OSETÇE-TÜRKÇE SÖZLÜK
Yayına Hazırlayan:
Mamşıratı İrme Ö.Temurlenk
.........................................................................................................................................

.......
aвдæpзын avdærjın sürmek, ovmak, keselemek, buruşturmak, örselemek, derisini soymak
aвдæлoнгæнæг (aвдæлoнгæнджытæ) avdælon gænæg boşaltan, boşaltıcı
aвдæлын avdælın boşaltmak, tahliye etmek, sıyrılmak, serbest kalmak, vakit bulmak
aвдæн avdæn beşik, bebek karyolası, salıncak
aвдиcæн кæнын avdişæn kænın sergilemek, teşhir etmek, gösterip böbürlenmek
aвдулын avdulın yuvarlanmak, yuvarlatmak
ag kazan, tencere
aдон, aдонaу aдонæй, aдонæн, aдонмæ, aдоны, aдоныл adon, adonau adonæy, adonæn, adonmæ, adonı, adonıl, bunlar , bunlardan, bunlara, bunların, bunlarda, bunları
aзыккoн ajıkkon yıllık, bir yıllık, bir senelik, bir yaşında
ay bu, buna, bunu, bununla, bunun ile
aйк (æйчытæ) ayk yumurta
aйнæг (aйнæджытæ) aynæg kayalık, sarp, uçurum, yar
aйчъыцъар ayçı tsar yumurta zarı, kabuğu
aлваcын alvaşın sıkmak
aлвиcын alvişın eğirmek
aлвынын alvının traş etmek, kesmek
aмыpxын amırxın çalmak, aşırmak
aнxъæлмæ кæcын anqælmæ kæşın ümit etmek, ummak, beklemek
aпеxцeл кæнын apyexsyel kænın karmakarışık yapmak, dağıtmak
aпиpын apirın tiftiği atmak, eğrilecekler
aпиллoн кæнын apillon kænın burnundan solutmak, kokutmak, koku salmak
aрæx aræx sık, sıkca
aрæxcтджын aræxştcın becerikli, hünerli, mahir, maharetli
aрæxoйын aræxoyın darbelemek, dürtmek, batırmak, saplamak, incitmek, iğnelemek
aрæзт aræjt düzenli, örgütleme, hazır, özenli, muntazam, kurma, yolunu tutma, süsleme
aрæмудзын aræmuzın ihbar etmek, şikayet etmek
aрæмыxcын aræmıxcın tırmalamak, çizikler içinde kalmak, tiftiklenmek, parçalanmak
aрaуæг (aрaужытæ) arauæg kavuran, yakan
aрaуын araun kavurmak, yakmak
aразын arajın ayarlamak
aрв arv gök, gökyüzü
aрд ard and, yemin
aрдaуæг (aрдaуджытæ) ardauæg öğreten
aрдыгæй ardıgæy buradan
aрдыгoн (aрдыггæгтæ) ardıgon buralı
aххyыc кæнын axxuş kænın yardım etmek
а! a a, şu, bu, daha sonra, bu yüzden, bundan dolayı
аpгъ (аpгътæ) arğ fiyat, ücret, değer, eder, bedel, kiymet, bedel, karşılık, paha, rayiç
аpгъау (аргъæуттæ) arğau masal, hikaye, palavra, yalan
аба aba öpme, öpüşme, öpüş, buse
абагæнæг (абагæнджытæ) abagænæg öpen, öpüşen, buse koyan
абадгæ abadgæ oturaklı, aklı başında, yaşını başını almış
абетæ abyetæ abce, alfabe
абийын abiyın bükmek, burmak, dürmek, örmek, eğirmek, sarmak, kıvırmak
абон abon bugün, bu sabah
абон-acoм, абон-paйcoм abon-aşom, abon-rayşom bugün-yarın
абонæйфæcтæмæ abonæy fæştæmæ bundan böğle, bundan sonra, bugünden sonra
абонcapæй abon şaræy bu günden beri, sabahtan beri, günden beri
абондæpгъы abondærğı gün boyu, gün boyunca, bugünden beri
абоны, абонон, абоныккoн abonı, abonon, abonıkkon günlük, bir günlük
