...................
ESKİ AHİT’TE KUTSAL ÜÇLÜK VE MESİH    -2
Hazırlayan:
Rev. İlhan Keskinöz
presbiteryen.org
                         
...................
...................
Mezmur 34:7 RAB'bin meleği O'ndan korkanların çevresine ordugah kurar,
Kurtarır onları.

Mezmur 35:1-5

1 Ya RAB, benimle uğraşanlarla sen uğraş,
Benimle savaşanlarla sen savaş!5
Rüzgarın sürüklediği saman çöpüne dönsünler,
RAB'bin meleği artlarına düşsün!

Süleyman’ın Meselleri 30:4 (8:22)

4 Kim göklere çıkıp indi?
Kim yeli avuçlarında topladı?
Suları giysisiyle sarıp sarmalayan kim?
Kim belirledi dünyanın sınırlarını?
Adı nedir, oğlunun adı nedir, biliyorsan söyle!
 

İşaya 9

6 Çünkü bize bir çocuk doğacak,
Bize bir oğul verilecek.
Yönetim onun omuzlarında olacak.
Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı,
Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.

7 Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek.
Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak.
Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak
Ve sonsuza dek sürdürecek.
Her Şeye Egemen RAB'bin gayreti bunu sağlayacak.


İlave Çalışma İçin:

- Hoşea 12:6
- Mika 5:6
- Zekerya 1:8-14; 12:8
- Malaki 3:1

II.8. Tanrı’nın Eski Ahit’teki İsmi

[ii]SHADDAY, EL SHADDAY: İbranice'de “shadad” kelimesi güçlü anlamındadır. “EL SHADDAY” gökte ve yerde güçlü olan Tanrı’yı ifade etmek için kullanılmaktadır. Bazı dilbilimciler “shad” kelimesinin ‘efendim’ anlamında olduğunu düşünmektedir. “ELOHİM” tüm yaratılışın ve doğanın sahibi ve korkulacak olan Tanrı’yı vurgularken; SHADDAY bereket ve esenliğin kaynağı olan ve insanla ilişki içinde olan ve gücünü kendi halkı için kullanan Tanrı’yı vurgulamaktadır. Çıkış 6:3 ayeti bu kelimeyi Her Şeye Gücü Yeten Tanrı[8] olarak tercüme etmiştir. II.Korintliler 6:18 ayeti bu kelimenin Grekçe karşılığı olan “PANTOKRATOR” kelimesini kullanmaktadır.

Ancak Eski Ahit’te Tanrı için kullanılan “PANTOKRATOR” kelimesi Yeni Ahit’te İsa Mesih için kullanılır:

Vahiy 1:8
Şimdi Var Olan, Önceden Var Olan ve Gelecek Olan Evrensel Egemen[9]

Böylece ‘El’ ve ‘Şadday’ kelimelerinde iki fikir birleşiyor; bir tarafta güç ve korku; diğer tarafta bereketleme ve teselli… Güçlü tarafta Tanrı her şey üstünde ve her güçten daha üstündür; aynı zamanda Tanrı kendi halkını bereketliyor ve her durumda teselli ediyor.[10] Latince olarak bu kelime ‘omnipotens’ (yani ‘tüm güçlü’); Grekçe olarak genellikle [pantokrator] (yani ‘her şey için yargıç’) anlamındadır. Genellikle Türkçeye ‘Her Şeye Gücü Yeten’ şeklinde çevrilmiştir. Ancak bu kelime Tanrı’nın büyük gücünü kendi halkı için kullandığını vurguluyor. Bu ad Tanrı’nın düşmanlarını korkuturken O’na güvenen kişiye teselli verip kurtarış getiriyor.

