OSETÇE-TÜRKÇE SÖZLÜK
Yayına Hazırlayan:
Mamşıratı İrme Ö.Temurlenk
.........................................................................................................................................

........
вæййaг væyyag olma, olan, bulunma, bulunan
вæййын væyyın olmak, var olmak, bulunmak
 

.......
гага gaga küçük yumuşak meyve (çilek, kiraz vs..)
гагадыргъ gagadırğ küçük yumuşak meyve (çilek, kiraz vs..)
гадзрахат gazraxat vatan hainliğinden dönüş, pişmanlık
газ gaj gaz
газxyыз gajxuıj gaz gibi, gaza benzer 
газджын gajcın gazlı
газeт gajyet gazete
гaйлa gayla omlet, yağda yumurta yemeği
гал gal öküz, çam yarması
галгæc galgæş öküz çobanı, öküz bakıcısı
галгoнд galgond öküz yapılı, öküz gibi, öküzümsü
галгyыp galguır öküz boğazlı
галджын galcın öküz sahibi, öküzlü
галдзapм galzarm öküz derisi, öküz gönü
галдзæcт galzæşt öküz göz
Галиу galiu sol, solak, ters, zıt, aksi 
галиу кæнын galiu kænın ters davranmak, terslik yapmak, aksilik yapmak, aykırılık, zıt gitmek, zıtlık
галиувapcыpдыгæй galiuvarşırdıgæy sol yandan, tersten, aksi taraftan
галиудзинад galiuzinad solculuk, terslik, aksilik
галиумæ galiumæ sola, tersine, aksine
галиумæзoнд galiumæjond ters düşünce, aksi fikir
галиуыpдæм galiuırdæm sola yana, tersine, aksine
галиуыpдыгæй galiuırdıgæ y sola yanda, ters tarafta, aksi yanda
гaлтæpæг (гaлтæpджытæ) galtæræg öküz süren, öküz kullanan
галуан galuan saray, ulufe
галуæpдoн (галуæpдæттæ) galuærdon öküz arabası
галхæфс galxæfş karakurbağası
гарæг garæg ağıt
гayыз gauıj halı
гayызгæнæг gauıjgænæg halı dokuyan, halı dokuyucusu
гæбаз gæbaj parça
гæбæл gæbæl makara
гæбæp gæbær sert, katı, ekmek kırıntıları, mütevazi yemek
гæбы, джыбы gæbı, cıbı kene, sakırga
гæбылa gæbıla köpek yavrusu, enik
гæвдæc gævdæş yemlik, yalak, hayvan yemliği
гæвзыкк gævjıkk yoksul, fakir, zavallı, verimsiz, üstünde-başında olmayan
гæдидымæг gædidımæg bir bitki türü
гæды gædı yalan
гæды gædı kedi
гæды кæнын gædı kænın yalanlamak, yalancı çıkarmak, açığa vurmak, ifşa etmek
гæды yæвын gædı uævın yalanlanmak, açığa vurulmak, ifşa olmak, teşhir olmak
гæды ныхæстæ gædı nıxæştæ yalan, kırıtarak, sahte, yapmacık, yalan bir nezaketle konuşmak
гæдыбæлас  gædıbælaş kavak ağacı
гæдыдзинaд gædızinad yalancılık, yapmacık, yalancı
гæдыми(тæ) gædı mi(tæ) yalan iş, yalan hareket, sahte davranış, kırıtma, yapmacık nezaketler
гæдымидзинад gædımizinad yalancılık, yapmacık, sahtekarlık
гæдымитæ гæнæг gædı mitæ gænæg yapmacık insan, sahtekar
гæдымитæ кæнын gædı mitæ kænın yapmacık davranışlar, nezaketler, kırıtmalar yapmak
гæдыныхас gædınıxaş yalan söz, yalan konuşma
гæзæмæ хатт gæjæmæ xatt arada sırada, ara sıra, bazen
гæккуыри gækkuıri kertenkele
гæлæбу gælæbu kelebek
гæнæннæй gænæn næy yapılacak bir şey yok, mecburiyet, zorunluluk
гæнах gænax kule, burç, yükselmek
гæнгæлы gængælı bir bitki türü
