1. CORINTHIANS
1. КОРИНФ
1.KORİNTLİLER
2
 

1 And so it was with me, brothers and sisters. When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God.

2 For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified.

3 I came to you in weakness with great fear and trembling.

4 My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit’s power,

5 so that your faith might not rest on human wisdom, but on God’s power.

God’s Wisdom Revealed by the Spirit

6 We do, however, speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this age or of the rulers of this age, who are coming to nothing.

7 No, we declare God’s wisdom, a mystery that has been hidden and that God destined for our glory before time began.

8 None of the rulers of this age understood it, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory.

9 However, as it is written:

“What no eye has seen,
    what no ear has heard,
and what no human mind has conceived”—
    the things God has prepared for those who love him—

10 these are the things God has revealed to us by his Spirit.

The Spirit searches all things, even the deep things of God.

11 For who knows a person’s thoughts except their own spirit within them? In the same way no one knows the thoughts of God except the Spirit of God.

12 What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us.

13 This is what we speak, not in words taught us by human wisdom but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with Spirit-taught words.

14 The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God but considers them foolishness, and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit.

15 The person with the Spirit makes judgments about all things, but such a person is not subject to merely human judgments,

16 for,

“Who has known the mind of the Lord
    so as to instruct him?”

But we have the mind of Christ. 

Христос къащым зэрэкІэрылІыхьагъэм икъэбар

1 Тхьэм ехьылІэгъэ къэбарыр шъозгъэІунэу шъуадэжь сыкъызэкІом, сшыхэр, гущыІэ дахэхэр къасІохэу, акъылышIуагъэкIэ сыжъудэгущыІэу арэп а къэбарыр зэрэшъозгъэІугъэр.

2 Шъуадэжь сызыщэІэм, Исус Христос икъэбар нэмыкІэу зи сшъхьэ имылъынэу тесыубытагъ, зэкІэми анахьэу ар къащым зэрэтыраІулІагъэр ары.

3 КІуачІэ симыІэу, сыщынэу, сыгуи лъэшэу кІэзэзэу шъуадэжь сыщыІагъ.

4 КъэсІуагъэхэмрэ къэбарэу згъэІугъэмрэ цІыфым иакъылышIуагъэ зыхэлъхэу, пшІошъ зыгъэхъун гущыІэхэр ахэлъыгъэхэп, ау сигущыІэхэр къэзгъэшъыпкъэжьэу, Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ илъэкІ ахэмэ ягъусагъ.

5 Аущтэу зыфэхъугъэр шъуишІошъхъуныгъэ цІыфым иакъылышIуагъэ темытэу, Тхьэм илъэкІ тетыныр ары.  

Тхьэм иакъылышIуагъ

6 Ау щытми, цІыфхэу Тхьэм иІофхэмкІэ зизэхэшIыкI икъугъэхэм акъылышIуагъэ зыхэлъ къэбар ятэгъэІу, ау мы лъэхъанми, мы лъэхъаным тетыгъо зиІэхэу* кІодыжьыщтхэми яакъылышIуагъэ арэп.

7 Ау акъылышIуагъэу зикъэбар дгъэІурэр Тхьэм иакъылышIогъэ шъэфыр ары. Тхьэм а акъылышIуагъэр цІыфхэм аригъэшІэгъагъэп, ау лъэхъанхэм апэ Тхьэм зэриухэсыгъэм тетэу, а акъылышIуагъэм игъогукІэ тэ щытхъушхо тиІэ хъущт.

8 Мы лъэхъаным тетыгъо зиІэхэм ащыщэу зыми а акъылышIуагъэр ышІагъэп. Ахэмэ ашІагъэмэ, щытхъушхо зиІэ Зиусхьаныр* къащым тыраІулІэщтыгъэп.

9 Ау Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу*, «Іофхэу нэм ымылъэгъугъэхэри, зы тхьакІумэм зэхимыхыгъэхэри, цІыфым ыгу къэмыкІыгъэхэри, а Іофхэр ары Тхьэм цІыфхэу  ежь шІу зылъэгъухэрэм афигъэхьазырыгъэхэр».

10 А Іофхэр Тхьэм ежь ы Псэ ЛъапІэкІэ тэ къытфигъэнэфагъэх; сыда пІомэ, Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ Іоф пстэури егъэунэфы, Тхьэм иІофхэм якуупІэхэми анэсы.

