...................
...................
TÜRK MİLLİ KÜLTÜRÜNÜN COĞRAFYASI
Atamizindeyiz.com
                         
 
...................
 
 

Tarih boyunca dünyada en geniş coğrafi alana yayılmış millet olarak Müslüman Türkleri göstermek yanlış olmaz. Bugün de "Müslüman Türk dünyası" dendiği zaman, Müslüman Türk halklarının çoğunluk veya azınlık durumunda yaşadığı bölgeler kastedilir. Çin ve Moğolistan'ın içlerinden başlayarak Türkistan, Kafkasya, Türkiye ve Balkanlar'dan Kosova, Makedonya, Sancak, Bosna'ya kadar uzanan bir alanda Müslüman Türk halkları yaşamaktadır. Ayrıca, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) içinde de birçok Türk boyu bulunmaktadır. Tatar, Başkırt ve Çuvaş boylarının ve Fin-Uygur kavimlerinin yaşadığı İdil-Ural bölgesi, Yakutistan ve Altay Dağları ile Baykal Gölü arasındaki Altay, Hakas ve Tannu-Tuva bölgeleri de Türk dünyasının sınırları içindedir.TÜRK YURTLARI

1. Türkiye 19. Dağıstan
2. KKTC 20. Çeçen-inguş
3. Azerbaycan 21. Kabardey-Balkar Cumhuriyeti
4. Kazakistan 22. Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti
5. Özbekistan 23. Abhazya Cumhuriyeti
6. Türkmenistan 24. Acar Türkleri
7. Kırgızistan 25. Ahıska Türkleri
8. Altay Cumhuriyeti 26. Kırım Türkleri
9. Hakas Cumhuriyeti 27. Kerkük Türkleri
10. Tannu-Tuva Cumhuriyeti 28. Azeri Türkleri
11. Tataristan 29. Horasan Türkleri
12. Başkırdistan 30. Tacikistan Özbekleri
13. Çuvaflistan 31. Doğu Sibirya Türkleri
14. Doğu Türkistan 32. Tobol Türkleri
15. Afganistan Türkleri 33. Tatar Türkleri
16. Mişer Türkleri 34. Başkurd Türkleri
17. Nogaylar 35. Stavropol Türkmenleri
18. Gagavuz Türk Cumhuriyeti 36. Balkan Türkleri


Bunun dışında, Bulgaristan'ın Deliorman, Mestanlı, Kızanlık, Varna, Filibe, Plevne bölgelerinde, Yunanistan'da Batı Trakya'da, Polonya'da, Romanya'nın Dobruca ve Besarabya bölgelerinde, Kuzey İran'da, Kıbrıs'ta, Irak'ın Kerkük bölgesinde, Suriye'de Lazkiye ve Azez'de, Afganistan'da da Türklerin yaşadığı bilinmektedir.


Tüm bu dağılım, Müslüman Türklerin geniş bir coğrafi alanda yaşadıklarını göstermektedir. Ancak, nüfus çoğunluğu olarak ele alırsak, Anadolu Türkiyesi dışında Türk dünyasının iki büyük merkezinin Türkistan ve Kafkasya olduğu görülür. Türk dünyasının bugünkü durumunu değerlendirmek için bu iki bölgede yaşayan Müslüman Türk halklarının tarihlerini hatırlamak gerekmektedir.


Orta Asya ülkelerine yönelik Çarlık Rusya'nın ilk atağı, 1856 yılında Aral Gölü civarında kurduğu askeri üslerle gerçekleşmiştir. Orta Asya milletlerinin direnişleri kanlı bir şekilde bastırılmış ve bu ülkeler Çarlık Rusya'nın sömürgesi haline getirilmiştir. Bu ülkeler 1917 yılındaki Bolşevik İhtilali'ni de kabule zorlanmışlardır. 70 yıl Çarlık döneminde ve 70 yıl da Komünizm döneminde olmak üzere toplam 140 yıl boyunca esaret altında yaşayan Müslüman Türk halkları, nihayet 1990'dan başlayarak bağımsızlıklarını kazanmışlardır. 140 yıllık bu esaret dönemi hiç şüphesiz, siyasi, ekonomik ve kültürel bakımdan büyük bir yıkım olmuştur. Dolayısıyla şu an Orta Asya'daki müslüman halkların çözmesi gereken çok önemli meseleleri vardır.


westtrakien.com

TÜRKLERİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ DAĞILIMI

1- TÜRKİYE CUMHURİYETİ   29- BATI TRAKYA TÜRKLERİ  
2- KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ  30- MAKEDONYA TÜRKLERİ  
3- NAHCİVAN ÖZERK CUMHURİYETİ   31- KOSOVA TÜRKLERİ  
4- AZERBAYCAN CUMHURİYETİ  32- BATI, ORTA AVRUPA'DAKİ TÜRKLER  
5- TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ   33- FİNLANDİYA TÜRKLERİ  
6- ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ   34- SAHA TÜRKLERİ 
7- KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ  35- DOĞU SİBİRYA TÜRKLERİ  
8- KIRGIZ CUMHURİYETİ   36- TOBOL TÜRKLERİ  
9- ALTAY TÜRKLERİ   37- TATAR TÜRKLERİ 
10- HAKAS CUMHURİYETİ  38- BAŞKURT TÜRKLERİ  
11- TUVA CUMHURİYETİ   39- MİŞER TÜRKLERİ  
12- YAKUTİSTAN CUMHURİYETİ  40- NOGAY TÜRKLERİ  
13- BAŞKURDİSTAN CUMHURİYETİ   41- STAVROPOL TÜRKLERİ 
14- TATARİSTAN CUMHURİYETİ   42- GÜNEY AZERBAYCAN TÜRKLERİ  
15- ÇUVAŞİSTAN CUMHURİYETİ   43- IRAK TÜRKLERİ  
16- BOSNA HERSEK  44- SURİYE TÜRKLERİ 
17- DOĞU TÜRKİSTAN   45- HORASAN TÜRKLERİ
18- SARI UYGUR VE SALUR TÜRKLERİ   46- AFGANİSTAN TÜRKLERİ  
19- DAĞISTAN TÜRKLERİ  47- TACİKİSTAN TÜRKLERİ  
20- KUMUK TÜRKLERİ  48- KAŞGAY TÜRKLERİ 
21- ÇEÇEN - İNGUŞETYA CUMHURİYETİ   49- HAMSE TÜRKLERİ 
22- KABARTAY-BALKAR TÜRKLERİ   50- MOĞOLİSTAN HOTUN TÜRKLERİ  
23- KARAÇAY - ÇERKES CUMHURİYETİ  51- MOĞOLİSTAN KAZAK TÜRKLERİ  
24-ABHAZYA  52- ABD VE KANADA'DAKİTÜRKLER  
25- ACARA TÜRKLERİ  53- AVUSTURALYA'DAKİ TÜRKLER
26- AHISKA TÜRKLERİ  54-ŞOR TÜRKLERİ 
27- KIRIM MUHTAR CUMHURİYETİ 55- KARAKALPAKLAR 
28- GAGAVUZ ÖZERK BÖLGESİ  56- TELEÜT TÜRKLERİ