...................
...................
AÇIKLAMALI ADİGE (ÇERKES)
ERKEK ÇOCUK ADLARI
АДЫГЭ КIЭЛЭЦIЭХЭР Адыгейские Имена

Dr. YEDİC Batıray Özbek
Ethnographie der Tscherkessen, 7 Edingen 2000

                         
...................
 
...................Псэуныгъэ пытэ и
Iэу, Iушэу, иапкъ-лъэпкъкIэ псэуэу дахэу кIалэ хэт фэмыен.

                            

Абад,  
Abad
 

Абант,
Abant


Абэдан,

Abedan

Абрэдж,

Abrec; Kuzey orta Kafkaslarda önce soylulara ve ağalara dahasonra ruslara karşı savaşan çetelere verilen ad. İskit dilinden '' apartan = soymak '' geldiği sanılmaktadır.

 

Абыд,

Abıd

 

Абыу,

Abıw; Eyüp'ün adıgeleştrilmiş hali.

 

Абун,

Abun; tarihi Adığeyde toponomik bir ad.

 

Агин,   

Agin

 

Агнэжъ,

Agnejh

 

Агуй,

Aguy; Kıyı boyunda bir Şapsığ yerleşim alanı.               

 

Агуипс,

Aguyips; Adığey'in 19. yy’da diğer bir  adı.

 

Агъур,

Ağur

 

Агыр, 

Agır

 

Адажэ,

Adaje                                                              

 

Адам,

Adam; Ar. kökenlidir.

 

Адэмэжъ,

Ademejh

 

Адэмэй,

Ademey; Laba ile Kuban arasında yaşayan  bir A. kabilesi. Bu adı taşıyan bir  Adığe köyü de vardır.

 

Адэхъун,

Adechun     m

 

Адыгэ,

Adıge; Ulusumuzun beşinci yy. dan bu yana kendine takarak kullandığı  addır.

 

Адмир,

Admir

 

Аднэй,

Adney

 

Азамэт,

Azamet

 

Азид,

Azid

 

Айтэч,

Ayteç

 

Акрэма,

Akrema

 

Албэч,

Albeç; Adığe ND larında bir kahraman. Nart Şevay'ın kızkardeşiyle evlidir. Nart Şevay karşısında kuvvetini denemek istese de kaybeder ve onunla dostlukları gelişir. Nart Şevay ona şu iki hayat felsefesini verir; a) Senden daha da kuvetlisinin olacağını unutma. b) Başkalarına kötülük edersen bir gün  karşılığını muhakkak bulursun.

 

Албора,

Albora

 

Алдау,

Aldaw

 

Алджэрий,

Alceriy                                                                 

 

Алкъэс,

Alkhes     t

 

Алмир,

Almir

 

Алшагъыр,

Alşağır     tk

 

Алсит,

Alsit

 

Алэ,

Ale     c

 

Алэбий,

Alebiy

 

Алэдж,

Alec; ND da yaşlılar kurultayının thamatesi. Çok uzun ömürlüdür. Çok iri yarı ve güçlüdür. Üç yüz  yaşında olmasına karşın genç bir delikanlı gibi ata binebilmektedir.

 

Алэскэр,

Alesker     k

 

Алы,                

Alı     c

 

Алхъас,

Alxhas

 

Алъхъо,

Alhxho     k

 

Амзан,

Amzan

 

Амыд,

Amıd

 

Амырбэч,

Amırbeç

 

Амырбый,

Amırbıy;                                                        

 

Амырзан,

Amırzan

 

Амыщ,

Amış; ND kahraman, ve evcil hayvanların tanrısı.        

 

Анай,

Anay; Sert bir ağaç türü.

 

Андок,

Andok             

 

Андрыхъуай,

Andrıxuay; 2. dünya savaşında nazilere karşı Ukranya'da savaşarak yaşamını yitirerek şehid olan ozan ve kahraman.

 

Андэмыр,

Andemır; Adıge Halk  kahramanı. Adına destanlar söylenmiştir.

 

Анзаур,

Anzawır; İri yarı kocaman ve korkusuz kişi.

 

Анзор-Андзор,

Anzor-Andzor

 

Антикъо,

Antikho;  Antların oğlu.Ünlü tarihçimiz Ş. Nogume ye göre Antlar Adığelerin atalarıdır. Çağdaş tarihçiler ise Slav halkı olarak kabul etmektedirler.

 

Анфокъо,

Anfokho     t

 

Анхъур,

Anxhur      c

 

Анцокъу,

Ançokhu      k

 

Апажъэ,

Apajhe

 

Апэжьыкъ,

Apejikh

 

Апэ1эс,

Ape'as; Eli sanaata yatkın,  sanaatkar.       

 

Арамбый,

Arambıy

 

Ардил,

Ardil      c

 

Арим,

Arim               

 

Арсэн,

Arsen

 

Арслам,

Arslam

 

Архъон,

Arxhon; ND mitolojik bir ad, ve motif.

 

Арэскъан,

Areskhan      t

 

Асйокъ,

Asyokh; 1896-1935 yaşamış olan ve Çerkes teavün cemiyetinin aktif üyesidir. Moskova'da tıb okur ve tarihi Adığey'e yerleşir.

 

Аскъал,

Askhal      t

 

Аскъэлэй,

Askheley; Adığey'de bir yerleşim alanı.

 

Аслъан,

Aslhan; Ar. kökenlidir.

 

Аслъанбый,

Aslhanbıy; Ar. ve tr. kökenlidir ve Aslan beyi anlamındadır.

 

Аслъанбэч,

Aslhanbeç     t

 

Аслъанкэри,

Aslhankeri; Ar. ve Tatarca’dır.

 

Асран,

Asran     m/d

 

Астемыр,

Astemır

 

Асхьэд,

Ashed; Ar. Esad'dan türetilerek adığeleştirilmiştir.

 

Атажъукъ,

Atajhukh; Adığe bey ve komutanlarından.

 

Атик,

Atik                 

 

Атикъуай,

Atikhuay

 

Ауэс,

Awes

 

Ауджэдж,

Awcec; Adığelerin, takriben mö. 5000’lerden kalma bir tanrıdır. Zaman süreci içinde, çeşitli kültürlerin üst üste yığılması ile anlam ve değerini yitirmiştir.

 

Аулэддин,

Awleddin;

 

Аулъэ,

Awılhe;     k

 

Ацумыз,

Açumız;     k

 

Ахуэмгъуэт,

Axomghot;

 

Ахын,

Axın;  Adıgelerin büyük baş hayvanların tanrısı. Elindeki değneğine  dayanarak ımaklardan ve tepelerden tepelere  atlardı. İri yarı, güçlü kuvvetli biriydi. Bir hafta çalışır, diğer hafta boyu dinlenirdi. Axın bir kız sever. Kızın babası ise evliliğe karşıdır ve  uyurken gizlice Axın'ın uzun değneğine kertikler atar. Axın yine Şache ırmağını aşmak isteyince değneği kırılarak  ırmağa düşerek boğularak ölür.

 

Ахъмэтэч,

Axhmeteç; Ar. Ahmed isminin adığeleşmiş halidir.

 

Ашнэдж,

Aşnec       t

 

Ашхьэмафэ,

Aşhemaf;  İlk adığey edebiyatının ve yazı dilinin yaratıcıların-dan olan bilim adamımızdır.

 

Ашынэ,

Aşıne; A. Ulusal yazarımız.

 

Ащэмэз,

Aşemez; ND en ünlü ve korkusuz kahramanlarından birisi. Nartla-ra devamlı düşman olan devlerle mücadele ederek hepsini yok eder. Adığe ulusal müzük aletlerinden 'kamıl' ile 'Pcheç'ıç'ı' keşf ederek insanların istifadesine sunar. Bu aletlerle genç kızların gönlünü  ancak diğer Nart erkeklerinin düşmalığını kazanır. Ancak kimse onunla savaşa cesaret edemez. Nart Khunıwıdı'yı kandırarak savaştırırlar ve ikili mücadelede her ikisi de yaşamlarını yitirirler.

 

Аюб, 

Ayub; Ar. Eyüp'den gelmektedir.

                            
                            


Psewnığe pıte yi'ew, 'uşew, yi'apkh-tlepkhç'e psewew daxew ç'ale xet femıyen.

Бабый,

Babıy


Бадж
,

Bac;  Diasporada adığe halkı için ilk sosyolojik eser bırakan kişi.


Байзэт,

Bayzet

 

Байслъан,

Bayslhan


Байтал,

Baytal

 

Балау,

Balay


Балэ,

Bale


Балил,

Balil


Бардэн,

Barden


Барыч,

Barıç; büyük olasılıkla rusça Boris’ten alınarak adığeceleştirilmiştir.


Бархъо,

Barxho


Барэс,

Bares


Барэсбий,

Baresbiy


Бат,

Bat


Батэ,

Bate


Батий,

Batiy


Батмэз,

Batmez


Батмэт,

Batmet             t


Батмызэ,

Batmıze


Батшиз,

Batşız


Батызэ,

Batıze


Батыр,

Batır; Moğolca!dan gelme kahraman yiğit ve pehlivan  anlamına gelir.     


