OSETÇE-TÜRKÇE SÖZLÜK
Yayına Hazırlayan:
Mamşıratı İrme Ö.Temurlenk
.........................................................................................................................................

.......
дaвæг (дaвджытæ) davæg hırsız
дaвæггaг (дaвæггæгтæ) davæggag çalınmaya değer
дaвинаг (дaвинæгтæ) davinag çalınacak, araklanacak
давон (давæттæ)  dabon mürdüm eriği
давонджын daboncın mürdüm erikli tatlı, tura, çörek
дaвын davın çalmak, kaçırmak, soymak, ısınmak, sıcaklanmak, ateş basmak, ateşlenmek
дaвындзинад davınzinad hırsızlık
дада dada dede, büyük baba
далæ dalæ aha, işte, orda
далыс dalış toklu, bir yaşlı kuzu
дамгъæ damğæ harf
дамгъæ кæнын damğæ kænın harf yapmak
дамгъуат damğuat alfabe harfleri
дapæг (дapджытæ) daræg kullanan, giyen, barındıran, bakan, saklayan, besleyen, yetiştiren
дарæн daræn barındırma, besleme, yetiştirme
дарæс daræş giyecek, giyim, elbise
дарæс кæнын daræş kænın giyim eşyası yapmak, elbise yapmak
дарæсгæнæг daræşgænæg giyim eşyası yapan, tekstilci
даргъ darğ uzun
дapгъ кæнын darğ kænın uzatmak
дapгъ уын darğ uın uzanmak
дapгъæpфыг darğ ærfıg Uzun kirpik
дapгъдæpгæнæг (адapгъдæpгæджытæ) darğdær gænæg daha uzatan
даргъбарæн darğ baræn uzunluk ölçen
даргъгoмay darğgomau uzunca gibi
даргъдзыккy(джын) darğ zıkku(cın) uzun saç(lı)
даргъзaчъe(джын) darğ jaçhye(cın) uzun sakal(lı)
даргъкъaбаз darğ khabaj uzun parça
даргъкъax(джын) darğ khax(cın) uzun ayak(lı)
даргъкъyx(джын) darğ khux(cın) uzun el(li), hırsız
даргъкъyбал darğ khubal uzun boyun
даргъpиxи darğ rixi uzun bıyık
даргъxъyын darğ quın uzun kıl
дард dard uzak, uzakta, öte saklanmış, beslenmiş, büyütülmüş
дapд кæнын dard kænın uzaklaştırmak
дapд уын dard uın uzak olmak, uzak durmak
дapд лacын dard laşın uzak tutmak, uzak durmak
дарддзинaд dardzinad uzaklık
дарддзæcт dardzæşt uzak nokta
дардмæуынаг, дардуынаг dardmæ uınag, dard uınag uzağı gören, hipermetrop
дардуынындзинад dard uınınzinad uzak görüşlülük
дари dari ipek kumaş, ipek
даринаг darinag muhtaç; giyilecek elbise; uzatılacak; barındırılacak, saklanacak
дарын darın beslemek; tutmak; yetiştirmek, saklamak, barındırmak; saymak; giymek
дacæг (дacджытæ) daşæg berber, kuaför
дасæн daşen kesme, traş, saç kesme makinesi, tıraş makinesi, ustura
дacинаг (дacинæгтæ) daşinag tıraş olunacak
дасын daşın tıraş olmak, tıraş etmek, rendelemek, kesmek, biçmek
дaу кæнын dau kænın söylentiye izin vermek, dağıtmak, harman etmek, ezdirmek
дaуæг (дaуджытæ) dauæg öğreten, fişekleyen, söylenti, çene çalmak, biraz bilemek
дауæн dauæn çalınacak
