...................
WESTMINSTER SORULAR-YANITLAR   -3

Çeviri: Batur Alp Bal
Rev. İlhan Keskinöz
Rev. John Lenk

www.presbiteryen.org

                         
...................
...................

101. On Emir’in önsözü nedir?

On Emrin önsözü şu sözlerdedir: Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Tanrın Yahveh ben’im.

Bu ifadeyle Tanrı kendisini, her şeye hükmeden YAHVEH olarak, ebedi, değişmeyen ve her şeye kadir Tanrı olarak açıklamaktadır; Tanrı kendiliğinden vardır ve [var olan diğer her şey] Tanrı’nın sözleri ve işlerinden gelmektedir: ve O, eski İsrail ile olduğu gibi, tüm halkıyla da antlaşma içersinde olan bir Tanrı’dır; O ki, onları Mısır’daki kölelik evinden çıkardığı gibi bizleri de ruhsal köleliğimizden kurtarmıştır; bu nedenle yalnızca O’nu Tanrımız olarak kabul etmeli ve tüm buyruklarını tutmalıyız.

102. Tanrı’ya karşı olan sorumluluklarımızı içeren ilk dört emrin özeti nedir?

Tanrı’ya karşı olan sorumluluklarımızı içeren ilk dört emrin özeti, Rabbimiz olan Tanrımızı bütün yüreğimiz, bütün canımız, bütün gücümüz ve bütün aklımızla sevmektir.

103. İlk emir nedir?

İlk emir ‘Karşımda başka ilahların olmayacak’tır.

104. İlk emirde hangi sorumluluklar şart koşulmaktadır?

İlk emirde şart koşulan sorumluluklar Tanrı’yı, tek gerçek Tanrı ve bizim Tanrımız olarak bilmek ve ikrar etmek; ve bu gerçeğe uygun şekilde düşünerek, derin derin düşünerek, hatırlayarak, büyük saygı duyarak, hürmet ederek, hayranlık duyarak, O’nu seçerek, severek, arzulayarak, O’ndan korkarak O’na tapınmak ve yüceltmek; O’na inanmak; O’na güvenmek, O’nda ümit etmek, O’ndan zevk almak, O’nda sevinmek; O’nu hararetle istemek; O’nu çağırmak, tüm övgü ve şükranı O’na yükseltmek, tüm varlığımızla tüm itaati O’na sunmak ve boyun eğmek; O’nu hoşnut etmek için her şeyde dikkatli olmak, ve her hangi bir şeyde hoşnutsuz olduğunda üzüntüyle dolmak; ve alçakgönüllü bir şekilde O’nunla yürümektir.

105. Birinci emirde yasaklanan günahlar nelerdir?

Birinci emirde yasaklanan günahlar, Ateistlik: Tanrı’nın varlığını inkar etmek ya da Tanrısız olmak; Putperestlik: gerçek Tanrı’nın yerine ya da O’nun yanı sıra bir den fazla tanrıya sahip olmak ya da tapınmak; O’nu Tanrı olarak ve bizim Tanrımız olarak ikrar etmemek; bu buyrukta şart koşulan sorumluluklar uyarınca O’na borçlu olduğumuz her hangi bir şeyi yapmamak ya da gözardı etmek; cehalet, unutkanlık, çarpık algılayışlar, yanlış düşünceler, O’na yaraşmayacak ya da O’nun hakkında kötü olan şeyleri düşünmek; sırlarını cüretkarlık ve meraklılıkla araştırmak; her çeşit ahlaksızlık, Tanrı’dan nefret etmek; kendini sevmek, kendi çıkarlarını arzulamak, düşüncelerimizi, irademizi ya da duygularımızı O’ndan kısmen ya da tümüyle çekip dizginlenmemiş ya da uygunsuz bir şekilde diğer şeylere yöneltmek; boş güven duymak, imansızlık, yanlış öğreti, yanlış iman, güvensizlik, kendini çaresiz (ümitsiz) hissetmek, ıslah olmaz (inatçılık) yargı altında olup önemsememek, yürek katılığı, gurur, önyargılı olmak, dünyasal güvenlik, Tanrı’yı sınamak; yasal olmayan yollara başvurmak, ve yasal olan yollara güvenmek; bedensel zevk ve sevinçler; bozulmuş, kör ve düşüncesiz gayret; ılık olmak, ve Tanrı’ya ilişkin şeylere karşı ölü olmak; kendimizi Tanrı’dan yabancılaştırmak ve O’na sırtımızı dönmek; azizlere, meleklere ya da diğer yaratıklara dua etmek, ya da dinsel tapınışta bulunmak; iblisle her hangi bir anlaşma yapmak ya da ona danışmak ve onun tavsiyelerine kulak vermek; insanları, imanımızın ve vicdanımızın rableri yapmak; Tanrı’yı ve buyruklarını küçümsemek ve hor görmek; Ruh’una karşı direnmek ve O’nu kederlendirmek, davranışları karşısında tatminsiz ve sabırsız olmak, bizler üzerine gönderdiği kötülükler yüzünden O’nu ahmakça suçlamak; yaptığımız, sahip olduğumuz ya da yapabileceğimiz her hangi iyi bir şeyi şansa, putlara, kendimize, ya da diğer herhangi bir yaratığa yormak.