Батырай,

Batıray             moğ.


Батырбэч,

Batırbeç           moğ.


Батырбый,

Batırbıy            moğ.


Бат1э,

Bat'e


Бахъсит,

Baxhsit


Бахъсэн,

Baxsen; Adığe feodal beylerinden birisi. 4. yy’da yaşayan Adığe beyi
Dawıy'ın oğludur. Gottlara karşı savaşır ve seksen savaşçısı ile birlikte hayatını yitirir.


Бахъу
,

Baxhu; ND bir kahraman motifi.


Бац,

Batz


Бгъащъхъо,

Bğaşxho


Бенэкъу,

Benekhu         


Беслъан,

Beslhan; Adığe feodal beyi. Bislhan şekliylede kullanılır.


Берыкъу,

Berıkhu            t

Бет1ал,
Bet'al; Kaberdey Özerk Cumhuriyetini  kuran ve ilk parti ve devlet başkanı.

Бибэрд,
Biberd

Биболэт,
Bibolet

Бидэ,
Bide

Билъэустэн,
Bilhewısten

Билъостэн,
Bilhosten

Биназ,
Binaz

Бирч,
Birç

Бжъэдыгъу,
Bjhedığu; Adığe kabilelerinden.

БланэшуI,
Blaneşu'

Бланэ,
Blane; yakışıklı, yiğit.

Блэнау,
Blenaw; Diasporada anadiliyle şiirlerini yazan ulusal şairimiz.

Блыхъу,
Blıxhu              c

Бобэ,
Bobe

Бор,
Bor

Борэ,
Bore

Борэжь,
Borej; Halk sözlü anlatımlarında günümüze kadar aktarılarak gelen bir efsanevi kahramanımız.

Борэн,
Boren

Болет,
Bolet     t

Бот,
Bot

Брам,
Bram

Бракъокъ,
Brakhokh     t

Буб,
Bub

Бубэрд,
Buberd

Бузар,
Buzar     d

Быжъ,
Bıjh     k

Былэ (Булэ),
Bıle (Bule)

Былау,
Bılaw

Бэбэч,
Bebeç

Бэгъушъэ,
Beğuşe

Бэдин,
Bedin; ND bir kahraman motivi.

Бэкмурза,
Bekmurza; ilk kez okumanın ve bilmin değer ve anlamını anlayarak St. Petersburg'a giderek devlet memuru olarak çalışan ve bu sıralarda adığe dili dilbilgisini ve tarihini yazan aydın kişi. Bkz. Noguma.          

Бэкъузукъ,
Bekhuzukh

Бэкъан,
Bekhan

Бэлацэ,
Belatze; Saçı sakalı karışık anlamına gelmektedir.

Бэлэтыкъо,
Beletıkho

Бэлыкъо,
Belıkho            t

Бэракъ,
Berakh

Бэрд,
Berd                t                      

Бэрсэж,
Bersej              u

Бэрсэк,
Bersek; 19 yy. bağımsızlık savaşı önderlerinden.    u

Бэрокъуэ,
Berokhe           t

Бэрсис,
BersisSpancada dünyaya geldi. 1950 İstanbul derneğinin kurucu üyesi ve derneğin yarı resmi dergisi 'Kafkas'ın sorumlu müdürlüğünü yapmıştır.     t

Бэрсэй,
Bersey; 14.03. 1855 de Adığece Alfabe hazırlayarak Tiflis’te bastıran ulussever bir Adığe aydını.

Бэрэтарэ,
Beretare; çağdaş a. yazarlarından.

Бэрэсый,
Beresıy

Бэтэй,
Betey

Бэтмыт,
Betmıt

Бэтрэз,
Betrez; ND en önde gelen ve tanınan kahramanlarından.

БэукI,
Bewıç'; Kahramanlığın, sözü-nün eri  ve namusun timsali olan Nart kahramanı.

Бэч,
Beç

Бэчкъан,
Beçkhan

Бэчмыз,
Beçmız

Бэчы,
Beçı

Бэзрыкъо,
Bezrıkho

Бэрд,
Berd; Çarlara karşı 20.yy’da savaşarak destanlaşan bir halk kahramanı.

Бэрзэдж,
Berzec; 20 yy bağımsızlık savaşı önderlerinden.

Бэрэкъэхь,
Berekheh; çok ve devamlı getiren.

Бэслъэн,
Beslhen

Бэсленэй,
Besleney; Dili yumuşak ve şiirimsi olan Adığe kabilesi.

Бэхьим,
Behim

Бэшъукъ,
Beşukh

Былыз,
Bılız

Бязрыкъу,
Byazrıkhu     t

                            
                            КIалэр янэ ипкъы зэрихидзэу псэунэу рэгъажьэ.

                            

Гоблигъ,

Gobliğ


Гожьжъакъ,

Gojjhakh; HE bir kahraman motivi. Nart Bewıç'ın yakın arkadaşıdır.


Гонэпый,

Gonepıy


Горгон,

Gorgon; Nart Yergun'un bir diğer adıdır.


Горэф,

Goref


Гублан,

Gublan; Gönül/kalb kahramanı.


Гугъэжъужь,

Guğejhuj; kırılan onuru  tekrar onaran. Gönül alan.


Гумзагъ,

Gumzağ; Gönlü rahat etmiyen.


Гусэр,

Guser; On yıla yakın kesintisiz Yeni Kafkasya dergisini İstanbul’da
yayınlayan büyüğümüz
.


ГуIэтыжь,
Gu'atıj; Gönlü tekrar yaşa-tan, ayağa kaldıran veya yükselten.


Гущан (Гучан),

Guşan (Guçan); Çalışkan,  hızlı kalbli.


Гушау,

Guşaw; Gönüllerde yaşayan erkek.


Гуфаб,

Gufab; Sıcak gönüllü.


Гэнар,

Genar


Гэнэт,

Genet


Гэрэф,

Geref


Гэтэгъаш,

Geteğaş; Kılıç sallayan.


Гъуазэ,

Ğuaze; Yol gösteren, önder.


Гъубжь,

Ğubj


Гъужьыгъ,

Ğujığ

 

Гъузыр,

Ğuzır


Гъузэр,

Ğuzer


ГъункIэ,

Ğunç'e; İstanbul'da Osmanlılar zamanında açılan Çerkes kız okulunun
müdüresi. İstiklal mahkemesinde bu görevinden dolayı vatana ihanet suçundan yargılanmıştır.


ГъукIэлъ, 

Ğuç'elh


ГъукI,

Ğuç'


ГъукIыпс,

Ğuç'ıps


ГъукIэщау,

Ğuç'eşaw

                            
                            Ç'aler yane yipkhı zerixidzew psewınew reğajhe.

                            

Дадыхъу,
Dadıxhu

Дадыу,
Dadıw      d

Дадэ,
Dade

Дахъо,
Daxho      c/t

Дамыр,
Damır

Дамыш,
Damış

Дарыкъуэ,
Darıkho

Дат,
Dat                  

Датхъужь,
Datxhuj

Датхъум,
Datxhum

Дауи,
Dawiy; Dördüncü yüzyılda yaşamış olan Adığe feodal beyi.

Дауэ,
Dawe

Дигъ,
Diğ

Дидыу,
Didıw

Дижъ,
Dijh

Долэт,
Dolet; tat. Devlet ten türetilerek adıgeleştirilen isim.

Дохъущ,
Doxhuş      t

Драб,
Drab

Дудар,
Dudar       t

Дыдыхъу,
Dıdıxhu     c

Дыгунэ,
Dıgune; Düzce Köprübaşı’ndandır. I928’de tarihi Adığey'e gönderilir ve orada okul açar. Devrimden sonra Düzce'ye geri döner. Hutbelerini Adığece verirdi. Bu nedenle de halk onu çok sever ve sayardı.

ДымыIу,

Dımı'u


Дыхъу,

Dıxhu


Дэбагъу,

Debağu


Дэбракъ,

Debrakh


Дэбэдж,

Debec; Adığelerde tarihin karanlık devirlerinde, Nart Lhepş'ın ustası da olan demir ve demirciler tanrısı.


Дэгумэ,

Degume


Дэгумыкъо,

Degumıkho; Bağımsızlık savaşı yılları kahramanlarından.                    


Дэдэр,

Deder       f


Дэунэжь,

Dewnej


Дэус,

Dewıs


Дэхэкъаш,

Dexekhaş; Güzelle evlenen.

                            
                            Тутыным, аркъым цIыфыр егъэкIоды. КIалэу пкъым хидзагъэрый егъэунэхъу.

                            

Джамболэт,

Cambolet


Джамбор,

Cambor


Джамбот,

Cambot


Джамбэч,

Cambeç      t


Джамырзэ,

Camırze     t


Джантуз,

Cantuz     t


Джантэмыр,

Cantemır


Джанкэт,

Canket


Джанчатэ,

Cançate


Джанхъот,

Canxhot      t


Джарым,

Carım; Tarihte ilk demokratik Adığey  Cumhuriyeti’ni kuran  aynı zamanda halk iradesi ile seçilen ilk  Cumhurbaşkanımız.