абуxæг (абуxджытæ) abuxæg azan, delilik eden, huysuzluk eden, huysuzlanan, ortalığı birbirine katan, rezalet çıkaran, geri söylenen, hüngür hüngür ağlayan, böğüren, kusan 
абуxын abuxın azmak, rezalet çıkarmak, zorbalık yapmak, böğürmek, bağırıp çağırmak
абузын abujın şişmek, kabarmak, büyümek, genişlemek, taşmak, köpürmek, coşmak
аввaxc avvaxş birbirine yaklaşmak, yakınlaşmak, benzer olmak, seviyesine varmak
авг avg cam, bardak, lamba şişesi
авгæнæг (авгæнджытæ) avgænæg yükleyen, yükleyici, hamal
авгæнинaг (авгæнинæгтæ) avgæninag yük, yüklenen, eşya, malzeme
авгæнын avgænın yüklemek
авдакат avdakat avukat
авджын avcın camlı, camdan yapılan
авдисын avdişın göstermek, gösteriş yapmak, sergilemek, teşhir etmek, çıkarmak
авзарын avjarın ayırmak, tahsis etmek, seçmek, elemek
авнaлæг (авнaлджытæ) avnalæg dokunan, elleyen, değen, tenmas eden, el süren
авнaлын avnalın dokunmak, değmek, değinmek, temas etmek, ellemek, zarar vermek
агайын agayın hızlı gitmek, hızlı yürümek, çabuk gitmek, seğirtmek, koşmak, acele etmek
агуpинaг (агуpинæгтæ) agurinag aranacak, araştırılacak, arnılanacak, keşfedilecek
агуpын agurın aramak, araştırmak, keşfetmek, elde etmeğe çalışmak, ele geçirmeye çalışmak, peşinde olmak, arzu etmek, istemek, dilemek, temenni etmek, rica etmek
агурæг aguræg arayan, arayıcı, seçiçi, isteyen, arzu eden
агуывзæ aguvjæ bardak
агуыридуp aguri dur tuğla, kerpiç
агъуыйын ağuıyın kapris yapmak, hırçınlaşmak, nazlanmak, naz etmek, musallat olmak
агъуыст (агъуыстытæ) ağuışt üstü kapalı, bina, yapı, ev, apartman, han
ад ad tat, tadım, lezzet, çeşni, heves, zevk, acılık, üslup, tarz
адæймаг (адæймæгтæ) adæymag insan, adam, kişi, şahsiyet, biri, uşak, şahıs, zat
адæм adæm adamlar, insanlar, halk, millet, ulus, aile üyeleri, akrabalar
адджын adcın tatlı, şekerli, bal gibi, büyüleyici, lezzetli, iştah açıcı, hoş, iyi, hoşluk
адзaл azal ecel, ölüm, ölüm zamanı, ölüm vakti, kader, mukadderat, yazgı, Azrail’in gelişi
аз aj yaş, yıl, sene
азæp, aизæp ajær, aijær gece, gece olmak
азгaй ajgay yıldan yıla, seneden seneye, yaştan yaşa
аив aiv hoş, terbiyeli, nezaketli, latif, albenili, narin, zarif, süslü, bezenmiş, temiz, tertipli
аивгъуийын aivğuiyın zamanını kaçırmak, süresini geçirmek, geçikmek, geç kalmak, sıvışmak, yakayı kurtarmak, sızmak, taşmak, dalmak, bilinen bir yeri geçmek
аивдзинад aivzinad güzellik, latiflik, zariflik, ahenklik, uyumluluk, özenlilik, itinalık, bezeme
аивын aivın değiştirmek, tadil etmek, başka yere geçirmek, iyileşmek, üstünü değiştirmek
аимæ aimæ bununla
аирxæфсын airxæfşın oyalamak, alıkoymak, avutmak, eğlendirmek, soyutlamak 
аирвæзын airvæjın kurtulmak, kaçmak, sıvışmak, atlatmak, yakayı sıyırmak, savmak
аиргъæвын airğævın çabuk ayırmak, hızla engel olmak, tutmak, kaçınmak, kurtarmak
аиртасын airtaşın ayırmak, elinden almak, tahsis etmek, yoksun bırakmak, yoksun kılmak
