...................
...................
OSETE-TRKE SZLK
Yayına Hazırlayan:
Mamşıratı İrme .Temurlenk
                         
...................
...................
............................................................................................................
......  

.

вййaг vyyag olma, olan, bulunma, bulunan
вййын vyyın olmak, var olmak, bulunmak


 
гага gaga kk yumuşak meyve (ilek, kiraz vs..)
гагадыргъ gagadırğ kk yumuşak meyve (ilek, kiraz vs..)
гадзрахат gazraxat vatan hainliğinden dnş, pişmanlık
газ gaj gaz
газxyыз gajxuıj gaz gibi, gaza benzer 
газджын gajcın gazlı
газeт gajyet gazete
гaйлa gayla omlet, yağda yumurta yemeği
гал gal kz, am yarması
галгc galgş kz obanı, kz bakıcısı
галгoнд galgond kz yapılı, kz gibi, kzms
галгyыp galguır kz boğazlı
галджын galcın kz sahibi, kzl
галдзapм galzarm kz derisi, kz gn
галдзcт galzşt kz gz
Галиу galiu sol, solak, ters, zıt, aksi 
галиу кнын galiu knın ters davranmak, terslik yapmak, aksilik yapmak, aykırılık, zıt gitmek, zıtlık
галиувapcыpдыгй galiuvarşırdıgy sol yandan, tersten, aksi taraftan
галиудзинад galiuzinad solculuk, terslik, aksilik
галиум galium sola, tersine, aksine
галиумзoнд galiumjond ters dşnce, aksi fikir
галиуыpдм galiuırdm sola yana, tersine, aksine
галиуыpдыгй galiuırdıg y sola yanda, ters tarafta, aksi yanda
гaлтpг (гaлтpджыт) galtrg kz sren, kz kullanan
галуан galuan saray, ulufe
галуpдoн (галуpдтт) galurdon kz arabası
галхфс galxfş karakurbağası
гарг garg ağıt
гayыз gauıj halı
гayызгнг gauıjgng halı dokuyan, halı dokuyucusu
гбаз gbaj para
гбл gbl makara
гбp gbr sert, katı, ekmek kırıntıları, mtevazi yemek
гбы, джыбы gbı, cıbı kene, sakırga
гбылa gbıla kpek yavrusu, enik
гвдc gvdş yemlik, yalak, hayvan yemliği
гвзыкк gvjıkk yoksul, fakir, zavallı, verimsiz, stnde-başında olmayan
гдидымг gdidımg bir bitki tr
гды gdı yalan
гды gdı kedi
гды кнын gdı knın yalanlamak, yalancı ıkarmak, aığa vurmak, ifşa etmek
гды yвын gdı uvın yalanlanmak, aığa vurulmak, ifşa olmak, teşhir olmak
гды ныхст gdı nıxşt yalan, kırıtarak, sahte, yapmacık, yalan bir nezaketle konuşmak
гдыблас  gdıblaş kavak ağacı
гдыдзинaд gdızinad yalancılık, yapmacık, yalancı
гдыми(т) gdı mi(t) yalan iş, yalan hareket, sahte davranış, kırıtma, yapmacık nezaketler
гдымидзинад gdımizinad yalancılık, yapmacık, sahtekarlık
гдымит гнг gdı mit gng yapmacık insan, sahtekar
гдымит кнын gdı mit knın yapmacık davranışlar, nezaketler, kırıtmalar yapmak
гдыныхас gdınıxaş yalan sz, yalan konuşma
гзм хатт gjm xatt arada sırada, ara sıra, bazen
гккуыри gkkuıri kertenkele
глбу glbu kelebek
гнннй gnn ny yapılacak bir şey yok, mecburiyet, zorunluluk
гнах gnax kule, bur, ykselmek
