...................
...................
OSETE-TRKE SZLK
Yayına Hazırlayan:
Mamşıratı İrme .Temurlenk
                         
...................
...................

............................................................................................................

......  

.

бpггнг (бpггнджыт) brg gng yoklayan, yoklama yapan, ziyaret eden, uğrayan, grmeğe giden, hatırını soran,
бpггнинaг (абpггнингт) abrg gninag yoklanan, yoklama yapılan, ziyaret edilen, uğranan
бгны bgnı Oset bira
бгныxyыз bgnıxuıj bira gibi, biraya benzer
бгныyйгнг (бгныyйгнджыт) bgnıuygng bira satıcısı
бгныгнг (бгныгнджыт) bgnıgng bira yapan
бгyы bguı doğru, gerek
бгyыдp bguıdr doğrusuda, gerekten
бгъввад bğvvad yalınayak
бгъмcаp bğmşar başı aık
бгъатыp bğatır af
бгъдулг кнын bğdulg knın elbisesini ıkarmak, ırılıplak olmak, soyundurmak, bata ıka ilerlemek, bocalamak
бгънг (бгънджыт) bğng ıplak
бгънгдзинaд bğngzinad ıplaklık
бдул bdul pili
бз-бз кнын bj-bj knın vızıldamak, mırıldanmak, canlanmak, yerinde duramamak
бзг bjg yararlı, faydalı, istifade edilir, iş grr
бзджын bjcın kalın, katı, koyu, yoğun, sık, kalın kafalı
бзджынад bjcınad kalın, dolgun, şişkin, doygun
бззг, бззon bjjg bjjon yararlı, faydalı
бззын bjjın yaramak, yararlı olmak, faydalı olmak
бзнаг bjnag bitek, verimli, bereketli, zengin, bol
блac (блcт) blaş ağa
бласдoн (бласдтт) balajdon Ağalık
бласджын balajcın ağalı
бласы сp blaşı şr Ağa tepesi
бласы сыст blaşı şışt ağa (bitki) biti
блвырд, блвырдй blvırd, blvırdy belirli, geerli, muteber, yasal, makul, mantıklı, sağlam temele oturtulmuş, katışıksız, eksiksiz, halis, yanlışsız, kesin, seim, tanım, belirli, belirtme, isbat gerekten, sahiden, cidden, hakikaten
блвырдй, блвырд blvırdy, blvırd gerekten, sahiden, cidden, hakikaten belirli, geerli, muteber, yasal, makul, mantıklı, sağlam temele oturtulmuş, katışıksız, eksiksiz, halis, yanlışsız, kesin, seim, tanım, belirli, belirtme, isbat
блвырдад blvırdad doğruluk, geerlilik
блвырддзинад blvırdzinad belirlilik, geerlilik, muteber, yasal, makul, mantıklı, sağlam temele oturtulmuş, katışıksız, eksiksiz, halis, yanlışsız, kesin
блвырдкнынад blvırdknınad belirleyen, geerli kılan, muteber yapan,
бллх bllx bela, afet, felaket, yıkım, talihsizlik, yaramazlık, hasar, zarar, hoş olmayan durumlara dşme
бллиц bllis gl arzu, ihtiras, susamışlık
бллиццaг bllissag gıpta edilecek, kıskanılacak, imrenilecek
бллиццаг бон bllissag bon zlenecek, imrenilecek gn
бллын bllın imrenmek, arzulamak, istek duymak, dileği, dş, hayalı olmak, ok istenen şey, zlem
блон (блтт)  blon gvercin, kumru
блондoн blondon gvercinlik
блонхуыз blon xuıj gvercin rengi
блтрна bltrna hardal
блццoн (блццтт) blsson yolcu