106. İlk emirdeki “karşımda” sözüyle bizlere özellikle ne öğretiliyor?

İlk emirdeki “karşımda” ya da yüzümün karşısında sözleriyle bizlere, Tanrı’nın her şeyi gördüğünü, ve özellikle de başka herhangi bir tanrıya sahip olma günahını gördüğünü ve bundan büyük hoşnutsuzluk duyduğu öğretiyor: öyle ki, bu gerçek, kişiyi bunu yapmaktan ayartsın ve bu davranışı O’na karşı yapılmış en saygısızca kışkırtma olarak vurgulasın: ve ayrıca, hizmetimizde yaptığımız her şeyi O’nun gözü önünde yapıyormuşçasına davranmaya ikna bizleri ikna etsin.

107. İkinci emir hangisidir?

İkinci emir “Kendin için oyma put, yukarıda göklerde olanın, yahut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında suda olanın hiç suretini yapmayacaksın; onlara eğilmeyeceksin ve onlara ibadet etmeyeceksin çünkü ben, senin Tanrın Rab, benden nefret edenlerden babalar günahını çocuklar üzerinde, üçüncü ve dördüncü nesil üzerinde arayan ve beni seven ve emirlerimi tutanların binlercesine inayet eden kıskanç bir Tanrıyım” diyen emirdir.

108. İkinci emirde şart koşulan sorumluluklar nelerdir?

İkinci emirde şart koşulan sorumluluklar Tanrı’nın kendi Sözünde düzenlediğine uygun olarak tüm dinsel tapınışı ve kuralları almak, yerine getirmek, saf ve bir bütün halinde korumak;özellikle Mesih’in isminde dua etmek ve şükran sunmak; Sözü okumak, vaaz etmek ve dinlemek; sakramentleri uygulamak ve almak; kilise yönetimi ve disiplini; ve bunun hizmeti ve korunması; dinsel oruç; Tanrı’nın isminde and etmek; O’na adak adamak; tüm sahte tapınışı blackdetmek, nefret etmek ve buna karşı çıkmak; ve herkesin içinde bulunduğu konuma ve çağrısına uygun olarak bunu ve tüm putperestlik heykellerini ortadan kaldırmak.

109. İkinci emirde hangi günahlar yasaklanmaktadır?

İkinci emirde yasaklanan günahlar, Tanrı’nın kendisi tarafından verilmemiş her hangi bir dini tapınış tasarlamak, bunun yapılmasını öğütlemek, buyurmak, bunları kullanmak ve onaylamak; Tanrı’nın ya da Üçlübirlikteki her hangi bir kişinin ya da tümünün benzerini gerek içsel olarak düşünüşümüzde, gerekse dışsal olarak başka herhangi bir yaratığın görünüşünde ya da benzerinde yapmak; bunlara tapınmak ya da Tanrı’ya bunlar aracılığıyla tapınmak; sahte tanrıların her hangi benzerini yapmak, bunlara her hangi bir şekilde tapınmak ya da hizmet etmek, tüm batıl yollara başvurmak, Tanrı tapınışını yozlaştırmak, gerek kendimizin icat edip uyguladığı şeyler olsun, gerekse eskiden gelme, gelenek, adanmışlık, iyi niyet ya da başka herhangi bir mazeret adı altında diğerlerinden gelenek olarak aldığımız şeyler aracılığıyla buna eklemeler yapmak ya da bundan bazı şeyleri çıkarmak; kutsal değerleri satın almaya çalışmak; kutsal olgulara saygısızlık etmek; Tanrı’nın düzenlediği tapınış ve kurallara karşı her hangi bir ihmalkarlıkta bulumak, bunları küçümsemek ve bunlara karşı çıkmak.

110. İkinci emire eklenen nedenler nelerdir?

