GALATIANS
ГАЛАТИЕ
GALATYALILAR
4
 

1 What I am saying is that as long as an heir is underage, he is no different from a slave, although he owns the whole estate.

2 The heir is subject to guardians and trustees until the time set by his father.

3 So also, when we were underage, we were in slavery under the elemental spiritual forces of the world.

4 But when the set time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under the law,

5 to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship.

6 Because you are his sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who calls out, “Abba, Father.”

7 So you are no longer a slave, but God’s child; and since you are his child, God has made you also an heir.

Paul’s Concern for the Galatians

8 Formerly, when you did not know God, you were slaves to those who by nature are not gods.

9 But now that you know God—or rather are known by God—how is it that you are turning back to those weak and miserable forces? Do you wish to be enslaved by them all over again?

10 You are observing special days and months and seasons and years!

11 I fear for you, that somehow I have wasted my efforts on you.

12 I plead with you, brothers and sisters, become like me, for I became like you. You did me no wrong.

13 As you know, it was because of an illness that I first preached the gospel to you,

14 and even though my illness was a trial to you, you did not treat me with contempt or scorn. Instead, you welcomed me as if I were an angel of God, as if I were Christ Jesus himself.

15 Where, then, is your blessing of me now? I can testify that, if you could have done so, you would have torn out your eyes and given them to me.

16 Have I now become your enemy by telling you the truth?

17 Those people are zealous to win you over, but for no good. What they want is to alienate you from us, so that you may have zeal for them.

18 It is fine to be zealous, provided the purpose is good, and to be so always, not just when I am with you.

19 My dear children, for whom I am again in the pains of childbirth until Christ is formed in you,

20 how I wish I could be with you now and change my tone, because I am perplexed about you!

Hagar and Sarah

21 Tell me, you who want to be under the law, are you not aware of what the law says?

22 For it is written that Abraham had two sons, one by the slave woman and the other by the free woman.

23 His son by the slave woman was born according to the flesh, but his son by the free woman was born as the result of a divine promise.

24 These things are being taken figuratively: The women represent two covenants. One covenant is from Mount Sinai and bears children who are to be slaves: This is Hagar.

25 Now Hagar stands for Mount Sinai in Arabia and corresponds to the present city of Jerusalem, because she is in slavery with her children. 26 But the Jerusalem that is above is free, and she is our mother.

27 For it is written:

“Be glad, barren woman,
    you who never bore a child;
shout for joy and cry aloud,
    you who were never in labor;
because more are the children of the desolate woman
    than of her who has a husband.”

28 Now you, brothers and sisters, like Isaac, are children of promise.

29 At that time the son born according to the flesh persecuted the son born by the power of the Spirit. It is the same now.

30 But what does Scripture say? “Get rid of the slave woman and her son, for the slave woman’s son will never share in the inheritance with the free woman’s son.”

31 Therefore, brothers and sisters, we are not children of the slave woman, but of the free woman. 

1 Сэ зыфасІорэр мары: къоу я Тэ имылъку къызІэкІэхьащтыр оцІыкІуфэ, мылъкур зэкІэ къыІэкІэхьащтми, унэІутым зэрэтекIырэ щыIэп.

2 ЦІыфхэу зынаІэ ащ къытетхэмрэ имылъку зезыхьэхэрэмрэ афэІорышІэн фае, ятэ ыгъэнэфэгъэ мафэр къэсыфэ.

3 Джащ фэдэу, тэри Тхьэм иІофхэмкІэ джыри тызэцІыкІум, цІыфхэм мы дунаим ехьылІагъэу къызэрыкІо гурыІоныгъэу яІэхэм тыряпщылІыщтыгъ.

4 Ау уахътэр зекъум, Тхьэм ы Къо къыгъэкІуагъ. Ар бзылъфыгъэм къыхэкІыгъ, Тэуратым ихабзэ ыІэчІэгъ чІэтыгъ.

5 Тхьэм ар къызкIигъэкІуагъэр ащ Тэурат хабзэм ыІэчІэгъ чІэтыгъэхэр къычІихыжьынхэшъ, ашъхьэ ыщэфыжьынэу ары. Тхьэм тэ зэкІэри ибын фэдэу тидэным пае.

6 Тхьэм шъузэрибынхэм пае, ы Къо ы Псэ ЛъапІэу «Аббэу* т Ят!» зыІоу джэрэр Тхьэм шъугумэ къарилъхьагъ.

7 Арышъ, о уунэІутыжьэп, къо ухъугъ нахь. Къо узэрэхъугъэм пае, Тхьэм ибынхэм ІахьышІоу къалъигъэIэсырэр ори къыплъигъэIэсыщт.

Паул Галатие цІыфхэм зэрафэгумэкІырэр

8 Пасэм Тхьэр шъумышІэ зэхъум, тхьэ зыфаІохэу, ау шъыпкъэмкІэ мытхьагъэхэм шъуафэлажьэщтыгъ.

