Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

Англиер ирак щIыналъэм икIыжащ

CC-News Department

.

Америкэм Саддам Хьусейн тыригъэкIын щхьэусыгъуэкIэ Иракыр щиубыда 2003 гъэм,абы игъусэу Англие дзэм щыщ 46000 сэлэт иракым ищIыр яубыдыным дэIэпыкъуат. Абы лъандэрэ англиэ армэр ирак щызауэрт.

Багъдад щыIэ англие пасолствэм къызэриIуатэмкIэ къэралитIым зэращIылIа зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ зыилъэсым къриубыдэу  ирак щыналъэм британие армэм щыщ цIыху къимынэу икIижынуу зэгурыIуныгъэ зыращIылIат.Мы зэгурыIуэныгъэм зэриту  армэр мащIэ мащIэурэ ирашыжри блэкIа тхьэмахуэм икIэ къина сэлэт гупыри икIыжащ.

Мы зэманым къриубыдэу англие армэм щыщу цIыху 179 ирак къыщыхъуа мыхъумыщIагъэхэм хэIэкIуэдащ.

 
....

.

.

          

.