Onu daha da güçlendirmek için ikinci emre eklenen nedenler şu sözlerde bulunur, “çünkü ben, senin Tanrın Rab, benden nefret edenlerden babalar günahını çocuklar üzerinde, üçüncü ve dördüncü nesil üzerinde arayan ve beni seven ve emirlerimi tutanların binlercesine inayet eden kıskanç bir Tanrıyım” Tanrı’nın üzerimizdeki hakimiyeti ve bize sahip oluşunun yanı sıra, kendisine tapınış sunulması konusundaki içten tutkusu, ve ruhsal fahişelik anlamına gelen her türlü sahte tapınışa karşı öç alıcı öfkesi; buyruklarını ihlal edenleri Kendisinden nefret eden kişiler olarak sayması ve bunları çok nesiller boyu cezalandırmakla tehdit etmesi; ve bu buyrukları tutanları, Kendisini seven ve emirlerine uyan kişiler olarak taktir etmesi ve uzun nesiller boyu onlara merhamet vaat etmesidir.

111. Üçüncü emir hangisidir?

Üçüncü emir şudur: “Tanrın Rab’bin ismini boş yere ağzına almayacaksın; çünkü Rab kendi ismini boş yere ağzına alanı suçsuz tutmayacaktır”.

112. Üçüncü emirde şart koşulan sorumluluklar nelerdir?

Üçüncü emir, Tanrı’nın isminin, unvanlarının ve niteliklerinin, kurallarının, Sözünün, sakramentlerinin, duanın, andların, adakların, O’nun işlerinin ve Kendisini açıkladığı başka herhangi bir yolun, kutsal bir şekilde ve saygıyla düşünüş, derin düşünüş, söz, ve yazı ile; kutsal bir tavır, Müjdeye yaraşır bir yaşayışla, Tanrı’nın yüceliği, kendimizin ve diğerlerinin iyiliği için kullanılmasıdır.

113. Üçüncü emirde hangi günahlar yasaklanmaktadır?

Üçüncü emirde yasaklanan günahlar, Tanrı’nın ismini gerektiği gibi kullanmamak; ve o ismi cahil, boş yere, saygısız ve ahlaksız, batıl bir şekilde kötü anlamda sarf ederek çarpıtmak ya da unvan ve niteliklerini, kurallarını, işlerini hakaret ve yalana karıştırarak kullanmak; tüm günahlı lanetlemeler, and içmeler, adaklar, andımızı ve adaklarımızı eğer yasal bir şekilde yapılmışlarsa bozmak ya da eğer yasal değilseler bunları yerine getirmek; Tanrı’nın hükümlerine ve sağlayışına karşı homurdanmak ve tartışmak, meraklı bir şekilde bunlara burnumuzu sokmak ve bunları yanlış uygulamak; Sözü yanlış yorumlamak, yanlış uygulamak, ya da her hangi bir şekilde bir kısmını ya da tümünü çarpıtmak; ahlaksız şakalar meraklı ve faydasız sorular sormak, boş çabalar ya da yanlış öğretinin korunması; Tanrı ismi altında toplanmış yaratıkları ya da her hangi bir şeyi çarpıtarak sihir yapmak için ya da günahlı şehvetler ve uygulamalar için kullanmak; Tanrı’nın gerçeğine, lütfuna ve yollarına karşı iftira etmek, bunları aşağılamak, sövmek ya da karşı çıkmak; ikiyüzlü bir şekilde ya da kötü amaçlar için dini kabul etmek; dinden utanmak ya da rahatsız, akılsız, meyvesiz, ve başkaldırıcı bir yürüyüş, ya da bundan geriye kayarak dine utanç getirmek.

114. Üçüncü emre eklenen nedenler nelerdir?

Üçüncü emre eklenen nedenler şu sözlerde bulunmaktadır [Tanrın Rab’bin] ve [çünkü Rab kendi ismini boş yere ağzına alanı suçsuz tutmayacaktır] O, Tanrımız ve Rabbimizdir, bu nedenle ismi bizler tarafından ahlaksızca kullanılmamalıdır ya da çarpıtılmamalıdır; buna özellikle itaat edilmelidir çünkü bu buyruğu ihlal edenleri aklamaktan ve kurtarmaktan öylesine uzak olacaktır ki, bu kişiler insanların yargısından kaçabilseler de Tanrı, bu kişilerin kendi doğru yargısından kaçmalarına göz yummayacaktır;

115. Dördüncü emir hangisidir?

Dördüncü emir şudur: Sabat gününü takdis etmek için onu hatırında tut. Altı gün işleyeceksin ve bütün işini yapacaksın; fakat yedinci gün Tanrın RAB’be Şabattır; sen ve oğlun ve kızın, kölen ve cariyen ve hayvanların ve kapılarında olan garibin, hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü RAB gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı ve yedinci günde istirahat etti; bunun için RAB Şabat gününü mübarek kıldı ve onu takdis etti.

