Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

Ищхын зымыгъуэт цIыхъу бжыгъэр хуэдитIкIэ хэхъуащ

CC-News Department

.

ООН'м и пычыгъуэ экономикэ комиссием къит истатистикэхэм къызэригъэлъагъуэмкIэ, дунэйм къулэйсызагыр хуэдитIкIэ щыхэхъуащ. Африкэ Азиям 49 кüэралыгъуэр къызэщIиубыду ящIа истатистикэм тепщIыхьмэ, цIыху къэс махуэм къалыс ахъшэр 1 доллар нэхърэ нэхъ мащIэщ.

Мыбы къикIыр иужьре илъэс 30'м ишхын зымыгъуэтыным нэса цIыху къулэйсызхэм я бжыгъэр хуэдитIкIэ хэхъуауэ аращ. Иджыпсту дунейм апхуэдэу хущIэмыхьэу псэу цIыху бжыгъэр 307 мэлуан мэхъу. А бжыгъэр 2015 илъэсым 400 мэлуаным нэсыну къалъытэ.
 
....

.

.

          

.