...................
...................
BETTY WOODMAN’IN SERAMİKLERİNDE RESİM, HEYKEL VE MİMARİNİN BİRLİKTELİĞİ

Prof. Dr. Canan Atalay Aktuğ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü

                         
 
...................
 
...................

Özet

Bu makalede günümüzün en önemli seramik sanatçısı Betty Woodman’ın, resim, heykel ve mimarinin yanında farklı kültürlerden aldığı spesifik etkilerle üretmiş olduğu seramik yapıtları irdelenmiştir. Eklektizmi, sanatını besleyen önemli bir yaklaşım olarak kullanan Woodman’ın referans aldığı etkiler, görsel örnekler eşliğinde analiz edilmiştir.


Seramik, resim ve heykeli görsel anlamda bir arada tutan özellikler yüzey olanaklarıyla ilgili olmasının yanında, seramiğin ve heykelin boşluk içinde farklı açılardan görülebilecek yönlerinin olmasıdır. Resimde ışık, gölge, açık-koyu ton farklılıklarıyla ele alınan imgeler, seramik sanatçısına da bu imkanı sunabilmektedir. Her üç alan da malzemeyle olan bağımlıklıları dışında aralarındaki ortaklıkların verdiği olanakları kullanabilen sanatçı için zengin bir gramer oluşturabilecek disiplinlerdir.

Bu bağlamda, önemli başarılara imza atmış Amerikalı seramik sanatçısı Betty Woodman, resimden heykele, mimarlıktan farklı kültürlere uzanan eklektik sanat anlayışını seramik malzemesinin diliyle harmanlayan bir sanatçı olarak son yıllarda dikkat çekici çalışmalara
imza atmaktadır. Çalışmalarında farklı disiplinleri ve kültürleri iç içe kullanarak seramik sanatına yeni anlatım biçimleri getiren Woodman, tarihten, kültürden, resim, heykel ve mimarlıktan aldığı esinlerle seramik malzemesinin sınırlarını geliştirmiştir. Özellikle sanat tarihinin önemli başyapıtlardan aldığı etkilerle seramik enstalasyonlar üreterek işlevsel amaçlı ürünlerine yeni süsleme biçimleri katmıştır. Etrüsk Sanatı, İznik Seramikleri, İtalyan Mayolikaları, Barok Mimarlığı gibi zengin kültürlerin yanı sıra Gauguin, Bonnard ve Matisse gibi önemli ressamlardan aldığı etkileri seramiğin bünyesinde homojen bir yapı içinde sunarak disiplinlerarası etkileşimi doruk noktasına ulaştırmıştır.

Amerika’da 1948-50 yılları arasında Alfred Üniversitesi, Seramik Bölümü’nden mezun olan Woodman, burada bir dönem ders veren Uzakdoğu seramiklerinin anlam ve önemini yaymaya çalışan Bernard Leach’ın torna derslerini izledi. (1)

Daha sonra 1970’lerde “Pattern ve Dekorasyon”adı altında önemli bir sanat hareketi içinde kendini gösterdi. Türkçe'ye ‘Motif Resmi’ olarak çevrilen bu hareket 1970-80 yılları arasında ABD’de II. Dünya Savaşı Sonrası dönemin sanat dünyasında “dekoratif” kelimesinin hor görülmesine hatta hakaret kabul edilmesine bir tepki olarak doğmuştu. Bu hareket içinde yer alan sanatçılar, özellikle Kelt ve İslam uygarlıklarının ince örneklerine dayanarak bu inancı yok etmeye çalışan eylemin içinde yer aldılar. Böylece, başka bir çok adlandırmanın tersine otantik bir hareketin adı doğmuş oldu. Özellikle Robert Zakanitch’in önderliğinde Brad Davis, Joyce Kozloff, Robert Kushner, Kim Mac Connel, Ned Symth gibi sanatçılar dönemin sanatsal etkinlikleriyle ilgilenmemişler, sanatta dekoratif unsurları bir araya getirmeye özen göstermişlerdir. (2)

