Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

Америкэ Прэзидентым и къуэдзэр Грузием щыIэщ

CC-News Department

.

Грузием къэкIуа сша президентым и къуэдзэ жозэф бидэн, «сэ мыбы сыкъызэрыкIуар Америкэр Грузием къызэрыдэщIыр нахуэу кэзыгъэлъагъуэ щапхъэщ» жиIащ.

Рустави телевизыым къыщыпсэлъа Бидэн,«фи революцэр хуитыныгъэр зыфIэфI цыхухэм ящIэфынум и щапхъэщ,мыр гузием и гъупапкIэхэм щхьэдэхри дуней псом ялъыIэсащ»жиIащ.

Америкэмрэ Гпузиемрэ я зэгъусэныгъэр Зыхъумэжын Iуэхум,економмкэм, дэмократием нэхъ теухуащ жызыIэ Бидэным, Гпузием и щыхь мэдал иратащ.Саакашвили прэзидентым и къуэдзэр дэ нэхъ къытщхьэщыж цIыхухэм ящыщщ жиIэри абы щытхъуащ.

Нобэ парламентым къыщыпсэлъэну хьэщIэр, щхьэхуэу партихэм я тхьэмадэхэми яIущIэнущ.
....

.

.

          

.