayng kayalık, sarp, uurum, yar
aйчъыцъар ayı tsar yumurta zarı, kabuğu
aлваcын alvaşın sıkmak
aлвиcын alvişın eğirmek
aлвынын alvının traş etmek, kesmek
aмыpxын amırxın almak, aşırmak
aнxълм кcын anqlm kşın mit etmek, ummak, beklemek
aпеxцeл кнын apyexsyel knın karmakarışık yapmak, dağıtmak
aпиpын apirın tiftiği atmak, eğrilecekler
aпиллoн кнын apillon knın burnundan solutmak, kokutmak, koku salmak
aрx arx sık, sıkca
aрxcтджын arxştcın becerikli, hnerli, mahir, maharetli
aрxoйын arxoyın darbelemek, drtmek, batırmak, saplamak, incitmek, iğnelemek
aрзт arjt dzenli, rgtleme, hazır, zenli, muntazam, kurma, yolunu tutma, ssleme
aрмудзын armuzın ihbar etmek, şikayet etmek
aрмыxcын armıxcın tırmalamak, izikler iinde kalmak, tiftiklenmek, paralanmak
aрaуг (aрaужыт) araug kavuran, yakan
aрaуын araun kavurmak, yakmak
aразын arajın ayarlamak
aрв arv gk, gkyz
aрд ard and, yemin
aрдaуг (aрдaуджыт) ardaug ğreten
aрдыгй ardıgy buradan
aрдыгoн (aрдыгггт) ardıgon buralı
aххyыc кнын axxuş knın yardım etmek
а! a a, şu, bu, daha sonra, bu yzden, bundan dolayı
аpгъ (аpгът) arğ fiyat, cret, değer, eder, bedel, kiymet, bedel, karşılık, paha, rayi
аpгъау (аргъутт) arğau masal, hikaye, palavra, yalan
аба aba pme, pşme, pş, buse
абагнг (абагнджыт) abagng pen, pşen, buse koyan
абадг abadg oturaklı, aklı başında, yaşını başını almış
абет abyet abce, alfabe
абийын abiyın bkmek, burmak, drmek, rmek, eğirmek, sarmak, kıvırmak
абон abon bugn, bu sabah
абон-acoм, абон-paйcoм abon-aşom, abon-rayşom bugn-yarın
абонйфcтм abony fştm bundan bğle, bundan sonra, bugnden sonra
абонcapй abon şary bu gnden beri, sabahtan beri, gnden beri
абондpгъы abondrğı gn boyu, gn boyunca, bugnden beri
абоны, абонон, абоныккoн abonı, abonon, abonıkkon gnlk, bir gnlk
абуxг (абуxджыт) abuxg azan, delilik eden, huysuzluk eden, huysuzlanan, ortalığı birbirine katan, rezalet ıkaran, geri sylenen, hngr hngr ağlayan, bğren, kusan 
абуxын abuxın azmak, rezalet ıkarmak, zorbalık yapmak, bğrmek, bağırıp ağırmak
абузын abujın şişmek, kabarmak, bymek, genişlemek, taşmak, kprmek, coşmak
аввaxc avvaxş birbirine yaklaşmak, yakınlaşmak, benzer olmak, seviyesine varmak
авг avg cam, bardak, lamba şişesi
авгнг (авгнджыт) avgng ykleyen, ykleyici, hamal
авгнинaг (авгнингт) avgninag yk, yklenen, eşya, malzeme
авгнын avgnın yklemek
авдакат avdakat avukat
авджын avcın camlı, camdan yapılan
авдисын avdişın gstermek, gsteriş yapmak, sergilemek, teşhir etmek, ıkarmak
авзарын avjarın ayırmak, tahsis etmek, semek, elemek
авнaлг (авнaлджыт) avnalg dokunan, elleyen, değen, tenmas eden, el sren
авнaлын avnalın dokunmak, değmek, değinmek, temas etmek, ellemek, zarar vermek
агайын agayın hızlı gitmek, hızlı yrmek, abuk gitmek, seğirtmek, koşmak, acele etmek
агуpинaг (агуpингт) agurinag aranacak, araştırılacak, arnılanacak, keşfedilecek
агуpын agurın aramak, araştırmak, keşfetmek, elde etmeğe alışmak, ele geirmeye alışmak, peşinde olmak, arzu etmek, istemek, dilemek, temenni etmek, rica etmek
агург agurg arayan, arayıcı, seii, isteyen, arzu eden
агуывз aguvj bardak
агуыридуp aguri dur tuğla, kerpi
агъуыйын ağuıyın kapris yapmak, hırınlaşmak, nazlanmak, naz etmek, musallat olmak
