...................
...................
NE İSTİYORSUN?
İNSAN OLUN
NEXUŞ Muhamed
Çeviri: Atalık Rafet
                         
...................
...................

Сыт уызыхуер

- Уопсэур, ат1э нэгъуэщ1 сыт узыхуейр? –
Жэш псом си гъуса усэм сеуп1щ1ащ,
- Жомы1э ц1ык1у си гум и дунейр,
Абы гуф1эгъуи гуауи илъагъуащ.

Щыгуф1эм деж ар хэплъэу щ1эгупшыст
Мы щ1гум дэхуэхауэ тету хъуам,
Нэпс щрик1утк1и уэрэд нэху хуиуст,
Езыр хэмыту, насыпыф1эу хъуам

Нэхуш Мухьамэд


- Yaşıyorsun, daha ne istiyorsun? –
Her gece benimle olan şiirime sordum,
- Küçük olduğunu söyleme dünyamın,
O çok acı ve tatlı olaylar gördü.

Etrafa bakar düşünürdü sevinirken de,
Bu dünyada işi düzgün gitmeyenlere.
Aydınlık şiirler yazardı göz yaşı dökerken de,
Kısmetli olanların, aralarında olmadığı halde.


İNSAN OLUN

Mertliktir – doğruları gerçekleştirerek yaşamak!
Güzeldir – yumuşak kalple birlikte olursa akıl.
Değer verin kendiniz gibi olanın hayatına –
Sevgi dolu yaşayın!
Güzel yaşayın!

Kısmetleri bir değildir insanların:
Birinin karnı tok, diğeri boş kaşığı yudumlar,
Senin yapamadığını, hakkıdır yapsın başka insanlar-
O millet içinse!
O vatan içinse!

Bu dünyayı omuzlayıp götürebilen kimse çıkmadı,
Ümitlerinin hepsini yerine getirebilende olmadı,
Hayatın acı veya tatlı olaylarıyla karşılaştığınızda-
Adam gibi durun!
Adam gibi durun!