Bu topluluk sanatçıları arasında bulunan Woodman, geleneksel motiflerden ilham alarak çağdaş seramik sanatında dekoratif unsurları canlandırmaya yönelik işler üretmiştir. Canlı renklerin, süslü motiflerin iç içe olduğu işlevsel seramik çalışmalarıyla dikkat çekmeye başlamıştır. Yetmişli yılların başında yaptığı seramik çalışmalarının süslemeleri ressam eşi George Woodman’ın katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Betty Woodman çalışmalarını tamamen kendi başına sürdürmüştür. (3)

1975 yılında Woodman, ağızları birbirine gelecek şekilde birleştirilmiş kendine özgü, yana yatık iki kaptan oluşan ‘yastık sürahi’ adlı çalışmalarıyla ünlenmiştir. Kapların birleşme noktası üzerinde tepede sürahinin ağzının yer aldığı bu yeni form anlayışıyla Woodman, Tang Hanedanı Dönemi’nin (618-907) (4) kızıl kahve ve yeşilinin kullanıldığı ürünlerden aldığı etkiyle döneminin en popüler çalışmalarını yapmıştır. Yıllar içerisinde gerçekleştirdiği benzer formlarda (Resim 2) ortaya çıkardığı seramiklerinde farklı sır ve ağız biçimleriyle alternatif denemeler yapan sanatçı, seramiğin kap sanatı olduğu ilkesine gönülden bağlı bir anlayışla çalışmıştır. Arabesk kıvrımlarla yüklü kulplar, içsel sır uygulamalarıyla daha çok toparlak ve simetrik form anlayışında seramiklerini üretmeye devam etmiştir.

Sanat kariyerinde “yastık sürahi” formlarıyla ilerlemeyi sürdüren Woodman, rengi ön planda tutarak soyut, kaligrafik fırça vuruşlarıyla yeni formlar ortaya çıkarmıştır. Kesilmiş vazo form olarak adlandırabileceğimiz bu çalışma serileri üzerinde renkli geometrik biçimleri yan yana getirerek kolaj yöntemiyle kendine özgü bir süsleme tarzı geliştirmiştir. Form-dekor bütünlüğünü vazonun etrafında sürekli olarak dolaşan bir fırça hareketiyle sağlayan Woodman, sonsuz çeşitlikte vazo formları oluşturmuştur. Ressam Jackson Pollock’un tuvalin etrafında bir ayin yapıyormuşçasına dolanarak yaptığı eylemle örtüşen sanatçı, içselliğini her zaman önemsemiştir. Renk kullanımı, hacim, sergileme teknikleri ve süslemeye yönelik olarak çalışmalarını sürekli olarak yenilemiştir. Max Protetch Galerisi’nde sergilediği, Terra sigillata ile boyadığı ve tuvallere yerleştirmek suretiyle gerçekleştirdiği bir dizi duvar çalışmasında farklı malzemelerin birlikteliğinden yararlanmıştır. İki ayrı maddenin karışımından meydana gelen ve karıştırıldığı zaman dayanıklı plastik bir malzeme olan epoksi reçine boyayla seramiği iç içe kullanmıştır. (Resim 1)


Resim 1 Tang Dönemi etkisinde yapılan Yastık Sürahi, 52x61.5x, 36.5cm,1981Resim 2 Persli Yastık Sürahi, 55x55x30cm, 1975-76Resim 3 Desen, Kağıt, Terra Sigillata, mürekkep, parafin, 140x225cm, 2005
 

25 Nisan-30 Haziran 2006 tarihleri arasında New York’ta Metropolitian Sanat Müzesi’nde açılan Woodman retrospektif sergisinde, kil boyalı kağıt (Resim 3) veya tuval üzerinde yapılmış çalışmaların yanında Gauguin, Bonnard ve Matisse’in resim çalışmalarından etkilenerek gerçekleştirdiği seramik heykelleriyle sanat çeşitlemelerinde üst noktada bir başarıya ulaşmıştır.

