ACTS
АШІЭГЪЭ ІОФХЭР
ELÇİLERİN İŞLERİ
3
 

Peter Heals a Lame Beggar

1 One day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer—at three in the afternoon.

2 Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts.

3 When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money.

4 Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, “Look at us!”

5 So the man gave them his attention, expecting to get something from them.

6 Then Peter said, “Silver or gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk.”

7 Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man’s feet and ankles became strong.

8 He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping, and praising God.

9 When all the people saw him walking and praising God,

10 they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him.

Peter Speaks to the Onlookers

11 While the man held on to Peter and John, all the people were astonished and came running to them in the place called Solomon’s Colonnade.

12 When Peter saw this, he said to them: “Fellow Israelites, why does this surprise you? Why do you stare at us as if by our own power or godliness we had made this man walk?

13 The God of Abraham, Isaac and Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus. You handed him over to be killed, and you disowned him before Pilate, though he had decided to let him go.

14 You disowned the Holy and Righteous One and asked that a murderer be released to you.

15 You killed the author of life, but God raised him from the dead. We are witnesses of this.

16 By faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. It is Jesus’ name and the faith that comes through him that has completely healed him, as you can all see.

17 “Now, fellow Israelites, I know that you acted in ignorance, as did your leaders.

18 But this is how God fulfilled what he had foretold through all the prophets, saying that his Messiah would suffer.

19 Repent, then, and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord,

20 and that he may send the Messiah, who has been appointed for you—even Jesus.

21 Heaven must receive him until the time comes for God to restore everything, as he promised long ago through his holy prophets.

22 For Moses said, ‘The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your own people; you must listen to everything he tells you.

23 Anyone who does not listen to him will be completely cut off from their people.’

24 “Indeed, beginning with Samuel, all the prophets who have spoken have foretold these days.

25 And you are heirs of the prophets and of the covenant God made with your fathers. He said to Abraham, ‘Through your offspring all peoples on earth will be blessed.’

26 When God raised up his servant, he sent him first to you to bless you by turning each of you from your wicked ways.” 

Петррэ Иуанрэ ылъакъохэм атеуцон зымылъэкІырэ лІы горэ зэрагъэхъужьыгъэр  

1 Мафэ горэм, щэджэгъоужым, цІыфхэр Тхьэм зыщелъэІурэ уахътэу сыхьатыр щымэ адэжь* Петрэрэ Иуанрэ Тхьэм иунэшхо кІощтыгъэх.

2 ЛІы горэ къызыхъугъэм щегъэжьагъэу ылъакъохэм атеуцон ымылъэкІэу, Тхьэм иунэшхо икъэлапчъэхэм ащыщэу «Къэлэпчъэ дах» зыфаІорэм къахьыщтыгъ. Ар мафэ къэс къахьыти, Тхьэм иунэшхо чІахьэхэрэм сэдакъэкІэ ялъэІунэу а къэлапчъэм дэжь агъэтІысыщтыгъ.

3 А лІым Петрэрэ Иуанрэ Тхьэм иунэшхо чІахьэхэзэ зелъэгъум, ялъэІугъ: Сэдакъэ къысэшъут!

4 Петрэрэ Иуанрэ анэхэр а лІым тырагъэдыкъагъэхэу еплъыхэзэ, Петрэ къыІуагъ: Мо зэ къытэплъ!

5Зыгорэ къыратынкІэ ащыгугъэу а лІыр афыдэплъыягъ.

6 – Дышъи тыжьыни сэ зи сиІэп, – къыІуагъ Петрэ, – ау сиІэр осэты: Назарет щыщ Исус Христос ыцІэкІэ унашъо пфэсэшІы, къэтэджи, къэкІухь!

7 ЕтІанэ Петрэ а лІым ыІэ джабгъу къыубыти, къыгъэтэджыгъ. Ардэдэм а лІым ылъакъохэмрэ ылъэгуанджэхэмрэ кІуачІэ къахэхьагъ.

8 Ар къызщылъэти, ылъакъохэм атеуцожьи, къыкІухьэу ыублагъ. ЕтІанэ Петрэрэ Иуанрэ ягъусэу Тхьэм иунэшхо чІахьи, къыкІухьэмэ, дэпкІаезэ Тхьэм щытхъу фишІыгъ.

9 КъыкІухьэу, Тхьэм щытхъу фишІэу ар цIыф пстэуми алъэгъугъ.

10 Джащыгъум, Тхьэм иунэшхо «и Къэлэпчъэ дах» зыфаІорэм дэжь лъэІуакІоу щысыщтыгъэр къашІэжьыгъ, агучІи изыгъэу, а лІым къехъулІагъэр лъэшэу агъэшІэгъуагъ.  

