...................
...................
BAYBAŞ FORUM   -2
Mustafa Baybaş
19 Temmuz 2006
                         
...................
 
...................
CircassianCanada Notu: Aşağıda yayınlanan metinler Denetim Kurulu Üyelerimizce denetlenip yayına verilmiştir.
                     

Deuletbiy
08.12.2006

Worepso Adygexer...


Baybas
26.12.2006

Wopsew deulet Mı deulet zıfatore moskova des, lemıj yeş'ı mühendıst. Yejır adıxexeme kaxehan pae Turkıyem ce kaple şham kezılexuı sıep, seri siguı keyure kas'oe sıcaseri arı. Mır cıf kurızxeuen sılecıxep. Deulet şuı yotelexuı, yukıtşuşır zışımxexuıpş tha yuxetxej. Deulet teşekkür ederim.

Deulet Moskova'da yaşayan inşaat mühendisi ve kendisi köprü yapımında çalışıyor. Kendisi Türkiye'deki Adigelerle irtibatı seviyor, aramızda bulunma çabasında ve bu anlamda benimde vurgulamak istediğim Adigece yazışmanın onlarla anlaşabilmenin çözüm yolu bu diyorum. Fakat bir türlü bu görünen değeri kimseye fark ettiremedim. Umarım anlayanlar çıkacaktır bir gün. Kendi içimizde hiç bir zaman yeterli olmadık, olamadık olamayacağız da. Deulet gibi Amenet Pseush gibi ve buna mukabil içimizde yetişen değerli büyüklerimize büyük ihtiyacımız var.

Saygılarımla.


Kafkaskartalı
26.12.2006

Arkadaşlar,

Çerkesce yazıları okuyunca cok duygulandım, keşke bende sizler gibi Çerkesce konuşabilseydim.


Necdet Hatam
26.12.2006

Değerli Arkadaşlar,

Anavatan hep Kiril'i yazacak, Kiril'i kullanacak. Bunu değiştirmeye yönelik bir amacımız da isteğimiz de yok. Olsa da zaten gücümüz yetmez.

Ancak diasporada daha uzun süre Latin temelli alfabe ile yazışmak zorunda gibi geliyor bana. Bununla birlikte yazmak isteyen her kesin kendi alfabesi ile yazmaya çalışması gerçekten çok karışıklığa neden olduğu gibi, sembollere verdiğimiz anlamlar farklı olunca yazılanı izlemek de anlamak da çok güç oluyor.

Sizlere önerim bu sayfada bir ilki gerçekleştirelim ve hepimiz ortak bir Latin alfabesi ile yazışalım. Bunu için de 1999 yılında Maykop'ta ünlü dilcimiz Ççeraşe Zeynab adına gerçekleştirilen dil konferansına, sayın Fahri Huvaj ile birlikte sunduğumuz alfabeyi küçük değişiklikleri ile öneriyorum. Alfabeyi açıklamaları ile birlikte sitemiz sayfalarında bulacaksınız.

Bu konuda anlaşır ve tek bir alfabe ile yazışmaya başlarsak; hem birimizin yazdığını diğerlerimiz daha kolay anlayacak, -en önemlisi de alfabe pratikte denenmiş- eksiği fazlası ortaya çıkmış olacak.

Eğer önerdiğim alfabeyi yeterli bulmuyorsanız önerilecek başka bir alfabeyle ama tek bir alfabe ile yazalım. Ne dersiniz?

Saygı ile...

Nıbceğhu lhap'exer; xı altı deniz wane eğer wıne ev wate çekiç wade xabze xırıxıh bilmece guıpse dost terı biz de.


Deuletbiy
01.01.2007

Yukarıda Moskovalı Devlet diye tahmin edilen şahısla hiç bir alakam yoktur. Bilgilerinize.

Worepso Adyghexer.


Baybas
04.01.2007

Deuıletbiy isim benzerliğinden kaynaklanan yanlışlıktan dolayı özür dileriz. Normalde öyle biri var yazıştığımız ve isim benzerliğinden dolayı onu sandık. Kusura bakmayınız. Teşekkür ederim.


