HEBREWS
ЕВРЕЙ
İBRANİLER
1
 

God’s Final Word: His Son

1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways,

2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe.

3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven.

4 So he became as much superior to the angels as the name he has inherited is superior to theirs.

The Son Superior to Angels

5 For to which of the angels did God ever say,

“You are my Son;
    today I have become your Father”?

Or again,

“I will be his Father,
    and he will be my Son”?

6 And again, when God brings his firstborn into the world, he says,

“Let all God’s angels worship him.”

7 In speaking of the angels he says,

“He makes his angels spirits,
    and his servants flames of fire.”

8 But about the Son he says,

“Your throne, O God, will last for ever and ever;
    a scepter of justice will be the scepter of your kingdom.

9 You have loved righteousness and hated wickedness;
    therefore God, your God, has set you above your companions
    by anointing you with the oil of joy.”

10 He also says,

“In the beginning, Lord, you laid the foundations of the earth,
    and the heavens are the work of your hands.

11 They will perish, but you remain;
    they will all wear out like a garment.

12 You will roll them up like a robe;
    like a garment they will be changed.
But you remain the same,
    and your years will never end.”

13 To which of the angels did God ever say,

“Sit at my right hand
    until I make your enemies
    a footstool for your feet”?

14 Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation?

1 Пасэм Тхьэр пегъымбархэм аIупэхэмкIэ бэрэ ыкІи зэтефыгъэу тятэжъхэм къадэгущыІэщтыгъ.

2 Ау мы уахътэм, мы дунаим иаужрэ мэфэ дэдэхэм, ы Къо ыIупэкІэ тэ къыддэгущыІагъ. Тхьэм Іоф пстэури ы Къо иІахьышІу хъунэу ыгъэнэфагъ, ащи дунаир къыригъэгъэхъугъ.

3 Тхьэм ищытхъушхо инэфынэ ы Къо дэжь къикІэу къепсы; ы Къо ищытыкІэпсэукIэ Тхьэм ищытыкІэ-псэукIэ фэдэ къабз, игущыІэу лъэкІышхо зиІэмкІи щыІэ пстэури щегъаІэ. ЬІ Къо цІыфмэ агухэм псэкІодхэр зэрариукъэбзыкІыжьыщт гъогу къафишІыгъ, уашъоми дэкІоежьи, тетыгъошхор зэкІэ зиІэ Тхьэм иджабгъукІэ готІысхьагъ.

4 Тхьэм «с Къо» ыІозэ, къызэреджэрэ цІэшхор мэлэІичхэм ацІэ зэрэнахь лъапІэм фэдэу, Тхьэм ежь ы Къо мэлэІичхэм апшъэ ышІыгъ.

Къо лъапІэр мэлэІичхэм апшъэ щыІ

5 Сыда пІомэ, Тхьэм мэлэІичхэм ащыщэу зыгорэм, «Оры с Къор, непэ Ты сыпфэхъугъ» риІуагъа?* Тхьэм мэлэІич горэми ехьылІагъэу, «Сэ Ты ащ сыфэхъущт, ежьыри с Къо хъущт» къыІуагъа?*

6 ЕтІани Тхьэм ежь къыхихыгъэ ы Къо кІасэ дунаим къызытырегъахьэм, къыІуагъ: «Тхьэм имэлэІич пстэуми ар арэгъэлъапІ».

7 МэлэІичхэм яхьылІагъэу Тхьэм моущтэу къыІуагъ*:
«Тхьэм имэлэІичхэр жьыбгъэм фэдэ егъэхъух,  а Іофтабгэхэр мэшІотхъуабзэхэм афэдэхэу егъэхъух».

8 Ау ы Къо ехьылІагъэу Тхьэм моущтэу къыІуагъ*:
«О Тхьэ, уитетыгъошхо тІысыпІэ егъашІэм утесыщт.  Уитетыгъошхо ибэщ – зэфагъэр ары. 

9 Шъыпкъагъэр шІу олъэгъу, бзэджагъэри оуджэгъу.  Ащ пае Тхьэу уи Тхьэ уигъусэхэм анахьи гушІуагъом идагъэ*  о нахь къыпщифагъ».

10Тхьэм моущтэуи къыІуагъ*:
«О Зиусхьан, ублапІэм дэжь чІылъэм лъапсэхэр фэпшIыгъ,  уашъохэри уиІэшІагъэх. 

11 Ахэр кІодыжьыщтых, ау о умыкІодэу укъэнэжьыщт.  Щыгъыным фэдэу ахэр жъы хъущтых. 

12Щыгъыным фэдэу зэкІоцІыпщыхьащтых,  зэхъокІыгъэуи хъущтых;  ау о узэрэщытым утетэу укъэнэжьыщт,  о уиилъэсхэми кІэух яІэщтэп».

13 Тхьэм мэлэІичхэм ащыщэу зыгорэми, «О уипыихэр лъэгукІэтын пфэсшІыхэфэ,  сиджабгъукІэ къызготІысхь» риІуагъа?*

14 Аущтэу мэлэІичхэр Тхьэм фэлэжьэрэ псэх, цІыфхэу мыкІодхэу Тхьэм къызэригъэнэжьыщтхэр зиІахьышІу къызлъыIэсыщтхэм афэІофтэбгэнхэуи Тхьэм ахэр къегъакІох.
...

Oğul meleklerden üstündür

1 Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez ve çeşitli yollardan atalarımıza seslendi.

2 Bu son çağda da her şeyin mirasçısı olarak belirlediği ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğluyla bize seslenmiştir.

3 Oğul, Tanrı'nın yüceliğinin parıltısı ve O'nun varlığının öz görünümüdür. Kudretli sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı'nın sağında oturdu.

4 Meleklerden ne kadar üstün bir adı miras aldıysa, onlardan o kadar da üstün olmuştur.

5 Çünkü Tanrı meleklerin herhangi birine,

«Sen benim Oğlumsun,
bugün ben sana Baba oldum,»

ya da «Ben O'na Baba olacağım,
O da bana Oğul olacak»

demiş midir?

6 Ve yine Tanrı ilk doğanı dünyaya gönderirken diyor ki, «Tanrı'nın bütün melekleri O'na tapınsınlar.»

7 Melekler için,

«Kendi meleklerini rüzgârlar,
hizmetkârlarını ateş alevleri yapar» diyor.

8 Ama Oğul için şöyle diyor:

«Ey Tanrı, tahtın sonsuzluk boyunca kalıcıdır,
ve adalet asası senin egemenliğinin asasıdır.

9 Doğruluğu sevdin, kötülükten nefret ettin.
Bunun için Tanrı, senin Tanrın,
seni sevinç yağıyla
arkadaşlarından daha çok meshetti.»

10 Yine diyor ki,

«Ya Rab, başlangıçta
yerin temellerini sen attın.
Gökler de senin ellerinin yapıtıdır.

11 Onlar yok olacak, ama sen kalıcısın.
Hepsi bir giysi gibi eskiyecek.

12 Onları bir kaftan gibi düreceksin
ve bir giysi gibi değiştirilecekler.
Ama sen hep aynısın,
yılların tükenmeyecektir.»

13 Tanrı meleklerin herhangi birine,

«Ben düşmanlarını
senin ayaklarının altına serinceye dek,
sağımda otur»

demiş midir?

14 Bütün melekler, kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir?

 
1
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,