Джатэгэжъ,
Cateğejh; Kılıç çalan.


Джатэуэ (Чэтауэ - Кэтауэ),
Catewe (Çetave- Ketawe); Kılıçvuran.


Джумаз (Джумэз),
Cumaz (Cumez)


Джыгэт,

Cıget; Ubuh kabilelerindendir. Kahramanlıklarıyla bilinen bir kabile.


Джыгыт,

Cıgıt; Kahraman.


Джылахстэн,

Cılaxsten     t


Джэдыгу,

Cedıgu     t


Джэдж,

Cec      t


Джэрый,

Cerıy; tat. Girey isminin Adıgeleştirilmiş halidir.


Джыракъ,

Cırakh     t

                            
                            

                            

Дзабл,

Dzabl


ДзыхьмыщI,

Dzıhmış'
      t


Дзудзэ,

Dzudze


Дзэгъашт,

Dzeğaşt; Ordu ürküten. Aynı zamanda Nart efsanelerinde bir kahraman motifi.


Дзэдзу,

Dzedzu


Дзэл
I,

Dzelh'; Asker, er


Дзэпщ,

Dzepş; Ordu komutanı.


Дзэухъож, 

Dzewxhoj;


ДзэшIу,

Dzeş'u; iyi ve insancıl ordu.


Дзэукъожь,

Dzewkhoj

                            
                            Tutınım, yıçıy arkhım tz'ıfır yeğek'odı.  Ç'alew pkhım xidzağerıy yeğewnexhu.

                            

Ебрэм,

Yebrem      t

 

Едыдж Зэлэскэри,

Yedıc Zeleskeri; I9. yy’da Adığe halk mahkemelerinin en son başkanı. Onun verdiği kararları kimse bozamazdı. Ünü Rus Çarı’na kadar ulaşmış bir halk filozofudur. Ecelinin yaklaştığını anlayınca, atına binerek, Adığey’in karanlık ormanlarına doğru atını sürer ve bir daha da kimse kendisini göremez. Nereye gittiği ve ne olduğunu kimse bilmemektedir. Halk filozofu bu davranışıyla öldükten sonra mezarının kutsallaştırılmasını önlemek istemiştir.

 

Edın,

Yedın

 

Еджэр,

Yecer

 

Елбэрд,

Yelberd

 

Елбыз,

Yelbız

 

Елбыщ,

Yelbış

 

Елдар,

Yeldar; Ossetince ' Aldar =Soylu sözcüğünden alınmadır.      t

 

Елджэр,

Yelcer      t

 

Еджэркъуай,

Yecerkuay; Adığe kabilesi.

 

Елкъан,

Yelkhan

 

Елмыз,

Yelmız     t

 

Елмэс,

Yelmes

 

Елэр,

Yeler     f

 

Елыхъу,

Yelıxhu

 

Емаф,

Yemaf

 

Емыпсых,

Yemıpsıx

 

Емызэщ,

Yemızeş; ND bir kahraman motivi.

 

Емыш,

Yemış; ND kahramanı ve tanrı  adı.

 

Енэм,

Yenem; Adığey Cumhuriyeti’nde bir kasabanın adı.
 

Ергун,

Yergun; ND güçlü ve akıllı çobanı. Onsuz Nartlar başarı sağlayamamaktadırlar. Er meydanında ölen atını düşmana bırakmaz, omuzuna atarak vatanına geri getirir. Adığe geleneklerinin takipçisi, namuslu ve doğruluğu seven bir kahraman.

Ерыкъо,

Yerıkho

 

Ерыщэ,

Yerışe; ND bir kahraman motivi Nart Verzemecin babasıdır.

 

Есхъот,

Yesxot

 

Етэч,

Yeteç

 

ЕхулIэ,

Yexulh'e; Çağdaş Adığe yazarlarından biri.

 

Елъыхъу,

Yelhıxhu

                            
                            Ныр  тутын ыгъэстэу аркъ ешъомэ, кIалэу пкъым хэлъыми дэгъэсты икIый дэшъо.

                            

Жэбагъ,
Jebağ; I7. yy’da Adığe Halk Mahkeme Başkanı, filozof ve sosyolog. Mezarı Nalçık kentindedir. Kendisi şeriat karşıtı ve geleneklere bağlı kalan aydınlardandır.

 

Жамбэч,

Jambeç

 

Жамбот,

Jambot      t

 

Жамболэт,

Jambolet

 

Жанбулат Болэт,

Janbulat Bolet; I830 yıllarında Ç'emguy Adığelerinin reisi olarak çarlara karşı başarılı savaşlar yürütmüştür.

 

Жамырзэ,

Jamırze

 

Жанэ,

Jane; Çağdaş Adığe yazarının adı ve Adığe kabilesi.                                                          

Жанкэт,

Janket                                                            

 

Жансэхъу,

Jansexhu

 

Жансит,

Jansit

 

Жантэмыр,

Jantemir

 

Жанти,

Janti

 

Жантыгъон,

Jantığon

 

Жантэи,

Jantei      t

 

Жанхъот,

Janxhot      t

 

Жаныкъо,

Janıkho

 

Жорэ,

Jore

 

Жунэд,

Juned

 

Жунид,

Junid

 

Жыкъо,

Jıkho

 

Жылэбый,

Jılebıy

 

Жылэгъот,

Jıleğot       t

 

Жынар,

Jınar

 

Жынт,

Jınt      t

 

Жырфаслъан,

Jırfaslhan                               

 

Жэмадыу,

Jemadıw; ND da, Nart Amış'ın  erkek kardeşi.

 

Жэмборэ,

Jembore

 

Жэмбот,

Jembot

 

Жэндер,

Jender

 

Жэрыкъо,

Jerıkho

                            
                            Nır tutın yığestew arkh yeşome, ç'alew pkhım xelhımi, değestı yıç'ıy deşo.

Забл,

Zabl

 

Залымхъан,

Zalımxhan; tatarcadır.

 

Замудин, 

Zamudin

 

Зан,

Zan

 

Занэ,

Zane

 

Заудин,

Zawıdin

 

Зауэ,

Zawe; Kavga

 

Заур,

Zawır

 

Заурбэч,

Zawırbeç

 

Заурбый,

Zawırbıy

 

Зауркъан,

Zawırkhan

 

Зезэрыхь,

Zezerıh      d

 

Зул,

Zul

 

Зулкъар,

Zulkhar

 

Зулкъарнэй,

Zulkharney

 

Зураб,

Zurab

 

Зуфар,

Zufar

 

Зэзэрэхь,

Zezereh

 

Зэйф,

Zeyf; Sürgünde yetişen Adığe yazarı.

 

ЗэкIуэ(ЗэкIо),

Zek'o; Akıncı.

 

ЗэкIуэш,

Zek'oş

 

ЗэкIошыу,

Zek'oşıw

 

Зэрамыку,

Zeramıkhu

 

Зэфэс,

Zefes

 

ЗэхэкI,

Zexeç'

 

Зэчэрий,

Zeçeriy

                            
                            УкIалэ е кIалэхэр шIу  олъэгъумэ, кIалэхэр зыдэшыIэм тутын шымгъэст.

                            

Идад,

Yidad

 

Идар,

Yidar (İdar); Adığe halk kahramanı ve krallarından birisi.
 

Идарыкъуэ,

Yidarıkho

 

Илэ,

Yile

 

Имысыс,

Yımısıs; ND kahraman motifi.

 

Инал,

Yınal; Adığe kralı. Korku nedir bilmediğinden  'Nef ' lakabı verilmiştir. Kabardey Adığeleri arasında efsaneleşmişdir ve Kaberdey sınırlarını genişleterek tüm Kafkas halklarınca tanınan ve saygı duyulan bir kral

 

Инармэс,

Yınarmes

 

Инармыс,

Yinarmıs      t

 

Индар,

Yındar     t

 

Иняе,

Yinyaye

 

Инясэ,

Yinyase

 

Инымыкъо,

Yınımıkho       

 

Иныжь,

Yınıj; dev

 

Инэхъу,

Yınıxhu     c

 

Ислам (Ислъам),

Yıslam (Yıslham)      t

 

Исмэл,

Yısmel

 

Иснакъ,

Yıshakh

                            
                            Wıç'ale ye ç'alexer ş'u welheğume, ç'alexer zıdeşı'em tutın şımğest!

                            

Кисса,

Kissa     c

 

Коблы,

Koblı; Mart I856’da ileri Tuapse'de sözde Adığelere yardım için gelen İngiliz ve Osmanlı ajanı Polonyalı subay Th. Lapinski'ye yaptığı konuşmayla  filozofik ders veren ve geleceği görebilen ender bir büyüğümüz.

 

Кончокъ,

Konçokh    t

 

КIакIо,

Ç'ak'o     f

 

КIокIо,

K'ok'o; Demokratik Kaberdey-Balkar Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı.