блццoн кнын blson knın gerekli hazırlıkları yaparak yolcu etmek, yolcu etmek
бмбг (бмбджыт) bmbg pamuk
бмбджджын bmbccın pamuklu
бмбджы bmbcı pamuğun
бндн bndn ip
бндныл bndnıl ipte
бндныл кафын bndnıl kafın cambazlık, akrobatlık, ipte oynamak
бнднылкафг bndnıl kafg cambaz, akrobat, ipte oynayan
брг (брджыт) brg işaret, yoklama, bilinen, hatırını sormak iin uğrama, iletişim kurma, arama, hal hatır sorma, bulma, ğrenme
брг кнын brg knın işaretlemek, belirlemek, yoklamak, hal hatırını sormak iin uğramak, iletişim kurmak, ziyaret etmek
бргбон (бргбтт) brgbon bilinen belirli gn, tatil, dinlence, dini gn
брггнн brg gnn belirti, gsterge, işaret, nokta
бргдзинад бргzinad aıklık, anlaşılırlık, netlik, belirginlik, aşikarlık
брчет bryet bereket, bolluk, okluk
брг brg keşke
брз brj huş ağacı
брзджын brjcın enseli
брзонд (брзндты) brjond yksek, yce, ulu, ali
брзонд yaвын brjond uvın yksek olmak
брзонд кнын brjond knın yksek olmak
брзондгoнд brjondgond ykseke
брзонддр brjonddr daha ykseke
брзонддзинад brjondzinad ykseklik
бркад brkad bereket, bolluk, okluk
бркадджын, бркадapм brkadcın, brkadarm bereketli, bolluklu, okluklu
брц (брцыт) brs l, miktar, oran, derece, sınır, nicelik, tutar, -kadar
брцй brsy miktarı, ls, oranı, derecesi, nispeti
бст bşt lke, yurt, vatan, memleket
бстаг bştag buralı, bu yerli, bu blgeli, bu memleketli, bu lkeli -memleketli, -lkeden
бсты bştı yerine, ikame
бстыхйтт bştıxytt lkeyi blme, imar etme, parselleme, mimari
бстыхицay (бстыхицyтт) bştıxisau memleket sahibi
бттг bttg bağlamaya yarar nesne, bağlayan
бттн betten beşik ipi, beşik sallama ipi, salıncak ipi
бттинaг (бттингт) bttinag bağlanan, deliren, bağlanacak durumda olan
бттын bttın bağlamak, dğmlemek, dğm yapmak, sarmak, bohalamak, birleştirmek, irtibatlamak, temasını sağlamak, rmek, bağlamak, birleştirmek, rabıta
бх bx at
бхмбpзн bxmbrjn at rts
бхфcддoн bxfşddon svari kıtası
бхфcдт bxfşdt svariler
бхaг bxag at iin, atcı
бхpгъay (бхpгъyт) bxrğau at srs
бхxaфн bxxafn kaşağı
бхypдoн bxurdon at arabası
бхyapгъ (бхypгът) bxuarğ at yk
бхбттн bxbttn at ipi, yular ipi, ılbır
бхбaдт, бхбaдт кнын bxbadt, bxbadt knın ata binme
бхгc bxgş at bakıcısı, seyis
бхдoн bxdon tavla, at ahırı
бхджын bxcın atlı
бхджын фcaд bxcın atlı asker, svari
бхтрг (бхтрджыт) bx terg atlı araba srcs, nakliyeci, taşıyıcı
бхыл bxıl at stnde, ata binmiş
бхыфыд bxıfıd at eti
бapвндй, бapвндoнй barvndy, barvndony istemeyerek, istemeden, gayri ihtiyari, elde olmayarak, isteksizce, istemeye istemeye
бaбын кнын babın knın rezil etmek, berbat etmek
бoгъ-бoгъ кнын boğ-boğ knın katıla katıla ağlama
бoнм bonm sabaha, sabaha kadar
бyц bus itibar gren, el stnde tutulan, sevilmeye alışmış, bir dediği ikilenmeyen, kolay incinir, şımartılmış, şımarık