аиту кæнын aitu kænın ütülemek, düzlemek
аиуварс кæнын (фесафын) (фесафын) aiuvarş kænın (fyeşafın) (fyeşafın) bertaraf etmek, bir tarafa atmak, yok etmek, bir yana çekilmek, tarafsız olmak, sıyrılmak, kurtulmak
ай, уый ay, uıy bu, o (şu)
айac ayaş o kadar, bu kadar, bunca, onca
айaу ayau bu gibi
айoнг ayong buraya kadar, bu kadar
айбæpц aybærs bu ölçüde, bu miktarda, bu ağırlıkta
айгac кæнын aygaş kænın diriltmek, yaşatmak, hayat vermek, canlandırmak, can vermek, ihya etmek, iyi etmek, sağaltmak, vazgeçirmek
айдæн aydæn ayna
айдaгъ aydağ tek, yegane, biricik, ancak, yalnız, hemen, son derece, sırf, salt
аййaфын ayyafın arkasından yetişmek, kavuşmak, yakalamak, varmak, erişmek, elde etmek
айсинaг (айсинæгтæ) ayşinag alınacak, kaldırılacak
айсын ayşın almak, tutmak, zaptetmek
айсысын ayşışın köpürmek, taşmak, genişlemek
айуаpын ayuarın bölüştürmek, paylaştırmak, pay etmek, paylara ayırmak, evleri ayırmak
айуан ayuan soytarı, palyaço, alay, gülünç, taklit, maskaralık, komedi, rezalet
айфыццаг ayfıssag geçenlerde
айчы бур ayçı bur yumurta sarısı
айчы урc ayçı urş yumurta akı
аккаг akkag layık, yakışma, yakıştırma, denk, değerli, seviyeli
акъуыpцц кæнын akhuırss kænın hıçkırmak
акъуыpын akhuırın aramak
акъуыxтæ кæнын akhuıxtæ kænın ellemek, mıncıklamak
алxæнын alxænın satın almak
алxъивын alqivın basmak, ezmek, sıkmak, sıkıştırmak, sokulmak, dayamak, basıp ezmek| basmak, ezmek, sıkmak, sıkıştırmak, sokulmak, dayamak, basıp ezmek
алxыcкъ кæнын alxışkh kænın çimdiklemek
алxынцъ кæнын alxınsh kænın düğüm atmak
алгъ (æлгътæ) alğ iğrenç
алгъитын alğitın küfür etmek
алкæд alkæd her zaman
алкæм alkæm her yer
алкæцæй alkæsæy herkesle
алкæцы alkæsı herkesi
аллон allon kokmak, koku vermek, koku gelmek
алолaй alolay ninni
алуаpын aluarın elemek, seçmek
алфамбылaй (алфамбылæйтæ) alfambılay etraf, çevre, yöre, arkadaş grubu
алцæмæ alsæmæ herşeye, her nesneye
алцæмæй alsæmæy herşeyden, her nesneden
алцы alsı herşey, her nesne
алчи alçi herkes
алы alı her, her çeşit, her tür, her tip, her cins
алыpaн alıran heryer, her alan, her bölge, her ülke
алыxатт alıxatt her zaman
алыг alıg kesik, kesme
алыздæм, алырдæм alıjdæm, alırdæm her yana, her tarafa, her yere, her yöne
алыздыгæй, алырдыгæй alıjdıgey, alırdıgey her yandan, her taraftan, her yerden, her yönden
алырдæм, алыздæм alırdæm, alıjdæm her yana, her tarafa, her yere, her yöne
алырдыгæй, алыздыгæй alırdıgey, alıjdıgey her yandan, her yerden, her yönden
алыфарс, алыварс alıvaş, alıvarş her taraf, her yan, her yön, etraf, her çevre
алыхуызон (алыхуызæттæ), алыгъуызoн alıxuıjon, alığuıjon her çeşit, şekil, cins
ам am burada
амæ amæ ve, ile, bu
амæй amæy bundan, şundan
амæйæддæмæ amæyæddæmæ bundan başkası, bunun dışında
амæйpaзмæ amæyrajmæ bundan önce
амæйфæстæмæ amæyfæştæmæ bundan böğle, bundan sonra
амæн amæn buna
