PHILIPPIANS
ФИЛИППИ
FİLİPİLİLER
3
 

No Confidence in the Flesh

1 Further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord! It is no trouble for me to write the same things to you again, and it is a safeguard for you.

2 Watch out for those dogs, those evildoers, those mutilators of the flesh.

3 For it is we who are the circumcision, we who serve God by his Spirit, who boast in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh—

4 though I myself have reasons for such confidence.

If someone else thinks they have reasons to put confidence in the flesh, I have more:

5 circumcised on the eighth day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews; in regard to the law, a Pharisee;

6 as for zeal, persecuting the church; as for righteousness based on the law, faultless.

7 But whatever were gains to me I now consider loss for the sake of Christ.

8 What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ

9 and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ—the righteousness that comes from God on the basis of faith.

10 I want to know Christ—yes, to know the power of his resurrection and participation in his sufferings, becoming like him in his death,

11 and so, somehow, attaining to the resurrection from the dead.

12 Not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me.

13 Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do: Forgetting what is behind and straining toward what is ahead,

14 I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus.

Following Paul’s Example

15 All of us, then, who are mature should take such a view of things. And if on some point you think differently, that too God will make clear to you.

16 Only let us live up to what we have already attained.

17 Join together in following my example, brothers and sisters, and just as you have us as a model, keep your eyes on those who live as we do.

18 For, as I have often told you before and now tell you again even with tears, many live as enemies of the cross of Christ.

19 Their destiny is destruction, their god is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is set on earthly things.

20 But our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ,

21 who, by the power that enables him to bring everything under his control, will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body. 

Тхьэм дэжь къикІырэ шъыпкъагъэр  

1 Аужыпкъэм, сшыхэр, Зиусхьаныр шъугухэм зэрарылъым пае шъугушІу. А Іоф дэдэхэр къышъуфэстхыжьынхэр сэркІэ къинэп, ахэр къызэрэстхыжьхэрэми ишІуагъэ къышъокІыщт.

2 Хьэхэм афэдэ цІыфхэу*, бзэджагъэ зышІэхэу, адрэ цІыфхэр сунэт зышІыхэрэм защышъудзый.

3 Шъыпкъэу сунэт ашІыгъэхэр тэры, тэ, Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ илъэкІыкІэ Тхьэм фэлажьэхэу, Христос Исус рыпагэхэу, пкъым епхыгъэ Іофхэм ащымыгугъыхэрэр.

4 Аущтэу щыт пэтми, сэри ащ фэдэ Іофхэм сащыгугъын слъэкІыщтыгъ. ЦІыф горэ пкъым епхыгъэ Іофхэм ащыгугъын ылъэкІынэу къышІошІымэ, сэ а цІыфым нахьи а Іофхэм нахь сащыгугъын слъэкІыщт.

5 Сэ мэфий сыныбжьэу сунэт сашІыгъ, израиль лъэпкъым сыщыщ, Бен-Ямин иунэгъо лъэпкъ сыщыщ, джуртмэ сакъыхэкІыгъ, Тэурат хабзэм тетэу сыпсэоу фарисей купым сыщыщыгъ.

6 Тхьэ гъэлъэпІэным сыгу етыгъэу сыпылъэу, чылыс зэІукІэм щыщхэм къин язгъэщэчыщтыгъ. Тэурат хабзэм итхэр бгъэцэкІэнхэм ягъогукІэ шъыпкъагъэ бгъотыщтыгъэмэ, зыми сызэригъэмысэн зи щыІэщтыгъэп.

7 Ау джы Христос зыфэдэр зэзгъэшІэным пае, Іофхэу зишІуагъэ сэркIэ къакІощтыгъэхэм пкІэ ямыІэжьэу сэлъытэ.

8 Шъыпкъэ, Іоф пстэуми пкІэ ямыІэжьэу сэлъытэ. Сыда пІомэ, си Зиусхьан Христос Исус зыфэдэр зэзгъэшІэныр Іофхэу щыІэ пстэуми анахьи нахьышІу. Ежь сыфэлэжьэным пае, зэкІэри хэсынагъ, Іоф пстэуми пкІэ ямыІэжьэу сэлъытэ, Христос сиІахьышІу хъуным,

9 ежь сыгу илъыным пае. Тхьэм ежь дэжькІэ шъыпкъагъэ сиІэу зэрилъытэрэм хэлъэп сэ ІофышІухэу сшІагъэхэм яІоф. Сэ зыфасІорэр Тхьэм ежь дэжькІэ шъыпкъагъэ сиІэу зыкІилъытэрэр ХристоскІэ шІошъхъуныгъэ зэрэсиІэр ары. Тэурат хабзэм итхэр згъэцэкІэнхэм иІоф ащ хэлъэп. А шъыпкъагъэу сиІэр Тхьэм дэжь къекІы, шІошъхъуныгъэми тет.

10 Христос зыфэдэр зэзгъэшІэнэу сыфай, ар лІагъэхэм къызэрахэтэджыкІыжьыгъэм къикІырэ лъэкІыр зыфэдэри зэзгъэшІэнэу сыфай. Христос къинхэу ыщэчыгъэхэм сиІахь ахэлъынэу сыфай, ежь зэлІэм, зэрэщытыгъэм фэдэуи сыхъунэу сыфай.

11 Аущтэу Тхьэм лІагъэхэм сыкъахигъэтэджыкІыжьыным сыщэгугъы.  