116. Dördüncü emirde şart koşulan sorumluluklar nelerdir?

Dördüncü emir, Tanrı’nın Sözünde bildirdiği belirli zamanları tüm insanların kutsamasını ya da Tanrı’ya takdis etmesini şart koşar, özellikle bu zaman yedi günden biridir; ki bu da dünyanın başlangıcından Mesih’in dirilişine dek yedinci gün ve Mesih’in dirilişinden sonraki zamanlar için, dünyanın sonuna dek aynı kalmak üzere birinci gün idi; buna Hristiyan Şabatı denir ve Yeni Ahit’de Rab’bin Günü olarak nitelendirilir.

117. Şabat ya da Rab’bin günü nasıl kutsal tutulmalıdır?

Şabat ya da Rab’bin günü tüm gün boyunca kutsal dinlenişle kutsal tutulmalıdır, yalnızca her durumda günahlı olan işlerden değil, fakat diğer günlerde yapılması yasal olan dünyasal işlerden ve eğlencelerden bile dinlenmektir; ve bütün bu zamanı (gerekli işler ve merhamet işleri için gerekli olan belirli bir süre hariç olmak üzere) hem toplu hem de kişisel olarak Tanrı’ya tapınıştan zevk almaktır: ve bu doğrultuda, dünyasal işimizi uygun bir şekilde ayarlamak ve yerine getirmek için yüreğimizi öylesine bir öngörü, özen ve düzen ile hazırlamalıyız ki, bu günün sorumlulukları için daha özgür ve hazırlıklı olabilelim.

118. Şabat gününün görevi neden özellikle aile yöneticilerine ve diğer üstlere yönlendirilmiştir?

Şabat gününü tutma görevi özellikle aile yöneticilerine ve diğer üstlere yönlendirilmiştir, çünkü bunu yalnızca kendileri tutmakla yükümlü değildirler, ancak aynı zamanda kendi yönetimleri altında olan kişiler tarafından tutulduğundan da emin olmak yükümlülüğü altındadırlar; çünkü çoğu zaman [yöneticiler] kendi işleri nedeniyle diğerlerinin Şabat gününü tutmalarını engellemektedir. 

119. Dördüncü emirde hangi günahlar yasaklanmaktadır?

Dördüncü emirde yasaklanan günahlar, yapılması şart koşulan sorumlulukların her hangi bir şekilde yapılmaması, dikkatsiz, ihmalkar ve fayda getirmeyecek bir şekilde yapılması, ve bunlardan bıkkınlık duyulması; vaktin boşa harcanarak güne saygısızlık edilmesi ve yapılması günah olan şeylerin yapılarak; ve dünyasal işlerimiz ya da eğlencelerimiz hakkında gereksiz düşünceler, sözler ya da işler ile günün bozulmasıdır.

120. Dördüncü emre onu daha da vurgulamak için eklenen nedenler nelerdir?

Dördüncü emre onu daha da vurgulamak için eklenen nedenler, bunun adilliğinden ortaya çıkarılmıştır, Tanrı, yedi günden altısını kendi işlerimize ayırmamıza izin vermiştir; ve bunlardan yalnızca bir günü kendisi için ayırdığını şu sözlerde ifade etmiştir: “Altı gün işleyeceksin ve bütün işini yapacaksın” Tanrı’nın bu günün özel olarak kendisine ait olduğunu iddia etmesinden: “fakat yedinci gün Tanrın RAB’be Şabattır” kendi davranışıyla ortaya koyduğu örnekten: “Çünkü RAB gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı ve yedinci günde istirahat etti” ve Tanrı’nın bu günü kendisine hizmet edilmesi için kutsaması ile yalnızca o gün üzerine vermiş olduğu bereket ile değil, fakat bununla birlikte bizim o günü kutsal tutmamız aracılığıyla bizlere de bir bereket yolu olması için bu günü belirlemiş olmasından ortaya çıkar; bunun için RAB Şabat gününü mübarek kıldı ve onu takdis etti.