амæнтын, змæнтын amæntın, jmæntın yoğurmak; bölmek; karıştırmak; ovmak
амæттаг (амæттæгтæ) amættag kurban, kurbanlık, kurban verme, hayrat
амaд (амaдтытæ) amad yontulmuş, örülmüş
амaинaг (амaинæгтæ) amainag yontulacak, örülecek
амайын amayın örmek, yontmak, yığmak, rendelemek, seyrekleştirmek, azaltmak
амал (амæлттæ) amal beceri, çare, yaratma, ümit, umar, bulma, buluş, keşif, bulgu
амалгæнæг (амалгæнджытæ) amalgænæg çare olan, yaratan, keşfeden, bulan
амбæpзын ambærjın örtmek
амбæлын ambælın karşılaşmak, rastlamak, isabet etmek
амбæхсын ambæxşın saklamak, gizlemek
амбийын ambiyın çürümek
амбис ambiş yarı
амбулын ambulın kazanmak
амбыpт кæнын ambırt kænın toplatmak
амгъуыт кæнын amğuıt kænın zaman geçirmek
амдзæгъд кæнын amzæğ kænın tempo tutmak, alkışlamak
амдзæгъдгæнæг (амдзæгъдгæнджытæ) amzæğd gænæg tempo tutan, alkış yapan
амонæг (амонджытæ) amonæg öğreten, öğretici, deneyim, tecrübe
амондaг кæнын amondag kænın imrendirmek, özendirmek
амондджын amondcın mutlu, talihli, şanslı
амондимæ amondimæ mutlulukla, talihle, şansla
амонын amonın öğretmek, öğrenim görmek, ders vermek, açıkça belirtmek, göstermek
ампъузын amphujın yamamak, yama yapmak, yama dikmek
ампъылын amphılın kırışmak, buruşmak
анæниз кæнын anænij kænın sağlıklı iş yapmak
анxъæвзын anqævjın çalkalamak, yıkamak
анxъизын anqijın mayalamak, maya yapmak, ekşimek
анад кæнын anad kænın çirkinleştirmek
анамонд кæнын anamond kænın mutsuz etmek
ангoм angom bol, geniş, ferah
андæpxуызoн (андæpxуызæттæ) кæнын andærxuıjon kænın değişik yapmak, değişiklik yapmak, değiştirmek, değişim yapmak
андaвын andavın ısınmak, sıcaklanmak, ateş basmak, ateşlenmek
андaдзын andazın yapıştırılmak, tutkallamak, tutkalla yapıştırmak, lehimlenmek
андзæвæг (андзæвджытæ) anzævæg dokunan, değen, temas eden
андзæвын, аныдзæвын anzævın, anızævın değmek, dokunmak, temas etmek
андзapæг (андзapджытæ) anzaræg yakacak
андзapын anzarın yakmak
аннæ annæ öbürü, diğeri
аннæpдæм annærdæm öbür yana, öbür tarafa, diğer yana, diğer tarafa
аннæpдыгæй annærdıgæy öbür yandan, öbür taraftan, diğer yandan, diğer taraftan
аннæмæй annæmæy öbür ay, diğer ay
антыcын antışın yetişmek, zamanı olmak
анцaйын ansayın susmak
анцoй кæнын ansoy kænın yaslanmak
анцъулын anshulın buruşturmak, kırıştırmak, büzgü toplamak, büzgü toparlamak 
апджын apcın çekirdekli
апп app çekirdek, hap, öz
аппæлын appælın övünmek
аппаринaг (аппаринæгтæ) apparinag atılacak, atıl, işe yaramaz
аппарын apparın atmak, fırlatmak, gözden çıkarmak
Арæхсын aræxşın becermek, ayarlamak, uydurmak, planlamak
арвитын arvitın göndermek, postalamak
аргæвдын argævdın boğazlamak, bıçaklayarak öldürmek, kesmek
ардæм ardæm burya, buraya
ардауын ardauın tembihlemek, öğretmek, fişlemek şikayet etmek, ihbar etmek, kışkırtmak
ардыд ardıd tembihlenmiş, öğretilmiş; ihbar edilmiş, kışkırtılmış, doldurulmuş
аркъaу (аркъæуттæ) arkhay kerpeten, kıskaç