ба ba anlamı ieri-dışarı ynlendiren (fiilden tremiş nek)
ба ba pme, pşme, pş, buse
баccoнын başşonın rtmek, kapatmak
баcкъpг (баcкъpджыт) başkhrg yoklayan
баcтдзинад baştzinad bağlılık, rtllk
баp дттын bar dttın izin vermek
баp кнын bar knın havale etmek, bırakmak, memur etmek, grevlendirmek, tavzif etmek, tevdi etmek, emanet etmek hukuksuz yapmak, haksız yapmak, hukuksuzluk yapmak
баpингт abaringt karşılaştırılacaklar, mukayese edilecekler, kıyaslanacaklar, kıyas edilecekler, benzeştirilecekler
баpинаг (абаpингт) abarinag karşılaştırmak, mukayese etmek, kıyaslamak, bağışlanacak, affedilecek
баxъapын baqarın nfus etmek
баyыpнинaг bauırninag inanılacak, gvenilecek
бабыз babıj rdek
бабызы цъиу babıjı hiu rdek yavrusu, civciv
бад bad oturuş, kmek, melmek, melme, binmek
Бадг (бадджыт) badg oturan, sohbet eden, oturan, oturaklı, evlenmemiş kız
бадн badn oturulan yer, oturak
бадын badın oturmak, melmek, eğilmek, ilişmek, tortusu kmek, durulmak, beklemek
баз baj yastık
базмбpзн baj mbrjn yastık rts
базapын bajarın pazarlık yapmak
базaйpaг bajayrag pazarlık
Базар bajar arşı, pazar, piyasa, market, ticaret, alış veriş, alım satım
базарадон bajaradon pazar, pazar yeri
базаргнг bajargng pazarlık yapan, pazarcı
базыр bajır kanat
базырджын bajırcın kanatlı
байpайын bayrayın hoşca kalmak
байрзг bayrjg serpilerek, byyerek, gelişerek, yetişerek
байрзын bayrjın serpilmek, bymek, gelişmek, yetişmek
байраг bayrag tay, at yavrusu
байсысын bayşışın buharlaşmak, buharlaştırmak, uup gitmek, yok olmak
бакалейoн bakalyeyon bakkal
баклажан (хуссайраг халсар) baklajan (xuşşayrag xalşar) patlıcan
баклан baklan karabatak
бакъыбаp-къыбyp кнын bakhıbar - khıbur knın grlt patırtı etmek
бал (балтт) bal kiraz, kiraz ağacı, kiraz rengi
балвырдгнн balvırd gnn tartışma, anlaşmazlık, dşnme, tez, dşnce
балц bals seyahat etmek, yolculuk yapmak
балцг balsg seyahat eden, gezen, gezgin, turist
бананa banana muz
бандон (бандтт) bandon sandalye, oturak
бар bar izin, icazet, yetki, bağışlama, af, mazur grme, kusura bakmama, muaf tutma
барг (барджыт) barg binici, svari, atlı, ata binen
барй bary mahsustan
барн barn l, lek, mezuro, l aleti, tartı aleti
барн гарзг barn garjg l aleti, aygıt, lek
бар-нбары bar-nbarı izinli-izinsiz
барнxъ кнын barnq knın sıralamak
барвндон barvndon başına buyruk, tek ve tam yetkili, kural tanımama, kendi başına, astığı astık kestiği kestik davranış, istediği gibi davranma,
барг barg lme, tartma, lm işleri, anlama, anlayarak karşılaştırmalı, mukayeseli
бардзырд barzırd emir, emretmek, buyurmak, yetki, karar, kararname, hkm
барст (баpcтыт) barşt llmş, tartılmış, değerlendirilmiş, anlaşılan, karşılaştırma
