REVELATION
АПЭРЭШЪХЬ
VAHİY
2
 

To the Church in Ephesus

1 “To the angel of the church in Ephesus write:

These are the words of him who holds the seven stars in his right hand and walks among the seven golden lampstands.

2 I know your deeds, your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false.

3 You have persevered and have endured hardships for my name, and have not grown weary.

4 Yet I hold this against you: You have forsaken the love you had at first.

5 Consider how far you have fallen! Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place.

6 But you have this in your favor: You hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate.

7 Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God.

To the Church in Smyrna

8 “To the angel of the church in Smyrna write:

These are the words of him who is the First and the Last, who died and came to life again.

9 I know your afflictions and your poverty—yet you are rich! I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan.

10 Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for ten days. Be faithful, even to the point of death, and I will give you life as your victor’s crown.

11 Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. The one who is victorious will not be hurt at all by the second death.

To the Church in Pergamum

12 “To the angel of the church in Pergamum write:

These are the words of him who has the sharp, double-edged sword.

13 I know where you live—where Satan has his throne. Yet you remain true to my name. You did not renounce your faith in me, not even in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death in your city—where Satan lives.

14 Nevertheless, I have a few things against you: There are some among you who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin so that they ate food sacrificed to idols and committed sexual immorality.

15 Likewise, you also have those who hold to the teaching of the Nicolaitans.

16 Repent therefore! Otherwise, I will soon come to you and will fight against them with the sword of my mouth.

17 Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give some of the hidden manna. I will also give that person a white stone with a new name written on it, known only to the one who receives it.

To the Church in Thyatira

18 “To the angel of the church in Thyatira write:

These are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire and whose feet are like burnished bronze.

19 I know your deeds, your love and faith, your service and perseverance, and that you are now doing more than you did at first.

20 Nevertheless, I have this against you: You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophet. By her teaching she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols.

21 I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling.

22 So I will cast her on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensely, unless they repent of her ways.

23 I will strike her children dead. Then all the churches will know that I am he who searches hearts and minds, and I will repay each of you according to your deeds.

24 Now I say to the rest of you in Thyatira, to you who do not hold to her teaching and have not learned Satan’s so-called deep secrets, ‘I will not impose any other burden on you,

25 except to hold on to what you have until I come.’

26 To the one who is victorious and does my will to the end, I will give authority over the nations—

27 that one ‘will rule them with an iron scepter and will dash them to pieces like pottery’—just as I have received authority from my Father.

28 I will also give that one the morning star.

29 Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches.

Исус Христос Ефес къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм къэбарэу фаригъэхьыгъэр

1 Ефес къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм имэлэІич мы къэбарыр фэтх: ЫІэ джабгъукІэ жъогъуибл зыІыгъэу, дышъэм хэшІыкІыгъэхэу остыгъэ тетыпІиблым ахэтэу къэзыкІухьэрэм мы гущыІэхэр къеІо:

2 Іофхэу жъугъэцакІэхэрэр сэшІэх, лъэшэу шъузэрэлэжьагъэри, теубытагъэ шъуиІэу шъузэрэзекІуагъэри сэшІэ. ЦІыф бзаджэхэр зэрэшъуфэмыщэчыхэрэри сэшІэ. АпостолхэкІэ зэджэжьхэрэ мыапостолхэр жъугъэунэфыгъэх, пцІы зэраусырэри шъулъэгъугъэ.

3 Къиныбэ шъущэчыгъэ, теубытагъэ шъуиІэу шъозекІо, сцІэ пае лъэшэу шъулэжьагъ, шъуезэщыгъэп.

4 Ау шъо мыхъун горэ къыжъудэсэлъэгъу: ыпэкІэ шІулъэгъоу къысфышъуиІагъэр зэрэхэшъунэжьыгъэр ары.

5 Шъукъызэфэхыгъэр зыфэдизыр зыщышъумыгъэгъупш. ШъуипсэкІодхэм шъуафыкІэгъожьи, ыпэкІэ Іофхэр зэрэжъугъэцэкІагъэхэм фэдэу, жъугъэцакІэх. ШъуипсэкІодхэм шъуафыкІэмыгъожьмэ, сэ сыкъэкІонышъ, шъуиостыгъэ тетыпІэ ІузгъэкІотыщт.