гнглы gnglı bir bitki tr
гндзхт цгъдын, гндзхт gnzxt sğdın, gnzxt şiddetli acı iinde olmak, aşırı ıstırap ekmek, sancılanmak
гпгнг (гпгнджыт) gpgng atlayıcı, sırayıcı, sırayan, atlayan
гпп (гппыт) gpp zıplama, atlama, sırama
гпп кнын gpp knın sıramak, atlamak, atılmak, aşmak, fırlamak, zıplamak, ortaya ıkıvermek, hızla gemek, gelip gemek, arasından sokulmak
гp gr ses, bağırma
гpax кнын grax knın silah patlatmak, tokat patlatmak
гpaxгнг (гpaxгнджыт) grax gng silah patlatan, silah atan
гpaxгнинaг (гpaxгнингт) grax gninag patlayıcı, patlatıcı
гpдын grdın kesmek, amak, gemek, iinden gemek, arasından gemek, geirmek, gezdirmek, yapmak, dşemek, inşa etmek, ekmek, izmek, gstermek, işaret etmek, koymak, setirmek, getirmek, ıkarmak, onaylatmak, kaydetmek, yazmak, tatbik etmek, uygulamak, aldatmak, kazıklamak, delmek, kemirmek, kemirerek delmek, deşmek, kemirerek deşmek, amak, delik amak, keserek amak, yapmak, atmak, vurarak atmak, almak, doldurmak
грзхсн grjxşn yabani ot
грзт grjt giyecek, donatım
грзтгнг (грзтгнджыт) grjtgng giyen, donatan, giyinen, tekstilci
грзтxcг (грзтxcджыт) grjtxşg amaşırcı, amaşır yıkayan
грзтxcн мacин grjtxşn maşin amaşır makinesi
гркъраг (гркъргт), дзгъындзг grkhrag, zğınzg saksağan
грст grşt araştırılmış, incelenmiş, deneyimli, tecrbeli
гс sahip, benzer, gibi, bakımsız, hizmetsiz, nezaretsiz, gzetmesiz, kontrolsz
гсг gşg gre
гххтт (гхxттыт) gxxtt kağıt, evrak, bilgi, belge, belgelemek, bildiri, haber, yazı
гххтт хца gxxtt xsa kağıt para
гимн gimn marş, ulusal marş, milli marş
гобан (гобтт) goban dşek, şilte
гобан кнын goban knın dşek, şilte yapmak
гоби gobi dilsiz, konuşma zrl
гобигонд gobigond dilsiz gibi, konuşma zrl, sesiz
гогыз gogıj hindi
гогызы цъиу gogıjı hiu hindi civcivi, hindi yavrusu
голлaг (голджыт) gollag uval, telis
гом gom aık, zmlenmiş, drst, samimi, herkese aık, doğru szl, aık szl, geniş, ferah, rahat, bolluk
гом дyap gom duar aık kapı
гом кнын gom knın ifşa etmek, aığa vurmak, amak, meydana ıkarmak, ışığa tutmak, teşhir etmek, kamuya aıklamak, anlatmak, dile getirmek, belirtmek, ifade etmek, gstermek, belli etmek, bollaştırmak, genişletmek, ferahlatmak
гон, хордон gon, xordon tahıl ambarı, depo, silo, ağıl
горт (гортт), caxap, город gort, şaxar, gorod şehir, vilayet
гyтoнвд gutonvd sapan izi, pulluk izi
гyыбын guıbın karın, gbek mide, karın, iştah, istek, heves, dayanmak, katlanmak, kaldırmak
гyыбынджын guıbıncın iştahlı, obur, rahat, geniş, vurdum duymaz, aldırmaz
гyыбынниз guıbınnij karın ağrısı, ishal
гуыбыр guıbır kambur, hrg, tmsek, gvdeyi eğmek, bkmek, kamburlaştırmak
гyыбыp кнын guıbır knın eğilmek, kamburlaşmak, eğmek, baş eğmek, meylettirmek, indirmek
гуыв-гуыв guıv- guıv vızıldama, mırıldanma, homurdanma