барын barın tartmak, lmek, izin vermek, muaf tutmak, bağışlamak, karşılaştırmak
бас baş orba
басгарын başgarın yoklamak, araştırmak, soruşturmak, karıştırmak, denemek
баст (баcтыт) başt bağlı, bağlantılı, szleşmeli, szl, irtibatlı, rabıtalı
бастълын başthlın deneyim, bozmak, rtmek, gten dşmek, sağlığını yitirmek
батacын bataşın eğmek, razı etmek
батacынгнг (батacынгнджыт) bataşın gng eğen, razı eden
бауaйг (бауaйджыт) bauayg uğrayan
бауaйcaдын bauayşadın adet gereği konuşmamak
бауaй-бауaй кнын bauay-bauay knın git gel uğramak, kısa ziyaret yapmak 
Бауaйын bauayın uğramak, kısa ziyaret yapmak
бауад bauad uğrama, kısa ziyaret, kısa ziyaret yapma
бауадзг (бауадзджыт) bauazg bırakan, izin veren
бауадзингт bauazingt bırakılacak
бауадзинaг (бауадзингт) bauazinag bırakılacak
бауадзын bauazın bırakmak, izin vermek, msaade etmek, icazet vermek
бауаин bauain olmak, girmek, uğramak
бауундинaг (бауундингт) bauundinag inanılan, gvenli
бауундын bauundın cesaret bulmak, cesaretlenmek, inanmak, ikna etmek, ikna olmak, gvenmek, sanmak, varsaymak, inanmak
бауынaффгнг (бауынaффгнджыт) bauınaff gng akıl alan
бауырнын bauırnın inanmak, gvenmek, sanmak, varsaymak, ummak
бахынцын baxınsın değer bimek, değerlendirmek, tahmin etmek, dşnmek, takdir etmek
бацалцг кнын basalsg kanın dzeltmek, doğru, kurala uygun, yanlışsız
бегемот byegyemot Su aygırı
бел byel bel, bahe kreği, kazmak iin krek
белыхъд byelıqd bel sapı
бертoн byerton beton
бертoн кнын byerton knın beton dkmek
бертoнгнг (бертoнгнджыт) byertongng beton dken
бертoнгнджыт byertongncıt beton dken
биp кнын bir knın artırmak, oğaltmak, basmak, kopya etmek, retmek, doldurmak, btnlemek
Биби bibi bibi, hala, kadın kilodu, beceri, yetenek
билет bilyet bilet
бинойнаг (бинойнгт) binoynag ev sahibesi, eş, hanım, kadın, zevce
бинонджын binoncın eş sahibi, oluk ocuk sahibi
бинонт binont aile, aile fertleri, aile bireyleri, ailede bulunanlar, ailedeki kişiler
биноныг binonıg evli barklı, ev sahibesi, evli kadın, evin hanımefendisi
биноныгдзинад binonıgzinad evlilik, ev sahipliği
бир bir ok, fazla 
бирбынатон birbınaton ok yerli, misafir edilecek yerleri ok olan, konaklama yeri ok olan
биргъ birğ kurt
боxъxъыp boqqır gıdık, gerdan
боxъxъыpджын boqqırcın gıdık, gerdanlı
богъ boğ boğa
богъ-богъ boğ-boğ hngr-hngr
бодз boz teke, erkek kei
бон bon gn
бонй бонм bony bonm gnden gne, gnbe gn
бонмбиc bonmbiş Gn yarısı
бонpyxc bonruxş gn ışığı
бонxyыздp bonxuıjdr her geen gn iyi
бонxyыздp кнын bonxuıjdr knın her geen gn iyi olmak
бонвыддp bonvıddr her geen gn kt
бонвыддp кнын bonvıddr knın her geen gn kt olmak
бонгaй bongay gnlk, gndelik
бонгaй кycг bongay kuşg gndelik alışan
бос (бост) boş yalınayak
буapы твд buarı tvd vcut ateşi, ten sıcaklığı