Woodman renkli, bol güneşli uzak ülkelerin anılarını resmeden 1886 yılında Chapelet’in atölyesinde seramikler üreten Gauguin’in çalışmalarından aldığı esinle, seramik formlarının yüzeyini süslemiştir. Ressamlardan etkiyle yaptığı seramik çalışmalarında epoksi reçine boya ve vernik kullanan sanatçı, renk ve form bütünlüğünü zengin malzeme seçimiyle sağlamıştır. (Resim 4)


Resim 4 Gauguin’in Nü’lerinden aldığı etkiyle yaptığı seramik çalışma, 74x147x28cm, 2005


Post İzlenimcilerin ustası olarak kabul edilen Art Nouvea akımının çizgi ritmini ve süsleme özelliklerini kullanan ressam Bonnard’ın iç mekan resimlerinin izleri, Woodman’ın kesilmiş seramik vazo formlarında birbirine karşıt renklerle gerçek mekana yayılmaktadır. Bol ışıklı sıcak renklerle Bonnard’ın sakin ev içi resimlerine gönderme yapan kolaj tekniğiyle birleştirilmiş vazolarda, eve ait hisler, pencereden görünen bahçeyle aktarılmaya çalışılmıştır. (Resim 5)


Resim 5 Bölünmüş Vazolar-Bonnard’ın Penceresi adlı çalışmanın ön ve arka yüzü,
97x100x14.5cm, 2006


Resim 6 Matisse, Nehirde Yıkananlar,1909, 1913 ve 1916


Resim 7 Betty Woodman, Nehirde Yıkananlar’ın yeni yorumu, Üçlü, 2004

Matisse’in kağıt kolajlarıyla birlikte, “Nehirde Yıkananlar”(Resim 6) adlı eseri kendinden sonra gelen pek çok sanatçıya (başta Antony Caro’nun renkli metal malzemeyle yaptığı heykellerine) esin kaynağı olmuştur. Bu başyapıt daha sonra 2004 yılında Woodman’ın yeni yorumuyla üçlü olarak yapılan sırlı vazo çalışmalarına kaynaklık etmiştir. (Resim 7) Woodman bu serisiyle yeşil bahçe içindeki çıplakların bire bir seramik yorumlamalarını yaparak seramik, resim ve heykel birlikteliğinin zenginliğine dikkat çekmiştir.

Woodman’ın Metropolitian Müzesi’nde açılan retrospektif sergisi için Michael Duncan, “Güdülerle Süslemek”başlıklı makalesinde Woodman’ın parçalı eserlerinde, parçaların nasıl yerleştireceğini belirlerken düzensiz formları arasında oluşacak negatif boşlukları göz ardı etmediğini, sanatçının üç vazonun cephesi bir araya geldiğinde Matisse’in nülerini anımsatan bir Woodman’ın, iç mekan ile dış dünya arasındaki birlikteliği taşıyan “Bölünmüş Vazolar–Bonnard’ın Penceresi”adlı seramik çalışmasında, (Resim 5) Bonnard’ın ev içi resimlerinde vurguladığı huzurlu, sakin mekandan manzaraya uzanan görüntülerine bire bir gönderme yapmıştır. Burada Woodman, rengi bezemesel bir anlayışla bölünmüş vazolar arasındaki iç boşluğu mekana yayarak kullanmıştır.

Fovizm akımının öncülüğünü yapmış olan ressam Henri Matisse resimlerinde temel anlatım aracı olan rengi çok önemsemiştir. “Matisse’in Gauguin ve Van Gogh’un yapıtlarını incelemesi, onu resimde üç boyutlu mekan anlayışından uzaklaştırarak, renk hareketleriyle tanımlanabilecek yeni bir resimsel mekan arayışına sürüklemiştir.” (5)

Cezayir’e yaptığı gezilerden sonra İslam sanatının arabesk, çizgisel süslemelerine çalışmalarında sıkça yer veren Matisse, yaşlandığında bozulan sağlığı yüzünden enerjisini aktif tutmak için, kağıt kesme tekniğiyle büyük boyutlu kolaj çalışmalarına yönelmiştir. Bahçe tablosunun ortaya çıktığını ama tablonun bu sefer tuvalde değil kil üzerinde olduğunu yazmıştır. (6)

Duncan, renkleri bolca, neredeyse müsrifliğe varan derecede kullanımı konusunda Woodman’ın çağdaş sanatçılara özellikle de ressamlara özgü oto kontrol mekanizmalarına yakınlığından kaynaklandığına dikkat çekmektedir. (7) Sanatçının gerçek bir renk virtüözü olduğunu vurgulamaktadır. El yapımı kağıttan tuval bezine, seramikten mekana yayılan duvar süslemelerinde Woodman iki –üç boyutta birden çalışan bir sanatçı olmayı sürdürmektedir.