Іофхэу сызщыгугъыхэрэм сызэралъыІэсыным ыуж сит  

12 А Іофхэу сызщыгугъыхэрэм салъыІэсыгъэу е зишъыпкъагъэ щыкІагъэ зимыІэ цІыф икъугъэу сыхъугъэу сІорэп. Ау а Іофхэм сызэралъыІэсыным ыуж сит, ицІыфхэм ащыщ сыхъунэу Христос Исус къызэрэслъыІэсыгъэм фэдэу.

13 Сшыхэр, Іофхэу сызщыгугъыхэрэм салъыІэсыгъэу зыслъытэжьрэп, ау зы Іоф закъо сыпылъ: блэкІыгъэ Іофхэр сщыгъупшэжьхэу, сапэкІэ ит Іофхэм сызэралъыІэсыным ыуж сит.

14 Зэпэчъэным хахьэрэм фэдэу тыныр къэсхьыным пае, кІэухым сызэрэнэсыным ыуж сит. А тынэу зыфасІорэр уашъом сыщыпсэуныр ары, ар къэсхьыныр ары ибынхэм ащыщ сыхъунэу Исус Христос иIэмыркIэ Тхьэр къызфысэджагъэр.

15 Тэ тщыщэу хэтрэ цІыфэу Христос иІофхэм яхьылІагъэу щыкІагъэ зи зимыІэ цІыф икъугъэу хъугъэр аущтэу гупшысэн фае. Іоф горэм ехьылІагъэу нэмыкІ гупшысакІэ шъуиІэмэ, Тхьэм ари нафэ къышъуфишІыщт.

16 Ау тызнэсыгъэм фэшъуашэу тыгупшысэн фае, ащ тетэуи тызекІон фае.

17 Сшыхэр, силъэужхэм шъуакъырыкІу. ШъузэрэзекІон фаем ишапхъэу шъодгъэлъэгъугъэм тетэу зекІохэрэм шъуакІырыплъ.

18 Сыда пІомэ, бэрэ къызэрэшъосІуагъэм фэдэу, джыри сынэпсхэр къехыхэзэ шъосэІо: цІыфыбэ Христос икъащ пыи фэхъугъ.

19 А цІыфхэм кІэухэу афэхъущтыр кIодыныр ары, ятхьэри ныбэр ары, зэрыпэгэрэ IофхэмкIи укІытэжьыпхъэх. Мы дунаим иІофхэм анэмыкІ ягупшысэхэрэп.

20 Ау тэ тихэку уашъор ары. Зиусхьан Исус Христосэу уашъом къехынышъ, тымыкІодэу тыкъэзгъэнэжьыщтым тежэ.

21 Ежь илъэкІышхоу зэрылажьэу, Іоф пстэури итетыгъо ыІэчІэгъ зэрычІигъэуцорэмкІи тпкъы тхьамыкІэхэр зэблихъунхэшъ, ежь ыпкъэу щытхъушхо зиІэм фэдэ ыгъэхъущтых.
...

Gerçek doğruluk

1 Sonuç olarak kardeşlerim, Rab'de sevinin. Size aynı şeyleri yazmak bana usanç vermez; hem bu sizin için bir güvencedir.

2 Kötülük yapan o adamlardan, o köpeklerden sakının; o sünnet bağnazlarından sakının!

3 Çünkü gerçek sünnetliler, Tanrı'nın Ruhu aracılığıyla tapınan, Mesih İsa'yla övünen ve benliğe güvenmeyen bizleriz.

4 Ben aslında benliğe de güvenebilirdim. Eğer başka bir kimse benliğe güvenebileceğini sanıyorsa, ben buna daha çok güvenebilirim.

5 Doğumumun sekizinci günü sünnet oldum. İsrail soyundan, Benyamin oymağından, özbeöz İbraniyim. Kutsal Yasa'ya bağlılık derseniz, Ferisiydim.

6 Gayret derseniz, inanlılar topluluğuna zulmeden biriydim. Yasa'ya dayanan doğruluk derseniz, kusursuzdum.

7 Ama bana kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım.

8>9 Dahası var, kendisi uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle ki, Mesih'i kazanayım ve Kutsal Yasa'ya dayanan kendime özgü bir doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan, iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'le birleşmiş olayım.

10>11 Ölümünde O'na benzeyerek O'nu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın nedemek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum.

Hedefe doğru koşalım

12 Bunlara şimdiden kavuşmuş ya da şimdiden yetkinliğe erişmiş olduğumu söylemiyorum. Ama Mesih'in beni kazanmakla benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum.

13>14 Kardeşler, ben kendimi henüz bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum: geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak, Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum.

15 Buna göre, olgun olanlarımızın hepsi bu düşüncede olsun. Herhangi bir konuda farklı bir düşünceniz varsa, Tanrı bunu da size açıkça gösterecek.

16 Yalnız, eriştiğimiz düzeye uygun bir yaşam sürelim.

17 Kardeşler, hep birlikte beni örnek alın. Size verdiğimiz örneğe göre yaşayanlara dikkatle bakın.

18 Size defalarca söylediğim gibi, şimdi de gözyaşları içinde tekrar söylüyorum: birçok kişi Mesih'in çarmıhına düşman olarak yaşıyor.

19 Bunların sonu yıkımdır. Bunların tanrısı mideleridir. Ayıplarıyla övünür, yalnız bu dünyayı düşünürler.

20 Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Ve oradan, Kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz.

21 O, her şeyi kendine bağlı kılmaya yeterli olan gücünün etkinliğiyle bizim zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir.

 
3
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,