BABUG Ergun Yıldız (БАБУГ ) -Adigece

Уэ сыт щыгъуэи узигъусэщ.

 

Си п|щ|эхьым ухэмык|ыуэ

Си нэгум ущ|эмык|ыуэ

Дакъикъа узбгъадэмык|ыуэ

Уэ сыт щыгъуэи узигъусэщ.

 

Сэжьэу гъуэгу к|эхь сытэхьами

Сымыщ|э |уэху сыхэхьами

Хэмэ къэрал къаск|уэхьами

Уэ сыт щыгъуэи узигъусэщ.

 

Гугъу |уэху куэд къыспыщ|эльыми

Гу къэуэ куэд къызбгъадэльыми

Сымаджэу п|э сыхэльыми

Уэ сыт щыгъуэи |узигъусэщ.

 

Сырик|уэу уэрамым сытетщ

Сыхэхуау бэлэхым сыхэтщ

Узмылъагъуми укъызбгъадэтщ

Уэ сыт щыгъуэи узигъусэщ.

 

 

 

Хыабзэр зи|ис

 

Хыабзэр лъэп|къым йи уэрэдщи

Ар жып|эхук|эщ узэрлъэп|къыр

Хыабзэр щып|ф|эк|уда махуэм

Япхауэ бжы уи ап|кълъэп|къыр.

 

Хыабзэр щыгъынс укъихуапэу

Ар пщыгъымэс ущыц|ыхур

А щыгъыныр зыщыпхамэ

Ф|ым хуэк|уэнукъым уи уэхур.

 

Хыабзэр хьащ|эщ къэблэгъауэ

Бгъалъап|эу щхьащыт

Пщ|эр хабзэм къэмзэгъауэ

А уэхум яужь уимыт.

 

Хыабзэр |ащэс узауэмэ

Ар п||ыгъу укъимык|уэт

Утэк|унущ узахуэмэ

Шэч къомыхь уигу умгъак|уэд.

 

Хыабзэр жийси бгъабагъуэм

йи жъауэм ущ|эсынущ

ар п|ф|эмыуэху п|ф|эмщ|агъуэм

маф|эм йи бзийм уисынущ.

 

Хыабзэр льыжьс илъэс куэд псэуау

Абы уэ куэд уигъащ|энущ

Къыпхуэгъункъым уэлъэпэуау

Ар зэ гуауэу зэбгъащ|энущ.

 

Хыабзэр напэщ напэр п|щ|эмэ

Ар уи|ихук|э уадийэщ

Напэр зи|ис умыщ|эмэ

Мес уигъуэгур хьадрыхэ нэс.

 

Хыабзэр льыгъащ Хыабзэр ф|ыгъащ

Хыабзэр зэхэлъу аф|ыгъащ

Нобэк|э ди уэхур гугъуми

Ди хыабзэр ди гурыф|ыгъащ.

 

 

 

БДЗЭЖЪЭЙМ ЙИХЪЫБАР.

 

Зымэхуэ гуэр бдзэжъэйащэм

Псым зы бдзэжъэй къыхэдзат же

Ар зыщыпсэу псым къыхидзэри

Удзып|ц|эм къытыридзат жэ

 

Бдзэжъер бамп|эу зиуык|ыжу

Къыздыхажза псымк|э йэ|ат

Ип|къыр зэщ|игъаудэрабжъэу

Къыздытэхуа удзыр щ|ы|ат

 

Хуитыныгъэ Хуитыныгъэ Уэ псоми урийапэщ

Хуитыныгъэ Хуитыныгъэ бдзэжъэйм щхьак|эи улъап|эщ.

 

Жи|ир сытыми къыгурымы|уэу

Льыжъым зыгуэр къыжыри|ит

Нэпсыр йинэм щ|игъалъэлъу

Бдзэжъэйм гукъэуэшхуэ йи|ит.

 

Псым йэплъымэ гъащ|эр илъагъурт

Удзым йэплъымэ льэныгъэр

Льэрэ пэтыми йигу къэуэт

Тхьамыщк|агъар зэкъуэныгъэр.

 

Хуитыныгъэ Хуитыныгъэ Уэ псоми урийапэщ

Хуитыныгъэ Хуитыныгъэ бдзэжъэйм щхьак|эи улъап|эщ.

 

Дыгъари бжъэпэм къыдэк|ау

Йип|къыц|ык|ур маф|эм йисырт

Йэзыр зылъэмы|ас псышхуэм

Йиджи бдзэжъэй куэди щесырт.

 

Тхьамыщк|эм ар йигу къак|ыхук|э

Псым нэсыну нэхъри йэ|арт

Ижъэ у|ам лъы къыжъдэжым

Удзыр плъыжъыбзэу йири|арт.

 

Хуитыныгъэ Хуитыныгъэ Уэ псоми урийапэщ

Хуитыныгъэ Хуитыныгъэ бдзэжъэйм щхьак|эи улъап|эщ.

 

Бдзэжъэйащэм зэф|имыгъащ|у

Нэгъуэщ| къиубыдыну йэщэрт

Псэ зэрыхихыр ищ|э пэтыми

Бдзэжъэй къиубыдурэ ищэрт.

 

Зиуык|ыжыху псыр гъунэгъу къахъути

Гъунэгъу хъухук|э нэхъри йэ|арт

Псым йэ |уфэм къасыпати

Абы хэхуэу лъэжамэ арт.

