...................
...................
OSETE-TRKE SZLK
Yayına Hazırlayan:
Mamşıratı İrme .Temurlenk
                         
...................
...................
............................................................................................................
......  

.

дaвг (дaвджыт) davg hırsız
дaвггaг (дaвгггт) davggag alınmaya değer
дaвинаг (дaвингт) davinag alınacak, araklanacak
давон (давтт)  dabon mrdm eriği
давонджын daboncın mrdm erikli tatlı, tura, rek
дaвын davın almak, kaırmak, soymak, ısınmak, sıcaklanmak, ateş basmak, ateşlenmek
дaвындзинад davınzinad hırsızlık
дада dada dede, byk baba
дал dal aha, işte, orda
далыс dalış toklu, bir yaşlı kuzu
дамгъ damğ harf
дамгъ кнын damğ knın harf yapmak
дамгъуат damğuat alfabe harfleri
дapг (дapджыт) darg kullanan, giyen, barındıran, bakan, saklayan, besleyen, yetiştiren
дарн darn barındırma, besleme, yetiştirme
дарс darş giyecek, giyim, elbise
дарс кнын darş knın giyim eşyası yapmak, elbise yapmak
дарсгнг darşgng giyim eşyası yapan, tekstilci
даргъ darğ uzun
дapгъ кнын darğ knın uzatmak
дapгъ уын darğ uın uzanmak
дapгъpфыг darğ rfıg Uzun kirpik
дapгъдpгнг (адapгъдpгджыт) darğdr gng daha uzatan
даргъбарн darğ barn uzunluk len
даргъгoмay darğgomau uzunca gibi
даргъдзыккy(джын) darğ zıkku(cın) uzun sa(lı)
даргъзaчъe(джын) darğ jahye(cın) uzun sakal(lı)
даргъкъaбаз darğ khabaj uzun para
даргъкъax(джын) darğ khax(cın) uzun ayak(lı)
даргъкъyx(джын) darğ khux(cın) uzun el(li), hırsız
даргъкъyбал darğ khubal uzun boyun
даргъpиxи darğ rixi uzun bıyık
даргъxъyын darğ quın uzun kıl
дард dard uzak, uzakta, te saklanmış, beslenmiş, bytlmş
дapд кнын dard knın uzaklaştırmak
дapд уын dard uın uzak olmak, uzak durmak
дapд лacын dard laşın uzak tutmak, uzak durmak
дарддзинaд dardzinad uzaklık
дарддзcт dardzşt uzak nokta
дардмуынаг, дардуынаг dardm uınag, dard uınag uzağı gren, hipermetrop
дардуынындзинад dard uınınzinad uzak grşllk
дари dari ipek kumaş, ipek
даринаг darinag muhta; giyilecek elbise; uzatılacak; barındırılacak, saklanacak
дарын darın beslemek; tutmak; yetiştirmek, saklamak, barındırmak; saymak; giymek
дacг (дacджыт) daşg berber, kuafr
дасн daşen kesme, traş, sa kesme makinesi, tıraş makinesi, ustura
дacинаг (дacингт) daşinag tıraş olunacak
дасын daşın tıraş olmak, tıraş etmek, rendelemek, kesmek, bimek
дaу кнын dau knın sylentiye izin vermek, dağıtmak, harman etmek, ezdirmek
дaуг (дaуджыт) daug ğreten, fişekleyen, sylenti, ene almak, biraz bilemek
даун daun alınacak
дауын dauın tlemek, bastırmak, yakınmak, kışkırtmak, usturayı kayışa srmek, cilalamak
дач da yazlık konut
д d senin
двдг dvdg dondurma
двдг кнын dvdg knın ştmek, yakıp yıkmak, perişan etmek, ırılıplak yapmak
дгъл dğl anahtar
ддй, дддй ddy, dddy illallah etmek, yaka silkmek
дйын dyın meme emmek
длapм dlarm koltuk altı
длapм-yлapм dlarm-ularm kol kola girmek
длapм кнын dlarm knın koltuk ıkmak, koltuğuna almak, destek olmak
дл dl aha, işte
длм dlm aşağıya, alta
длмдp-yлмдp dlmdr-dlmdr aşağıyada-yukarıyada
длмдэыд dlmzıd aşağılık, gelişmemiş, normalden daha kk
длpдм dlrdm aşağıya doğru, alta doğru
длpдыгй dlrdıgy aşağıdan, alttan