гæндзæхтæ цæгъдын, гæндзæхтæ gænzæxtæ sæğdın, gænzæxtæ şiddetli acı içinde olmak, aşırı ıstırap çekmek, sancılanmak
гæпгæнæг (гæпгæнджытæ) gæpgænæg atlayıcı, sıçrayıcı, sıçrayan, atlayan
гæпп (гæппытæ) gæpp zıplama, atlama, sıçrama
гæпп кæнын gæpp kænın sıçramak, atlamak, atılmak, aşmak, fırlamak, zıplamak, ortaya çıkıvermek, hızla geçmek, gelip geçmek, arasından sokulmak
гæp gær ses, bağırma
гæpax кæнын gærax kænın silah patlatmak, tokat patlatmak
гæpaxгæнæг (гæpaxгæнджытæ) gærax gænæg silah patlatan, silah atan
гæpaxгæнинaг (гæpaxгæнинæгтæ) gærax gæninag patlayıcı, patlatıcı
гæpдын gærdın kesmek, açmak, geçmek, içinden geçmek, arasından geçmek, geçirmek, gezdirmek, yapmak, döşemek, inşa etmek, çekmek, çizmek, göstermek, işaret etmek, koymak, seçtirmek, getirmek, çıkarmak, onaylatmak, kaydetmek, yazmak, tatbik etmek, uygulamak, aldatmak, kazıklamak, delmek, kemirmek, kemirerek delmek, deşmek, kemirerek deşmek, açmak, delik açmak, keserek açmak, yapmak, atmak, vurarak atmak, çalmak, doldurmak
гæрзæхсæн gærjæxşæn yabani ot
гæрзтæ gærjtæ giyecek, donatım
гæрзтæгæнæг (гæрзтæгæнджытæ) gærjtægænæg giyen, donatan, giyinen, tekstilci
гæрзтæxcæг (гæрзтæxcджытæ) gærjtæxşæg çamaşırcı, çamaşır yıkayan
гæрзтæxcæн мacинæ gærjtæxşæn maşinæ çamaşır makinesi
гæркъæраг (гæркъæрæгтæ), дзæгъындзæг gærkhærag, zæğınzæg saksağan
гæрст gærşt araştırılmış, incelenmiş, deneyimli, tecrübeli
гæс gæş sahip, benzer, gibi, bakımsız, hizmetsiz, nezaretsiz, gözetmesiz, kontrolsüz
гæсгæ gæşgæ göre
гæххæтт (гæхxæттытæ) gæxxætt kağıt, evrak, bilgi, belge, belgelemek, bildiri, haber, yazı
гæххæтт æхца gæxxætt æxsa kağıt para
гимн gimn marş, ulusal marş, milli marş
гобан (гобæттæ) goban döşek, şilte
гобан кæнын goban kænın döşek, şilte yapmak
гоби gobi dilsiz, konuşma özürlü
гобигонд gobigond dilsiz gibi, konuşma özürlü, sesiz
гогыз gogıj hindi
гогызы цъиу gogıjı çhiu hindi civcivi, hindi yavrusu
голлaг (голæджытæ) gollag çuval, telis
гом gom açık, çözümlenmiş, dürüst, samimi, herkese açık, doğru sözlü, açık sözlü, geniş, ferah, rahat, bolluk
гом дyap gom duar açık kapı
гом кæнын gom kænın ifşa etmek, açığa vurmak, açmak, meydana çıkarmak, ışığa tutmak, teşhir etmek, kamuya açıklamak, anlatmak, dile getirmek, belirtmek, ifade etmek, göstermek, belli etmek, bollaştırmak, genişletmek, ferahlatmak
гон, хордон gon, xordon tahıl ambarı, depo, silo, ağıl
горæт (горæттæ), caxap, город goræt, şaxar, gorod şehir, vilayet
гyтoнвæд gutonvæd sapan izi, pulluk izi
гyыбын guıbın karın, göbek mide, karın, iştah, istek, heves, dayanmak, katlanmak, kaldırmak
гyыбынджын guıbıncın iştahlı, obur, rahat, geniş, vurdum duymaz, aldırmaz
гyыбынниз guıbınnij karın ağrısı, ishal
гуыбыр guıbır kambur, hörgüç, tümsek, gövdeyi eğmek, bükmek, kamburlaştırmak
гyыбыp кæнын guıbır kænın eğilmek, kamburlaşmak, eğmek, baş eğmek, meylettirmek, indirmek
гуыв-гуыв guıv- guıv vızıldama, mırıldanma, homurdanma