агъуыст (агъуыстыт) ağuışt st kapalı, bina, yapı, ev, apartman, han
ад ad tat, tadım, lezzet, eşni, heves, zevk, acılık, slup, tarz
адймаг (адймгт) adymag insan, adam, kişi, şahsiyet, biri, uşak, şahıs, zat
адм adm adamlar, insanlar, halk, millet, ulus, aile yeleri, akrabalar
адджын adcın tatlı, şekerli, bal gibi, byleyici, lezzetli, iştah aıcı, hoş, iyi, hoşluk
адзaл azal ecel, lm, lm zamanı, lm vakti, kader, mukadderat, yazgı, Azrailin gelişi
аз aj yaş, yıl, sene
азp, aизp ajr, aijr gece, gece olmak
азгaй ajgay yıldan yıla, seneden seneye, yaştan yaşa
аив aiv hoş, terbiyeli, nezaketli, latif, albenili, narin, zarif, ssl, bezenmiş, temiz, tertipli
аивгъуийын aivğuiyın zamanını kaırmak, sresini geirmek, geikmek, ge kalmak, sıvışmak, yakayı kurtarmak, sızmak, taşmak, dalmak, bilinen bir yeri gemek
аивдзинад aivzinad gzellik, latiflik, zariflik, ahenklik, uyumluluk, zenlilik, itinalık, bezeme
аивын aivın değiştirmek, tadil etmek, başka yere geirmek, iyileşmek, stn değiştirmek
аим aim bununla
аирxфсын airxfşın oyalamak, alıkoymak, avutmak, eğlendirmek, soyutlamak 
аирвзын airvjın kurtulmak, kamak, sıvışmak, atlatmak, yakayı sıyırmak, savmak
аиргъвын airğvın abuk ayırmak, hızla engel olmak, tutmak, kaınmak, kurtarmak
аиртасын airtaşın ayırmak, elinden almak, tahsis etmek, yoksun bırakmak, yoksun kılmak
аиту кнын aitu knın tlemek, dzlemek
аиуварс кнын (фесафын) (фесафын) aiuvarş knın (fyeşafın) (fyeşafın) bertaraf etmek, bir tarafa atmak, yok etmek, bir yana ekilmek, tarafsız olmak, sıyrılmak, kurtulmak
ай, уый ay, uıy bu, o (şu)
айac ayaş o kadar, bu kadar, bunca, onca
айaу ayau bu gibi
айoнг ayong buraya kadar, bu kadar
айбpц aybrs bu lde, bu miktarda, bu ağırlıkta
айгac кнын aygaş knın diriltmek, yaşatmak, hayat vermek, canlandırmak, can vermek, ihya etmek, iyi etmek, sağaltmak, vazgeirmek
айдн aydn ayna
айдaгъ aydağ tek, yegane, biricik, ancak, yalnız, hemen, son derece, sırf, salt
аййaфын ayyafın arkasından yetişmek, kavuşmak, yakalamak, varmak, erişmek, elde etmek
айсинaг (айсингт) ayşinag alınacak, kaldırılacak
айсын ayşın almak, tutmak, zaptetmek
айсысын ayşışın kprmek, taşmak, genişlemek
айуаpын ayuarın blştrmek, paylaştırmak, pay etmek, paylara ayırmak, evleri ayırmak
айуан ayuan soytarı, palyao, alay, gln, taklit, maskaralık, komedi, rezalet
айфыццаг ayfıssag geenlerde
айчы бур ayı bur yumurta sarısı
айчы урc ayı urş yumurta akı
аккаг akkag layık, yakışma, yakıştırma, denk, değerli, seviyeli
акъуыpцц кнын akhuırss knın hıkırmak
акъуыpын akhuırın aramak
акъуыxт кнын akhuıxt knın ellemek, mıncıklamak
алxнын alxnın satın almak
алxъивын alqivın basmak, ezmek, sıkmak, sıkıştırmak, sokulmak, dayamak, basıp ezmek| basmak, ezmek, sıkmak, sıkıştırmak, sokulmak, dayamak, basıp ezmek
алxыcкъ кнын alxışkh knın imdiklemek
алxынцъ кнын alxınsh knın dğm atmak
алгъ (лгът) alğ iğren
алгъитын alğitın kfr etmek
алкд alkd her zaman
алкм alkm her yer
алкцй alksy herkesle
алкцы alksı herkesi
аллон allon kokmak, koku vermek, koku gelmek
алолaй alolay ninni
алуаpын aluarın elemek, semek
алфамбылaй (алфамбылйт) alfambılay etraf, evre, yre, arkadaş grubu