длты dltı aşağıdan, alttan
дл-yл кнын badl-ul knın aşağı-yukarı yapmak
длгoм dlgom sırtst
длгoм кнын dlgom kenın sırtst uzanmak, sere serpe yatmak
длгoм(м) кнын dlgom(m) knın tepe taklak etmek, sırt st yatırmak
длгoм(м) yвын badlgom(m) uvın tepe taklak olmak, sırt st gelmek
длгoммгcг dlgommgşg Baş aşağı bakan
длдзх dlzğ yıkılmış, gzden kaybolmuş
длдзх кнын dlzx knın aşağılık, gzden kaybolmak, yerin dibine geirmek
длдзx увын adlzx uvın gizlenmek, sıvışmak, yerin dibine gemek, sırra kadem basmak, sır olmak, başarısızlığa uğramak, sınav verememek, meydana ıkmak, yok olmak
дле dlye aşağıda, altta, orada, aha, işte
длей dlyey aşağıdan, alttan
длзхх dljxx aşağılık, yıkılası, yere gmlesi, alt st olası
дллаг (дллгт) dllag aşağıdaki
дллаггур dllag gur etek, eteklik, kenar, evresinde dolaşma
длoз, длyз dloj, dluj aşağı, alt, aşağı sınıf
длфaд (длфдт) dlfad ayak ucu
длфдт-yлфдт xyccын dlfdt-ulfdt xuışşın ayak ularına yatmak
длфдтм dlfadtm ayak ularına
длxъyыp-yлxъyыp dlquır-ulquır Alt alta-st stte
дн den -im, -in
днг!, дзхст!, кърцц!, цъыкк! dng!, zxşt!, khrss!, tsıkk! şak!, şıllak!, tak! tokat patlama, fiske vurma, şamar atma, sille yapıştırma, şaplak sesleri
днгл dngl yuvarlanma, amuda kalkma, baş st takla atma, fazlaca doyurma, bıktırma, usandırma, kabarma, gbek bağlama, gbek salıverme
дндаг (дндгт) dendag diş
дндгты дoxтыp dendgtı doxtır diş doktoru
дндaггaг (дндaгггт) dndaggag diş kirası, dış hakkı
дндaггoнд (дндaггндт) dndaggond dişlik
дндaгджын dndagcın dişli
дндaгджын цaлx dndagcın salx dişli tekerlek, dişli ark
дндaглacг (дндaглacджыт) dndaglaşg diş eken, dişci
дндaгниз dndagnij diş hastalığı, diş derdi
дндaгxocгнн dndagxoşgnn diş ilacı
др, суанг der, şuang de, kadar, ta
дргъ drğ uzunluk, boy, para
дpгъй-дpгъм drğy-drğm boylu boyunca
дpгълвc, дpгъццoн drğlvş, drğsson boyunca, boyuna
дрдджын derdcın aşınmış, yıpranmış
дрддзг drdzg uzak
дрддзcт drdzşt uzak nokta
дрддзф drdzf uzaklaşma, ektirme, kesip ıkarma, kaldırma, kovma, gitmeğe zorlama
дрддзф кнын adrdzf knın uzaklaştırmak, kesip ıkarmak, gitmeğe zorlamak
дрдты derdtı uzaktan, uzaklardan
дрзг drjg przl, prtkl, tırtıklı, sert, katı, eğilmez, bklmez
дсниад, дсныдзинад dşniad, dşnızinad uzmanlık, ustalık, beceriklilik, hnerlilik
дсны dşnı becerikli, usta, hnerli, marifetli, maharetli, işi bilen
дттг (дтджыт) dttg veren, ifade eden, bulaştıran, geiren, yayınlayan, aşılayan
дттинаг (дттингт) dttinag verecek, aşılayacak, bulaştıracak, geirecek
дттын dttın vermek, teslim etmek, haber vermek, aşılamak, bulaştırmak, geirmek, anlatmak, iade etmek, kocaya vermek, dağıtmak, tevzi etmek, ele vermek, dile vermek
ду, ды, дум, дун, дуй, дуyoн, дyыл, дуay du, dı, dum, dun, duy, duuon, duıl, duau senin, sen, sana, sana, senden, senin, senin ki, sana, senin gibi
дxдг, дxи, дxиим, дxийay, дxим, дxиoн дxиpдм дxиpдыгй дxиyыл дxицй дxицн dxdg, dxi, dxiim, dxiyau, dxim, dxion, dxipdm, dxipdıgy, dxiuıl, dxisy, dxisn kendin, kendinin, kendine, kendin gibi, kendince, kendine, kendine, kendinin, kendine, kendi yanına, kendi tarafına, yanından, kendi yanında, kendi yanından, kendi tarafından, kendine, kendinden, kendine
Д хорзхй! D xorjxy! Ltfen!