‘Şadday’ adının tek başına kullanıldığı yerler:

Tekvin 49:25; Sayılar 24:4, 16; Rut 1:20; Eyüp 5:17; 6:4, 14; 8:3, 5; 11:7; 13:3; 15:25; 21:15, 20; 22:17, 23, 25, 26; 27:10, 11; 29:5; 31:2, 35; 32:8; 33:4; 37:23; 40:2; Mezmur 68:14; 91:1; Hezekiel 1:24

‘El Şadday’ adı ‘Şadday’ın anlamına benziyor:

Tekvin 17:1; 28:3; 35:11; 43:14; 48:3; Çıkış 6:3; Hezekiel 10:5

Tesniye 10:17 ayetinde Tanrı için kullanılan adın ile Vahiy 19:16 ayetinde Mesih için kullanıldığını görmekteyiz:

Tesniye 10: 17 Çünkü Tanrınız RAB, tanrıların Tanrısı, rablerin Rabbi'dir. O kimseyi kayırmayan, rüşvet almayan, ulu, güçlü, heybetli Tanrı'dır.

Vahiy 19: 16 Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu ad yazılıydı:
KRALLARIN KRALI VE RABLERİN RABBİ

II.9. Eski Ahit içindeki kişiliklerin gelecek olan Mesih’in üstünlüğü ve yüceliğine dair verdikleri işaret:

II.9.1-) Yunus (Matta 12:39-41; 16:4, Luka 11:29-30, 32)

İsa Mesih vaaz ederken kendisini tipleyen Yunus örneğine dikkatimizi çekiyor. Yunus tipi, Mesih hakkındaki en açık tiplemedir. Yunus üç gün üç gece balığın içinde kaldı.[11] O’nun balığın ağzından çıkması ile ölümden diriliş işaretini görmekteyiz. Bundan sonra Yunus Nineve’ye giderek halka vaaz ediyor. Yunus’un vaazının Tanrı’dan olduğu ve Yunus’un Tanrı’dan gelen bir peygamber olduğunun işareti ise onda geçekleşen böyle bir kurtuluş olayı olmuştu. Bu da Yunus’un vaazına halkın inanmasını sağlamıştı. Nineve halkı ölümde dirilmiş olarak gördükleri peygamberin vaazından dolayı günahlarından tövbe ettiler. İsa Mesih kendisini Yunus ile karşılaştırıyor. Neden? Çünkü Mesih de dünyanın midesinde aynı şekilde kalacaktır. Böylece eğer Yunus’un vaazını dinlemeyenler bir gazap vardı ise, Mesih’in vaazını dinlemeyen kimselere daha büyük bir yargı olacaktır (Matta 12:41).

İsa Mesih ve Yunus iki konuda paralellik gösteriyor:

1-) benzer sürede ölümde kalmak ve kurtuluş beklenmeyen bir olaydan benzer şekilde diri olarak çıkmak.

2-) Hem Yunus hem Mesih tövbe vaazı vermiştir.

Bu iki olayda Tanrı’nın çalışma prensibi açıkça görülüyor. Tanrı tövbeyi vaaz etsinler diye haberciler gönderiyor ve onların sözlerini mucizelerle onaylıyor. Tanrı, Yunus’u Nineve’ye, Mesih’i ise İsrail’e gönderdi. Mesih, Yunus’tan bahsederek Tanrı’nın aynı kurtarış çizgisinde devam eden biri olduğunu vurguluyor ve “Yunus’dan daha büyük Olan burada” diyerek kendisini bütün tarih boyunca Tanrı’dan gelen haberciler arasında en büyük Olan biri olarak gösteriyor. Yunus ‘ölümden dirilen biri gibi’ iken, İsa Mesih ise gerçekten ölen ama dirilen biridir. Böylece Tanrı’nın Mesih’te sergilediği bu büyük kurtuluş Mesih’in tövbe çağrısının büyüklüğü tasdik etmektedir. Eğer Nineve halkı Yunus’un vaazından dolayı tövbe ettiyse, İsrail de Mesih’in Müjdesine iman edip tövbe etmelidir.

