...................
...................
KIYMETLİ DÜŞÜNCE

KIŞOKUA Alim
Çeviri: Atalık Rafet

                         
...................
...................
Гупсысэ лъапIэ

Гупсысэ лъапIэр сигу къихьэху,
ГуфIэгъуэр си гум зи имыкI.
Абы сэ си псэр мис ехьэху,
Ар щэху сэ сщIыни зи слъэмыкI.
Сэ кIыхьми кIэщIми гъащIэ псом
А фIыгъуэр си гум щысхъумэнщ,
КъэкIуэн лIэщIыгъуэм цIыху щыпсэум
Си напщIэ телъым гу лъитэнщ.
ЛIэщIыгъуэ уардэу ди дунейм
Мис ар поэту щыпсэуащ, -
ЖиIэнщ ар хэти сытым дежи,
Си усэм къеджэу щымыуам.


Kıymetli Düşünce

Aklıma geldikçe kıymetli düşünce,
Sevinci hissederim tüm gönlümce.
İşte o benim kalbimi çalıyor,
Onu gizlemeye de gücüm yetmiyor.
Ben ömür boyu ne kadar yaşasam da
O güzelliği kalbimde saklayacağım
Benden sonra yaşayacak insanlar,
Yüzümdeki sevgiyi anlayacaklar.
Görkemli bir yüzyılın dünyasında,
Şair olarak yaşadı o insan,-
Söyler o sözü Herkes, her yerde,
Eğer şiirlerimi okurken yanılmazlarsa.