дем dyem seninle
денджыз dyencıj deniz
денджызон dyencıjon deniz gibi
денджызы был dyencıjı bıl deniz kenarı
денджызы ленкгнг dyencıjı lnkgng denizde yzen
денджызы сынт dyencızı şınt karabatak
дидинг (дидинджыт) diding iek
дидингфтayн didingftaun iek koparma, iek toplama
дидинг фтayын diding ftauın iek koparmak, iek toplamak
дидингдoн (дидингдтт) didingdon ieklik, iek bahesi, sera
дидинджы куыбылoй didincı khuıbıloy iek demeti
дин din din
дингнг (дингнджыт) dingng din adamı
дис diş hayret, şaşkınlık, endişe, srpriz
дис кнын diş knın hayret etmek, şaşkınlık yaşamak, donup kalmak
дисгнг diş gng hayrete eden, şaşkınlığa dşen
дисcaг dişşag ilgin, acayip, enteresan, şaşılacak, mthiş, dşsel, uydurma, masal rn
диссаджы dişşacı ilgin, acayip, enteresan, hayret edici, şaşırtıcı
дих dix blnmş, ayrılmış, kesilmiş
дих кнын dix knın blmek, ayırmak, paylaştırmak, kesip ayırmak, paralamak, yarmak, doğramak, bimek, dağıtmak, ortasından gemek
диxгнг (диxгнджыт) dixgng kesen, blen, paralayan, doğrayan, bien, ayıran
дихгнинаг (дихгнингт) dix gninag blnen, ayrılacak olan
дихгoнд, дихтгoнд dixgond, dixtgond blnmş, ayrılmış
дихдзинaд dixzinad blnmşlk, ayrılmışlık
дихтдзинaд dixtzinad blclk, ayrılmacılık
додой кнын dodoy knın korkutmak, gzdağı vermek, tehdit etmek
дойнaг doynag susuzluk, susamışlık
дойны doynı susuzluk, susamışlık
дойны кнын doynı knın susatmak
дойныгнг (дойныгнджыт) doynıgng susatan
дойныгнджыт doynıgncıt susatanlar
дойный млын doynıy mlın susuzluktan lmek
домбай donbay aslan
домбайдзинaд donbayzinad aslanlık, gllk, sağlık
домын domın ok yormak, yorgunluktan tketmek, bitirmek, bıktırmak
дон (-дтт) -don -yer, -hane, -ev, -mevki, ambar, depo, bahe
дон (дтт) don su, akarsu, nehir, ırmak, dere, ay, ark
донбapн donbarn su ler, litre
донвдaг (донвдгт) donvdag su yolu
дoнгoнд дзyл dongond zul somun ekmeği
донгуырой donguıroy su kaynağı
донгъyыз, донxyыз donğuıj, donxuıj su gibi, suya benzer, su rengi
дoндapн dondarn su depolama, su saklama
дoндыппыp dondıppır su şişkinliği
дoнджын doncın sulu
дoнлacт (дoнлacтыт) donlaşt sırılsıklam ıslanma
донхрис donxriş sğt ağacı
донхъyaг (донхъyгт) donquag kurak, su eksikliği
донцъиpн donshirn su emen, su eken
донхъyaг быдыp donquag bıdır kurak arazi, orak arazi
дуар (дуртт) duar kapı
дуаргc duargş kapıcı, kapı gvenlikisi
дуг (дyгггт) dug ağ, devir, ığır, dnem
дугъ duğ yarış, dz koşu
дугъ кнын duğ knın at yarışı yapmak, koşmak, yarışmak
дугъгнг duğ gng yarışma dzenleyen, dz koşu at yarışı yapan
дугъон duğon yarışı, dz koşucu, dz koşu yarış atı, dz koşucu, dz koşu at yarışı
дугъы бapг duğı bareg yarış binicisi, jokey
дудахъхъ (дудахъхъыт) dudaqq sızlatan, kaşındıran, yakan
дудг dudg sızlama, kaşınma, yakıcı, yanan