Diğer yandan Mesih ve Yunus arasında zıtlık vardır. Yunus niçin balığın karnına girdi? Tanrı’nın çağrısından kaçtı ve bu yüzden isyan etmiş oldu. Onun balığın karnına gitmesi bir yargı işaretiydi. Yunus balıktan kurtulunca Nineve hizmeti çok başarılı oldu, böylece halk tövbe etti ve binlerce kişi inandı. Mesih mükemmel bir itaat hayatı sergilemiş olduğundan ölümü ve gömülmeyi hak etmemişti. Mesih’in bütün hizmetinin sonucunda dirilişten sonra yüz yirmi kişilik bir küçük bakiye kalmıştı (Elçilerin İşleri 1:15).

II.9.2-) Süleyman (Matta 12:42, Luka 11:31)

Yunus’un Nineve halkı ile konuşması örneğini aklımızda tutarsak –Tanrı’dan gelen biri uluslara konuşuyor. Süleyman tiplemesine baktığımız zaman da aynı şeyi görüyoruz –Süleyman, Şeba Kraliçesi ile konuşuyor. Burada iki ders vardır: (1) Uluslar Tanrı’nın gönderdiği habercileri dinliyor. Öyleyse Mesih’i dinlemeyen İsrail için bu utanılacak bir şeydir –Tanrı’nın mesajına uluslar inanıyor ama Tanrı halkı yüz çeviriyor. (2) Süleyman’a dinlemek için yabancı bir kraliçe gelmişti. İsrail’e ise bir Süleyman’dan daha önemli biri geliyor –Mesih İsa. Böylece Mesih “Bakın, Süleyman'dan daha üstün olan buradadır” demektedir.

Açıkça görülüyor ki, Mesih ile Süleyman arasında bir paralellik var. Süleyman, Davut oğlu olarak hikmet ile ünlüydü. Fakat İsa Mesih, Davut oğlundan daha büyüktür ve en hikmetli olarak öğreten biridir. Süleyman ve Mesih örneğinde Tanrı’dan gönderilmiş hem kral hem de hikmetli öğretmen olarak uluslarla ve İsrail’e konuşan haberci paralelliği görmekteyiz.[12]

II.9.3-) Davut (Matta 12:3-4, Markos 2:25-26, Luka 6:3-4)

Mesih’in öğrencilerine ‘Şabat gününü tutmak’ konusunda bir saldırı geldiğinde İsa Mesih onlara kendisini tipleyen Davut’u göstermeyi tercih etti –Davut bir Kral olarak yetkisini kullanıp kendi askerleri acıktığında tapınaktaki ekmekten yemelerine izin vermişti. Davut o dönemde kendi otoritesini kullanarak bir karar vermişti –ancak İsa da kendi otoritesinin büyüklüğünün Sebt Günü Üzerinde olduğunu söyledi (Markos 2:28). Böylece İsa kendisinin tapınaktan daha önemli olduğunu vurgulayarak (Matta 12:6) “Davut'tan daha üstün olan buradadır” demek istiyor. Davut kendi yetkisi ile yasayı yeniden yorumladı. Mesih’ ise Yasa’yı veren ve tamamlayan olaraktan yasa üzerinde daha büyük yetkiye sahiptir. Mesih’in döneminde Yahudiler O’nu Davut Oğlu olarak bir Kral gibi görmek istediler. İsa Mesih ise Davut Oğlu unvanını kabul ederek krallığının yetkisinin ruhsal ve Davut’un dünyasal yetkilerinden daha büyük olduğu vurguladı. 

II.9.4-) Elişa (Matta 14:15-21, Markos 6:35-43, Luka 9:12-17)

Elişa, Mesih’i tipleyen bir peygamberdir. Kendisi yirmi ekmekle yüz kişiyi doyurmuştur (II.Krallar 4:42-44). Mesih’in binlerce kişiyi doyurması örneğine baktığımızda iki mucizenin aynı doğası olduğunu görüyoruz –fakat İsa Mesih’in mucizesi daha büyük. Mesih bilinçli olarak Elişa’nın bu mucizesini daha büyük bir çapta tekrarlamak istedi.[13] Elişa büyük bir peygamberdi.[14] Böylece Mesih daha büyük bir olduğunu göstermiş oldu.