 

Кощбай,

Koşbay; Çağdaş Adığe yazarı.

 

Кощмэзыкъу,

Koşmezıkhu

 

Кудэй,

Kudey     t

 

Курыжъо,

Kurıjö

 

Кудэй-Бэрд,

Kudey-Berd     t

 

Курго (Кургъо),

Kurgo (Kurğo); ND larında bir motiv.

 

Куш,

Kuş

 

Кушбый,

Kuşbıy

 

Кушмэз,

Kuşmez

 

Кушыку,

Kuşıku

 

Кышу,

Kışu

 

Кэтэгъэш (Чэтэгъаш),

Keteğeş (Çeteğaş); Kılıçvuran.

                                                         
                            КIалэр зыкIэрыплъырэр анахъэу шIу ылъэгъухэрэр ары. Тыр  е ныр ешъуэ кIомэ икIали ешъуэкIо хъушт.

КIэпсэкъ,

Ç'epsekh

 

КIэрашэ,

K'ereşe (Ç'eraşe) Adığey Adığece’si edebiyatı kurcusu ve Adığe Makh gazetesini ilk kez el yazısıyla yayınlayan ünlü yazarımız.

 

КIырахъу,

Ç'ıraxu      h

 

КIышыкъу,

K'ışıkhu

                            
                            

                            

Къабэрдэй,

Khaberdey; En tanınan, sayılan ve kalabalık Adığe kabilesi. Kaberdeyler bir feodal beyi etrafında toplanmışlar ve belirli bir vatan ve ulus kavramına kavuşmuşlardır. Bu nedenle de en az vatanlarını terk edenlerde bu Adığelerden olmuşlardır.

 

Къадырбэч,

Khadırbeç; Çağdaş edebiyatçı ve yazarımızın adı.

 

Къазбэч,

Khazbeç; Osetlerin ülkesinde Kafkasların ikinci en yüksek  dağın adı.

 

Къаймэт,

Khaymet

 

Къамбот,

Khambot

 

Къамболэт (Къанбулэт),

Khambolet (Khanbulet)

 

Къанэ,

Khane

 

Къанкъылыщ,

Khankhılışç       t

 

Къантэмыр,

Khantemır

 

Къаншау,

Khanşaw

 

Къаншаубий,

Khanşawbıy

 

Къаншокъуэ,

Khanşıkho

 

Къаныкъо,

Khanıkho      t

 

Къарарул,

Khararul      u

 

Къарбэч Хъут,

Kharbeç Xut; Çarlara karşı savaştan sonra o da Osmanlı’ya gider. Halife’nin ülkesinde Adığelerin başına gelen felaketleri görünce, aldatıldıklarının farkına varır ve anavatana geri döner. Adığelerin başına gelen felaketin sorumlusu olarak iki semavi dinin, yani hrıstiyan ve İslamiyet suçu olduğu inancıyla tekrar tabii çok tanrılı dine geri döner. Köy köy gezerek felaketi anlatır ve göçü az da olsa engeller.           

 

Къардэн,

Kharden; Hristiyan dininden gelme bir addır. Kardinal anlamına gelir.      t  

 

Къаст,

Khast       t

 

Къасэй,

Khesey

 

Къат,

Khat

 

Къашхъо,

Khaşxho

 

Къодэбэрд,

Khodeberd

 

Къодэс,

Khodes; Kıyıboyu Adığelerinde denizler tanrısı.

 

Къоджэбэрд,

Khoceberd; I9. yy bağımsızlık  savaşı önderlerinden.

 

Къоджэшау,

Khoceşaw       

 

Къожь,

Khoj                

 

КъокIас,

Khoç'as; En sevilen erkek çocuk.     hk/t

 

Къолэс(ыжь),

Kholes (ıj) :ND da kahraman motifi.             

 

Къоркъо,

Khorkho      t

 

Къошбай,

Khoşbay         

 

Къохъужь,

Khoxuj            

 

Къубан,

Khuban      c

 

Къубатэ,

Khubate          

 

Къубатый,

Khubatıy

 

Къубэ,

Khube      t

 

Къултубгъу, (Кьортэхъу),

Khultubğu / Khortochu; N. Adıyıf'ın eşinin Besleney/Bjeduğ anlatımlarında adı.

 

Къулъышыкъо,

Khulışıkho      t

 

Къундэт,

Khundet      t

 

Къуныуд,

Khunıwıd; Nart Aşemezle yaptığı mücadelede  yaşamını yitiren ve

Aşemzi'de  ağır yaralayarak ölümüne neden olan Nart.

 

Къунчыкъу,

Khunçıkhu      t

 

Къуныжъ,

Khunujh

 

Къургъо,

Khurğo; ND kahraman motifi.

 

Къурго,

Khurgo           

 

Къуэшкъан,

Koşkhan      t

 

Къущыкъу,

Khuşukh

 

КъуIал,

Khu'al             

 

Къуян,

Khuyan      f

 

Къымчэри,

Khımçerıy      f

 

Къынэсыжь, 

Khınesıj

 

Къырмыз,

Khırmız

 

Къэлэубат,

Khelewıbat; I9. yy’da savaş yerine barışı öneren komutan. Osmanlı ve İngilizlerin kendi çıkarları için Adığeleri Çarlara karşı savaş için kışkırttıklarını, yalan söylediklerini ve yardım da etmeyeceklerini halk meclisinde açıkça söyleyerek uyaran ileri görüşlü büyüğümüz. Kale yıkan unvanını hakkıyla halkından almıştır.

 

Къэнэмэт,

Khenemet      t

 

Къэрцыхь,

Khertzıh      t

 

Къэрэбатыр,

Kherebatır

 

Къэто,

Kheto

 

Къэлэшъау,

Kheleşaw       

 

Къэхъун,

Khexhun

 

Къэрбэч,

Kherbeç

 

Къэсболэт,

Khesbolet

 

Къэсбот,

Khesbot

 

Къэспэр,

Khesper

 

Къэсэй,

Khesey

 

Къэсын,

Khesın

 

Къэт,

Khet

 

Къэтбамбэт,

Khetbambet     c

 

Къэйтыкъо,

Kheytıkho; Ünlü Adığe önderlerinden.   

                            
                            

                            
УкIалэхэр укIаса?  - Ары, оIуа? Ашыгъум ахэр зыдэшысым тутын шымгъэст, аркъ ушъомышъу.
                            

Лабэ,

Labe; Adığey'de nehir.               

 

Лабид,

Labid

 

Лагъо,

Lağo;  HE sevdiği soylu kızı kaçırınca, cezalandırılarak yaşamına son verilmiştir.

 

Лацэ,

Latse; HE sevginin sembolü olan bir motif.

 

Лалу,

Lalıv

 

Лалыхъу,

Lalıxhu

 

Ламэ,

Lame

 

Лат,

Lat

Лаку,

Laku

 

Лакъ,

Lakh

 

Лакъай,

Lakhay

 

Лау,

Law

 

Лаукъан,

Lawkhan

 

Лаурсэн,

Lawırsen     t

 

Лауритис,

Lawritis      t

 

Лахъшыкъой,

Laxşıkhoy

 

Лашэ,

Laşe

 

Лолэ,

Lole

 

Лоо,

Loov

 

Лорсан,

Lorsan     t

 

Лу,

Lu

 

Лугужь,

Lugujh

 

Лыу,

Lıw

 

Лыумыз,

Lıwmız

 

Лэбэзан,

Lebezan

 

Лъостэн,

Lhosten

 

Лъостэнащ,

Lhostenaş
 

Лъостэнбэч,

Lhostenbeç

 

Лъостэньый,

Lhostenıy

 

Лъэпщ,

Lhepş; Nartların  ve Adığe halkının demir ve demirciler tanrısı.

 

Лэлау,

Lelaw

 

Лэтмир,

Letmir

 

Лъэустэн,

Lhewısten; A. çağdaş yazarı.      m

 

ЛIыблан,

Lh'ıblan; Yiğit, cesur  ve er kişi.

 

ЛIымахуэ (ЛIымаф),

Lh'ımaxo (Lh'ımaf); İyi, uğurlu erkek.

 

ЛIыф,

Lh'ıf

 

ЛIыфаф,

Lh'ıfaf

 

ЛIхъудж,

Lh'ıxuc

                            
                            ШIэныгъэм нафэу къышIыгъэр; Тутын зыгъэстыхэрэмэ абгъодэсхэмэ рак узыр нахъ шIэхэу алъэIэсы.

                            

Мадин,

Madin

 

Мадыу,

Madıv

 

Макъай,

Makhay

 

Малил,

Malil

 

Мамбэт,

Mambet      t

 

Маму,

Mamu

 

Мамхар,

Mamxar

 

Мамсыр,

Mamsır

 

Мамый,

Mamıy

 

Мамыкъ,

Mamıkh

 

Мамыр,

Mamır; Barış

 

Мамыш,

Mamış; ND larında geleceği bilebilen falcı.