 

Хуитыныгъэ Хуитыныгъэ Уэ псоми урийапэщ

Хуитыныгъэ Хуитыныгъэ бдзэжъэйм щхьак|эи улъап|эщ.

 

Бдзэжъэйм псэ хэту зидзыри

Псэ хэмыту зыхидзэжащ

Йи п|къы ц|ык|ур тхьампэм хуэдэу

Псым щ|ы|ум къытырэдзэжащ.

 

Хуитыныгъэ Хуитыныгъэ Уэ псоми урийапэщ

Хуитыныгъэ Хуитыныгъэ бдзэжъэйм щхьак|эи улъап|эщ.

 

Сэ мыбы сакъыхомгъанэ.

 

Уэращ зэи сигу йимык| |уэхур

Уэращ мы сигум йи щэхур

Зы жэщ ф|ыц|э сыхэхуащи

Уэращ си гъуэгум йи нэхур.

 

Си анэм янэ си адэм яанэ

Си анэ си адэм яанэм яанэ

Къаубыд си |ар сызэшэльэж

Сэ мыбы сакъыхомгъанэ.

 

Сыхуэйкъым сэ хамэм йибзэ

Сыхуэйкъым хамэм йихабзэ

Сызхуэныкъуэр уэзызакъуэр арщ

Сн хэку дахэ си лэпькъ къабзэ.

 

Уи щ|ыгу сису сыбэуатэм

Сэсэищ жыс|эу сыгуэуатэм

Нэгъуэщ| сытым сыхуэижинт

Уи |ап|льэ сыщыпсэуатэм.

 

Содэ уэ уи щ|ы|ам сырес

Содэ уи ж|ыбгъа сыхырес

Сшэкынщ къызэмхьалъэк|ыуэ

Содэ уи гуауэ къыслъырес.

 

 

 

Сльэк|ыу зыщызгъагъупща

 

Уибзэ пьщ|эркъым жыбо|ари

Куэдрэ сыкъыбогъайэмык|у

Сльэк|ыу зыщызгъагъупща

Сыхуэй сщ|эну сэ къызэмык|у

 

Хамэ лъэпькъым сахэсыуэ

Даурэ зэрысхъумэнур хыабзэр

Сызэрпсалъэр ягу тэмыхуэу

Тхьампэм хуэдэу пачащ сибзэр

 

Нэхур самгъалъагъун щхэк|э

Си махуэр жэщ ф|ыц|э ящ|ащ

Сэ сэсэйр сф|агъак|уэдымэ

Езым ящхь сыхъун яф|эщ|ащ.

 

Я хэку я жьэгу сагъахъумэу

Я бийм сэ сырагъазэуащ

Сэ сыадыещ щыжыс|эм

Езыхар сэ къызэзэуащ

 

Сыкъаушу зыкъасщ|эныр

П|щ|эхьап|э шынагъуэу ялъагъу

Сызы|исыр зэзгъащ|эныр

Ар сэ куэдыщэу къысхуалъагъу.

 

Мис мыпхуэдэщ сипсоук|эр

Уэ сыкъагъаемык|уи щыс

Дэнэ нэсынуми ик|эр

Дызытет гъуэгум зэ егупщыс.

 

Къызо|унщ|хэ сыраудыну

Сэ сымджэлэн сльэк|ыркъым

Мы къысщыщ|ар нэхъ сигу къоуэ

Льэныр къызэхьалъэк|ыркъым.

 

Укъысщ|энэк|эху къат|ыси

Сыт ди|ами зэтхьальэжынщ

Адыйагъа тхуэмгъапсэур

Къыздитхыам зэдэтхьальэжынщ.

 

 

 

Тхьарыкъуэ ц|ык|у

 

Тхьарыкъуэ ц|ык|у,тхьарыкъуэ ц|ык|у

Сытым хуэдэ ухуитыныр

Залымыгъэ къыплъэмы|асу

Улъатэу уэфэгу уитыныр.

 

Тхьарыкъуэ ц|ык|у,тхьарыкъуэ ц|ык|у

Гъащ|эр сохь уэ сынохъуапсэу

Сыту унасыпыф|эдыдэ

Уэри уопсоу сэри сопсоу.

 

Тхьарыкъуэ ц|ык|у,тхьарыкъуэ ц|ык|у

Къак|уэ зэдгъахъуэж гъащ|эхэр

Сэ зэзгъащ|энщ хуитыныгъэр

Уэри лъагъу сэ къызащ|эхэр

 

Тхьарыкъуэ ц|ык|у,тхьарыкъуэ ц|ык|у

Сыхъуащ ф|эк|а щхьалажьэ

гъащ|э дахэр къызэптыну

уэ ц|ык|уми сыт уилажъэ

 

Жыс|эр арщи тхьарыкъуэ ц|ык|у

Стырахащ сэ си дыгъэр

Кьыф| къыпщыхъунщ уи гъащ|э псоур

Пь|ащ|эк|ымэ хуитыныгъэр.

 

 

 

хэт зийагъар ?

 

Къуэх|ау къыкъуэк|ыжыху дыгъэр

Сигъунэгъу къохъу зэкъуэныгъуэр

Махуэ къэс зыгуэр зырэхъуэк|

Хамэм Йощхь си псоуныгъэр.

 

Сщогъупщэ адиягъар

Сщ|эркъым ар зэрыгу|агъар

Сэсэим сэ си щ|ыб хуэзгъазэу

Сык|уэдыжымэ хэт зийагъар ?