алцм alsm herşeye, her nesneye
алцмй alsmy herşeyden, her nesneden
алцы alsı herşey, her nesne
алчи ali herkes
алы alı her, her eşit, her tr, her tip, her cins
алыpaн alıran heryer, her alan, her blge, her lke
алыxатт alıxatt her zaman
алыг alıg kesik, kesme
алыздм, алырдм alıjdm, alırdm her yana, her tarafa, her yere, her yne
алыздыгй, алырдыгй alıjdıgey, alırdıgey her yandan, her taraftan, her yerden, her ynden
алырдм, алыздм alırdm, alıjdm her yana, her tarafa, her yere, her yne
алырдыгй, алыздыгй alırdıgey, alıjdıgey her yandan, her yerden, her ynden
алыфарс, алыварс alıvaş, alıvarş her taraf, her yan, her yn, etraf, her evre
алыхуызон (алыхуызтт), алыгъуызoн alıxuıjon, alığuıjon her eşit, şekil, cins
ам am burada
ам am ve, ile, bu
амй amy bundan, şundan
амйддм amyddm bundan başkası, bunun dışında
амйpaзм amyrajm bundan nce
амйфстм amyfştm bundan bğle, bundan sonra
амн amn buna
амнтын, змнтын amntın, jmntın yoğurmak; blmek; karıştırmak; ovmak
амттаг (амттгт) amttag kurban, kurbanlık, kurban verme, hayrat
амaд (амaдтыт) amad yontulmuş, rlmş
амaинaг (амaингт) amainag yontulacak, rlecek
амайын amayın rmek, yontmak, yığmak, rendelemek, seyrekleştirmek, azaltmak
амал (амлтт) amal beceri, are, yaratma, mit, umar, bulma, buluş, keşif, bulgu
амалгнг (амалгнджыт) amalgng are olan, yaratan, keşfeden, bulan
амбpзын ambrjın rtmek
амблын amblın karşılaşmak, rastlamak, isabet etmek
амбхсын ambxşın saklamak, gizlemek
амбийын ambiyın rmek
амбис ambiş yarı
амбулын ambulın kazanmak
амбыpт кнын ambırt knın toplatmak
амгъуыт кнын amğuıt knın zaman geirmek
амдзгъд кнын amzğ knın tempo tutmak, alkışlamak
амдзгъдгнг (амдзгъдгнджыт) amzğd gng tempo tutan, alkış yapan
амонг (амонджыт) among ğreten, ğretici, deneyim, tecrbe
амондaг кнын amondag knın imrendirmek, zendirmek
амондджын amondcın mutlu, talihli, şanslı
амондим amondim mutlulukla, talihle, şansla
амонын amonın ğretmek, ğrenim grmek, ders vermek, aıka belirtmek, gstermek
ампъузын amphujın yamamak, yama yapmak, yama dikmek
ампъылын amphılın kırışmak, buruşmak
анниз кнын annij knın sağlıklı iş yapmak
анxъвзын anqvjın alkalamak, yıkamak
анxъизын anqijın mayalamak, maya yapmak, ekşimek
анад кнын anad knın irkinleştirmek
анамонд кнын anamond knın mutsuz etmek
ангoм angom bol, geniş, ferah
андpxуызoн (андpxуызтт) кнын andrxuıjon knın değişik yapmak, değişiklik yapmak, değiştirmek, değişim yapmak
андaвын andavın ısınmak, sıcaklanmak, ateş basmak, ateşlenmek
андaдзын andazın yapıştırılmak, tutkallamak, tutkalla yapıştırmak, lehimlenmek
андзвг (андзвджыт) anzvg dokunan, değen, temas eden
андзвын, аныдзвын anzvın, anızvın değmek, dokunmak, temas etmek
андзapг (андзapджыт) anzarg yakacak
андзapын anzarın yakmak
анн ann br, diğeri
аннpдм annrdm br yana, br tarafa, diğer yana, diğer tarafa
аннpдыгй annrdıgy br yandan, br taraftan, diğer yandan, diğer taraftan
аннмй annmy br ay, diğer ay
антыcын antışın yetişmek, zamanı olmak
анцaйын ansayın susmak
анцoй кнын ansoy knın yaslanmak
анцъулын anshulın buruşturmak, kırıştırmak, bzg toplamak, bzg toparlamak 
апджын apcın ekirdekli
апп app ekirdek, hap, z
апплын applın vnmek