 

Мамыш,

Mamışe

 

Мамрыкъо,

Mamrıkho

 

Марыкъу (Марыхъу),

Marıkho (Ma-rıxho); ND kahraman motivi Xımış ve Çeçenay'ın babaları.

 

Махуэ (Мафэ),

Maxho (Mafe) Uğur, uğurlu.

 

Махъсид,

Maxhsid

 

Мац,

Mats

 

Маш,

Maş

 

Машэ,

Maşe

 

Машид,

Maşid

 

Мелэ,

Mele

 

Мзэт,

Mzet

 

Мос,

Mos

 

Мудар,

Mudar       t

 

Музерин,

Muzerin

 

Музериф,

Muzerif

 

Музэчин,

Muzeçin

 

Мурадин,

Muradin      d

 

Мусэрбий,

Muserbiy

 

МутIэ,

Mut'e              

 

Мухьэб,

Muheb

 

Мухьэд,

Muhed

 

Мухьэдин,

Muhedin

 

Мухьэжь,

Muhej

 

Мухьэжид,

Muhejid

 

Мухьэз,

Muhez

 

Мухьэмэд,

Muhemed;         ar.

 

Мухьэрбий,

Muherbiy

 

Муцал,

Mutsal

 

МуIэед,

Mu'ayed

 

Мыгу,

Mıgu

 

Мыд, 

Mıd

 

Мыжъей,

Mıjhey

 

Мызэ,

Mıze

 

МыкIэкI,

Mıç'eç'

 

Мырзэбэч,

Mırzebeç

 

Мысост,

Mısost; tarihimize geçmiş ünlü Adığe soylularından biri.

 

Мыхьэмчэри Адил, 

Mıhamçeri Adil; Ürdün doğumlu yaşamını Adığe halkına ve kültürüne

adayarak, ne acı ki halkının çıkarcı bürokratlarınca işkence sonucunda böbrekleri yetersiz hale getirilerek ölüme mahkum edilen büyüğümüz. Avrupa’da ilk kez ulusal kimliğimizle dernek kurma medeni cesaretini gösteren kişidir.

 

Мышъэуэст,

Mışhewest

 

Мэд,

Med

 

Мэгу,

Megu; Şapsığ'da, Karadeniz'den çıkarak Şecheç'eye gelerek  Adığelerden genç bir kızı kurban isteyen ejderhayla baş edilemeyince, Psıj yöresine haber gönderilir. Oradan gelen Megu adlı cengaver ejderhayla savaşır ve sonunda da galip gelerek öldürerek Adığe halkını bu beladan kurtarır.

 

Мэзан,

Mezan            

 

Мэймэт,

Meymet

 

Мэкъэр,

Meker             

 

Мэкъул,

Mekhul

 

Мэлахъу,

Melaxhu

 

Мэмэт (мамэт),

Mehmet;               ar.

 

Мэнсур,

Mensur; Bağımsızlık savaşının ünlü  kahraman ve önderlerinden.

 

Мэрзан,

Merzan

 

Мэршэу,

Merşev

 

Мэсхьаб,

Meshab

 

Мэт,

Met; Diasporada ilk kez Adığe tarihini yazan bir büyüğümüz.

 

Мэтджэрий,

Metceriy         

 

Мэу,

Mew      t

 

Мэфашкъа,

Mefaşkha

 

МэшбашIэ, 

Meşbaş'e; Çağdaş Adığe yazarımız.

 

МэщфэшIу,

Meşfeş'u

 

Мэщыкъуэ,

Meşıkho     f

 

МэшIодз,

Meş'odz     t

 

Мэхъош,

Mexhoş; Adığe kabilelerinden biri.

                            
                            Уфая, усабый къэмыхъу рапшIэу рак, е сымаджэ, икIый  укIалэхэр, укъошэу, угу упсэхэр, сымаджэ хъунэу ?  Дэгъуба, ашыгъум тутын гъэсты, аркъ ешу зэпымгъэуэу !  Хъохъубжьэ си къош !

                            

Нагъо,

Nağo; Avrupa'da yıllarca Adığelerle ilgili yayınlarını satarak, kazancı derneklere vererek Adığe halkına hizmet eden kişi.

 

Нажъугъу,

Nejhuğu; meth eden örnek kişi.

 

Накъэ,

Nakhe; Lağo'ya aşkıyla ve onu kaçırarak aşkını hayatıyla ödeyerek halka mal olmuş efsaneleşmiş kişi.

 

Налбый,

Nalbıy

 

Налкъут,

Nalkhut

 

Налы,

Nalı

 

Налый,

Nalıy

 

Наныу,

Nanıw             

 

НапцIэ,

Napts'e

 

Нарт ( Нат ),

Nart (Nat); En az 5000 senelik Adığe kahramanlık efsanelerinin adı.

 

Нартбий,

Nartbiy            

 

Нартшыу,

Nartşıw; Nart atlısı.

 

Нартшауэ,

Nartşawe; Nart delikanlısı.

 

Нарыч,

Narıç

 

Натбий,

Natbıy; Nart'ın Natıhuac diyalektinde söyleniş şekli.  

 

Натрыб,

Natrıb

 

Натхъо,

Natxho; ünlü, çağdaş Adığey komponistinin adı.

 

Натый,

Natıy

 

Натыкъу,

Natıkhu

 

Наурыз,

Nawrız

 

Нахъуэ,

Naxho

 

Начыу,

Naçıw

 

Нащ,

Naş

 

Нашир,

Naşir

 

Наштыу,

Naştıw

 

Нашхуэ,

Naşxo

 

Нурбый,

Nurbıy

 

Нухь,

Nuh

 

Нэдыгъэ,

Nedığe

 

Нэдж,

Nec

 

Нэджэшъу,

Neceşu           t

 

Нэзан,

Nezan

 

НэпIытI,

Nep'ıt'

 

Нэрзан,

Nerzan         c

 

Нэрыт,

Nerıt; Gözde olan.

 

Нэтырб,

Netırb

 

Нэнай,

Nenay

 

Нэсрэн( Нэсырэн),

Nesren (Nesıren); ND larında Nartlara ateşi getirmeye gidince tanrı Pako tarafından cezalandırılarak Oşha Mafe'ye zincirlere vurulan kahraman. Prometheus.

 

Нэсыжь,

Nesıj; Ulaş, vatanına dön.
 

НэтIай,

Net'ay

 

Нэтыкъу,

Netıkhu

 

Нэтыхъуадж,

NetıxhuacTaman yarımadasında ve I835’lerde İngiliz casuslarının yanlış stratejisi ile tarihi yerleşim sahalarından ayrılarak, diğer Adığe kabileleri arasına yerleşerek onlara karışmış olan Adığe kabilesi.

 

Нэтхъо,

Netxho

 

НэхъуэтIэ,

Nexhuet'e

 

Нэхъупщ,

Nexhupş

 

Нэхъуш,

Nexhuş     t

 

Нэшурдин,

Neşurdin

 

Нэцыу,

Netsıw; Parlak gözlü.

 

Нэхъу,

Nexhu; Aydınlık, ışık.

 

Нэхъуф,

Nexhuf

                            
                            Ук
Iалэ сымаджэу е сэкъатэу къэхъумэ , гууз зыфэхъоу, егъашIэм  дэзышэчыштыр хэта пIорэ ?

                            

Олыгъэй,

Welığey

 

Орзэмэс (Орзэмэдж),

Werzemes (Werzemec); Nart kahramanlarından. Efsanelerimizin ana merkezini teşkil eder. Nart Setenay'ın eşi.

 

Ордан,

Werdan; Karadeniz kıyısında Ubuhların yerleşim alanı.

 

Ордэ,

Werde; Mitolojimizde iri yarı, haşmetli anlamına gelir. Diğer bir varianta göre de Gott'lara verilen addır.

 

Ордэшау,

Werdeşaw; Werde'nin oğlu.

 

Осмэн,

Wesmen; ar. Osman’dan gelmedir.

 

ОсылI,

Wesılh'ı; Kar adamı

 

ОкIэпщ,

Weç'epş         c

                            
                            

                            

Паго ( Пако),

Pago (Pako); ND, Nartların düşmanı olan göğe ve afetlere hükm ederek, Nartlara kuraklık getiren zaman içinde çeşitli kültür tabakalarının üst üste yığılımıyla anlamını yitiren bir gök tanrısı.

 

Понэжь,

Ponej

 

Псыбланэ,

Psıblane; İki anlamı vardır; sular kahramanı ve suların ceylanı.

 

Псыжь,

Psıj; Tarihi Çerkesya'da Oşha Mafe dağından kaynak alarak batıya yönelerek Taman yarımdadasında denize dökülen ırmak.

 

Псэбыдэ,

Psebıde; Sağlam ruhlu.

 

Псэфит (Псэпыт),

Psefit (Psepıt); Kendi başına buyruk, sağlam ruhlu.