Bu anlayışını Kubist ve Futurist tarzda parçalamayla ele alan Woodman, bu iki akımın parçalı etkilerini seramiklerinde kullanarak sırlı seramik yüzeylerde epoksi reçine boya ve vernik kullanarak eklektik postmodern bir tavra yönelmiştir. Seramik çalışmalarında kullandığı resimsel yaklaşım izleyicinin çalışmayı tüm yönleri ve açılarıyla algılama mantığı üzerine kuruludur. Yüzey üzerinde yaratılan plan, hacim, gerçeklik ve yanılsama sürekli bir değişim yaratırken seramiği renksel bir yapı olarak ortaya çıkarır. “Bölünmüş Vazolar: Christmas” adlı çalışmasında renklerin ileri ve geri çekilen özellikleri yansıtılmıştır. Çalışmalarının tamamını tornada biçimlendirdikten sonra kestiği parçalarla yeni bir form oluştururken tornanın döngüsel hareketinden kaynaklanan izleri görünür kılmaya özen gösterir. Formlar üzerinde korunmuş olan döngüsel hareketler, kesin çizgili renkli çizgilerle yaratılan planların birlikteliğinde iki vazo arasında bırakılan boşluğu tamamlarlar. (Resim 8)


Resim 8 Mayıs Görünümü, 95x100x20cm, 2004

'Soyut Dışavurumculuk’akımının heykel alanında öncüsü olan David Smith heykel sanatının resim sanatıyla olan bağlantısından hareketle paslanmaz çelik üzerine yazısal fırça hareketlerini sunumlayan heykeller üretmiştir. Woodman, seramik malzemesini keserek birleştirerek renkle buluştururken David Smith’in çalışmalarından da fazlasıyla etkilenmiştir. (8) Seramiğin yoğrulabilirliği, belli ısılarda pişirilirken sert bir malzeme olmasının verdiği olanaklarla renk ve form arayışlarını seramik, resim, heykel sanatının birleştiği noktalarda kullanmaya devam etmiştir. (Resim 9, 10, 11, 12)


Resim 9 Tırabzanlı Rölyef Vazo,160x228x28cm, 1997Resim 10, Bahçe Duvarı, 140x135x30cm, 1999
 


Resim11 Etrüsk Üçlüsü, 47x74x18cm, 1988
 


Resim 12 Portekiz Vazoları, Üçlü, 69x221x18cm, 2005

Zaman zaman Amerika’dan ayrılarak İtalya’da da yaşantısını sürdüren Woodman, bu ülkenin Barok dönem mimarlığından da esinlenmiştir. Binaların mimari elemanları olan sütunlar ve yüksek saçakların çevrelediği kirişlerin dağılımından etkilenmiştir. Klasik mimaride rastlanmayan kıvrımlardan, eğrilerden etkilenerek oluşturduğu terra sigillata ile boyadığı ve tuvallere yerleştirmek suretiyle gerçekleştirdiği 2006 tarihli 6 metrelik “Roma Panosu”adlı çalışmasında (Resim 13), süsleme öğelerini esnek bir yapı içinde kullanmıştır. Dekoratif üç ahşap raf üzerine cephesi düz üç adet vazo yerleştirerek, bu düz cepheler üzerine de siyah beyaz vazolar resmederek mimariyle olan derin bağlantısını göstermiştir. İtalyan Barok mimarisinin süsleme özelliklerine olan yoğun ilgisi Woodman’ın sanatında sayısız çalışmanın ortaya çıkmasına yol açmıştır.