11 Сыда пІомэ, цІыфым ыгу илъыр ежь ышъхьэ нэмыкІэу цІыфхэм ащыщэу хэт ышІэна? Ащ фэдэ къабзэу Тхьэм ыгу илъыр Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ нэмыкІэу зыми ышІэрэп.

12 Ау Тхьэм тыгухэм къарилъхьэгъэ псэр мы дунаим ыпсэп, ежь ы Псэ ЛъапІ ары, Тхьэм тынхэу къытитыгъэхэр къэтшІэнхэм пае.

13 Аущтэу цІыфхэу Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ зыгу илъхэм Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ иІофхэр зэхядгъэшІыкІхэу, Тхьэм тынхэу къытитыгъэхэм татегущыІэ, ау тызэрыгущыІэхэрэр цІыфым иакъылышIуагъэ тигъэшІэгъэ гущыІэхэп, Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ тигъэшІэгъэ гущыІэхэр ары нахь.

14 Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ зыгу имылъ цІыфым Іофхэу Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ дэжь къикІыхэрэр ыдэхэрэп. Ахэр ежьыркІэ делагъэх, ахэр зэхишІыкІынхи ылъэкІыщтэп, сыда пІомэ, Тхьэм ы Псэ ЛъэпІэ закъу ары цІыфхэм ахэр зэхязгъэшІыкІышъущтыр.

15 ЦIыфэу Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ зыгу илъым Іоф пстэури зэхешІыкІы, ау зыми а цІыфыр зэхишІыкІын ылъэкІыщтэп.

16 «Зиусхьаным ыгу илъыр хэта зышІагъэр зыгорэ ащ ригъэшІэнэу?»*

Ау Христос ыгу илъыр тэ тыгухэми арылъ.
...

Çarmıha gerilmiş Mesih'i tanıtmak

1 Kardeşler, yanınıza gelip Tanrı'yla ilgili bildiriyi size duyurduğum zaman, etkileyici sözlerle ya da üstün bir bilgelikle gelmedim.

2 Aranızdayken, İsa Mesih'ten ve O'nun çarmıha gerilmiş olmasından başka bir şey bilmemeye kararlıydım.

3 Ben size zayıflık ve korku içinde geldim, nasıl da titriyordum!

4 Sözüm ve bildirim, insan bilgeliğinin ikna edici sözlerine değil, Ruh'un kanıtlayıcı gücüne dayanıyordu.

5 Öyle ki, imanınız insanların bilgeliğine değil, Tanrı'nın gücüne dayansın.

Tanrı'nın bilgeliği

6 Gerçi olgun olanlar arasında bilgece sözler söylüyoruz; ama bu bilgelik ne şimdiki çağın, ne de bu çağın gelip geçici önderlerinin bilgeliğidir.

7>8 Biz, Tanrı'nın gizli, saklı kalmış bilgeliğinden söz ediyoruz. Tanrı'nın, zamanın başlangıcından önce bizim yüceliğimiz için belirlediği bu bilgeliği bu çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı. Anlasalardı, yüce Rab'bi çarmıha germezlerdi.

9 Yazılmış olduğu gibi,

«Tanrı'nın, kendisini sevenler için hazırladıklarını
hiçbir göz görmemiş,
hiçbir kulak işitmemiş,
hiçbir insan yüreği kavramamıştır.»

10 Oysa Tanrı bunları bize Ruh aracılığıyla açıkladı. Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır.

11 İnsanın düşüncelerini, insanın içinde olan kendi ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi, Tanrı'nın düşüncelerini de Tanrı'nın Ruhundan başkası bilemez.

12 Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan gelen Ruh'u aldık.

13 Ruh'a uyanlara ruhsal gerçekleri açıklarken, Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, Ruh'un öğrettiği sözlerle bildiririz.

14 Doğal haliyle kişi, Tanrı'nın Ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için de bunları anlayamaz.

15 Ruh'a uyan kişi her konuda yargıda bulunabilir, ama onun hakkında yargıda bulunacak kimse yok.

16 «Rab'bin düşüncesini kim bildi ki,
O'na öğüt verebilsin?»

Oysa biz Mesih'in düşüncesine sahibiz.

 

 
2
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,