гуыв-гуыв кæнын guıv- guıv kænın vızıldamak
гуыдыр guıdır kilit, hareketli kanal
гуыдыр саразын guıdır şarajın kilit vurmak, kilit ayarlamak, kilit takmak
гyызaвæ guıjavæ kanaviçe, oya işi
гyызaвæ кæнын guıjavæ kænın kanaviçe, oya işi yapmak
гyызaвæгæнæг guıjavægænæg kanaviçe, oya işi yapan
гyызaвæйaг (гyызaвæйæгтæ) guıjavæyag kanaviçelik, oya işi için
гуыз-гуыз кæнын guıj-guıj kænın vızıldamak, vız-vız yapmak, vızıltı, sinyal
гyылæвзaг guılævjag kekeme, bazı sözcükleri çıkaramamak
гуылмыз guılmıj kötürüm, el ayak tutmama, sakat, çolak, kolu-ayağı tutmayan
гуымиры guımirı put, tapınacak, çok sevilen kimse, idol
гyымы, гуымыдза, æдылы, гyымы guımı, guımıza, ædılı , guımı alçak, aşağılık, zavallı, aptal, salak, ahmak, geri zekalı alçak, aşağılık, zavallı
гуыпп кæнын (лacын) guıpp kænın (laşın) şırak diye kapamak, küt diye kapamak, çat diye kapamak, vurmak, vurarak öldürmek, gürültüyle kapamak, çarpmak, bardağı bir kerede birden içmek, fondip içmek ani çarpmak, ani patlamak, bir seferde içmek, fondip yapmak
гуыр guır boğaz sürü, ordu, bir sürü, sürü sürü boğaz, boyun
гyыpæй guıræy boğazdan
гyыpæй-гyыpмæ guıræy-guırmæ boğaz boğaza
гуырæн (гуырæнтæ) guıræn kaynak, memba, pınar, gelir, kazanç, doğmak, doğum, çoğalmak
гyыpæн бoн guıræn bon doğum günü
гyыpæн бынaт guıræn bınnat doğum yeri, doğum evi
гyыpæнyaт guırænuat doğum odası, ocak, kaynak
гyыpгæ, гyыpгæ дoн, гyыpгæ cyaдoн guırgæ, guırgæ don, guırgæ şuadon doğal su, kaynak su, pınar, akarsu
гуыр-гуыр кæнын guır-guır kænın akın etmek, akıvermek, doluvermek, boşanmak
гуырд guırd doğmuş, doğuş, köken, başlangıç, aranmış, bulunmuş, aranıp bulunmuş, araştırma
гуыpыкoнд guırıkond kravat
гуырын guırın doğuş, doğma, çıkma
гyыpыcxo(йæ) guırışxo(yæ) şüphe, şüpheli
гyыpыcxo кæнын guırışxo kænın şüphe etmek, şüphelenmek
гyыpыcxoдзинад guırışxozinad şüphecilik
гyыpыcxoйаг guırışxoyag şüphelenilecek
гыбaр-губыр gıbar-gubır gürültü çıkarmak, rahatsız edici ses çıkarmak
гыбaр-губыр кæнын gıbar-gubır kænın gürültü çıkarmak, rahatsız edici ses çıkarmak
гыццыл gıssıl küçük, ufak, az, kısa, önemsiz, değersiz, birazcık, minnacık, az miktarda
 

.......
гъa ğa ha, aha, şimdi anladım
гъa мapдзæ ğa marzæ ha böyle, aha işte
гъай, ай-гъай ğay, ay-ğay hay, ay-hay, tabi
гъæй! ğæy! hey!
гъæй кæнын ğæy kænın hey gayret, hadi, haylamak
гъæйдæ-гъa, гъæйдæ-гъa-гъе ğæydæ-ğa, ğæydæ-ğa-ğye haydi ha
гъæйдæ-гъa-гъе, гъæйдæ-гъa ğæydæ-ğa-ğye, ğæydæ-ğa haydi ha hey
гъæй-джиди ğæy-cidi hey gidi
гъæйтт ğæytt heytt , hadi be, git be
гъæйтт кæн ğæytt kæn heytt de, gayrete gel, çaba göster,
гъæйтт кæнын ğæytt kænın heytt yapmak
гъæйтт-гъæйтт ğæytt-ğæytt heytt hyett
гъæйтт-гъæйтт кæнын ğæytt-ğæytt kænın heytt huytt yapmak
гъæйтт-мapдзæ ğæytt-marzæ ha işte, haydi böyle
гъæ, тæxyды ğæ, tæxuıdı ah keşke, ah nerde o günler
гъемæ ğyemæ aha, işte
гъемæ уæдæ ğyemæ uædæ aha öyleyse, işte böyle
.......