Resim 13 Betty Woodman, Roman Panosu, 605x238x33.5cm, 2006
 


Resim 14 Roma resimlerinden yapılan seramik çalışma, 249x218x11cm, 2006

Eklektizmi sanatını besleyen bir tasarım yöntemi olarak kullanan Woodman temelsiz, gelişigüzel seçilmiş, farklı kökenlerden gelen imgeleri taklit olarak üretmemiştir. Sanat tarihinin önemli başyapıtlarından aldığı etkileri yeniden üretme olarak değil bir çeşit öğrenme yöntemi olarak seçmiştir. Soyuttan, geometriye, parça-bütün ilişkisi üzerine, renk kullanımındaki cesur uygulamalarıyla, desenleri ve yüzey üzerinde boyama teknikleriyle ve plan arayışlarıyla çağdaş resim sanatı için de sağlam bir temel kurmuştur. Sanatlara yaklaşımlarında beslenme çeşitliği ve eserlerinde onları birleştirme yeteneği onun usta bir sanatçı olmasını sağlamıştır. 76 yaşını geride bırakan Woodman, seramik dilini heykel, resim ve mimariden aldığı spesifik etkilerle sade, silindirik formları, büyüsel, barok kıvrımlarla hareketlendirirken, yüzey üzerinde serbest fırça vuruşlarını özgürce kullanarak, seramiğin sınırlarını genişleterek anıtsal seramik uygulamalarıyla hep önde kalmaya devam edecektir.


KAYNAKÇA:
KOPLOS, Janet, “Echoes and Shadows”, Betty Woodman,, The Monacelli Press,
New York, 2006, s.24,
Sanat Dünyamız: Avant-Garde, 1945-1995, Yapı Kredi Yayınları, Bahar 1995, Sayı 59, s. 123
VECCHIO, Mark Del; Postmodern Ceramics, Thames&Hudson, 2001, s. 59
ANILANMERT, Beril, RONA, Zeynep, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi,Cilt 3 “Seramik”, s. 1636
P Sanat Kültür Antika, 20yy Sanatı, “Yüzyıl Başında Bir Renk Devrimi, Fovizm,
Tessa Kostrzewa, Çev. Zeynep Rona, Kış 2000, Sayı 16, ,s.88
DUNCAN, Micheal “Woodman’s Decorative Impulse”, Art in America, Kasım 2006, 193-199. s. 193 a.g.m. 194
“Betty Woodman: Teatros,.Theatres.Theatres”, adlı kitaptan, HENRIQUES, Paul, “A Critical Look at Her Qeuvre”, Skira Yayınları, 2005, sayfa 66-72, s. 71

RESİM KAYNAKÇASI:
Resim 1. “Betty Woodman”, KOPLOS, Janet, DANTO, Arthur C., SCHWABSKY,
Barry, The Monacelli Pres, 2006,s. 89
Resim 2. a.g.e. s. 55.
Resim 3. a.g.e. s. 139
Resim 4. “Betty Woodman: Teatros,.Théâtres.Theatres”, Skira, 2005, s. 109.
Resim 5. Art in America, Kasım 2006, s. 196
Resim 6. “http://www.artchive.com/artchive/M/matisse/bathers_
by_a_river.jpg.html”http://www.artchive.com/artchive/M/
matisse/bathers_by_a_river.jpg.html, (24.09.07)
Resim 7. “Betty Woodman”, KOPLOS, Janet, DANTO, Arthur C., SCHWABSKY, Barry,
The Monacelli Pres, 2006,s.262
Resim 8. a.g.e. s. 234
Resim 9. a.g.e. s. 17
Resim 10. a.g.e. 185
Resim 11. “Betty Woodman: Teatros.Theatres.Theatres”, Skira, 2005, s. 86
Resim 12. a.g.e. s. 111
Resim 13. Art in America, Kasım 2006, s. 198
Resim 14. “Betty Woodman: Teatros,.Théâtres.Theatres”, Skira, 2005, s. 125
Resim 15. “Betty Woodman”, KOPLOS, Janet, DANTO, Arthur C., SCHWABSKY, Barry, The Monacelli Press, 2006, s. 199
Resim16. “Betty Woodman: Teatros.Théâtres.Theatres”, Skira, 2005, s. 30