9 Ау джы Тхьэр шъушІэ хъугъэу хьауми Тхьэм шъукъышІагъэу сІомэ нахьышІуба, а къызэрыкІо гурыІоныгъэхэу лъэкІ зимыІэхэу, тхьамыкІэхэм зафэжъугъэзэжьынэу шъузкІыфаер сыда? Джыри зэ ахэмэ пщылІ шъуафэхъужьынэу ара?

10 Гъэнэфэгъэ мафэр, мазэр, уахътэр, илъэсыр шъогъэлъапІэх.

11 Сэ сышъуфэгумэкІы, хьаулыеу шъощ пае сыулэугъэкІэ сэщынэ.

12 СышъолъэІу, сшыхэр, сэщ фэдэ шъухъу, сыда пІомэ, сэри шъощ фэдэ сыхъугъ. Мыхъун зи къысэшъушІагъэп.

13 Апэ дэдэу къэбарышІур зышъосэгъэІум, сызэрэсымэджагъэр шъошІэ.

14 Сэ сисымэджагъэ къин шъуигъэлъэ-гъугъэ пэтми, нэмыплъ къысэшъухыгъэп, шъукъысфэмыеуи хъугъэп. Тхьэм сыримэлэІичыгъэм фэдэу, сы Христос Исус фэдэу, шъукъыспэгъокІыгъ.

15 Бэу шъутхъэжьыщтыгъ. ШъулъэкІыгъэмэ, шъунэхэри къызэришъутхъыщтгъагъэмкІэ шъуишыхьат сэхъу.

16 Шъыпкъэр къызэрэшъосІуагъэм пае, пыи сыкъышъуфэхъугъа?

17 А цІыфхэр* шъо къышъогугъух, ау ахэмэ ягухэлъ шІоп. Тэ шъудбгъодащыным пылъых, шъо ахэмэ шъуягугъужьыным пае.

18 Гухэлъыр дэгъумэ, зыр зым егугъуныр сыдигъуи дэгъу, сэ шъуадэжь сыщымыІэми, джары Iофыр зытетыр.

19 Сибынхэр, шъощ пае бзылъфыгъэу хъушъэн ихьагъэм сыфэд, Христос шъугухэм арылъ охъуфэ. 20Джы шъуадэжь сыщыІагъэмэ, сымакъэ мэкъэ шъабэкІэ зэблэсхъу сшІоигъощтыгъ, сыда пІомэ, шъосІон сшІэрэп.  

Хьэджэррэ Сарэрэ  

21 КъысашъуІу, шъо, цІыфхэу Тэурат хабзэм ыІэчІэгъ чІэтынхэу фаехэм, Тэурат хабзэм итхэр зэхэшъушІыкІхэрэба?

22 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт Ибрахьимэ къуитІу зэриІагъэр, зыр иунэІут бзылъфыгъэмкІэ*, адрэри шъхьэгъусэ шъыпкъэмкІэ*.

23 УнэІут бзылъфыгъэм ыкъо къызэрыкIо шІыкІэу къэхъугъ, ау ишъхьэгъусэ ыкъо Тхьэм Ибрахьимэ къызэригъэгугъагъэм тетэу къэхъугъ.

24 А Іофым зы гъэбылъыгъэ Іоф горэ къикІэу хэлъ, сыда пІомэ, а бзылъфыгъитІур зэзэгъыныгъитІум фэбгъэдэн плъэкІыщт. УнэІут бзылъфыгъэу Хьэджэр Синай къушъхьэм Тхьэм ежьыррэ пегъымбар Мусэрэ азыфагу щыдилъхьэгъэ зэзэгъыныгъэм фэд. А бзылъфыгъэм къыфэхъугъэхэр пщылІыгъэх.

25 Хьэджэр Арабие хэкум щыІэ Синай къушъхьэм фэбгъэдэн плъэкІыщт. А бзылъфыгъэр джырэ Ерусалими фэд. Сыда пІомэ, Ерусалимрэ ащ дэс цІыфхэмрэ пщылІыпIэм хэтых.

26 Ау уашъом щыІэ Ерусалим шъхьафит. Ар тэ зэкІэми ны фэдэ къытфэхъу.

27 Сыда пІомэ, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм моущтэу арыт*: «ГушІо, о сабый къызхэмыкІэу,  сабый къызфэмыхъугъэ бзылъфыгъ. О, хъушъэн имыхьагъэр*, мэкъэшхокІэ гушІо! Сыда пІомэ, лІы зиІэм нахьи лІым ытІупщыжьыгъэ бзылъфыгъэм сабыеу иІэхэр нахьыб».  

28 Сшыхэр, Тхьэм Ибрахьимэ къызэригъэгугъагъэм пае, Исхьакъ Ибрахьимэ ибын зэрэхъугъэм фэдэу, тэри Тхьэм ибын тыхъугъ.

29 Хьэджэр зыцІэ бзылъфыгъэ унэІутымкІэ Ибрахьимэ къыфэхъугъэ ыкъо* Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ Ибрахьимэ къызэригъэгугъагъэм тетэу къэхъугъэ ыкъом* а уахътэм къин ригъэщэчыгъ. Джыри ащ фэд.