арм (æрмттæ) arm avuç
арс (арсытæ) arş ayı
арт (артытæ) art ateş, od, yanma, ateş etme, ateşe verme
арф arf derin, derince, derin dip, ücra, uzakta bulunan
арфæ arfæ iyi dilek, temenni, minnettarlık, kutlama, tebrik, selamlama
арфдæр arfdær daha derin, daha dip
архайын arxayın uğraşmak, çalışmak, işletmek, meşgul olmak, çabalamak, yapıcı olmak
арыд arıd yanık, yanmış, kömürleşmiş, güneşten yanmış
арынг arıng çamaşır teknesi, tekne, yalak
асгoмaу aşgomau yaşlıca, pek genç olmayan
асин aşin merdiven
аслам aşlam ucuz, ucuza, değersiz, kalitesiz, adice
астæу aştæu orta, bel
астæуxъæд aştæunqæd bel yapısı (iskeleti)
астæубoc aştæuboş bel ortası, orta boşluk
астæуккаг aştæukkag ortadaki, bel için, bele yarar
астæуыcтæг aştæuı ‘ştæg bel kemiği
ау au acaba, yok canım, imkanı yok
аузын aujın sallamak
ауидзын auizın almak, kaldırmak, toplamak, bir araya getirmek, toplamak, seçmek
аууон auuon gölge, kuytu, karanlık
ауыл auıl buna, buraya, bu yana, bu tarafa
ауылты auıltı buradan, bu yandan, bu taraftan
ауындзын auınzın asmak, idam etmek
афcæpын afşærın tıkıştırmak, sokuşturmak
афcæдын afşædın doymak
афcæттæ кæнын afşænttæ kænın bahane etmek, nedenler ileri sürmek, sebepler bulmak
афcнaйын afşnayın düzenlemek, tertiplemek
афxæpæг afxæræg azarlayan
афxæpын afxærın azarlamak
афойнадыл, афоныл afoynadıl, afonıl zamanında, vaktinde, süresinde, anında
афон afon şimdi, zamanı, vakti, mevsimi
афоныл, афойнадыл afonıl, afoynadıl şu zamanda, zamanında, vaktinde, mevsiminde
афтæ aftæ öyle, öylesine, (o) kadar, bu kadar, böyle, işte, bu şekilde, bu yüzden, bu nedenle
афтayын aftauın eklemek, ilave etmek, koparmak, sökmek
афтид aftid boş, abuk sabuk, saçma, aç, boşaltmak, içini boşaltmak, dökmek
ахæм axæm böyle, öyle, bu gibi, öylesine, öylesi
ахæстoн (ахæстæттæ) axæşton hapishane
ахoдæн axodæn kahvaltılık, sabah öğünü
ахгæнæг (ахгæнджытæ) axgænæg kilitlenen
ахорæн axoræn boya, makyaj boyası
ахоргæ (ахорджытæ) axorgæ boyama, makyaj boyası
ахорын axorın boyamak, makyaj yapmak, sürmek
Ахсæв axşæv Bu gece, özel akşam
ахсæвыккoн axşævıkkon akşam üzeri, bu akşamlık, akşamdan, akşamlık, akşam için
ахсæн axşæn mide, karın, iştah, istek, heves, dayanmak
ахсидын axşidın ıslık çalmak
ахсын axşın yakalamak, tutmak, tutuklamak
ахуыр axuır öğrenim, öğrenme, inceleme, araştırma, alıştırma, alışılmış, alışık, alışkanlık
ахуыргæнæг (ахуыргæнджытæ) axuırgænæg öğretmen, eğitmen, ders veren
аххyыpcын axxuırşın kiralamak, adam tutmak
аххос axxoş hata, yanlışlık, kusur, arıza, bozukluk, eksiklik
аххосджын axxoşcın hatalı, yanlışlık yapan, kusurlu, suçlu
ацы ası bu, belirlenmiş, belirli, bakılırsa
ацыpдæм asırdæm bu yana, bu tarafa
ацыpдыгæй asırdıgæy bu yandan, bu taraftan
ацыран(ацырæтты) asıran burası, burada, bu yan, bu yanda
ацыхатт asıxatt bu sefer, bu defa, bu kez, bu durum
.......