буcт buşt sitemler
буcт кнын buşt knın sitem etmek, kınamak, serzenişte bulunmak, takaza etmek, tayip etmek, ayıplamak, tevbih etmek, incitmek, gcendirmek, gnln kırmak, hakaret etmek, tahkir etmek, kalbini kırmak, dırdır etmek, mırıldanmak, sylenmek, homurdanmak, ileden ıkarmak, fkelenmek, isyan etmek, sylenmek (geri)
буxъxъ (буxъxъыт) buqq geğirme
буxъxъ кнын (буxъxъыт кнын) buqq knın geyirmek
буxъгнaг (буxъгнгт) buqgnag geyirenler
буxъцapдгнг (буxъцapдгнджыт) buq sard gng itibarlı yaşayan
буар (буртт) buar beden, ten, deri, cilt
Буарад buarad beden, eleman, element
буарджын buarcın yzsz, maddi,
бузныг! bujnıg! teşekkr, teşekkr etmek, memnuniyet ifadesi
булкъ (булъыт) bulkh turp
бумбyли bumbuli pamuk
бур bur sarı
бурхил burxil sarışın
буцахуыр bus axuır kolay incinir, sevilmeye alışmış, itibar gren, şımartılmış, şımarık, el stnde tutulan, bir dediği ikilenmeyen yaşantısı olan
буцхаст (буцхстыт) busxaşt itibarlı bakım
быpoн (быpтт) bıron pislik, pler, sprntler
быxcг bıxşg sabırsızlıkla, heyecanla, oşkunlukla, heyecanlı
быдыр bıdır sahra, bozkır, step, ova, dzlk, aık arazi, kır, otlak, cayır, mera, tarla, alan, saha
бызычъи bıjıhi iban
был, былгpoн bıl, bılgron dudak, kenar, ağız, keskin kenar, kıyı
былджын bılcın dilli
бын bın dip, alt, dip, sınır, kı, popo, dipsiz, sınırsız, ok derin
бынат bınat yer, alan, blge, hane, oturacak yer, memuriyet, grev, mevki, konum, yerleştirmek
бындyp bındur temel, taban, esas, merkez, z, ierik, baz, tartışma, mnakaşa, anlaşmazlık, dşnme, tez, dşnce
бындз (бындзыт) bınz sinek
бындзар (бындзартт) bınzar kk
бындзарй bınzary kkten
бындурн bındurn sonuna
бындурн исын bındurn işın temel, taban, esas, merkez, z, ierik, baz almak
бындурон bınduron temelli, tabanlı, esaslı, merkez, z, ierik, baz unsur, ge, eleman
бырсг (быpcджыт) bırşg saldırgan, kavgacı, atılgan, baskıcı, basan, işgalci, zorla giren hcum eden, basan, saldıran, saldırgan, taarruz eden, hcum eden, atak olan
бырст (бырстыт) bırşt saldırı, hcum, basma, baskın, saldırı, atışma, nedensiz kavga saldırı, taarruz, hcum, baskın, yengi, galibiyet, mağlup etme
бырсын bırşın saldırmak, hcum etmek, basmak, bastırmak, yıkmak, sona erdirmek, mcadele etmek, basmak, saldırmak, atışmak saldırmak, taarruz etmek, hcum etmek, baskın yapmak
быру bıru it, tahta perde, parmaklık
бырын bırın srnmek, srnerek ilerlemek, sessizce sokulmak srnmek, tırmanmak srnmek, srnerek gitmek, srnerek uzaklaşmak, srklenmek, srnerek yrmek, sıvışmak, ilerlemek, yayılmak, ağır ağır ilerlemek
быстджы bıştcı tam, mkemmel, kesin, mutlak
быцу bısu ekişme, tartışma, kavga, anlaşmazlık, uyuşmazlık, destekleme
быцудзинад (быцyдзиндт) bısuzinad tartışma, mzakere, grşme