6 Ау ІофышІу горэ къыжъудэсэлъэгъу: Николас игъогу рыкІорэ цІыф купым* Іоф бзаджэхэу ашІэхэрэр шъо шъоуджэгъух, сэ ахэмэ яІофхэр зэрэсыуджэгъухэрэм фэдэу.

7 ТхьакІумэ зиІэм Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ чылыс зэІукІэхэм къариІорэр зэхерэх. ТекІоныгъэр къэзыхьырэм Тхьэм иджэнэт ит чъыгэу щыІэныгъэ къэзытырэм* къыпыкІэрэм щыщ ышхынэу фит сшІыщт.  

Исус Христос Смирнэ къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм къэбарэу фаригъэхьыгъэр

8 Смирнэ къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм имэлэІич мы къэбарыр фэтх: Апэрэу ыкІи Аужырэу, лІагъагъэу къэхъужьыгъэм мы гущыІэхэр къеІох:

9 Гузэжъогъоу шъузхэтымрэ шъуитхьамыкІагъорэ сэшІэх, ау щытми шъубай. ДжурткІэ зэджэжьхэрэ мыджуртхэр ІаекІэ къызэрэшъутегущыІэхэрэр сэшІэ. Ахэр джуртхэп, ау шэйтаным изэІукІэ щыщых.

10 Къинхэу шъущэчыщтхэм шъуащымыщын. Мыр шъосэІо, шъуигъэунэфыным пае, шэйтаным шъуащыщхэу заулэ хьапсым чІидзэщт, мэфипшІым гузэжъогъум шъухэтыщт. ЛІэныгъэм нэс шъукъысфэшъыпкъ. Шъукъысфэшъыпкъэмэ, танджэу мыкІодыжьын щыІэныгъэр къышъостыщт.

11 ТхьакІумэ зиІэм Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ чылыс зэІукІэхэм къариІорэр зэхерэх. ЯтІонэрэ лІэныгъэм* иягъэ текІоныгъэ къэзыхьырэм ригъэкІыщтэп.   

Исус Христос Пергам къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм къэбарэу фаригъэхьыгъэр  

12 Пергам къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм имэлэІич мы къэбарыр фэтх: БгъуитІуцэ зиІэ чэтэ чаныр зиІэм мы гущыІэхэр къеІох:

13 Іофхэу жъугъэцакІэхэрэр сэшІэх, шэйтаным итІысыпІэ зыдэщыІэм шъузэрэщыпсэурэри сэшІэ. Сэ сцІэ шъукъыфэшъыпкъ. Шъо шъуздэщыІэ чІыпІэу шэйтаныр зыдэщыІэм сишыхьат шъыпкъэу Антипэ зыцІэр цІыфхэм заукІыгъэ мафэхэми сэркІэ шІошъхъуныгъэу шъуиІэр хэшъунэжьыныр шъудагъэп.

14 Ау мыхъун Іоф горэхэр къыжъудэсэлъэгъух: БалаIам зыфигъасэхэрэ ишIэныгъэ тетхэр къышъухэтых. БалаIам ары Балак зыцІэм езгъэшIагъэр израиль цІыфхэм псэкІод аригъэшІэнэу. Хымэ лъэпкъхэм ащыщхэм тхьэ нэпцІхэм афашІыгъэ къурмэным ыл Балак израиль цІыфхэм аригъэшхыгъ, зини аригъэшIагъ.

15 Джащ фэдэу Николас цIыфхэр зыфигъасэхэрэ ишIэныгъэ тетхэр къышъухэтых.

16 Арышъ, шъуипсэкІодхэм шъуафыкІэгъожь. Армырмэ, шІэхэу шъуадэжь сыкъэкІонышъ, сыжэ къыдэкІырэ чатэмкІэ сязэощт.

17 ТхьакІумэ зиІэм Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ чылыс зэІукІэхэм къариІорэр зэхерэх. ТекІоныгъэр къэзыхьырэм гъэбылъыгъэ мэнн гъомылэм* щыщ  естыщт. А мыжъор зэстырэ цІыфым нэмыкІэу а цІэр зыми ышІэрэп.  