Elişa, İlyas’tan iki kat Kutsal Ruh almıştı (II.Krallar 2:9-12), Mesih ise Kutsal Ruh ile ölçüsüz oranda mesh edilmişti (Yuhanna 3:34). Öyleyse Mesih, Eski Ahit’teki bazı tiplemeleri hatırlatarak Yunus gibi, Elişa gibi peygamberlerin bir devamı olduğunu, ama onlardan daha üstün biri olarak, peygamberlikleri kendisinde toplayan ve kendisinde tamamlayan biri olduğu göstermiştir.

II.9.5-) Yunus 1:17

Bu arada RAB Yunus'u yutacak büyük bir balık sağladı. Yunus üç gün üç gece bu balığın karnında kaldı.

Mesih, Yunus’un kendisi hakkında bir “tip” olduğunu göstermiştir:

Matta 12:40 Yunus, nasıl üç gün üç gece o koca balığın karnında kaldıysa, İnsanoğlu da üç gün üç gece yerin bağrında kalacak.

Bu yazılanların Mesih’te gerçekleştiğini görmekteyiz. Luka 11. bölümde Mesih kendisini ispat etmesini isteyen halka Yunus örneğine bakmalarını istemiştir. Yani Mesih’e iman etmek için Yunus’a bakmak yeterlidir (Luka 11:29-30, Matta 12:39-40; 16:4). Bu yüzden de Mesih, Yunus’un balığın karnından tekrar diri olarak çıkma tecrübesinin kendisinin dirilişine işaret ettiğini söylemiştir.

II.9.6-) Hoşeya 6:2

İki gün sonra bizi diriltecek,
Üçüncü gün ayağa kaldıracak,
Huzurunda yaşayalım diye.

Bu ayette İsrail’in tövbe ederek Tanrı’ya dönmek istediğini görmekteyiz. Bu ayetler aynı zamanda İsrail’in ümidini de açıklıyor: ceza yerine yeni ve iyi bir ödül, lütufkar bir ödül... Ancak bundan sonraki ayetlerde İsrail’in sabah sisine benzeyen sevgisinden dolayı yaptığı tövbeyi unutup tekrar günah işlediklerini görmekteyiz. Bu ayetler Mesih’in ölüp dirilmesini anlattığı ifadelere en yakın olan sözleri içermektedir.

Böylece Yunus’tan “üç gün üç gece” ve Hoşeya’dan “üçüncü gün” ifadelerini birlikte düşündüğümüzde bir tip olarak Mesih’e dair kehanet olduklarını görmekteyiz.

İsrail’in çölde denenmesi örneği ve Mesih’in çölde denenmesi arasındaki paralelliği hatırladığımızda, bu ayetlerde de İsrail halkı ile ilgili şeyleri Mesih’in kendisi için kullandığını görmekteyiz. İsrail halkı kısa zamanda Tanrı’nın kendilerini yenileyeceğini beklemişti. İsa Mesih de aynı şekil olarak İsrail’in yerine kendisi kısa zamanda [üç günde] diriliyor. Böylece İsrail’in Mesih için bir tip olduğunu görmekteyiz. Böylece İsrail bir ulus olarak beklediği tamamlanmayı, yenilenmeyi Mesih’te ve O’nun dirilişinde bulacaktır. O zaman şunu söyleyebiliriz: Mesih gerçek İsrail’dir, Mesih yeni İsrail’dir.

İsrail çöldeki denenmede düştü, ancak Mesih denenmelere galip geldi. Hoşeya 6:1-3 ayetlerinde tövbesini gördüğümüz İsrail’in kısa zamanda bunu unuttuğundan dolayı 4. ayetten itibaren tövbelerinde bir meyve olmayan İsrail’in beklediği yenilenmeyi bulamadığını görmekteyiz. Tövbesinin bir değeri olmayan İsrail, ulus olarak beklediği dirilişi (yenilenmeyi) bulamadı-İsrail günaha sapınca dirilmek yerine yıkımı üzerine aldı. Böylece Hoşeya’dan sonra Asurlular İsrail’i (Kuzey Krallığı –10 kabile) yıktılar; Kuzey Krallığı böylece bir daha ayağa kalkamadı. İsrail başaramadı ama Mesih başardı; İsrail’in “diriliş” umudunu Mesih tamamladı. 

