...................
...................

ДАР НЭХЪ Л1ЫФ1?

Тэгъулан Екъуб (TEGULAN Yakup Temel)

                         
...................
...................

Нэгъуеижьыр зы ш1ып1э ежьауэ к1уэрти, зы къуажэ ирихьэл1ащ. Еплъри къуажэр т1ууэ зэрищ1ык1ат,

«Сл1о мы къуажэр лъэныкъуит1у щ1ызрищ1ык1ар?» жери щыщ1эупщ1эм, къуажэдэсхэм, «Ди тхьэуэ лъап1э, мы къуажэм и зы лъэныкъуэм, Ещ1энокъуэхьэблэ щыщ Демыркъэн нэхъ л1ыф1мэ, адрей и зы лъэныкъуэми Уэзырмэс нэхъ лъыф1мэ жари т1ууэ зэрищ1ык1ащи зэпэувауэ зоныкъуэкъухэмэ» жа1ащ.

Нэгъуеижьым,

«Нытэ тхьэ сгъэ1э, ар сэ фхузэзгъэщ1энмэ, зэк1э фызтеувэ1э» жери еуэри ежьащ. Ещ1энокъуэхьэблэк1э иунэт1щ нэсри, къуажэ гъунэм 1ут я 1эхъуэр к1эсу кърихьэжьэри къежьэжащ. Хъыбар къыщыратым, Демыркъэн,

«Сэ сык1ылъок1уэм а 1эхъуэр зыхьым» жери къеуэщ къежьэри , къыщык1элщ1эхьэм, Нэгъуеижьыр къыпэплъэхэти, къеуэщ и шыр щ1ыук1ык1ри Демыркъэн лъэсу къэнащ.

Ещ1энокъуэхьэблэ къыдэна Уэзырмэс хьэщ1э и1эти и хьэщ1эр иригъэшхэщ иригъэфэри, иужьым,

«Уэ хьэщ1э, сыщысынщ жып1эмэ ухуитщ, щыс» жери къеуэщ къежэри, 1эхъуэр к1эсу зыхь Нэгъуэижьым къык1элъыщ1эхьэщ и шыр щ1иук1ык1ри лъэсу къигъэнащ. Уэзырмэсыр, Нэгъуежьым деж къынэсщ къыбгъэдэлъадэри къеуэну щыхуейжьэм,

Нэгъуэижьым,

«Ямгъэпсалъэл1(ямгъэпсалъэ л1ы) яук1ыркъым жыхуа1эращ, зэ сыгъэпсалъэи ит1анэ сук1!» жи1ащ.

Уэзырмэс,

«Къэпсалъэ» жери къыпеджэжащ.

«Вэсэмахуэ, къэзк1ухь пэтрэ зы къуажэ сыхуэзати, хэтым Уэзырмэс нэхъ л1ыф1щ, хэтым Демыркъэн нэхъ л1ыф1щ жари т1ууэ зэрищ1ык1ати яхузэзгъэщ1эну аратэмэ сыкъыщ1ежари, ныт1э иджы ар зэзэгъащ1амэ!» щыжи1эм, Уэзырмэс и шыр Нэгъуэижьым къритри къригъэзэжащ.