Исус Христос Тиатирэ къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм  къэбарэу фаригъэхьыгъэр  

18 Тиатирэ къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм имэлэІич мы къэбарыр фэтх:

Тхьэм ы Къоу зынэхэр мэшІотхъуабзэм фэдэхэу, зылъакъохэри гъоплъэ плъыгъэм фэдэу лыдхэрэм мы гущыІэхэр къеІо:

19 Іофхэу жъугъэцакІэхэрэр сэшІэх, шъушIулъэгъуи, шъуишІошъхъуныгъи, ІэпыІэгъу шъузэрэзэфэхъурэри, теубытагъэ шъуиІэу шъузэрэпсэурэри сэшІэ. Ыпэм нахьи нахьыбэу шІу зэрэшъушІэрэри сэшІэ.

20 Ау мыхъун горэ къыжъудэсэлъэгъу: пегъымбаркІэ зэджэжьырэ бзылъфыгъэу Иезабел шъупэуцурэп. Зинэ ашІэнэуи, хымэ лъэпкъхэм ащыщхэм тхьэ нэпцІхэм афашІыгъэ къурмэным ыл ашхынэуи сиIорышIэхэм арегъашІэх ыкІи дехьыхых.

21 Зинэу ышІагъэм фыкІэгъожьынэу игъо изгъэфагъ, ау фыкІэгъожьыгъэп.

22 Ащ пае, къин ыщэчынэу пІэм хэзгъэлъыщт. Зинэ дэзышІагъэхэри ашІагъэхэм афыкІэмыгъожьхэмэ, гузэжъогъушхо хэзгъэфэщтых.

23 Ащ илъфыгъэхэри згъэлІэщтых. ЕтІанэ цІыфхэм агухэм арылъхэри ягупшысэхэри зыгъэунэфырэр зэрэ Сэрыр чылыс зэІукІэ пстэуми ашІэщт. Шъуащыщэу хэти Іофхэу ышІагъэхэм яфэшъуашэ езгъэгъотыжьыщт.

24 Шъуащыщхэу къэнэгъэ цІыфхэу Тиатирэ къалэм дэсхэу, Иезабел зыфигъасэхэрэм дезымыгъаштэхэу, шэйтаным ишъэфышхохэр зэзымыгъэшІагъэхэм, нэмыкІ хьылъэ горэ къызэрэшъутесымылъхьащтыр шъосэІо.

25 Сэ сыкъэкІофэ, шІошъхъуныгъэу шъуиІэм шъутемыкІ.

26 ТекІоныгъэр къэзыхьэу, кІэухым нэсыфэ сиІофхэр зыгъэцакІэрэм лъэпкъхэм тетыгъо афыриІэнэу сшIыщт, ся Тэ тетыгъо сиІэ зэригъэхъугъэм фэдэу.

27 «Ащ гъучІ бэщкІэ ыгъэІорышІэщтых, етІагъом хэшІыкІыгъэ хьакъушыкъухэми афэдэу зэхикъутэщтых».

28 ТекІоныгъэр къэзыхьырэм нэфшъэгъо жъуагъори* естыщт. 29ТхьакІумэ зиІэм Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ чылыс зэІукІэхэм къариІорэр зэхерэх.
...

Efes'teki topluluğa

1>2 «Efes'teki topluluğun meleğine yaz. Yedi yıldızı sağ elinde tutan ve yedi altın kandilliğin ortasında yürüyen şöyle diyor: `Senin yaptıklarını, çalışkanlığını, sabrını biliyorum. Kötü adamlara dayanamadığını da biliyorum. Elçi olmadıkları halde kendilerini elçi diye tanıtanları sınadın ve onları yalancı buldun.

3 Evet, sabırlısın. Benim adım uğruna acılara dayandın ve yılmadın.

4 Ne var ki, sana karşı bir sitemim var: başlangıçtaki sevginden uzaklaştın.

5 Bunun için nereden düştüğünü hatırla! Tövbe et ve başlangıçta yaptıklarını sürdür. Eğer tövbe etmezsen, sana gelir, kandilliğini yerinden kaldırırım.

6 Yine de olumlu bir yanın var: Nikolas yanlılarının yaptıklarından nefret edersin; ben de nefret ederim.

7 Kulağı olan, Ruh'un topluluklara ne dediğini işitsin. Galip gelene, Tanrı'nın cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme hakkını vereceğim.'

