Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

IУэхуншэхэм я бжыгъэр хэхъуащ

CC-News Department

.

Европэм и къэрал зыгуэтхэм мылажьэ цIыхухэм я бжыгъэр %9,5 щынэсащ. Европэ зыгухьэныгъэм и истатистическэ организацэ еростатым къита бжыгъэхэм, еврэ ахъшэ щекIуэкI 16 къэралым, ику иту лэжьэпIэншэхэр % 9,3 м нэсауэ къегъэлъэгъуэ. 
....

.

.

          

.