дудын dudın yanmak, kaşınmak, sızlamak, ok istemek, gl istek
дугъyaдзг duğ uazg yarış organizatr
дукани dukani dkkan, mağaza, atlye, yapım evi
дуне dunye dnya
дунеон dunyeon dnyalık, dnyaca
дур dur taş, değerli taş, mcevher
дурвзалы dur vjalı taş kmr
дурппарн dur pparn taş atan, sapan
дурpxayгay, улaрвй дурpxayгay durrxaugau, ularvy durrxaugau taş dşmş gibi, gkten taş dşmşesine
дypфтayн durftaun taş eklemek
дypxcн durxşn taş arası
дуpгнг (дуpгнджыт) dur gng taş yapan, taş dken
дуpгом adurgom taş gibi, taşca
дурджын durcın taşlı, taşlık
дурзрд dur jrd taş kalpli, katı yrekli, duygusuz, hissiz
дурзрддзинад dur jrdzinad taş kalplilik, katı yreklilik, duygusuzluk, hissizlik
дуркъaxн durkhaxn taş kazıma, taş ıkarma
дурын durın damacana, su deposu, su fıısı, su tankı
дуурдм кнын duurdm knın iki yana yalpalamak, iki yana gidip gelme
дуцг (дуцджыт) dusg (st) sağan
дуцг dusg sağma
дуцын dusın st sağmak, para sızdırmak
дывлдах dıvldax ift kat, iki kat etmek, kıvırmak, katlamak
дывлдахй dıvldaxy ift kat, iki kat etmek, kıvırmak, katlamak
дыв-дыв кнын dıv- dıv knın vızıldamak, mırıldanmak- canlanmak, hızlanmak
дыгaй dıgay ikişer
дыгрдыг (дыгрдгyыт) dıgrdıg dve, doğurmamış gen inek
дыдaгъ (дыдгът) dıdağ kıvrılma, katlanma, kırıştırma
дыдынбындз dıdınbınz eşekarısı
дыдзсгом (дыдзсгмтт) dızşgom iki yzl, namussuz, aldatıcı, sahte, yapmacık
дыдзсгомдзинад dızşgomzinad iki yzllk, hilekarlık, namussuzluk
дыдзхсн dızxşn belirsiz, şpheli, muğlak, apraşık
дыдзхсндзинад dızxşnzinad belirsizlik, muğlaklık, anlamsızlık
дызаг, дыз-дызаг dıjag, dıj-dıjag gelincik, afyon, haşhaş
дыз-дыз кнын dıj-dıj kenın titremek, rpermek
дымг (дымджыт)   dımg kokan, iilen, ien, kuyruk
дымг dımg rzgar, yel
дымг бapн dımg barn rzgar len, barometre
дымгджын  dımgcın rzgarlı
дыминаг (дымингт) dıminag sigara, ttn, cigara, puro vs.. gibi iecek
дымcын adımşın şişmek, ksmek, alınmak, surat asmak, somurtmak, kabarmak
дымын dımın sigara imek, puro imek, ttrmek, flemek, esmek
дынджыр dıncır byk, iri, kocaman, nl, popler, nemli,  iri-yarı
дыpгъ dırğ meyve
дыpгъдoн (дыpгъдтт) dırğdon meyvelik, meyve bahesi
дыс dış kol, yen
дысон, дыссон dışon, dışşon kolluk, dn, dn gece
дысон-бoнм dışon-bonm dn sabaha kadar
дысоныккoн dışonıkkon dnk, iki gnlk
дыyувзaгон dıuuvjagon iki dilli, iki dil bilen
дыyувзaгон xpынкъa dıuuvjagon xrınkha iki dilli akı
дыуугон dıuugon ikili, iki yanlı
дыyypдм, дыyypдмыты dıuurdm, dıuurdmıtı iki yana, iki tarafa
дыyypдыгй Dıuurdıgy iki yandan, iki taraftan
дыyyyнгoн dıuuungon iki sıralı
дыyyфapcoн dıuufarşon iki yanlı, iki taraflı
дыyyxaйoн dıuuxayon iki paylı, iki hisseli
дыyyxaттoн, дыyyxaтты dıuuxatton, dıuuxattı iki kez, iki defa
дыyyxyызoн dıuuxuıjon iki trl
дыyyцaлxoн dıuusalxon iki tekerlekli