Ceraşe Tembot
04.01.2007

Ceraşe Tembot, Otobüsüm vostığe şıbleştığep, garaj zel'ığenefığem yinefıne neğıfev kıridzeştığe nıap. Yapev yipe k'ifere t'ısıp'em K'uk'o zışridzıxığ. T'ısıp'em şıqoatıy, şıhanğupçem zıriğezığ. Pısıncev zızecivp'cıy yiçemodan ts'iqu yil'egoanc'e çeğ ciğevçöağ, yipal'to p'oacıy zeriğezafiy yik'ocı ril'hağ. T'ısıp'e şabem c'ırıy ze zışiğeterezıy vulevuğe hapşacev, l'eşev xeşetıcığ.

Aş l'ıptev şıhanğupçem zıüvbğuy, otobüs cıbım şıh'ure şış`erem yinexer ritığ. Meşü`ok'uce kızdeqoağe ğogum şil'eh'uğe ğeş`eğon mıvxıjır fikuğep, c'ırıy garaj pıçegupem ts'ıfev şızezerefexer yigu pıcırep. Ts'ıf zereğet'ısı bırısırev yicıbce otobüsüm yitığemıy pıl'ıjığep. Yibğuce zıgore kızeregot'ıshağer zıxiş`ağ, av aşiy kıfızepl'ecıjığep, şıhanğupçem nex zeriğezıl'`ağenex Garaj neu' gozegum ts'ıfır yiz. Ğogum tétım yaneh'rıy, krortinxev kale ts'ıqum yisanatoriyéxem yaşıav k'éqol'`ağexer neh'ıbağex.Ğogumıy K'uk'o aş gu şıl'itağ: Krortinkxer adrexeme yaxeğoaşerep.

Ofıy-del'ıy yam`av şıace gumecığuy xemıtxev, mı dunayé ts'ıfıxeme yafemıdev axer zıgorev kışeh'u. Kolen-pcelenev ceracev fepağex, Mıhıjaxexev, zağedaxev, zağel'epepts'ıyév, ofınçe havlıyaqoxev mehaze-vazex. Ar yiğeş`eğonır K'uk'o fevxırep. Afedexer c'ıre nesı yil'eğuğep. Şıpke çılemıy ts'ıf havlıyé diml'ağo h'una, zırızxer depl'eğoştıx. Av a zırızxemıy ya havlıyace zeremterezır zıxaş`e, aş yémıqu hıl'ev yapl'eu yil', gubğen şüel'`ıcınım zaréğevt'ıu Mıdrexer ya ofınçağe repağe fedex.

Ofınçe-gumecığonçev, zağeşüenır, zağepsefınır pışerıl' anatev yaam fed. Ofınçe zeşığuy yanequ yipl'eğoştep, yahavlıya cece ts'ıfıme yagubğenıy yaşhaştep. C'enetım yifağe zıfauy nej-ujıme ka`oaterem femıdemı sış`erep yeo K'uk'o adığ'e akılce a ofım k'ébğuqo. Yej K'uk'o senatorıyév zıdaqorem yiotobüs yérağov k'iğotığov, gupsefev şısev axeme yaxapl'e. Psı nepkım tétev psı k'ivuğem xapl'erem fed. Stants'inem tsı'fev şızezereharer psı k'ivuğe şıpkem fed. Otobusüm yisev K'uk'o ze kızepl'ecığ. Kıgosır calev kıcecığ'.

Ar k'iş`ejığ. Meşü`ok'um zı vagonum kıdisığ. Neğunc'eşxo ul'. Değucayév k'éqov fepağe. Cale cıfı ded. Av vagonım zışél'eğumıy yaneh'ev K'uk'o aş gu l'ézğetağer nemıc: yişha rénev txinl'ım tévfehığev zereşıtığer arı. Rénev txinl'ım yine yétığev keqoağ. Yit'ane K'uk'o zıfih'ınır yimış`ev zıgore aş ril'eğul'`ağ: zağore yişha txinl'ım kıtriatıcev yineme zapecaferem, nepl'eğu neyémhacev l'eşev kızérepl'ırem gu l'itağ.

Aş yikepl'ace zıfih'ınır yimış`ev K'uk'o gupşıse feh'uğ. calexer zerepl'e xabzev, mov zı guxel' maşü`e gorıy xepl'ağoştığep, cav sıdmıy vül'eğu-vüml'eğuşöv yej yigupşıseme neh' yal'ıpl'e fedev, yine mıvşaqov zancev k'épl'ı. Adre ğogu riqoxer guşıe jötı mıvxıjev zıxetığexem fedev a caler zıgorem guşüeğu feh'uğevuy yil'eğuğep. Zıgore kıdeguşıev kıxecımıy şabe dedev, adeb xel'ev cecav cévap ritıjev, guşıe cehım zışidzıyév zereşıtığemıy K'uk'o gu l'iteğağ.