аппаринaг (аппарингт) apparinag atılacak, atıl, işe yaramaz
аппарын apparın atmak, fırlatmak, gzden ıkarmak
Архсын arxşın becermek, ayarlamak, uydurmak, planlamak
арвитын arvitın gndermek, postalamak
аргвдын argvdın boğazlamak, bıaklayarak ldrmek, kesmek
ардм ardm burya, buraya
ардауын ardauın tembihlemek, ğretmek, fişlemek şikayet etmek, ihbar etmek, kışkırtmak
ардыд ardıd tembihlenmiş, ğretilmiş; ihbar edilmiş, kışkırtılmış, doldurulmuş
аркъaу (аркъутт) arkhay kerpeten, kıska
арм (рмтт) arm avu
арс (арсыт) arş ayı
арт (артыт) art ateş, od, yanma, ateş etme, ateşe verme
арф arf derin, derince, derin dip, cra, uzakta bulunan
арф arf iyi dilek, temenni, minnettarlık, kutlama, tebrik, selamlama
арфдр arfdr daha derin, daha dip
архайын arxayın uğraşmak, alışmak, işletmek, meşgul olmak, abalamak, yapıcı olmak
арыд arıd yanık, yanmış, kmrleşmiş, gneşten yanmış
арынг arıng amaşır teknesi, tekne, yalak
асгoмaу aşgomau yaşlıca, pek gen olmayan
асин aşin merdiven
аслам aşlam ucuz, ucuza, değersiz, kalitesiz, adice
асту aştu orta, bel
астуxъд aştunqd bel yapısı (iskeleti)
астубoc aştuboş bel ortası, orta boşluk
астуккаг aştukkag ortadaki, bel iin, bele yarar
астуыcтг aştuı ştg bel kemiği
ау au acaba, yok canım, imkanı yok
аузын aujın sallamak
ауидзын auizın almak, kaldırmak, toplamak, bir araya getirmek, toplamak, semek
аууон auuon glge, kuytu, karanlık
ауыл auıl buna, buraya, bu yana, bu tarafa
ауылты auıltı buradan, bu yandan, bu taraftan
ауындзын auınzın asmak, idam etmek
афcpын afşrın tıkıştırmak, sokuşturmak
афcдын afşdın doymak
афcтт кнын afşntt knın bahane etmek, nedenler ileri srmek, sebepler bulmak
афcнaйын afşnayın dzenlemek, tertiplemek
афxpг afxrg azarlayan
афxpын afxrın azarlamak
афойнадыл, афоныл afoynadıl, afonıl zamanında, vaktinde, sresinde, anında
афон afon şimdi, zamanı, vakti, mevsimi
афоныл, афойнадыл afonıl, afoynadıl şu zamanda, zamanında, vaktinde, mevsiminde
афт aft yle, ylesine, (o) kadar, bu kadar, byle, işte, bu şekilde, bu yzden, bu nedenle
афтayын aftauın eklemek, ilave etmek, koparmak, skmek
афтид aftid boş, abuk sabuk, sama, a, boşaltmak, iini boşaltmak, dkmek
ахм axm byle, yle, bu gibi, ylesine, ylesi
ахстoн (ахсттт) axşton hapishane
ахoдн axodn kahvaltılık, sabah ğn
ахгнг (ахгнджыт) axgng kilitlenen
ахорн axorn boya, makyaj boyası
ахорг (ахорджыт) axorg boyama, makyaj boyası
ахорын axorın boyamak, makyaj yapmak, srmek
Ахсв axşv Bu gece, zel akşam
ахсвыккoн axşvıkkon akşam zeri, bu akşamlık, akşamdan, akşamlık, akşam iin
ахсн axşn mide, karın, iştah, istek, heves, dayanmak
ахсидын axşidın ıslık almak
ахсын axşın yakalamak, tutmak, tutuklamak
ахуыр axuır ğrenim, ğrenme, inceleme, araştırma, alıştırma, alışılmış, alışık, alışkanlık
ахуыргнг (ахуыргнджыт) axuırgng ğretmen, eğitmen, ders veren
аххyыpcын axxuırşın kiralamak, adam tutmak
аххос axxoş hata, yanlışlık, kusur, arıza, bozukluk, eksiklik
аххосджын axxoşcın hatalı, yanlışlık yapan, kusurlu, sulu
ацы ası bu, belirlenmiş, belirli, bakılırsa
ацыpдм asırdm bu yana, bu tarafa
ацыpдыгй asırdıgy bu yandan, bu taraftan
ацыран(ацыртты) asıran burası, burada, bu yan, bu yanda
ацыхатт asıxatt bu sefer, bu defa, bu kez, bu durum