2. TIMOTHY
2. ТИМОФЕЙ
2. TİMETEOS
3
 

1 But mark this: There will be terrible times in the last days.

2 People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy,

3 without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good,

4 treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God—

5 having a form of godliness but denying its power. Have nothing to do with such people.

6 They are the kind who worm their way into homes and gain control over gullible women, who are loaded down with sins and are swayed by all kinds of evil desires,

7 always learning but never able to come to a knowledge of the truth.

8 Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so also these teachers oppose the truth. They are men of depraved minds, who, as far as the faith is concerned, are rejected.

9 But they will not get very far because, as in the case of those men, their folly will be clear to everyone.

A Final Charge to Timothy

10 You, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance,

11 persecutions, sufferings—what kinds of things happened to me in Antioch, Iconium and Lystra, the persecutions I endured. Yet the Lord rescued me from all of them.

12 In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted,

13 while evildoers and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived.

14 But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it,

15 and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus.

16 All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness,

17 so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work.

Дунаим иаужырэ мафэхэм псэущт цІыфхэм яшэн зыфэдэщтыр

1 Дунаим иаужырэ мафэхэм охътэ къинхэр къызэрэкІощтхэр пшІэн фае.

2 Сыда пІомэ, цІыфхэм ежь ашъхьэкІэ шІу залъэгъужьыщт, ахъщэри шІу алъэгъущт, зыщытхъужьыщтых, пэгэщтых, хъонэщтых, ятэ-янэхэм ядэІужьыщтхэп, рэзэныгъэ ахэлъыщтэп, Тхьэр агъэлъэпІэщтэп, шІулъэгъуи ахэлъыщтэп;

3 зэшІужьыныр зыфэдэр ашІэщтэп, нэмыкІ цІыфхэм ІаекІэ атегущыІэщтых, зыщыІэныгъэ яІэщтэп, жъалымыщтых, шІугъэр шІу алъэгъущтэп;

4 уащымыгугъышъунэу псэущтых, шъхьэпсынкІэщтых, зашІошІыжьыщт; Тхьэр шІу алъэгъуным нахьи, загъэтхъэжьыныр нахь шІу алъэгъущт;

5 Тхьэм ишIолIыкI агухэм арылъым фэдэу зыкъагъэлъэгъощт, ау Тхьэм илъэкІ адэщтэп. Ащ фэдэ цІыфхэм защыдзый.

6 А цІыфхэм ащыщхэу зы заулэ унэмэ арыцІанлъэхэзэ, бзылъфыгъэхэу
зипсэкІодхэм ахэкІуадэхэу, зэмылІэужыгъо хъопсэ мыхъо-мышІэхэм зыкъырязгъэ-щэкІыхэрэр дахьыхых.

7 А бзылъфыгъэхэм сыдигъуи сыд
зэрагъашІэми, шъыпкъэр къашІэн алъэкІырэп.

8 Ианныйрэ Иамбрыйрэ* пегъымбар Мусэ зэрэпэуцугъэхэм фэдэу, мы цІыфхэри шъыпкъэм пэуцужьых. Ахэр зиакъыл зэщыкъогъэ цІыфых, зишІуагъэ къэмыкІожьыщт шІошъхъуныгъэ яІ.

9 Ау ахэмэ яІоф бэрэ къадэхъущтэп; сыда пІомэ, Ианныйрэ Иамбрыйрэ яделагъэ цІыф пстэумкІи нафэ зэрэхъугъэм фэдэу,
мы цІыфхэм яделагъи цІыф пстэумкІи нафэ хъущт.

Аужырэ Іофхэу Паул Тимофей фигъэпытэхэрэр

10 Іофхэу сэ цІыфхэр зыфэзгъасэщтыгъэхэри, сизекІуакІи, сигухэлъи, сишІошъхъуныгъи, сищэІагъи, сишІулъэгъуи, ситеубытагъи ошІэх.

11 Къалэхэу Антиохие, Иконие, Листрэ* цІыфхэм къинэу щысагъэлъэгъугъэхэри, къиныбэу щысщэчыгъэхэри ошІэх. Къинышхохэр сагъэщэчыгъэх, ау Зиусхьаным зэкІэми сыкъахищыжьыгъ.

12 Шъыпкъэ, Тхьэм ишIолIыкIи Христос Исусри хэти зыгу илъхэу псэунэу фаем цІыфхэм къин рагъэщэчыщт.

13 Ау цІыф бзаджэхэми гъэпцІакІохэми ябзэджагъэ рагъэхъущт; ахэмэ нэмыкІ цІыфхэр дахьыхых, ежь ашъхьэкІи зыдахьыхыжьы.

14 Ау о Іофхэу зэбгъэшІагъэхэми узщыгугъыхэрэми атет зэпыт, сыда пІомэ, ахэр озгъэшІэгъэ цІыфхэр ошІэх.

15 Ащ нэмыкІэу, уисабыигъо щегъэжьагъэу Тхьэм игущыІэ тхыгъэ лъапІэхэм арытхэр зэбгъэшІагъэх. Христос ИсускІэ шІошъхъуныгъэу уиІэмкІэ умыкІодэу, укъызэрэнэжьыщтыр а тхылъхэм арытхэм къыбгурагъэІон алъэкІы.

16 Тхьэм игущыІэ тхыгъэ лъапІэхэм арыт пстэури Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ дэжь къикІыгъэх. ЦІыфхэм шъыпкъэр ябгъэшІэным, уягыиным, бгъэдэІонхэм, шъыпкъагъэр зиІэ псэукІэр ябгъэшІэным пае яшІуагъэ къэкІо.

17 Аущтэу Тхьэм фэлажьэрэ цІыфыр тыдрэ ІофышІуи фэхьазырыщт, фэгъэпсыгъэщт.
...

Son günler

1 Şunu bil ki, son günlerde çetin anlar olacaktır.

2>3 İnsanlar, kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne baba sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetleyemeyen, azgın ve iyilik düşmanı olacaklar.

4>5 Hain, aceleci, kendini beğenmiş, Tanrı'dan çok eğlenceyi seven, Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkâr edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur.

6>7 Çünkü evlerin içine sokulup, günahla yüklü, çeşitli arzularla sürüklenen, her zaman öğrenen, ama gerçeğin bilgisine bir türlü erişemeyen zayıf iradeli kadınları âdeta tutsak eden adamlar bunlardandır.

8 Yannis ile Yambris nasıl Musa'ya karşı geldilerse, bunlar da aynı şekilde gerçeğe karşı gelirler. Düşünceleri yozlaşmış, iman konusunda reddedilmiş insanlardır.

9 Ama daha ileri gidemeyecekler. Çünkü Yannis ile Yambris örneğindeki gibi, bunların da akılsızlığını herkes açıkça görecektir.

Timoteyus'a son öğütler

10>11 Sen ise benim öğretimi, davranışımı, amacımı, imanımı, sabrımı, sevgimi, dayanma gücümü, çektiğim zulüm ve acıları, örneğin Antakya, Konya ve Listra'da başıma gelenleri yakından izledin. Ne zulümlere katlandım! Ama Rab beni hepsinden kurtardı.

12 Mesih İsa'ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi de zulüm görecek.

13 Ama kötü ve sahtekâr kişiler, aldatarak ve aldanarak gittikçe daha beter olacaklar.

14>15 Sen ise öğrendiğin ve güvendiğin ilkelere bağlı kal. Çünkü bunları kimlerden öğrendiğini biliyorsun. Mesih İsa'ya olan iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan Kutsal Yazıları da çocukluğundan beri biliyorsun.

16 Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.

17 Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur.

 
3
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,