121. Dördüncü emirde “hatırında tut” ifadesi neden kullanılmıştır?

Dördüncü emirde “hatırında tut” ifadesinin kullanılması bir taraftan bunu hatırlamanın verdiği yüce fayda aracılığıyla bu günü tutmaya hazırlanmış olmamız ve bunu tutmakla, diğer buyrukları da daha iyi bir şekilde tutmuş ve inancın özünün bulunduğu yaratılış ve kurtarılış gibi iki yüce bereketi şükranla hatırlama içersinde devam etmiş olmamız; ve diğer taraftan da [genel vahyin] içersinde daha az doğa ışığı bulunmasından ötürü onu unutmaya oldukça hazır olduğumuzdan ileri gelmektedir, buna rağmen [şabat günü] diğer zamanlarda yapılması yasal olan şeyleri yapmadaki doğal özgürlüğümüzü kısıtlamaktadır; yedi günde bir kere gelir ve çoğu zaman dünyasal işlerimiz bu günü düşünmemizi, onun için hazırlanmamızı ya da onu takdis etmemizi engeller; ve şeytan, kullandığı tüm yollarla birlikte dinsizlik ve tanrısızlığı getirmek, bu günün yüceliğini ve hatta tüm anısını silmek için yoğun bir şekilde çalışmaktadır.

122. İnsana karşı olan sorumluluklarımızı içeren altı emrin özeti nedir?

İnsana karşı olan sorumluluklarımızı içeren altı emrin özeti, komşumuzu kendimiz gibi sevmek ve kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak başkalarına da öyle davranmaktır.

123. Beşinci emir nedir?

C. Beşinci emir şudur: “Babana ve anana hürmet et, ta ki, Tanrın RAB’bin sana vermekte olduğu toprakta ömrün uzun olsun”

124. Beşinci emirdeki “baba ve ana” ile kim kastedilmektedir?

Beşinci emirdeki Baba ve ana ifadeleri ile kastedilen yalnızca doğal anne babalar değil, ancak yaş ve armağan bakımından tüm üstler; ve özellikle gerek aile, gerek kilise, ya da toplum içerisinde Tanrı’nın atamasıyla bizler üzerinde yetki sahibi olanlar kastedilmektedir.

125. Üstler neden baba ve anaya benzetilmiştir?

Üstlerin baba ve anaya benzetilmelerinin nedeni, her ikisinin de astlarına sorumluluklarını doğal anne babalar gibi öğretmeleri, farklı ilişkilere uygun olarak onlara sevgi ve şefkat göstermeleri; ve astlarının doğal anne babalarına karşı olan sorumluluklarını yerine getirirmişlerçesine, kendi üstlerine karşı olan yükümlülüklerini de daha büyük bir istek ve neşe ile yerine getirme arzusunu onlarda var etmeleri içindir.

126. Beşinci emrin genel kapsamı nedir?

Beşinci emrin genel kapsamı, üstler, astlar ya da eşit kademedekiler olarak içinde bulunduğumuz farklı ilişkilere uygun şekilde karşılıklı yükümlülüklerimizi yerine getirmektir.

127. Astların, üstlere karşı borçlu oldukları onur nedir?

Astların üstlere karşı borçlu oldukları onur, yürekte, sözde ve davranışta tüm gerekli saygı; onlar için dua ve hamt; sahip oldukları erdem ve lütufları taklit etmek; yasal olan buyruk ve öğütlerine istekli itaatkarlık; düzeltmelerine gerektiği gibi boyun eğmek; çeşitli rütbelerine ve konumlarının doğasına uygun olarak kendilerine ve yetkilerine sadık olmak, bunları korumak ve devam ettirmek; zayıflıklarına katlanmak ve bunları sevgiyle örtmek, öyle ki, onlar ve yönetimleri için onur kaynağı olsunlar.

128. Astların üstlerine karşı işleyebilecekleri günahlar nelerdir?

Astların, üstlerine karşı işleyebilecekleri günahlar, onlara karşı yapmakla yükümlü oldukları sorumlulukları ihmal etmek; verdikleri yasal öğütler, buyruk ve düzeltmelerinde üstlerini ve bulundukları konumu kıskanmak, onları küçük görmek ve onlara karşı baş kaldırmak; kendilerine ve yönetimlerine utanç ve onursuzluk getirecek şekilde sorun ve olay çıkarıcı davranışlarda bulunulmak, lanet okumak ve aşağılamak.

129. Üstler, aslarına karşı ne yapmakla yükümlüdürler?

Üstlerin, Tanrı’dan aldıkları yetkiye ve içersinde bulundukların konuma uygun olarak astlarına karşı olan yükümlülükleri, onları sevmek, onlar için dua etmek ve onları kutsamak; onları bilgilendirmek, öğüt vermek ve uyarmak; iyi olanı yapanları tasvip etmek, taktir etmek ve ödüllendirmek; yanlış olanı yapanları tasvip etmemek, azarlamak ve cezalandırmak; can ve beden için gerekli olan tüm şeyleri onlara sağlamak ve onları korumak: ve ciddi, kutsal ve örnek bir tavırla Tanrı’nın yüceltilmesini sağlamak, kendilerine saygı duyulmasını hakketmek ve böylece Tanrı’nın kendilerine verdiği o otoriteyi muhafaza etmek.