Bu bir çeviri örneğidir ve anlaşılmaz bir yanı yok bence.

Bilginize.


Baybas
04.01.2007

NEDEN LATİN ALFABE?

Dünyanın her yerindeki bilgisayarlar Latin harfli İngilizce klavyeyi esas alır (default). Bugün artık olmazsa olmaz olan bilgisayarlarımızda Latin harfli klavyeler bağlı. Latin harflerin yazılımı kolay, harf kombinasyonları  az, İngilizce klavyeye uyumlu.

Diasporadaki Adığ'eler Windows'a Türkçe harfleri ekleyerek internetle haberleşebilirler. Gelen harf standardı bu imkanı sağlar. Örneğin SH, harfleri yerine Ş yazılacaktır. Türkçe harf sesleri dilimizde mevcut. Ek olarak öğrenebilecek olan sadece 13 harf. Bu ek harflerin çoğu da  benzer harflerdir. (C / C', Ğ / Ğ', H / H', L / L', T / T', P / P' gibi.) 

Harflerin okunuşu kelime içereninde değişmediğinden. Ses temelli sisteme uygundur. Oysa Kiril alfabesinde tabloda görüldüğü gibi bazı harfler farklı seslerle okunmaktadır. Kiril'de sesli harflerin yetersizliği nedeniyle hece seslerine harf gurupları atanmaktadır. Harf kombinasyonları ve harf sayıları artığından okuma ve yazma zorlaşmaktadır.

Ayrıca harf kombinasyonları kelimelerdeki harf sayısını artmaktadır (Latin'e göre % 15 ) Kiril alfabesi kolay okuma yöntemi olan “Ses Temelli Okuma” sistemine uymamaktadır. Kiril harflerinin bu yazılım zorlukları nedeniyle birçok ülke Latin harflere dönmüşlerdir. Romanya, Macaristan, Estonya, Litvanya, Slovakya, Azerbaycan, Türkmenistan gibi SES TEMELLİ CÜMLE OKUMA SİSTEMİ sesten heceye, heceden kelimeye, kelimeden cümleye ulaşılan pratik okuma sistemidir. Sesli harfler kendileri birer ses olduğu gibi bir sessiz harfle birleşerek hece teşkil ederler. (Sesli harf + Sessiz harf) Kapalı Hece'yi, (Sessiz harf + Sesli harf) Açık Hece'yi oluştur. Avrupa'da ülkelerinde tercih edilen metot bu yıl Türkiye'de de uygulanmaya başlanmıştır. Adige dilinde (36 yeni kelimelerden gelen) toplam 240 farklı açık hece sesi mevcuttur.

Konuya devam edeceğim.

Saygılarımla.


Baybas
19.01.2007

Sayın Necdet Hatam,

Benim örneklemelerim sizin çalışmalarınızla tamamen örtüşmektedir. Bu bağlamda dil alanında Latince yazışmalardaki bir çok çalışmaların büyük emekler verilerek ortaya konmuş www.danef.com gibi örneklemeler mevcuttur. Burada esas sıkıntı harflerin tam kullanılabilmesi sonucuna varabilmemizdir. Harflerin yerine (; : . ,) gibi semboller kullanmadan bir ortam bulmak çoğumuzun ortak fikri ve en doğrusudur.

Bunun yanı sıra bu gibi çalışmalarda gerçekten yıllarını vermiş değerli insanlarımız var, bunları kırmamak ve ortaya koymuş olduğu eserlere değer vererek bu kişileri bir araya getirerek ortak bir kabul görecek yazı tipi oluşturmak durumundayız. Ben inanıyorum ki Latin Kiril'den daha zengin ve dilimize hitap şekli buldurursak geçerli olabilecek bır yazım tipidir, bu tip şahsi görüşlerle yola çıkarak en geçerli yönü bulacağımıza inanıyorum.

Saygılar sunuyorum.