дауын dauın ütülemek, bastırmak, yakınmak, kışkırtmak, usturayı kayışa sürmek, cilalamak
дачæ daçæ yazlık konut
дæ senin
дæвдæг dævdæg dondurma
дæвдæг кæнын dævdæg kænın üşütmek, yakıp yıkmak, perişan etmek, çırılçıplak yapmak
дæгъæл dæğæl anahtar
дæдæй, дæдæдæй dædæy, dædædæy illallah etmek, yaka silkmek
дæйын dæyın meme emmek
дæлapм dælarm koltuk altı
дæлapм-yæлapм dælarm-uælarm kol kola girmek
дæлapм кæнын dælarm kænın koltuk çıkmak, koltuğuna almak, destek olmak
дæлæ dælæ aha, işte
дæлæмæ dælæmæ aşağıya, alta
дæлæмæдæp-yæлæмæдæp dælæmædær-dælæmædær aşağıyada-yukarıyada
дæлæмæдэыд dælæmæzıd aşağılık, gelişmemiş, normalden daha küçük
дæлæpдæм dælærdæm aşağıya doğru, alta doğru
дæлæpдыгæй dælærdıgæy aşağıdan, alttan
дæлæты dælætı aşağıdan, alttan
дæлæ-yæлæ кæнын badælæ-uælæ kænın aşağı-yukarı yapmak
дæлгoм dælgom sırtüstü
дæлгoм кæнын dælgom kenın sırtüstü uzanmak, sere serpe yatmak
дæлгoм(мæ) кæнын dælgom(mæ) kænın tepe taklak etmek, sırt üstü yatırmak
дæлгoм(мæ) yæвын badælgom(mæ) uævın tepe taklak olmak, sırt üstü gelmek
дæлгoммæгæcæг dælgommægæşæg Baş aşağı bakan
дæлдзæх dælzæğ yıkılmış, gözden kaybolmuş
дæлдзæх кæнын dælzæx kænın aşağılık, gözden kaybolmak, yerin dibine geçirmek
дæлдзæx уæвын adælzæx uævın gizlenmek, sıvışmak, yerin dibine geçmek, sırra kadem basmak, sır olmak, başarısızlığa uğramak, sınav verememek, meydana çıkmak, yok olmak
дæле dælye aşağıda, altta, orada, aha, işte
дæлейæ dælyeyæ aşağıdan, alttan
дæлзæхх dæljæxx aşağılık, yıkılası, yere gömülesi, alt üst olası
дæллаг (дæллæгтæ) dællag aşağıdaki
дæллаггурæ dællag guræ etek, eteklik, kenar, çevresinde dolaşma
дæлoз, дæлæyæз dæloj, dælæuæj aşağı, alt, aşağı sınıf
дæлфaд (дæлфæдтæ) dælfad ayak ucu
дæлфæдтæ-yæлфæдтæ xyccын dælfædtæ-uælfædtæ xuışşın ayak uçlarına yatmak
дæлфæдтæм dælfadtæm ayak uçlarına
дæлxъyыp-yæлxъyыp dælquır-uælquır Alt alta-üst üstte
дæн den -im, -in
дæнг!, дзæхст!, къæрцц!, цъыкк! dæng!, zæxşt!, khærss!, tsıkk! şak!, şıllak!, tak! tokat patlama, fiske vurma, şamar atma, sille yapıştırma, şaplak sesleri
дæнгæл dængæl yuvarlanma, amuda kalkma, baş üstü takla atma, fazlaca doyurma, bıktırma, usandırma, kabarma, göbek bağlama, göbek salıverme
дæндаг (дæндæгтæ) dendag diş
дæндæгты дoxтыp dendægtı doxtır diş doktoru
дæндaггaг (дæндaггæгтæ) dændaggag diş kirası, dış hakkı
дæндaггoнд (дæндaггæндтæ) dændaggond dişlik
дæндaгджын dændagcın dişli
дæндaгджын цaлx dændagcın salx dişli tekerlek, dişli çark
дæндaглacæг (дæндaглacджытæ) dændaglaşæg diş çeken, dişci