130. Üstlerin günahları nelerdir?

Üstlerin günahları, kendilerinden şart koşulan sorumlulukların ihmal edilmesi dışında, uygunsuz bir şekilde kendi iyiliklerini, yüceliklerini istemeleri, rahatlık, kazanç ya da zevk arzulamaları; yasal olmayan şeyleri ya da astların gerçekleştirme gücü olmayan şeyleri buyurmaları; kötü olan şeyi yapmaları için onlara öğüt vermek, onları teşvik etmek, ya da onları bu konuda kayırmak; iyi olan şeyleri yapmak konusunda onları tersi yönde ikna etmek, teşviklerini kırmak ya da tasvip etmemek; yersiz (zamansız) bir şekilde onları düzeltmek; dikkatsiz bir şekilde onları yanlış yapmaya, ayartmaya, ya da tehlikeye karşı korumasız bırakmak; onların öfkesini uyandırmak; ya da her hangi bir şekilde adaletsiz, uygunsuz, katı ya da dikkatsiz davranışlarla kendilerine onursuzluk getirmelerine ya da otoritelerinin azalmasına sebep olmak.

131. Eşit kademedekilerin sorumlulukları nelerdir?

Eşit olanların sorumlulukları, birbirlerinin onuruna ve değerine saygı duymak, birbirlerine saygı göstermekte yarışmak; ve birbirlerinin armağan ve ilerlemeleriyle kendilerininmişçesine sevinmek.

132. Eşit kademedekilerin günahları nelerdir?

Yapmaları şart koşulan sorumlulukları ihmal etmek dışında eşit kademedekilerin günahları; birbirlerine sahip oldukları değeri vermemek, armağanları kıskanmak, bir başkasının ilerlemesi ya da başarılarından üzüntü duymak ve kendilerini diğerlerinden üstün görmektir.

133. Beşinci emre bağlı olan ve onu güçlendiren şeyler nelerdir?

Beşinci buyrukla bağlantılı olan şeyler şu sözlerle özetlenebilir: “Rab’bin sana göstereceği ülkede ömrün uzun olsun” Bu vaat, uzun ve bol bir yaşamı içermektedir. Beşinci buyruğu yerine getiren kişi, Tanrı’nın yüceliği ve kendi iyiliği için hizmet etmektedir.

134. Altıncı emir nedir?

Altıncı buyruk şudur: “Adam öldürmeyeceksin”

135. Altıncı emrin gerekleri nelerdir?

Altıncı emrin gerekleri kendimizin ve başkalarının canını almaya yönelik tüm düşünceleri ve amaçları dikkatli bir şekilde anlamaya çalışmak ve bunlara yasal bir şekilde direnmek, tüm tutkuları yatıştırmak, tüm fırsatlardan, ayartılardan ve uygulamalardan kaçınmak; ömrü tüketen şeylere karşı çıkmak, şiddete karşı kendimizi savunmak, Tanrı’nın eline sabırla katlanmak, zihnimizin sakinliğine, ruhumuzun sevincine, yiyeceklerimize, içeceklerimize, sağlığımıza, uykumuza, işlerimize, dinlencemize özen göstermek, pak düşüncelere, sevgiye, merhamete, yumuşak huyluluğa, uysallığa, iyiliğe, barışçıllığa, terbiyeli konuşmalara ve davranışlara, uzlaşmaya, haksızlıklara katlanmaya, bağışlamaya, kötülüğe iyilikle karşılık vermeye, sıkıntıda olanları teselli etmeye, masum olanları korumaya ve savunmaya adanmış olmaktır.

136. Altıncı emirde yasaklanan günahlar nelerdir?

Altıncı emirde yasaklanan günahlar şunlardır: kendimizin ya da başkalarının canını toplum adaleti, kanuni savaş ya da gerekli savunma olmaksızın almak, hayatımızı sürdürmek için gereken unsurları göz ardı etmek ya da bırakmak, günah dolu öfke, nefret, kıskançlık, öç arzusu, aşırı tutkular, kaygılar, yiyeceklerin, içeceklerin, işlerimizin ve dinlencenin dengesiz kullanımı, bir kimsenin canına kasteden kışkırtıcı sözler, zulüm, kavga, vurma, yaralama ve bunun gibi şeylere meyilli olmak.

