...................
...................
KÖPRÜ - İKİZ
MIKUEJ Anatole
Çeviri: Atalık Rafet
                         
...................
...................

Köprü

Ben geçmiş zamanın sonuncusuyum,
Ben gelecek zamanında başlangıcıyım.
Ben iki zamanın arasında köprüyüm.
Benim; geleceğe kalkacak gemilerin limanı.

Üç binli yıllara adım attım,-
Ağıtlar daha çok dağarcığımda.
Binlerce üzüntülerimizin de üstünde:
Ben kalemimi kime bırakacağım?

лъэмыж

Сэ зэманыжьым срикIэухщ,
Сэ зэманыщIэм срищIэдзапIэщ.
Сэ лIэщIыгъуитIым сралъэмыжщ,
Сэращ къэкIуэнум и кхъухь тедзапIэр.

Илъэс минищым сыхэбэкъуащ, -
Гъыбзэр нэхъыбэу илъщ си хъуржыным.
Гукъеуэ минхэм къысфIохъу я щIыIу:
Хэт си къалэмыр сэ зэстыжынур?!


İkiz

İkiz kardeşiz dilimle ben
Doğduk ikimiz Adige bir anneden…
Çiğnenmesin annemiz istemem,
Ayak altında kalmasın ikizim, razı olamam ben.


Здалъху

Си бзэм сэрэ дызэтIолъхуэныкъуэу
Зы адыгэ анэ дыкъилъхуащ...
Здэнукъым сыкъэзылъхуар хаутэу,
Здэнукъым хаутэу къыздалъхуар!