30 Ау Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арытыр* сыда? Моущтэу арыт: «Мы унэІут бзылъфыгъэмрэ ащ ыкъорэ ІугъэкІыжьых,  сыда пІомэ, шъхьэгъусэ шъыпкъэм ыкъо  мылъкоу къыфэнэжьырэмкІэ  унэІут бзылъфыгъэм ыкъо Іахь иIэщтэп».   

31 Арышъ, сшыхэр, тыкъызтекIыгъэр бзылъфыгъэ унэІутэп, шъхьэгъусэ шъыпкъэр ары нахь.
...

1 Şunu demek istiyorum: mirasçı her şeyin sahibiyse de, çocuk olduğu sürece köleden farksızdır.

2 Babasının belirlediği zamana dek vasilerin, vekillerin gözetimi altındadır.

3 Bunun gibi, biz de ruhsal yönden çocukken dünyanın temel ilkelerine bağlı olarak yaşayan kölelerdik.

4 Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlunu gönderdi.

5 Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım.

6 Oğullar olduğunuz için Tanrı, öz Oğlunun «Abba! Baba!» diye seslenen Ruhunu yüreklerinize gönderdi.

7 Bu nedenle artık köle değil, oğullarsınız. Ve oğullar olduğunuz için Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı.

Pavlus'un Galatyalılar için kaygıları

8 Ne var ki eskiden, Tanrı'yı tanımadığınız zamanlarda, özde Tanrı olmayanlara kölelik ettiniz.

9 Şimdiyse Tanrı'yı tanıdınız, daha doğrusu Tanrı tarafından tanındınız. Öyleyse nasıl oluyor da bu etkisiz ve değersiz ilkelere dönüyorsunuz? Yeniden bunlara köle olmak mı istiyorsunuz?

10 Özel günler, aylar, mevsimler, yıllar kutluyorsunuz!

11 Sizin için korkuyorum. Yoksa uğrunuza boş yere mi emek verdim?

12 Kardeşler, size yalvarıyorum, benim gibi olun. Çünkü ben de sizin gibi oldum. Bana hiçbir haksızlık etmediniz.

13 Bildiğiniz gibi, Müjde'yi size ilk kez bedensel bir hastalığım nedeniyle bildirdim.

14 Bedensel durumum sizin için çetin bir deneme olduğu halde beni ne horladınız, ne de benden tiksindiniz. Tanrı'nın bir meleğini, hatta Mesih İsa'yı kabul eder gibi kabul ettiniz beni.

15 Şimdi o sevincinize ne oldu? Sizin için tanıklık ederim ki, elinizden gelse, gözlerinizi oyar, bana verirdiniz.

16 Peki, size gerçeği söylemekle düşmanınız mı oldum?

17 Başkaları sizi kazanmaya gayret ediyor, ama iyi niyetle değil. Kendileri için gayret edesiniz diye sizi bizden ayırmak istiyorlar.

18 Niyet iyi ise, yalnız aranızda olduğum zaman değil, her zaman gayretli olmak iyidir.

19 Çocuklarım! Mesih sizde biçimleninceye dek sizin için yine doğum ağrısı çekiyorum.

20 Şimdi yanınızda bulunmak ve ses tonumu değiştirmek isterdim. Bu halinize şaşıyorum!

Hacer ile Sarâ örneği

21 Kutsal Yasa altında yaşamak isteyen sizler, söyleyin bana, Yasa'nın ne dediğini bilmiyor musunuz?

22 İbrahim'in, biri köle kadından, biri de özgür kadından iki oğlu olduğu yazılıdır.

23 Köle kadından olan oğul olağan yoldan, özgür kadından olan oğul ise vaat sonucu doğdu.

24 Burada bir benzetme vardır. Bu kadınlar iki antlaşmayı simgeler. Biri Sina dağındandır, köle olacak olan çocuklar doğurur. Bu Hacer'dir.

25 Hacer, Arabistan'daki Sina dağını simgeler. Şimdiki Kudüs'ün karşılığıdır. Çünkü çocuklarıyla birlikte kölelik ediyor.

26 Oysa göksel Kudüs özgürdür, bizim annemiz odur.

27 Nitekim şöyle yazılmıştır:

«Sevin, çocuk doğurmayan ey kısır kadın!
Doğum ağrısını bilmeyen sen,
sesini yükselt ve haykır!
Çünkü terk edilmiş kadının çocukları,
kocası olanın çocuklarından çoktur.»

28 Kardeşler, siz de İshak gibi, vaadin çocuklarısınız.

29 Olağan yoldan doğan, Kutsal Ruh'a göre doğana o zaman nasıl zulmettiyse, şimdi de öyle oluyor.

30 Ama Kutsal Yazı ne diyor?

«Köle kadını ve oğlunu dışarı at.
Çünkü köle kadının oğlu,
özgür kadının oğluyla birlikte
asla mirasa ortak olmayacaktır.»

31 İşte böyle, kardeşler, biz köle kadının değil, özgür kadının çocuklarıyız.

 
4
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,