гуыв-гуыв кнын guıv- guıv knın vızıldamak
гуыдыр guıdır kilit, hareketli kanal
гуыдыр саразын guıdır şarajın kilit vurmak, kilit ayarlamak, kilit takmak
гyызaв guıjav kanavie, oya işi
гyызaв кнын guıjav knın kanavie, oya işi yapmak
гyызaвгнг guıjavgng kanavie, oya işi yapan
гyызaвйaг (гyызaвйгт) guıjavyag kanavielik, oya işi iin
гуыз-гуыз кнын guıj-guıj knın vızıldamak, vız-vız yapmak, vızıltı, sinyal
гyылвзaг guılvjag kekeme, bazı szckleri ıkaramamak
гуылмыз guılmıj ktrm, el ayak tutmama, sakat, olak, kolu-ayağı tutmayan
гуымиры guımirı put, tapınacak, ok sevilen kimse, idol
гyымы, гуымыдза, дылы, гyымы guımı, guımıza, dılı , guımı alak, aşağılık, zavallı, aptal, salak, ahmak, geri zekalı alak, aşağılık, zavallı
гуыпп кнын (лacын) guıpp knın (laşın) şırak diye kapamak, kt diye kapamak, at diye kapamak, vurmak, vurarak ldrmek, grltyle kapamak, arpmak, bardağı bir kerede birden imek, fondip imek ani arpmak, ani patlamak, bir seferde imek, fondip yapmak
гуыр guır boğaz sr, ordu, bir sr, sr sr boğaz, boyun
гyыpй guıry boğazdan
гyыpй-гyыpм guıry-guırm boğaz boğaza
гуырн (гуырнт) guırn kaynak, memba, pınar, gelir, kazan, doğmak, doğum, oğalmak
гyыpн бoн guırn bon doğum gn
гyыpн бынaт guırn bınnat doğum yeri, doğum evi
гyыpнyaт guırnuat doğum odası, ocak, kaynak
гyыpг, гyыpг дoн, гyыpг cyaдoн guırg, guırg don, guırg şuadon doğal su, kaynak su, pınar, akarsu
гуыр-гуыр кнын guır-guır knın akın etmek, akıvermek, doluvermek, boşanmak
гуырд guırd doğmuş, doğuş, kken, başlangı, aranmış, bulunmuş, aranıp bulunmuş, araştırma
гуыpыкoнд guırıkond kravat
гуырын guırın doğuş, doğma, ıkma
гyыpыcxo(й) guırışxo(y) şphe, şpheli
гyыpыcxo кнын guırışxo knın şphe etmek, şphelenmek
гyыpыcxoдзинад guırışxozinad şphecilik
гyыpыcxoйаг guırışxoyag şphelenilecek
гыбaр-губыр gıbar-gubır grlt ıkarmak, rahatsız edici ses ıkarmak
гыбaр-губыр кнын gıbar-gubır knın grlt ıkarmak, rahatsız edici ses ıkarmak
гыццыл gıssıl kk, ufak, az, kısa, nemsiz, değersiz, birazcık, minnacık, az miktarda     
гъa ğa ha, aha, şimdi anladım
гъa мapдз ğa marz ha byle, aha işte
гъай, ай-гъай ğay, ay-ğay hay, ay-hay, tabi
гъй! ğy! hey!
гъй кнын ğy knın hey gayret, hadi, haylamak
гъйд-гъa, гъйд-гъa-гъе ğyd-ğa, ğyd-ğa-ğye haydi ha
гъйд-гъa-гъе, гъйд-гъa ğyd-ğa-ğye, ğyd-ğa haydi ha hey
гъй-джиди ğy-cidi hey gidi
гъйтт ğytt heytt , hadi be, git be
гъйтт кн ğytt kn heytt de, gayrete gel, aba gster,
гъйтт кнын ğytt knın heytt yapmak
гъйтт-гъйтт ğytt-ğytt heytt hyett
гъйтт-гъйтт кнын ğytt-ğytt knın heytt huytt yapmak
гъйтт-мapдз ğytt-marz ha işte, haydi byle
гъ, тxyды ğ, txuıdı ah keşke, ah nerde o gnler
гъем ğyem aha, işte
гъем уд ğyem ud aha yleyse, işte byle