İzmir'deki topluluğa

8>9 «İzmir'deki topluluğun meleğine yaz. Ölmüş ve yaşama dönmüş, ilk ve son olan şöyle diyor: `Senin sıkıntılarını ve yoksulluğunu biliyorum. Oysa zenginsin! Yahudi olduklarını söyleyen, ama Yahudi değil de Şeytan'ın havrası durumunda olanların iftiralarını biliyorum.

10 Çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma! Bak, İblis sizi sınamak için aranızdan bazılarını yakında zindana atacak ve on gün süreyle sıkıntı çekeceksiniz. Ölüm pahasına da olsa sadık kal, ben sana yaşam tacını vereceğim.

11 Kulağı olan, Ruh'un topluluklara ne dediğini işitsin. Galip gelen, ikinci ölümden hiçbir zarar görmeyecek.'

Bergama'daki topluluğa

12>13 «Bergama'daki topluluğun meleğine yaz. İki ağızlı keskin kılıca sahip olan şöyle diyor: `Nerede yaşadığını biliyorum; Şeytan'ın tahtı oradadır. Yine de adıma bağlı kalıyorsun. Aranızda, Şeytan'ın yaşadığı yerde öldürülen sadık tanığım Antipa'nın günlerinde bile bana iman ettiğini inkâr etmedin.

14 Ne var ki, sana karşı birkaç sitemim var. Aranızda Balam'ın öğretisine bağlı kalanlar var. Putlara sunulan kurbanların etini yemeleri ve cinsel ahlaksızlıkta bulunmaları için İsrail oğullarını ayartmayı Balak'a öğreten Balam'dı.

15 Aynı şekilde sizin aranızda da Nikolas yanlılarının öğretisine bağlı kalanlar var.

16 Onun için tövbe et! Yoksa senin yanına tez gelir, ağzımdaki kılıçla onlara karşı savaşırım.

17 Kulağı olan, Ruh'un topluluklara ne dediğini işitsin. Galip gelene, saklı mandan vereceğim. Ayrıca, ona beyaz bir taş ve bu taşın üzerinde yazılı olan yeni bir ad, alandan başka kimsenin bilmediği bir ad vereceğim.'

Tiyatira'daki topluluğa

18>19 «Tiyatira'daki topluluğun meleğine yaz. Gözleri alev alev yanan ateşe ve ayakları parlak tunca benzeyen Tanrı'nın Oğlu şöyle diyor: `Senin yaptıklarını, sevgini ve imanını, hizmetini ve sabrını biliyorum. Son yaptıklarının, ilk yaptıklarını aştığını biliyorum.

20 Ne var ki, sana karşı bir sitemim var: kendini peygamber diye tanıtan İzebel adlı kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın, öğretisiyle kullarımı saptırıp cinsel ahlaksızlıktabulunmaya ve putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor.

21 Tövbe etmesi için ona bir süre tanıdım, ama ahlaksızlığından tövbe etmek istemiyor.

22 Bak, onu sıkıntı dolu bir yatağa atacağım; onunla zina edenleri de, onun yaptığı işlerden tövbe etmezlerse, büyük sıkıntıların içine atacağım.

23 Onun çocuklarını vebayla öldüreceğim. O zaman bütün topluluklar, gönülleri ve yürekleri denetleyenin ben olduğumu bilecekler. Her birinize yaptıklarınızın karşılığını ben vereceğim.

24>25 "`Ama size, yani Tiyatira'da bulunan diğerlerine, bu öğretiyi benimsememiş ve Şeytan'ın sözde derin sırlarını öğrenmemiş olanların hepsine şunu söylüyorum: ben gelinceye dek sizde olana sımsıkı sarılın. Üzerinize bundan başka bir yük koymuyorum.

26>28 Ben Babamdan nasıl yetki aldımsa, galip gelene, yaptığım işleri sonuna dek sürdürene ulusların üzerinde yetki vereceğim.

Onları demir çomakla güdecek,
çömlek kaplar gibi kırıp parçalayacaktır.

Galip gelene sabah yıldızını da vereceğim.

29 Kulağı olan, Ruh'un topluluklara ne dediğini işitsin.'

 
2
 
 
 
 
 

Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,
Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil, Çerkesce İncil, Adigece İncil, Çerkezce incil, Adıgece incil, Cerkesce İncil, Adığece İncil, Cerkezce İncil, Adighece İncil, Adyghe Bible, Cherkes Bible, Adighe Bible, Circassian Bible, Adigabze İncil, Adığabze İncil,