Петрэ цІыф купышхом ыпашъхьэ къызэрэщыгущыІагъэр  

11 ЛІэу агъэхъужьыгъэр Петрэрэ Иуанрэ ауж имыкІэу пачъыхьэ Сэлмэн ыцІэкІэ заджэхэрэ щагоу шъхьэ зытелъ къэлапчъэхэр зиІэм дэжь щытыгъэх. Лъэшэу агъэшІагъоу зэкІэ цІыфхэр чъэхи, а нэбгырищым адэжь щызэрэугъоигъэх.

12 Петрэ ар зелъэгъум, цІыфмэ ариІуагъ:
– Израиль лІыхэр, сыд пае ар жъугъэшІагъора? Сыд пае ащ фэдизэу тэ шъукъытэплъыра? Тэр-тэрэу лъэкІышхо тиІэу, е Тхьэр инэу тэ тэгъэлъапІэшъ, мы лІым зекІон едгъэлъэкІыгъэу шъогугъа?

13 Ибрахьимэ, Исхьакъ, Якъубэ я Тхьэу тятэжъышхохэм я Тхьэ ежь ы Къо Исус ищытхъушхо къыгъэлъэгъуагъ. Ар тетыгъо зиІэхэм шъо аІэкІэжъугъэхьагъ. Іэшъхьэтет Пилат* ар шъхьафитэу къытІупщыжьынэу тыриубытагъэ пэтми, ащ ыпашъхьэ Исус щызэшъупэсыгъэп.

14 ЦІыф ЛъапІэу ыкІи Зафэр зэшъупэсыгъэп, укІакІо горэ шъхьафитэу къышъуфитІупщыжьынэуи Іэшъхьэтет Пилат шъуелъэІугъ.

15 ЩыІэныгъэ шъыпкъэр цІыфмэ язытырэр аущтэу шъуукІыгъэ, ау Тхьэм ар лІагъэхэм къахигъэтэджыкІыжьыгъ. Тэри а Іофым тыришыхьат.

16 Мы лІэу шъулъэгъурэм ыкІи шъушІэрэм Исус ыцІэ зэрэщыгугъыгъэм пае, кІуачІэ иІэ хъугъэ. Исус ыцІэрэ Исус дэжь къикІырэ шІошъхъуныгъэмрэ ары шъо пстэуми шъуапашъхьэ мы лІыр щызгъэхъужьыпагъэр.

17 – Ащ нэмыкІэу, сшыхэр, шъори шъуитхьэматэхэми Исус ешъушІагъэр зэхэшъумышІыкІэу зэрэшъушІагъэр сэшІэ.

18 Тхьэм пегъымбар пстэуми агухэм къарилъхьи, къаригъэІуагъ, ежь и Христос къиныбэ ыщэчын зэрэфэягъэр, Тхьэм зэриухэсыгъэм тетэуи хъугъэ.

19 Арыти, Тхьэм шъуипсэкІодхэр къышъуфигъэгъунхэм пае, ахэмэ шъуафыкІэгъожьи, Тхьэм игъогу шъутехь.

20 Ащыгъум шъугухэм зызщагъэпсэфыжьын лъэхъанхэр Зиусхьаным дэжь къикІыщтых, Тхьэм Христосэу къышъуфигъэнэфэгъэ Исуси къыгъэкІожьыщт.

21 Тхьэм зэпстэури тэрэзэу зэтыригъэуцожьыфэ, Христос уашъом щыІэн фае, Тхьэм ипегъымбар лъапІэхэм агухэм къарилъхьи, къызэраригъэІуагъэм тетэу.

22 ГущыІэм пае, пегъымбар Мусэ къыІуагъ*: «Зиусхьанэу шъуи Тхьэм шъушыхэм ащыщэу, сэ сфэдэ пегъымбар къыгъэкІощт. Ащ къышъуиІощт пстэуми шъуядэІун фае.

23 А пегъымбарым къыІохэрэм хэт щыщми ямыдэІурэр лъэпкъым хэкІынышъ, кІодыжьыщт».

24 – Адрэ пегъымбар пстэуми, пегъымбар Самуел щегъэжьагъэу ащ къыкІэлъыкІуагъэхэми, пегъымбархэу Тхьэм игущыІэхэр зыгу къырилъхьэхи, къызэригъэІогъэ пстэуми мы мафэхэм ягугъу ашІыщтыгъ.

25 Пегъымбархэм аIупэкІэ Тхьэм цІыфхэр къызэригъэгугъэгъэ Іофхэр зыгъотхэрэр шъоры; Тхьэм ежьыррэ шъуятэжъышхохэмрэ азыфагу дилъхьэгъэ зэзэгъыныгъэм иІахьышІуи зыгъотхэрэр шъоры; сыда пIомэ, Тхьэм пегъымбар Ибрахьимэ риІуагъ: «О къыптекІыщт цІыфым дунаим ылъэпкъ пстэуми сынэшІу щыфэныр анигъэсынэу сшІыщт».