 

Пчэнэшэ,

Pçeneşe

 

Пшад,

Pşad     c

 

Пшэдужэ,

Pşeduje      c

 

Пщыби, 

Pşıbi

 

Пщымаф (Пщымаху),

Pşımaf (Pşı-maxo); Uğurlu, iyi pşı. Pşımaxo

 

Пщымыд,

Pşımıd; Pşı soylu kabul etmeyen.

 

Пщыпий,

Pşıpiy; Pşı soylu düşmanı.

 

Пщызэ,

Pşıze     c

 

Пщызэби,

Pşızebi

 

Пщыкъан,

Pşıkhan Pşının evlatlığı.

 

ПщыкIуй,

Pşık'uy; I9. yy. özgürlük savaşının kahramanlarından.

 

Пщыхъыжъ,

Pşıxhıjh

 

Пыджэ,

Pıce; ND  bir kahraman motifi.

 

Пызыгъэш,

Pızığeş; ND  bir kahraman motifi.

 

Пырам,

Pıram     b

 

Пэбгъо,

Pebğo

 

Пэдыс,

Pedıs

 

Пэдысый,

Pedısıy; Hatıkuay soylularından biri.

 

Пэзад,

Pezad; Gururlu, burnu kalkık.

 

Пэншэ,

Penşe

 

Пэран,

Peran

 

Пэрыт,

Perıt; Önder

 

Пэтуаш,

Petuaş; Çağdaş Adığey ressamımız.

 

Пэтэрэз,

Peterez; Nart Xımışın oğlu olarak bilinen ünlü Nart efsane kahramanlarından biri. Ondan diğer Nart kahramanları korkuyor ve çekiniyorlardı. Tanrı Pako Nartlardan ateşi çalar. Nart Nesren Jaç'e ateşi geri getirmeye gitse de tanrı onu yakalayarak dağlara zencire vurur. Peterez giderek, Pako'yu öldürür ateşi ve Nesreni’de geriye getirir.    

 

Пэшъуай,
Peşhuay

 

Пэхъу,

Pexhu             

 

ПIатхъужъ,

P'atxhujh

 

ПIатIыхъу,

P'atıxhu

 

ПIокIын,

P'oç'ın     t

 

ПIатI,

P'at'

 

ПIытIыу,

P'ıt'ıw

                            
                            

                            

Раидэ,

Raide

 

Рассу,

Rassu; I9. yy özgürlük savaşı önderlerinden.

 

Резуан,

Rezvan

 

Ридад (Рэдадэ),

Ridad (Redade); Kiev prensi Mistislav'a karşı  ikili mücadele vererek  savaşan prensimiz .

 

Рубжъо,

Rubjho

 

Рурф,

Rurf

 

Руслан,

Ruslan

 

Рустэм,

Rustem

 

Рэтмир,

Retmir

 

Рэшид,

Reşid;             ar.

                            
                            

                            

Салбий,

Salbiy

 

Самый,

Samıy

 

Сасыкъ,

Sasıkh

 

Сау,

Saw      t

 

Саусэрыкъу (Сосрукъо),

Sawserıkho (Sosrıkho);Nart Destanlarının korkusuz ve devrimci kahramanıdır. Nartlara, Tanrıların kendileri için sakladıkları ateşi, darıyı ve üzümü getirir. Buna rağmen kendisi Nartlar tarafından sevilmiyor ve yaşamına da son verilir.        

 

Саусыр,

Sawsır; Ateş gibi yanan delikanlı.

 

Саусэрэз,

Sawserez; Sular ve denizler tanrısı.Çok çeşitli söyleniş şekilleri vardır;

Sosreş, Sosrej, Seosereş vs.

 

Саптэ,

Sapte

 

Сасыкъ,

Sasıkh

 

Симург,

Simurg; Oşhamafe dağının insan ayağı basmamış tepelerinde yaşayan, bir gözüyle geçmişi, diğeriyle de geleceği  görebilen bir kuş. Uçmaya başlayınca yeryüzü sallanır, fırtınalar oluşur ve denizler kabarırdı.

 

Состмэн,

Sostmen     t

 

Судин,

Sudin     t

 

Сул,

Sul

 

Сулла,

Sulla; Çarlara karşı I9.yy’da savaşan komutan.

 

Суанбэч,

Suanbeç

 

Суфэ,

Sufe

 

Суфян,

Sufyan

 

Сурбэч,

Surbeç    t

 

Суркъай,

Surkhay     t

 

Сэмзэр,

Semzer

 

Сэнджэлэй,

Senceley

 

Сэпэр,

Seper     t

 

Сэрал,

Seral

 

Сэрэбий(Сэрбий),

Serebiy (Serbiy)      t

 

Сэрэждин,

Serejdin

 

Сэрэйда,

Serejda

 

Сэт,

Set; Nart destanlarında motiftir. Günümüzde halen Nart Set'ın gömülü olduğuna inanılan kurganlara, kuraklık olunca gidilir ve yağmur yağması için dini törenler düzenlenir.

 

Сэусэрэш,

Sewsereş; Adığe denizler ve sular tanrısı.

 

Сэфар,

Sefar; I9. yy Adığe önderlerinden.

 

Сэфарбий,

Sefarbiy                                                          

 

СэфрэIил,

Sefre'il

 

Сэф,

Sef

 

Сырыху (Сырыф),

Sırıxu (sırıf); Sarışın.

 

Сыджыхь(Сыгыхь),

Sıcıh (Sıgıh)

 

Сысналъ,

Sısnalh

 

Сыхьаткэри,

Sıhatkeri

                            
                            

                            

Тазрэт,

Tazret     t

 

Талустэн,

Talusten

 

Талый,

Talıy

 

Талыу,

Talıw

 

Тамбый,

Tambıy

 

Тамукъ,

Tamukh      t

 

Такуу,

Takuw

 

Такъ,

Takh

 

Татэм,

Tatem; Nart efsanesi motifi.

 

Татрух,

Tatruxu                d

 

Татыу,

Tatıv

 

Таукъан,

Tawkhan

 

Таумыз,

Tawmız

 

Таутэч,

Tawteç

 

Тафыжь,

Tafıj

 

Темболэт,

Tembolet

 

Темборэ,

Tembore

 

Тембот,

Tembot; Çağdaş Adığe yazarı. Adığe dilini en güzel ve temiz kullanan

yazarımızdır.

 

Темзэкъу,

Temzekhu

 

Темрукъу,

Temrukhu; I6 yy’da yaşayan Kaberdey Adığelerinin kralıdır. Ülke ve ulusunu

Tatar ve Dağıstan halklarının şerrinden korumak için Rus çarına kızını vererek akraba olmuştur.

 

Темкъуай,

Temkhuay

 

Темыр,

Temır

 

Темырбэч,

Temırbeç

 

Темырбулэт,

Temırbulet      t

 

Темыржан,

Temırjan

 

Темыркъан,

Temırkhan                  

 

Тепсыр,

Tepsır

 

Тепч,

Tepç

 

Терч,

Terç

 

Тэон,

Teon

 

ТеурыкIу,

Tewrık'u

 

Теуцеж,

Tewçöj; Adığe halk ozanının adı.

 

Тобил,

Tobil       t

 

Токъо,

Tokho

 

Толбий,

Tolbiy

 

Толъэстэн,

Tolhesten      t

 

Томэш,

Tomeş; Polonyaca’dan gelmektedir.

 

Тотрэщ,

Totreş; Nart efsanelerimizde bir kahraman motifi.

 

Тохъхэ,

Toxhxe

 

Трам,

Tram; Halk destanlarında bir kahramanımız.

 

Тулмэ,

Tulme      m/t

 

Тумэр,

Tumer      t               

 

Тутарыш,

Tutarış; Nart efsanelerinde kahraman.

 

Тфые,

Tfıye      b    

 

Тхьагъэлыдж,

Thağelıc; Nart efsaneleri kahramanı ve çiftçiler tanrısı.

 

Тхьагъэпс,

Thağeps         

 

Тхьабысым,

Thabısım; Tanrı dostu.

 

Тхьагъушэ,

Thağuşe

 

Тхьаичатэ,

Thaiçate

 

Тхьаишъау,

Thaişaw

 

Тхьулмэ,

Thulme; Adığelerin efsanevi kahraman ve krallarından birisidir. Efsaneye göre uzun yıllardır kadınlardan oluşan Emmeçlere savaşan Thulme ile efsanevi kadın Emmeç kraliçesi ile barış imzalayarak evlenir ve bu evlilikten de günümüzdeki Adige halkı türemiş olduğu söylenir.

 

Тхьэжъ-гъошIу,

Thejh-ghoş'u

 

Тхьэмишау,

Themişaw

 

Тхьэмэкъо,

Themakho

 

Тхьэухъу,

Thewıchu

 

Тымжьэ,

Tımje

 

Тымыжь,

Tımıj                           

 

Тыгъу,

Tığu

 

Тыгъуж,

Tığuj; Kurt.

 

Тыркубый,

Tırkubıy; Türk beyi.    

 

Тыркупий,

Tırkupiy; Türk düşmanı

 

Тырышау,

Tırışaw; Nart destanlarında kahraman.