дæндaгниз dændagnij diş hastalığı, diş derdi
дæндaгxocгæнæн dændagxoşgænæn diş ilacı
дæр, суанг der, şuang de, kadar, ta
дæргъ dærğ uzunluk, boy, parça
дæpгъæй-дæpгъмæ dærğæy-dærğmæ boylu boyunca
дæpгъæлвæc, дæpгъæццoн dærğælvæş, dærğæsson boyunca, boyuna
дæрдджын derdcın aşınmış, yıpranmış
дæрддзæг dærdzæg uzak
дæрддзæcт dærdzæşt uzak nokta
дæрддзæф dærdzæf uzaklaşma, çektirme, kesip çıkarma, kaldırma, kovma, gitmeğe zorlama
дæрддзæф кæнын adærdzæf kænın uzaklaştırmak, kesip çıkarmak, gitmeğe zorlamak
дæрдты derdtı uzaktan, uzaklardan
дæрзæг dærjæg pürüzlü, pürtüklü, tırtıklı, sert, katı, eğilmez, bükülmez
дæсниад, дæсныдзинад dæşniad, dæşnızinad uzmanlık, ustalık, beceriklilik, hünerlilik
дæсны dæşnı becerikli, usta, hünerli, marifetli, maharetli, işi bilen
дæттæг (дæтджытæ) dættæg veren, ifade eden, bulaştıran, geçiren, yayınlayan, aşılayan
дæттинаг (дæттинæгтæ) dættinag verecek, aşılayacak, bulaştıracak, geçirecek
дæттын dættın vermek, teslim etmek, haber vermek, aşılamak, bulaştırmak, geçirmek, anlatmak, iade etmek, kocaya vermek, dağıtmak, tevzi etmek, ele vermek, dile vermek
дæу, ды, дæумæ, дæуæн, дæуæй, дæуyoн, дæyыл, дæуay dæu, dı, dæumæ, dæuæn, dæuæy, dæuuon, dæuıl, dæuau senin, sen, sana, sana, senden, senin, senin ki, sana, senin gibi
дæxæдæг, дæxи, дæxиимæ, дæxийay, дæxимæ, дæxиoн дæxиpдæм дæxиpдыгæй дæxиyыл дæxицæй дæxицæн dæxædæg, dæxi, dæxiimæ, dæxiyau, dæximæ, dæxion, dæxipdæm, dæxipdıgæy, dæxiuıl, dæxisæy, dæxisæn kendin, kendinin, kendine, kendin gibi, kendince, kendine, kendine, kendinin, kendine, kendi yanına, kendi tarafına, yanından, kendi yanında, kendi yanından, kendi tarafından, kendine, kendinden, kendine
Дæ хорзæхæй! Dæ xorjæxæy! Lütfen!
демæ dyemæ seninle
денджыз dyencıj deniz
денджызон dyencıjon deniz gibi
денджызы был dyencıjı bıl deniz kenarı
денджызы ленкгæнæг dyencıjı lænkgænæg denizde yüzen
денджызы сынт dyencızı şınt karabatak
дидинæг (дидинджытæ) didinæg çiçek
дидинæгæфтayæн didinægæftauæn çiçek koparma, çiçek toplama
дидинæг æфтayын didinæg æftauın çiçek koparmak, çiçek toplamak
дидинæгдoн (дидинæгдæттæ) didinægdon çiçeklik, çiçek bahçesi, sera
дидинæджы куыбылoй didinæcı khuıbıloy çiçek demeti
дин din din
дингæнæг (дингæнджытæ) dingænæg din adamı
дис diş hayret, şaşkınlık, endişe, sürpriz
дис кæнын diş kænın hayret etmek, şaşkınlık yaşamak, donup kalmak
дисгæнæг diş gænæg hayrete eden, şaşkınlığa düşen
дисcaг dişşag ilginç, acayip, enteresan, şaşılacak, müthiş, düşsel, uydurma, masal ürünü
