Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

Латин Америкэр къызэхыозэрыхь

CC-News Department

.

Вэнэзуела президэнт Хуго Чавез армем «зауэм зыхуэвгъэхьэзыр» жиIэри унафэ яхуищIащ.
Чавез къыщыпсалъэм, Америкэм латин Америкэр къызэхигъэхэрыхьыуэ а щхьэусыгъуэмкIэ Коломбия щиэ къаруур хигъэхъуэн мурад зэриIэм игугъу ищIыри «апхуэдэу хъумэ а мыхъумыщIагъэр дэ къытхэгъэзауэ аращ къикIыри  си лъэпкъри ди армэри зауэм хуэгъэхьэзырау  щытыну  къыхузоджэ» жиIащ.

 Чавез «дэ къытхуэгъэза дэтхэнэ щIэпхъэджагъэми зэрыхуэфащэу жэуап еттынущ» жиащ.

Чавэз «къэкIуэну тхьэмахуэм латин америкъэ президентхэм я зэхуэсым мы Iуэхум сыщытепсэлъыхьынущ, коломбиэм и къхуэхьлъатэ тIысыпIэхэр америкэм къыримыгъэгъэсбэпын папщIэ адрей ди гъунэъу къэралхэми Iуэхур зытетыр ягурызгъэIуэнущ» жиащ.

Коломбиэм ди гъунэгъур щIэшынэн щыIэкъым америкэмрэ дэрэ ди зэгурыIуэныгъэр наркотикэм ебэнын Iуэхум теухуащ жиIэми ар чавезым щIагъуэ ифIэщ хъуркъым.

Коломбиэм, къэралым пыщIэтхэм зэрахьэ Iащэхэр вэнэзуела къикIауэ къыщIэкри, нэгъабэ лъэныкъуитIыр зэфIэкIуэдат.
....

.

.

          

.