Aslında buradaki tipleme sadece bir tipleme olmaktan daha öte bir şey. Çünkü bizler de kendimizin yenilenmesi veya dirilmesi için Mesih’in dirildiği tarihin ilk paskalya pazarına bakıyoruz. Çünkü İsrail’in yenilenme ve diriliş hedefi Mesih’te tamamlandı.

II.10. TANRI’NIN KENDİSİNİ AÇIKLADIĞI DİĞER YOLLAR[iii]

Matta 12:28 Ama ben cinleri Tanrı'nın Ruhuyla[15] kovuyorsam, ...

Tanrı hem Ruh’tur hem de kişisel bir Tanrı’dır. Mesih İsa’nın tanrılığını doğru bir şekilde anlayabilmemiz; yani “Kutsal Üçlü Bir Tanrı” öğretisini doğru bir şekilde kavrayabilmemiz için Tanrı bizlere Eski Ahit boyunca kişisel bir Tanrı; “insanla yakın bir ilişki içinde olmak isteyen Tanrı” imajı vermiştir (Yeremya 3:20, Hoşeya 2:19).[16]

Tanrı Ruh olmasına rağmen insana ve yaratılışa ait şeyleri kendisi için (kendisini tanımlamak için) kullanıyor; bu şekilde kişisel bir Tanrı kavramını zihinlerimize yerleştirmek için kendisini açıklarken yaratılıştan tanıyıp anlayabileceğimiz örnekler kullanıyor:

Levililer 26:11 Konutumu aranızda kuracak, size sırt çevirmeyeceğim

Tanrı Mesih’te bir insan bedenine büründüğü için insan bedenine ait şeyleri kendisini iyi anlamamız ve tanımamız için kullanıyor:

Yuhanna 1:14 Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de O'nun yüceliğini, Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul'un yüceliğini gördük.

Bundan sonra kilisenin Mesih’in bedeni ve Mesih’in bu bedenin başı olarak tasvir edilmesi bizi şaşırtmaz:

Koloseliler 1:18 Bedenin, yani inanlılar topluluğunun başı O'dur.

Efesliler 1:22
Her şeyi O'nun ayakları altına sererek O'na bağımlı kıldı. O'nu, bütün varlıkların üzerinde baş olmak üzere inanlılar topluluğuna verdi.

İlave Çalışma İçin:

- Yeremya 31:32; 3:14, İşaya 54:5; 62:5, (Matta 22:1-2…; 25:10…), Vahiy 19:7
- Gelin-Kilise: İşaya 62:5, II.Korintliler 11:2, Vahiy 19:7; 21:2, 17
- Damat-Mesih: Matta 9:15; 25:1-6…, Yuhanna 3:29, Vahiy 21:2

II.10.a-) Bedensel uzuvların Tanrı’yı ifade ederken nasıl kullanıldığına bakalım:

Çıkış 33:20 Ancak, yüzümü[17] görmene izin veremem. Çünkü yüzümü[18] gören yaşayamaz.

Mezmur 11:4
RAB kutsal tapınağındadır,

O'nun tahtı göklerdedir,
(Onun gözleri) Bütün insanları görür,
(Gözkapakları) Herkesi sınar.


Tesniye 32:10
Onu kurak bir ülkede,

Issız, uluyan bir çölde buldu,
Onu kuşattı, kayırdı,

Gözbebeği
[19] gibi korudu.

Mezmur 55:1
Ey Tanrı, kulak ver duama,
Sırt
çevirme yalvarışıma!

Tekvin 6
:6 ...Yüreği sızladı.

Yeremya 18:17 Onları düşmanlarının önünde

Doğu rüzgarı gibi dağıtacağım;
Yıkım günü yüzümü değil,

Sırtımı
çevireceğim onlara.