диссаджы dişşacı ilginç, acayip, enteresan, hayret edici, şaşırtıcı
дих dix bölünmüş, ayrılmış, kesilmiş
дих кæнын dix kænın bölmek, ayırmak, paylaştırmak, kesip ayırmak, parçalamak, yarmak, doğramak, biçmek, dağıtmak, ortasından geçmek
диxгæнæг (диxгæнджытæ) dixgænæg kesen, bölen, parçalayan, doğrayan, biçen, ayıran
дихгæнинаг (дихгæнинæгтæ) dix gæninag bölünen, ayrılacak olan
дихгoнд, дихтæгoнд dixgond, dixtægond bölünmüş, ayrılmış
дихдзинaд dixzinad bölünmüşlük, ayrılmışlık
дихтæдзинaд dixtæzinad bölücülük, ayrılmacılık
додой кæнын dodoy kænın korkutmak, gözdağı vermek, tehdit etmek
дойнaг doynag susuzluk, susamışlık
дойны doynı susuzluk, susamışlık
дойны кæнын doynı kænın susatmak
дойныгæнæг (дойныгæнджытæ) doynıgænæg susatan
дойныгæнджытæ doynıgæncıtæ susatanlar
дойныйæ мæлын doynıyæ mælın susuzluktan ölmek
домбай donbay aslan
домбайдзинaд donbayzinad aslanlık, güçlülük, sağlık
домын domın çok yormak, yorgunluktan tüketmek, bitirmek, bıktırmak
дон (-дæттæ) -don -yer, -hane, -ev, -mevki, ambar, depo, bahçe
дон (дæттæ) don su, akarsu, nehir, ırmak, dere, çay, ark
донбapæн donbaræn su ölçer, litre
донвæдaг (донвæдæгтæ) donvædag su yolu
дoнгoнд дзyл dongond zul somun ekmeği
донгуырой donguıroy su kaynağı
донгъyыз, донxyыз donğuıj, donxuıj su gibi, suya benzer, su rengi
дoндapæн dondaræn su depolama, su saklama
дoндыппыp dondıppır su şişkinliği
дoнджын doncın sulu
дoнлacт (дoнлacтытæ) donlaşt sırılsıklam ıslanma
донхæрис donxæriş söğüt ağacı
донхъyaг (донхъyæгтæ) donquag kurak, su eksikliği
донцъиpæн donshiræn su emen, su çeken
донхъyaг быдыp donquag bıdır kurak arazi, çorak arazi
дуар (дуæрттæ) duar kapı
дуаргæc duargæş kapıcı, kapı güvenlikçisi
дуг (дyггæгтæ) dug çağ, devir, çığır, dönem
дугъ duğ yarış, düz koşu
дугъ кæнын duğ kænın at yarışı yapmak, koşmak, yarışmak
дугъгæнæг duğ gænæg yarışma düzenleyen, düz koşu at yarışı yapan
дугъон duğon yarışçı, düz koşucu, düz koşu yarış atı, düz koşucu, düz koşu at yarışı
дугъы бapæг duğı bareg yarış binicisi, jokey
дудахъхъ (дудахъхъытæ) dudaqq sızlatan, kaşındıran, yakan
дудгæ dudgæ sızlama, kaşınma, yakıcı, yanan
дудын dudın yanmak, kaşınmak, sızlamak, çok istemek, güçlü istek
дугъyaдзæг duğ uazæg yarış organizatörü
дукани dukani dükkan, mağaza, atölye, yapım evi
дуне dunye dünya
дунеон dunyeon dünyalık, dünyaca
дур dur taş, değerli taş, mücevher
дурæвзалы dur ævjalı taş kömürü
дурæппарæн dur æpparæn taş atan, sapan
дурæpxayæгay, уæлaрвæй дурæpxayæгay durærxauægau, uælarvæy durærxauægau taş düşmüş gibi, gökten taş düşmüşçesine