26 Тхьэм ежь ы Къуи къызегъэлъагъом, лъэпкъхэм апэу ежь ы Къо къызфигъэкІуагъэр шъоры, шъуащыщэу хэти ащ иIэмыркIэ игъогу бзаджэ тыригъэкІэу, ынэшІу къыщифэным пае.
...

Sakat dilencinin iyileştirilmesi

1 Bir gün Petrus'la Yuhanna, dua vakti olan saat üçte tapınağa çıkıyorlardı.

2 O sırada, doğuştan kötürüm olan bir adam, tapınağın `Güzel Kapı' diye adlandırılan kapısına getiriliyordu. Tapınağa girenlerden para dilenmesi için onu her gün getirip oraya bırakırlardı.

3 Tapınağa girmek üzere olan Petrus'la Yuhanna'yı gören adam, kendilerinden sadaka istedi.

4 Petrus'la Yuhanna ona dikkatle baktılar. Sonra Petrus, «Bize bak» dedi.

5 Adam, onlardan bir şey alacağını umarak gözlerini onların üzerine dikti.

6 Petrus ona, «Bende gümüş ve altın yok, ama bende olanı sana veriyorum» dedi. «Nasıralı İsa Mesih'in adıyla, yürü!»

7 Sonra onu sağ elinden kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapasağlam oldu.

8 Sıçrayıp ayağa kalktı, yürümeye başladı. Yürüyüp sıçrayarak ve Tanrı'yı överek onlarla birlikte tapınağa girdi.

9 Bütün halk, onun yürüyüp Tanrı'yı övdüğünü gördü.

10 Onun, tapınağın Güzel Kapısında oturup para dilenen kişi olduğunu anlayınca ondaki değişiklik karşısında büyük bir hayret ve şaşkınlığa düştüler.

Petrus'un tapınaktaki konuşması

11 Adam, Petrus'la Yuhanna'ya tutunuyordu. Tüm halk hayret içinde `Süleyman'ın Eyvanı' denilen yerde onlara doğru koşuştu.

12 Bunu gören Petrus halka şöyle seslendi: «Ey İsrailliler, buna neden şaştınız? Neden bize gözlerinizi öyle dikmiş bakıyorsunuz? Sanki biz kendi gücümüz ya da dindarlığımızla bu adamın yürümesini sağlamışız gibi...

13 İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un Tanrısı,atalarımızın Tanrısı, kulu İsa'yı yüceltmiştir. Siz O'nu ele verdiniz. Pilatus O'nu serbest bırakmaya karar verdiği halde, siz O'nu Pilatus'un önünde reddettiniz.

14 Kutsal ve adil Olan'ı reddedip bir katilin salıverilmesini istediniz.

15 Siz Yaşam Önderi'ni öldürdünüz, ama Tanrı O'nu ölümden diriltti. Biz bunun tanıklarıyız.

16 Gördüğünüz ve tanıdığınız bu adam, İsa'nın adı sayesinde, O'nun adına olan imanla sapasağlam oldu. Hepinizin gözü önünde onu tam sağlığa kavuşturan, İsa'nın aracılığıyla etkin olan imandır.

17 «Şimdi ey kardeşler, yöneticileriniz gibi sizin de bilgisizlikten ötürü böyle davrandığınızı biliyorum.

18 Ama tüm peygamberlerin ağzından Mesihinin acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı, sözünü bu şekilde yerine getirmiştir.

19>20 Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Öyle ki, Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenmiş olan Mesih'i, yani İsa'yı göndersin.

21 Tanrı'nın eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, her şeyin yeniden düzenleneceği zamana dek İsa'nın gökte kalması gerekiyor.

22 Musa şöyle demişti: `Tanrınız olan Rab size, kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak. O'nun size söyleyeceği her sözü dinleyin.

23 O peygamberi dinlemeyen herkes Tanrı'nın halkından koparılıp yok edilecektir.'

24 «Samuel ve ondan sonra gelip konuşmuş olan peygamberlerin hepsi de bu günleri duyurmuştur.

25 Sizler peygamberlerin mirasçıları, Tanrı'nın atalarınızla yaptığı antlaşmanın mirasçılarısınız. Nitekim Tanrı İbrahim'e şöyle demişti: `Senin soyunun aracılığıyla yeryüzündeki tüm halklar kutsanacaktır.'

26 Tanrı, her birinizi kötü yollarından döndürüp kutsamak için Kulunu ortaya çıkarıp önce size gönderdi.»

 
3
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,