Tesniye 8:3
... İnsanın yalnız ekmekle yaşamadığını, RAB'bin ağzından[20] çıkan her sözle yaşadığını size öğretmek için yaptı bunu.

İşaya 30:27
Bakın, RAB kendisi uzaktan geliyor,

Kızgın öfkeyle kara bulut içinde.

Dudakları
gazap dolu,
Dili
her şeyi yiyip bitiren ateş sanki.

Çıkış 15:16
Korku ve dehşet düşecek üzerlerine,

Senin halkın geçinceye dek, ya RAB,
Sahip olduğun bu halk geçinceye dek,

Bileğinin
gücü karşısında taş kesilecekler.

Sayılar 11:23
RAB, Elim[21] kısaldı mı?" diye yanıtladı,

Çıkış 15:12 Sağ elini uzattın,

Yer yuttu onları.


Çıkış 15:19
Büyücüler Firavun'a, "Bu işte Tanrı'nın parmağı var" dediler.

İşaya 66:1
RAB diyor ki:

"Gökler tahtım,
Yer ayaklarımın taburesidir.

II.10.b-) Bundan başka, insana ait duyguların Tanrı için kullanıldığı görmekteyiz:


Tekvin 6:6
İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı.

İşaya 62: 5
... Güvey gelinle nasıl sevinirse,

Tanrın da seninle öyle sevinecek.[22]


Tekvin 8:21
Güzel kokudan hoşnut olan RAB içinden şöyle dedi: "İnsanlar yüzünden yeryüzünü bir daha lanetlemeyeceğim. Çünkü insanın yüreğindeki eğilimler çocukluğundan itibaren kötüdür. Şimdi yaptığım gibi bütün canlıları bir daha yok etmeyeceğim.

Tsefanya 3:17
Tanrın RAB, o güçlü Kurtarıcı seninle. Alabildiğine sevinecek senin için,

Sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coşacak.


Mezmur 78: 40
Çölde kaç kez O'na başkaldırdılar, Issız yerlerde O'nu gücendirdiler!

İşaya 63:10 Ama başkaldırıp O'nun Kutsal Ruhu'nu incittiler.

Yeremya 7: 18 Çocuklar odun topluyor, babalar ateş yakıyor, kadınlar Gök Kraliçesi'ne pide pişirmek için hamur yoğuruyor. Beni öfkelendirmek[23] için başka ilahlara dökmelik sunular sunuyorlar. 19 İncittikleri ben miyim, diyor RAB. Hayır, kendilerini inciterek utanca boğuyorlar.

Levililer 26:12 Aranızda yaşayacak, Tanrınız olacağım.

Tesniye 32: 21
Tanrı olmayan ilahlarla

Beni kıskandırdılar;
Değersiz putlarıyla beni öfkelendirdiler...


Tesniye 32:35 Öç benimdir
, karşılığını ben vereceğim,

Tesniye 16: 22
Tanrınız RAB'bin nefret ettiği dikili taş dikmeyeceksiniz.

II.10.c-) Kutsal Kitap insani işleri ve eylemleri de Tanrı için kullanmaktadır:

Tekvin 18: 21 Onun için inip bakacağım. Duyduğum suçlamalar doğru mu, değil mi göreceğim. Yapıp yapmadıklarını anlayacağım.

Tekvin 11: 5 RAB insanların yaptığı kenti ve kuleyi görmek için aşağıya indi.

İşaya 61:10
RAB'de büyük sevinç bulacağım,

Tanrı'mla yüreğim coşacak.
Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi,
Takılarını kuşanmış gelin gibi,

Bana kurtuluş giysisini giydirdi,
Beni doğruluk kaftanıyla örttü.


Mezmur 7:9
Sen ki akılları, gönülleri sınarsın.

Eyüp 5:17
"İşte, ne mutlu Tanrı'nın eğittiği insana!

Bu yüzden Her Şeye Gücü Yeten'in yola getirişini küçümseme.


Tekvin 21:1
RAB verdiği söz uyarınca Sara'ya iyilik yaptı ve sözünü yerine getirdi.