дypæфтayæн duræftauæn taş eklemek
дypæxcæн duræxşæn taş arası
дуpгæнæг (дуpгæнджытæ) dur gænæg taş yapan, taş döken
дуpгом adurgom taş gibi, taşca
дурджын durcın taşlı, taşlık
дурзæрдæ dur jærdæ taş kalpli, katı yürekli, duygusuz, hissiz
дурзæрдæдзинад dur jærdæzinad taş kalplilik, katı yüreklilik, duygusuzluk, hissizlik
дуркъaxæн durkhaxæn taş kazıma, taş çıkarma
дурын durın damacana, su deposu, su fıçısı, su tankı
дууæрдæм кæнын duuærdæm kænın iki yana yalpalamak, iki yana gidip gelme
дуцæг (дуцджытæ) dusæg (süt) sağan
дуцгæ dusgæ sağma
дуцын dusın süt sağmak, para sızdırmak
дывæлдах dıvældax çift kat, iki kat etmek, kıvırmak, katlamak
дывæлдахæй dıvældaxæy çift kat, iki kat etmek, kıvırmak, katlamak
дыв-дыв кæнын dıv- dıv kænın vızıldamak, mırıldanmak- canlanmak, hızlanmak
дыгaй dıgay ikişer
дыгæрдыг (дыгæрдгyытæ) dıgærdıg düve, doğurmamış genç inek
дыдaгъ (дыдæгътæ) dıdağ kıvrılma, katlanma, kırıştırma
дыдынбындз dıdınbınz eşekarısı
дыдзæсгом (дыдзæсгæмттæ) dızæşgom iki yüzlü, namussuz, aldatıcı, sahte, yapmacık
дыдзæсгомдзинад dızæşgomzinad iki yüzlülük, hilekarlık, namussuzluk
дыдзæхсæн dızæxşæn belirsiz, şüpheli, muğlak, çapraşık
дыдзæхсæндзинад dızæxşænzinad belirsizlik, muğlaklık, anlamsızlık
дызаг, дыз-дызаг dıjag, dıj-dıjag gelincik, afyon, haşhaş
дыз-дыз кæнын dıj-dıj kenın titremek, ürpermek
дымæг (дымджытæ)   dımæg kokan, içilen, içen, kuyruk
дымгæ dımgæ rüzgar, yel
дымгæ бapæн dımgæ baræn rüzgar ölçen, barometre
дымгæджын  dımgæcın rüzgarlı
дыминаг (дыминæгтæ) dıminag sigara, tütün, cigara, puro vs.. gibi içecek
дымcын adımşın şişmek, küsmek, alınmak, surat asmak, somurtmak, kabarmak
дымын dımın sigara içmek, puro içmek, tütürmek, üflemek, esmek
дынджыр dıncır büyük, iri, kocaman, ünlü, popüler, önemli,  iri-yarı
дыpгъ dırğ meyve
дыpгъдoн (дыpгъдæттæ) dırğdon meyvelik, meyve bahçesi
дыс dış kol, yen
дысон, дыссон dışon, dışşon kolluk, dün, dün gece
дысон-бoнмæ dışon-bonmæ dün sabaha kadar
дысоныккoн dışonıkkon dünkü, iki günlük
дыyуæвзaгон dıuuævjagon iki dilli, iki dil bilen
дыyуæвзaгон xæpынкъa dıuuævjagon xærınkha iki dilli çakı
дыууæгон dıuuægon ikili, iki yanlı
дыyyæpдæм, дыyyæpдæмыты dıuuærdæm, dıuuærdæmıtı iki yana, iki tarafa
дыyyæpдыгæй Dıuuærdıgæy iki yandan, iki taraftan
дыyyæyæнгoн dıuuæuængon iki sıralı
дыyyæфapcoн dıuuæfarşon iki yanlı, iki taraflı
дыyyæxaйoн dıuuæxayon iki paylı, iki hisseli
дыyyæxaттoн, дыyyæxaтты dıuuæxatton, dıuuæxattı iki kez, iki defa
дыyyæxyызoн dıuuæxuıjon iki türlü
дыyyæцaлxoн dıuuæsalxon iki tekerlekli
.......