 

Тырыхъу,

Tırıxhu      d

 

Тыу,

Tıw

 

Тэймэз,

Teymez

 

Тэмэр,

Temer     t

 

Тэмыргой,

Temırgoy; Adığe kabilelerinden biri.

 

Тэзрэт,

Tezret

 

Тэтым,

Tetım

 

Тэуцожь,

Tewçoj; Adıge halk ozanının ön adı.

 

Тэхъутэмыхъу,

Texhutemıxhu

 

Тэшъау,

Teşaw;      d

 

ТIабышэ,

T'abışe

 

ТIалбий,

T'albiy

 

ТIахъу,

T'axhu

 

ТIымыс,

T'ımıs; Nart destanlarında bir kahraman. Nart Dexenağu yaptığı ikili mücadelede mağlup ederek, onunla evlenir.

 

ТIыргу,

T'ırgu

 

ТIытIыхь,

T'ıt'ıh

 

ТIыхъу,

T'ıxhu

 

ТIэлэ,

T'ale

 

ТIэмэ,

T'ame

 

ТIэмашэ,

T'amaşe

 

ТIэуэ,

T'awe

 

ТIутIу,

T'ut'u

 

ТIытIыхъу,

T'ıt'ıxhu

                            
                            

                            

Уджыхъу,

Wıcıxhu

 

Умар,  

Wımar
 

Унэрыуэ,

Wınerıwe

 

Усэрэжь,

Wserej; Danışılan kişi, ermiş kimse.

 

Уцужъыкъу,    

Wıçujıkhu;     t

 

Ушъуашъо,

Wışhaşhö      t

 

Уэзрэдж,

Wezrec       t

 

Уэзрокъуэ,

Wezrekho       t

 

Уэзтэмыр,

Weztemır

 

Уэзырмэдж (Уэзырмэс),

Wezırmec (Wezırmes); Nart efsanelerinde ünlü bir Nart kahramanının adı.

 

Уэнэ,

Wene

 

Уэсмэн,

Wesmen; Osman'ın Adıgeceleştirilmiş halidir.

 

Уэтэй,

Wetey

                            
                            

                            

Фитыныгъ,

Fitınığ;Özgürlük

 

Фокъуэ,

Fokho

 

Фэрзахьэ,

Ferzahe; I300 yıllarında Taman’da yaşayan Adığe kralı. Doğu’dan gelecek olan Barbar Turanilerin tehlikesini görerek Roma’dan yardım istediyse de ona inanmazlar ve yardımı yapmazlar.

 

Фэтгери-ШIоны,

Fetgeri-Ş'önü; Batı Anadolu'dan Doğu’ya sürülen soydaşlarının sürgününü medeni cesaretiyle önleyen ve karşılığında kendisi cezalandırılarak Isparta'ya sürgüne gönderilen  medeni cesareti olan ve bunu gösteren zamanının tek Çerkes aydını.

                            
                            

                            

Худемиж,

Xudemij;       d

 

Хьабыт,

Habıt

 

Хьагъэндэкъо,

Hağendekho;       t

 

Хьаджмурат,

Hacmurat;       t

 

Хьаджумар,

Hacwımar

 

Хьаджмос,

Hacmos

 

Хьаджэмэз, 

Hacemez

 

Хьакуратэ,

Hakurate; I883- I935 yılları arasında yaşamıştır. Adığey Özerk Bölgesi’ni  27 Temmuz I922’de kuran ve başkanlığını yapan büyüğümüz. Bu bölge günümüzdeki ilk demokratik Adığey Cumhuriyeti’ne temel olmuştur.

 

Хьамау,

Hamaw

 

Хьамед,

Hamed;         ar.       t

 

Хьамзэт,

Hamzet;         ar.

 

Хьамзый,

Hamzıy

 

Хьамос,

Hamos

 

Хьамтау,

Hamtaw

 

Хьамту,

Hamtu; I9. yy bağımsızlık savaşı komutanlarından.

 

Хьамтэхъу,

Hamtexhu

 

Хьанащ,

Hanaş

 

Хьанэшъу,

Haneşu;      t

 

Хьапакъэ,

Hapakhe;     d

 

Хьаратэ,

Harate

 

ХьатIан,

Hat'an             

 

ХьатIун,

Hat'un

 

Хьатит,

Hatit

 

Хьатугъ,

Hatuğ

 

Хьатыкъ,

Hatıkh      t

 

Хьатыж,

Hatıj

 

Хьатыу,

Hatıw

 

Хьатыш,

Hatış

 

Хьауд,

Hawıd

 

Хьаудыхъо,

Hawdıxho; I9. yy bağımsızlık savaşı önderlerinden.

 

Хьахъуратэ,

Haxhurate; bkz. Hakurate.

 

Хьащыр Киллар,

Haşır Killar; Ünlü alpinist. Oşhemafe dağının en yüksek tepesine II Temmuz I829’da ayak basabilen ilk İnsan.

 

Хьит,   

Hit

 

Хьызэл,

Hızel      t

 

Хьэбалэ,

Hebale

 

Хьэбас,

Hebas                         

 

Хьэбашэ,

Hebaşe

 

Хьэбэд,

Hebed

 

Хьэбэхъу,

Hebexhu

 

Хьэбэч,

Hebeç

 

Хьэбдин,

Hebdin

 

Хьэбид,

Hebid

 

Хьэбий,

Hebiy

 

ХьэбтIыхъу,

Habt'ıxhu

 

Хьэбыж,

Hebıj

 

Хьэгуцырэ,

Hegutsıre

 

Хьэджэмаф,

Hacemaf

 

Хьэжбарэ,

Hejbare

 

Хьэжбат,

Hejbat'

 

Хьэжбэч,

Hejbeç

 

Хьэжбэчыр,

Hejbeçır         

 

Хьэждаут,

Hejdawıt

 

Хьэжмудар,

Hejmudar

 

Хьэжмурад,

Hejmurad

 

Хьэжмос,

Hejmos

 

Хьэжмухьэмэд,

Hejmuhamed

 

Хьэжъощ,

Hejhoş

 

Хьэжпаго,

Hejpago

 

Хьэжсуф,

Hejsuf

 

Хьэжумар,

Hejwımar

 

Хьэжэбий,

Hejbiy

 

Хьэзджэри,

Hezceriy

 

Хьэзешэ,

Hezeşe

 

Хьэзрит,

Hezrit

 

Хьэктош,

Hektoş

 

ХьэкIашэ,

Heç'aşe

 

ХьэкIотей,

Hek'otey; M.Ö. 433-388 arasında yaşamış olan Adığe kralı. Edebiyata,

güzel sanata önem vermiş, kanunlar çıkarmış ve kendi adına para da bastırmıştır.

 

ХьэкIэиф,

Haç'eyif

 

Хьэлым,

Helım

 

ХьэматI,

Hemat'

 

ХьэматIэ,

Hemat'e

 

Хьэмац,

Hemats

 

Хьэмаш,

Hemaş

 

Хьэмашэ,

Hemaşe

 

Хьэмзэт,

Hemzet

 

Хьэмид,

Hemıd

 

Хьэмтыу,

Hemtıw           t

 

ХьэмтIыкъу,

Hemt'ıkhu

 

Хьэмуц,

Hemuts     t

 

Хьэмырзэ,

Hemırze      t

 

ХьэмытIэ,

Hemıt'e

 

Хьэмышэ,

Hemışe                 d

 

Хьэнахъуэ,

Henachu

 

ХьэнашIэ,

Henaş'e

 

Хьэнашхуэ,

Henaşxho                               

 

Хьэнтэхъу,

Hentexhu; I9. yy Adığe bağımsızlık savaşı önderlerinden.   

 

Хьэниф,

Henif

 

Хьэнэхъу,

Hanexhu

 

Хьэнэщ,

Haneş

 

Хьэпажъэ,

Hapajhe

 

Хьэпащу,

Haneşu

 

Хьэпых,

Hepıx     t

 

Хьэтау,

Hetaw

 

ХьэтIан,

Het'an

 

Хьэтэжьыкуэ,

Hetejıko          

 

Хьэтэлый,

Hetelıy

 

Хьэтджэри,

Hetcerij

 

Хьэту,

Hetu     t

 

Хьэтх,

Hetx; I9. yy  adına destanlar söylen  sevilen sayılan önderlerden.

 

Хьэтщыкуэ,

Hetşıkho

 

Хьэтызэ,

Hetıze

 

Хьэтыкъуай,

Hetıkhuay     k

 

Хьэтыкъэ,

Hetıkhe

 

Хьэтыкъуэ,

Hetıkho

 

Хьэтыкъужыкъо,

Hetıkhujıkho

 

ХьэтIал,

Het'al

 

ХьэтIохъущыкъуэ,                  

Het'oxhuşıkho; Adığe önderlerinden.