Çıkış 3: 18
"İsrail ileri gelenleri seni dinleyecekler. Sonra birlikte Mısır Kralı'na gidip, 'İbranilerin Tanrısı Yahve bizimle görüştü' diyeceksiniz, 'Şimdi izin ver, Tanrımız Yahve'ye kurban kesmek için çölde üç gün yol alalım.'

Yuhanna 15: 2
Bende olup meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, her meyve vereni de daha çok versin diye budayıp temizler.

İşaya 49:
15 Ama RAB, "Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi?" diyor, "Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi? Kadın unutabilir, Ama ben seni asla unutmam.

İşaya 49:16
Bak, adını avuçlarıma kazıdım,

Duvarlarını gözlüyorum sürekli.

Tesniye 32:39 Artık anlayın ki, Ben, evet Ben O'yum,
Benden başka tanrı yoktur!

Öldüren de, yaşatan da,
Yaralayan da, iyileştiren de Benim.
Kimse elimden kurtaramaz.

I.Samuel 1: 11 ...: "Ey Her Şeye Egemen RAB, cariyenin kaygısına gerçekten bakıp beni anımsar,[24] cariyeni unutmayıp bana bir erkek çocuk verirsen, yaşamı boyunca onu sana adayacağım.

Hakimler 6:13
Gidyon, "Ey Efendim, eğer RAB bizimleyse bütün bunlar neden başımıza geldi?" diye karşılık verdi, "Atalarımız RAB'bin bizi Mısır'dan çıkardığını söylemediler mi? Bize anlattıkları RAB'bin bütün o harikaları nerede? RAB bizi terk etti, Midyanlıların eline teslim etti.

İşaya 11:
4 Yoksulları adaletle yargılayacak,
Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek.
Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak,
Kötüleri soluğuyla öldürecek.


Çıkış 2: 24
Tanrı iniltilerini duydu. İbrahim, İshak ve Yakup'la yaptığı antlaşmayı anımsadı. 25 İsrailoğulları'na baktı ve onlara ilgi gösterdi.

Tekvin 38:7
Yahuda'nın ilk oğlu Er, RAB'bin gözünde kötüydü. Bu yüzden RAB onu öldürdü.

İşaya 5: 6
Viraneye çevireceğim onu; budanmayacak, çapalanmayacak; dikenli çalılar bitecek her yanında. Üzerine yağmur yağdırmasınlar diye bulutlara buyruk vereceğim."

Mezmur 18: 15
Denizin dibi göründü, Yeryüzünün temelleri açığa çıktı, ya RAB,

Senin azarlamandan,
Burnundan çıkan güçlü soluktan.


Mezmur 3: 4
RAB'be seslenirim,
Yanıt verir
bana kutsal dağından:

Mezmur 11: 4
RAB kutsal tapınağındadır,

O'nun tahtı göklerdedir,

Bütün insanları görür,
Herkesi sınar.


5
RAB doğru insanı sınar,

Kötüden, zorbalığı sevenden tiksinir.


Mezmur 68
: 1 Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları,

Kaçsın önünden O'ndan nefret edenler!


Mezmur 147
: 3 O kırık kalplileri iyileştirir,

Yaralarını sarar


Mezmur 103: 3
Bütün suçlarını bağışlayan,

Bütün hastalıklarını iyileştiren,

 

Mezmur 51:2 Tümüyle yıka beni suçumdan,

Arıt beni günahımdan.

 

Mezmur 8:5 Nerdeyse bir tanrı yaptın onu,

Başına şan şeref tacı koydun:

 

Mezmur 58: 11 O zaman insanlar, "Gerçekten doğrulara ödül var" diyecek,

"Gerçekten dünyayı yargılayan bir Tanrı var:"

 

Mezmur 78:1 Dinle, ey halkım, öğrettiklerimi,

Kulak ver ağzımdan çıkan sözlere:

 

Eyüp 10:2 Tanrı'ya: Beni suçlama diyeceğim,

Ama söyle, niçin benimle çekişiyorsun:

 

Mezmur 78: 65 O zaman Rab uykudan uyanır gibi,

Şarabın rehavetinden ayılan bir yiğit gibi oldu:

 

Çıkış 25: 22 Seninle orada, Levha Sandığı'nın üstündeki Keruvlar arasında, kapağın üzerinde görüşeceğim ve İsrailliler için sana buyruklar vereceğim.

