...................
...................
MARİNE YE

MUKUAJ Anatole
Çeviri: Atalık Rafet

                         
...................
...................
Marine Ye

Avutuyoruz kendimizi - mülkle makamla
Sizi candan sevecek insan arayın
Canınız üşüyüp soğukta kaldığınızda
Sizi ısıtacak bir can arayın.

Tatlılık, içinde gizlidir kıymetli ömrün
Değeri gittikçe artan dünyadaki iyiliği
Sonuna kadar yaşamak istiyorsanız
Canınızı hoş tutacak bir can arayın.

Üzüntülü zamanınızda size acıyacak
Size yalnızlığı hissettirmeyecek
Canınız üzgün olduğunda, suskun-
Halinizi anlayacak bir can arayın.

Başka bir canın sıcaklığı-iyiliğidir
Gizli ateşiyle bizim canımızı ısıtan
Bitmeyen bir güç katarak yeniden,
Odur bizi azimle tekrar canlandıran.

Yanınızda candan bir dost olursa
Korkutamaz, gerçek ecel bile
Ölünceye kadar dürüst kalacak
Candan size yakın bir insan arayın.

Hepsi yalan - mülkte, makamda
Canın aradığı candan başka…
Bu güne dek soğukta dondu canım
Esiyor her tarafım, seni bulamıyorum…


Маринэ деж

Мылъкури щ1ыхьри-псори щхьэгъэпц1эжщ
Псэк1э фигъунэнгъуу цыху къэфлъыхъуэ
Фи псэр п1ыщ1эу къыщыфхуихуэм деж
Фигъэхуэбэфыну псэ къэфлъыхъуэ.

Гъащ1э лъащ1эм щ1эгъэпщк1уащ 1эф1агъ
Елъэп1эк1ыу дунейм тетым ф1ыгъуэу
Зыхэфщ1энум ик1эм нэсу ар
Игъэф1эну фи псэр псэ къэфлъыхъуэ.

Къыфхуэгумэщ1эну гуауэм деж
Фыкъыригъэлыну закъуэныгъэм
Щэхуу псэр щыфф1энэщхъейм и деж
Фызыхищ1эфыну псэ къэфлъыхъуэ.

Нэгъуэщыпсэм и хуабагъ-гуапагъщ
Мафэ щэхук1э ди псэр тхуэзыгъаблэр
Къытхилъхьэжу мыух жыджэрагъ
Гукъыдэжхэр арщ къытхуезыгъэблыр.

Пщ1ыгъумэ псэк1э уи гъунэгъуу ц1ыху
Ажал дыдэр, уеблэм мышынагъуэ
Къывэмыпцыжыну фыпсэуху
псэк1э фи гъунэгъуу ц1ыху къэфлъыхъуэ.

Мылъкури щ1ыхьри щхьэгъэпц1эжщи, псэр
Зыхуэныкъуэ псэ ф1эк1а щымы1э...
Нобэ къэск1э сф1игъэдийуэ псэр
Уэ узмыгъуэтыжу сф1ыдеху щ1ы1э...

Мукъуэжь Анатолэ
Къэбэрдей - Налшыкъ