137. Yedinci emir nedir?

Yedinci emir şudur: “Zina etmeyeceksin”

138. Yedinci emrin gerekleri nelerdir?

Yedinci emrin gerekleri bedenimizde, zihnimizde, duygularımızda, sözlerimizde ve davranışlarımızda paklığa önem vermek ve bunu kendimizde ve başkalarında korumaya adanmış olmak, gözlerimizi ve diğer tüm duyularımızı titizlikle denetlemek, ölçülü davranmak temiz arkadaşlık ilişkileri kurmak, uygun bir şekilde giyinmek, bekarlık armağanı olmayan kişilerle evlenmek, evlilik ilişkisine ve evimize sadık kalmak, [Hristiyan] çağrımıza bağlı kalmak, paklığımızı bozacak olan her türlü tehlikeden ve ayartıdan uzak durmaktır.

139. Yedinci emrin yasakladığı günahlar nelerdir?

Yedinci emrin yasakladığı günahlar arasında yapmamız gerekenleri yapmamanın dışında, zina, evlilik dışı ilişki, tecavüz, ensest ilişki, eşcinsellik ve doğal olmayan her türlü arzular, pak olmayan hayallerin, düşünceler, amaçlar ve duygular, tümü yoz ve pis ilişkiler, bunları dinlemek, şehvet uyandıran görünüm, hafif davranışlar, uygun olmayan giyim, yasal olan evliliklerin yasaklanması, yasal olmayan evliliklerin serbest olması, genel evlere izin vermek, bunlara tahammül etmek ya da gitmek bekarlık çağrısını karıştırmak, evliliği gereksiz yere ertelemek, birden çok eşe sahip olmak, uygun olmayan boşanma, eşini terk ketmek, boş gezerlik, açgözlülük, sarhoşluk, kötü arkadaşlar, şehvetli şarkılar, kitaplar, resimler, danslar, tiyatro oyunları, kendimizde ya da başkalarında buna benzer pak olmayan tüm etkinliklere ve işlere yönelmek.

140.Sekizinci emir nedir?

Sekizinci emir şudur: “çalmayacaksın”

141. Sekizinci emrin gerektirdiği görevler nelerdir?

Sekizinci emrin gerektirdiği görevler insanlar arasındaki sözleşme ve ticaret gibi konularda gerçeğe, sadakate ve adalete bağımlı olmak, malı haklı sahibine vermemiz, olanaklarımıza ve insanların gereksinimlerine göre karşılıksız olarak ödünç vermemiz, dünyasal mallarımız söz konusu olduğunda hükümlerimizde, irademizde ve duygularımızda dengeli davranmamız, ihtiyaçlarımıza ya da durumumuza uygun olan şeyleri sağlamamız ve kullanmamız, kanuna uygun bir işte çalışıp bunda titizlik göstermemiz, tutumlu olmamız, gereksiz davalardan ve kefaletten kaçınmamız, kendimizin ve başkalarının refahını mümkün olduğunca yasal ve adil bir şekilde sağlayarak, korumamız ve geliştirmemizdir.

142. Sekizinci emrin yasakladığı günahlar nelerdir?

Sekizinci emrin yasakladığı günahlar yapılması gerekenleri yapmama dışında hırsızlık, soygunculuk, adam kaçırma, çalıntı mal alımı, sahtekarlık, sahte ağırlıklar ve ölçüler, mülk sınırlarını ihlal, insanlar arasındaki sözleşmelerde adaletsizlik ve sadakatsizlik güveni ihlal, zulüm, şantaj, tefecilik, rüşvet, adil olmayan davalar ve baskı ile mal sahibi olmak, stokçuluk yaparak fiyatı artırma, Tanrı’nın yasasına uygun olmayan işler, komşumuza ait olan şeyleri elimizde tutma ve geri vermeme, başkasının malına göz koymak, dünyasal mallara gereğinden çok değer verme, bunları almak, elimizde tutmak ve kullanmak için kaybetme korkusuyla gündelik işlerini aksatma başkalarının mal varlığını kıskanma, boş gezerlik, savurganlık, kumarbazlık ve diğer yollarla Tanrı’nın bize sunmuş olduğu varlığı uygun bir şekilde kullanmama ve sahip olduklarımızı yanlış kullanarak kendimizin rahatını kaçırmak.