 

Çıkış 12: 12 "O gece Mısır'dan geçeceğim. Hem insanların hem de hayvanların bütün ilk doğanlarını öldüreceğim. Mısır'ın bütün ilahlarını yargılayacağım. Ben RAB'bim.

 

Çıkış 34: 1 RAB Musa'ya, "Öncekiler gibi iki taş levha kes" dedi, "Kırdığın levhaların üzerindeki sözleri onlara yazacağım:

 

Tekvin 2:2 Tanrı yapmakta olduğu işi yedinci gün bitirdi: O gün işi bırakıp dinlendi.

 

Yuhanna 5:17 Ama İsa onlara şu karşılığı verdi: «Babam hâlâ çalışmaktadır, ben de çalışıyorum.»

 

II.10.d-) Yaratılışa ait varlıklar ve insanların kendilerinin yaptıkları şeyler de Tanrı’yı ifade etmek için kullanılmaktadır:

Mezmur 84: 11 Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır.

 

Yuhanna 15:1 Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır.

 

Mezmur 27: 1 RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

Kimseden korkmam.

 

Mezmur 36:9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

Mezmur 119:114 Sığınağım ve kalkanım sensin,

Senin sözüne umut bağlarım.

 

Mezmur 9: 9 RAB ezilenler için bir sığınak,

Sıkıntılı günlerde bir kaledir.

 

Mezmur 121: 5 ... O sağ yanında sana gölgedir.

 

Süleymanın Meselleri 18:10 RAB'bin adı güçlü kuledir,

Ona sığınan doğru kişi için korunaktır.

 

Tesniye 32:4 O Kaya'dır, işleri kusursuzdur,

Bütün yolları doğrudur:

O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır.

Doğru ve adildir.

 

Vahiy 21:22 Kentte tapınak görmedim. Çünkü gücü her şeye yeten Rab Tanrı ve Kuzu, kentin tapınağıdır.

 

Vahiy 22:16 «Ben İsa, inanlı topluluklarıyla ilgili olan bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökünden ve soyundan olan ben'im, parlak sabah yıldızı ben'im.

 

Yeremya 2:13 Çünkü halkım iki kötülük yaptı:

Beni, diri suların pınarını bıraktı,

Kendilerine sarnıçlar,

Su tutmayan çatlak sarnıçlar kazdı.

 

Yuhanna 4:10 İsa kadına şu cevabı verdi: «Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana, `Bana su ver, içeyim' diyenin kim olduğunu bilseydin, sen O'ndan dilerdin, O da sana yaşam suyunu verirdi.»

 

Yuhanna 6:35 İsa, «Yaşam ekmeği ben'im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz» dedi.

 

Yuhanna 6: 55 Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir.

 

Yuhanna 14:6 İsa ona, «Yol, gerçek ve yaşam ben'im» dedi.

 

Mezmur 91: 1 Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan,

Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.

 

İbraniler 12:29 Çünkü Tanrımız yakıp tüketen bir ateştir.

 

İşaya 31:4 Çünkü RAB bana dedi ki:

"Avının başında homurdanan aslan

Bir araya çağrılan çoban topluluğunun

Bağırıp çağırmasından yılmadığı, gürültüsüne aldırmadığı gibi, Her Şeye Egemen RAB de Siyon Dağı'nın doruğuna inip savaşacak.

 

İşaya 53:7 O baskı görüp eziyet çektiyse de

Ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi,

Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi

Açmadı ağzını.

 

Tesniye 32:11 Yuvasında yavrularını uçmaya kışkırtan, Onların üzerinde kanat çırpan bir kartal gibi, Kanatlarını gerip onları aldı,

Ve onları kanatları üzerinde taşıdı.

 

 
DİPNOTLAR >>>

 
1      2      3      4