 

ХьэтIутIэ,

Het'ut'e

 

Хьэтыгъу,

Hetığu      t

 

Хьэтыхъу,

Hetıxhu

 

Хьэтыу,

Hetıw

 

Хьэтуз,

Hetuz

 

Хьэутий,

Hewtiy

 

Хьэуд,

Hewıd

 

Хьэудэкъо,

Hewdekho; Bağımsızlık savaşının önde gelen  önderlerinden.

 

Хьэфал,

Hefal

 

Хьэфыжь,

Hefıj

 

Хьэцу,

Hetsu

 

Хьэцы,

Hetsı

 

Хьэцыкъэ,

Hetsıkho

 

Хьэшорэ,

Heşore

 

Хьэшыр,

Heşır

 

Хьэшауэ,

Heşawe

 

Хьумар,

Humar

 

Хъабацу,

Xhabatsu

 

Хъабракъ,

Xhabrakh

 

Хъанджэрий,

Xhancerij

 

Хъуд,

Xhud

 

Хъудырыпщ,

Xhudırıpş

 

Хъумыщ,

Xhumış

 

Хъун,

Xhun

 

Хъурыхъу,

Xhurıxhu

 

ХъутIат,

Xhutat

 

ХъуатIэ,

Xhuat'e

Хъуэт (Хъот),

Xhot

 

Хъусен,

Xhusen

 

Хъусин,

Xhusin

 

Хъушт,

Xhuşt

 

ХъутIыжъ,

Xhut'ıjh

 

ХъутIэ,

Xhut'e

 

Хъымыш,

Xhımış; Nart kahramanlık efsanelerinde Nart Marıkho'nun Xhımış ve Çeçenay adlı iki çocuğundan birisidir. Babalarıyla anlaşamazlar ve her ikisini de evden kovar ve hıncından korktuklarından saklanırlar. Marıkho sonradan pişman olur ve çocuklarını eve geri çağırsa da her ikisi de geri  gelmezler.

 

Хъымышэй,

Xhımışey; Bjeduğların yerleşim bölgesinin bir kısmına verilen ad.   

 

Хъырыц,

Xhırıts

 

Хъэлид,

Xhelid; Arapça Halid'den türetilmedir.

 

Хъэрдин,

Xherdin; Halid'in Adığeceleşmiş şekli.

                            
                            

                            

Цагъуц,

Tsağuts

 

Цанэ,

Tsane

 

Цац,

Tsats

 

Цацыф,

Tsatsıf

 

Цако,

Tsako

 

Црым,

Tsırım

 

Цыу,

Tsıw

 

Цыгъу,

Tsığu

 

ЦIагъо,

Ts'ağo

 

ЦIыкIу,

Ts'ık'u

 

Цэхъу,

Tsexhu

                            
                            

                            

Чылар,

Çılar; Oşha mafe dağının tepesine ilk olarak çıkarak feth eden ünlü alpinist.

 

Чылэбый,

Çılebıy

 

Чыназ,

Çınaz

 

Чыназыр,

Çınazır

 

Чынт,

Çınt; Nart efsanelerinde mitik bir halk.

 

Чэлэ,

Çele

 

Чэлэный,

Çelenıy

 

Чэлимэт, (Чэлэмэт),

Çelimet (Çelemet)      t

 

Чэлэщ,

Çeleş

 

Чэлэщбий,

Çeleşbıy

 

Чэлэхъсэт,

Çelexhset; Nart efsanelerinde bir  kahraman motifi.

 

Чэмыдэ,

Çemıde     d

 

Чэрым,

Çerım

 

Чэтау,

Çetaw; Kılıçvuran

 

Чэтэгъэжь,

Çeteğej; Kılıç kullanma da becerisi olan.

 

Чэтэгъэш,

Çeteğaş; Kılıç kullanma da becerisi olan.

 

Чэчэнай,

Çeçenay; Nart destanlarında bir kahraman motifi. Marıkho'nun oğlu ve Xımış'ın kardeşidir.

                            
                            

                            

Шагъыр,

Şağır

 

Шагъырбый,

Şağırbıy

 

Шад,

Şad

 

Шакъмэн,

Şakhmen

 

ШакIо,

Şak'o

 

Шамболэт,

Şambolet     t

 

Шамил,

Şamil; Dağıstan halklarından Lezgi ve Avarların,  daha sonra Çeçenlerin liderliğini yaparak, Çarlara karşı din savaşıyla (cihadla) destanlaşan dini kahraman.       

 

Шамисдин, 

Şamisdin

 

Шамхъэд, 

Şamxhid

 

Шапсыгъ,

Şagsığ; en kalabalık Adığe kabilelerinden birinin adı.

 

Шарфэт,

Şarfet

 

Шигэбаго,

Şigebago

 

Шипш,

Şipş

 

Шис,

Şis

 

Шогэн,

Şogen

 

Шорэ,

Şore               

 

Шумаф (ШIумаф),

Şumaf (Ş'umaf) Uğurlu gün.

 

ШумафIэ,

Şumaf'e; Uğurlu ateş.

 

Шумахо,

Şumaxo

 

Шупаго,

Şupago

 

Шупашэ,

Şupaşe

 

Шууей,

Şuwey

 

Шхьэлэхъу,

Şhalexhu

 

Шыблэ,

Şıble; Yıldırım. En çok saygınlık duyulan Adığelerin yıldırım tanrısı. Yıldırımın çarptığı insan ve ailesi kutsal sayılır ve cenazesinde ağlanmazdı. Yağmur duasında yıldırımın çarptığı bir aileden birisinin bulunmasına duanın kabul edileceğine inanıldığından önem verilirdi. 

 

Шыгъэлыгъо,

Şıgelığo

 

Шыкъэ,

Şıkhe

 

Шыумаф,

Şıwmaf; Uğurlu süvari.

 

Шыупащ,

Şıwpaş; Süvari önderi.

 

Шэбат / Шэбатныкъо/ Шэбатын,

Şebat /  Şebatnıkho; Şebatın; Nart Destanlarında en sevilen ve saygı duyulan kahramandır. Yanında devamlı olarak bir köpek ile bir şahin gezdirirdi. Devamlı olarak Nartların düşmanı olan Çınt halkına karşı mücadele ederdi. Gelenek ve göreneklerin takipçisi idi. Akından dönerken getirdiği malları herkese dağıtırdı. Nart kızı Akuande ile evlenir.

 

ШэгэкIэй,

Şegeç'ey

 

ШэкъотIылI,

Şekhot'ılh'

 

Шэнэбый,

Şenebıy

 

Шэми Тумэр,

Şemi  Tümer; I875-62 arasında yaşamış aydın din adamımız. Ğesefetxıd adlı yapıtında Adıgece şiirlerini yayınlamıştır.

 

ШъэошIу,

Şeweş'u; iyi, hayırlı erkek çocuk.

 

Шэргэн,

Şergen       c

 

ШэрэлIокъуэ,

Şerelh'okho; I9. yy Adığe önderlerinden.

 

ШэрэлIыкъо,

Şerelh'ıkho

 

Шэуэлэхъу, (Шэулэхъу),

Şewelexh

 

Шэхьбан,

Şehban

 

Шэумэн,

Şewmen

 

ШэуэушIу,

Şewewış'u

 

Шэмуз,

Şemuz; I9. yy. bağımsızlık savaşı önderlerinden.

 

Шэмыд,

Şemıd; I9. yy. bağımsızlık savaşı önderlerinden.

 

Шэсыжь,

Şesıj; Koşarak (Anavatanına) ulaş.

 

Шэуай,

Şeway; Nart kahramanlarından.

 

ШэуапцI,

Şewapts'; Yağız delikanlı.

 

Шэуей,

Şewey; Yiğit delikanlı.

 

ШIумаф,

Ş'umaf; Uğurlu, hayırlı kişi.

 

Щоджэн Мос,

Şocen Mos; Adığey devrimcilerinden. Beyazlarca öldürülmüş cesedi ata bağlanarak köy köy sürüklenerek gezdirilmiştir.

 

Щолэхъу,

Şolexhu        t

 

Щохъал,

Şoxhal

 

Шъхьамчэрий,

Şhamçeriy

 

ШъэукIэс,

Şewç'es

 

Щамусдин,

Şamusdin

 

Щэгъэщуй,

Şeğheşuy

 

Щэожьый,

Şewejhıy

 

Щэомаф,

Şewemaf; Uğurlu erkek çocuk.

 

Щэопащ,

Şewepaş

 

ЩэокIас,

Şeweç'as

 

Щэофыжь,

Şewefıjh

 

Щыхьэрбый,

Şıhirbiy

 

Щыхьбулэт,

Şıhbulet                                 

 

Щыхьмырза,

Şıhmırza

 

Щыхьым,

Şıhım

 

Щыхьымджэри,

Şıhımceriy

                            
                            

                            

Янбот,

Yanbot

 

Яшэм,

Yaşem; Nart Aşemez'in babası.

                            
                            

                            

Iажэгъой,

Ajheğoy

 

Iэлбузди,

Albuzdi

 

Iубых,

Ubıx; Dilleri kaybolan Çerkes kabilelerinden biri.

 

IулыгъукI, 

Ulığuç'