143. Dokuzuncu emir nedir?

Dokuzuncu emir şudur: “Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin”

144. Dokuzuncu emrin gerekleri nelerdir?

Dokuzuncu emrin gerekleri insanlar arasında gerçeği korumak ve desteklemek, komşumuzun saygınlığını kendi onurumuz gibi korumak, gerçeği desteklemek ve yanında olmak, adalet ve yargı konularında ve diğer başka konularda yürekten içtenlikle özgürce, açıkça tümüyle gerçeği ve her konuda yalnızca gerçeği konuşmak, komşularımıza içten bir sevgiyle bakmak, onların iyi ününü sevmek, arzulamak ve bundan sevinç duymak onların zayıflıklarıyla üzüntü duyarak bunları örtmek, armağanlarını ve iyi yönlerini tanımak, masum olduklarında onları savunmak, onlar hakkında iyi şeyler duymaya hazır olmak ve kötü şeyleri kabul etmekte isteksiz olmak, dedikoducuları, yağcıları ve iftiracıları engellemek, kendi saygınlığımıza özen göstermek ve gerektiğinde bunu savunmak, Tanrı’nın yasasına uygun sözlerimizi (vaatlerimizi) tutmak, gerçek, pak ve sevgi uyandıran ne varsa, bunları çalışmak ve uygulamak. 

145. Dokuzuncu emrin yasakladığı günahlar nelerdir?

Dokuzuncu emrin yasakladığı günahlar gerçeği değiştirmek, kendimizin ve komşumuzun saygınlığını zedelemek, halk önünde sahte kanıtlar sunmak, sahte tanıklar bulmak, kötü bir neden uğruna mücadele vermek ve yalvarmak, gerçeğe küstahça direnmek ve gerçeğin karşıtı bir yolda baskı yapmak haksız hükümler vermek kötüye iyi, iyiye kötü demek; kötü olana doğru olanın hakkını vermek, doğru olana kötü olanın hakkını vermek, sahtekarlık, gerçeği saklamak, adil bir davada sessiz kalmak ve günahı azarlamamamız ya da başkalarına şikayet etmemiz gerektiğinde sessiz kalmak, gerçeği uygun olmayan zamanda ya da gerçeği kötü bir amaca ulaşmak için (kötü bir niyetle) söylemek ya da gerçeğin anlamını değiştirmek ya da şüpheli bir dille ya da iki farklı anlama gelebilecek şekilde konuşarak gerçeğe veya adalete zarar vermek doğru konuşmamak, yalan söylemek, iftira atmak, birisinin arkasından [kötü] konuşmak, dedikodu yapmak, fısıldaşmak, alay etmek, sövmek, aceleci, kaba ve yanlış bir şekilde kınamak, niyetleri, sözleri ve eylemleri yanlış anlam vermek, yağ çekmek, [kibirli bir şekilde] kendini övmek, düşüncede ya da konuşmada kendimizi ve başkalarını çok küçük ya da çok büyük görmek, Tanrı’nın lütuf ve armağanlarını inkar etmek, küçük hataları büyütmek, günahları açıkça itiraf etmemiz gerektiğinde saklayarak ya da mazeretler bulmaya çalışarak örtmeye çalışmak, hataları gereksiz yere açığa çıkarmak, masallar uydurmak, kötü haberleri kabul etmek ve kulak vermek adil davaları duymazlıktan gelmek kötü kuşkular, başkalarının haklı kazancını kıskanmak ve bundan üzüntü duymak, bunu azaltmak için çaba göstermek ya da arzu duymak, aşağılandıklarında ve utanılacak duruma düşmelerinden sevinmek, alay edip hor görmek, kötülüğü kendi çıkarı için kullanmak, yasal sözleri çiğnemek, iyi davranışların haberlerini [ve sonuçlarını] göz ardı etmek, kendimizin saygınlığını zedeleyecek davranışlarda bulunmak ya da bunlardan kaçınmamak ya da başkalarının saygınlığını zedeleyecek davranışları engellememek.

146. Onuncu emir nedir?

Onuncu emir şudur: “Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin”

147. Onuncu emrin gerekleri nelerdir?

Onuncu emrin gerekleri, içinde bulunduğumuz durumdan hoşnut olmak ve komşumuza karşı dürüst davranmak, bütün niyetlerimizi ve duygularımızı onun iyiliğine hizmet etmek amacıyla düzenlemektir.

148. Onuncu emrin yasakladığı günahlar nelerdir?

Onuncu emrin yasakladığı günahlar kendi mal varlığımızdan hoşnut olmamak, komşumuzun sahip olduğu şeyleri kıskanmak ve onun durumunun iyiliğinden dolayı üzülmek, bunun yanında onun olan herhangi bir şeyden dolayı uygun olmayan niyet ve duygular beslemektir.

149. Tanrı’nın emirlerini mükemmel bir şekilde yerine getirebilen kimse var mıdır?

Hiç kimse, bu dünyada sahip olduğu herhangi bir lütufla Tanrı’nın emirlerini mükemmel bir şekilde yerine getiremez, her gün düşüncelerinde, sözlerinde ve işlerinde bunlara karşı gelir.

 

1      2      3      4