Baybas
21.01.2007

SES TEMELLİ CÜMLE OKUMA SİSTEMİ: Sesten heceye, heceden kelimeye, kelimeden cümleye ulaşılan pratik okuma sistemidir. Sesli harfler kendileri birer ses olduğu gibi bir sessiz harfle birleşerek hece teşkil ederler. Sesli harf + Sessiz harf) Kapalı Hece'yi, (Sessiz harf + Sesli harf) Açık Hece'yi oluştur. Avrupa'da ülkelerinde tercih edilen metot bu yıl Türkiye'de de uygulanmaya başlanmıştır. Adige dilinde (36 yeni kelimelerden gelen) toplam 240 farklı açık hece sesi mevcuttur. TÜRKÇE ADIĞ'E 8 Sesli harf sayısı 9 21 Sessiz harf sayısı 33 186 Açık hece sayısı 240 basit cümle / simple sentence Subject = özne, Object = nesne, Verb = yüklem( başharfleri esas alınarak ) ADIĞ'ABZE TÜRKÇE INGILIZCE ( SV, SOV ) ( SV, SOV ) ( SV, SVO ) Ali riğeş`ağ Ali öğretti Ali taugth Ali yipşaşe riğeş`ağ Ali kızına öğretti Ali taugth her daughter Tahir yi vune maçe Tahir evine koşuyor Tahir is running his house Nağo txinl' yéc'e Nağo kitap okuyor Nağo is reading the book Not: Adığ'abze ve Türkçe cümle yapısı ( Özne+ Nesne + Yüklem ) formuna uygundur. Ingilizcede ise Yüklem Nesneden öncedir. filler / verbs Iş, oluş, eylem belirten kelimelere fiil denir. Kimin tarafından yapıldığı belli olmayan ana eylemdir. lejen, k'uvon, féjen, şıen, kuten, h'ulıblen,zexefen / çalışmak, bağırmak, yapmak, kırmak, yerinde kımıldamak, yığılmak veya mastarla türetilen filler (şxın...şxen, ont'ağ...ont'en, şıne...şınen, şütıre...şütıren ) gibi BIRINCIL FIIL ÖN EKLERI zı - ze - kı IKINCIL FIIL ÖN EKLERI xe - té - de - go - ko - u - şı - fi - ri - yi 1. + 2. FIIL ÖN EKLERI ZI + XE + dzın ZE + XE + dzın KI + XE + dzın ZI + TÉ + dzın ZE + TÉ + dzın KI + TÉ + dzın ZI + DE + dzın ZE + DE + dzın KI + DE + dzın ZI + GO + dzın ZE + GO + dzın KI + GO + dzın ZI + KO + dzın ZE + KO + dzın KI + KO + dzın ZI + U + dzın ZE + U + dzın KI + U + dzın ZI + ŞI + dzın ZE + ŞI + dzın KI + ŞI + dzın Fiil ekleriyle fiiller vektörel yönlendirilmiştir. Örnek damdaki karı kürüyen torununa dedesi, K'éth'ux ! Diye seslenirse dede aşağıdan sesleniyor, -Yéth'ux diye sesleniyorsa dede damda demektir. FI, RI, YI ön ekleri çoğu kez anlamlı kalıp oluşturmamaktadır. FIIL sayfasındaki tablolarda tüm detaylar verilmiştir. FI ğefen, RI an, YI l'eşön devam edecek.

Bu arada katılım bekliyorum.

Tartışmalar hataları azaltacak inancındayım.


Batır Murat Çebay
21.01.2007

Batır Murat Çepay Xetxer:
Batırbıy: Instutır k'ivxığac Hac'et Batırbıy yan Hamat' Batırbıy yateş Mıhamet Batırbıy yivneğu Hamat'e yileğu` Aslan cale zişü`uğ Goşfıj Aslan yan Hazret Aslan yileğu` Hasan Hazret yinıbc'eğu` Şamset Nıbjıcejep, av yitépl'ace değov kızeténağ Suret Şamset yiph'u, nıbjıc Raziyét Pşaşe zideqoğu` Nıvor Yil'esışe fediz yinıbjev yao Ğemafe pçıh. Vokzal. Meşü`ok'u makexer keux. Çémodanır yipaşha yitev, caqor yipl'eu tévbğoağev Batırbıy şıt. Zıgorem zerepapl'erer xepş`ıcev, gumecev zépl'ıha. Hac'et kıkocı Hac'et (Gumecev) A si Batır vuznesıjığem l'etev pal'tev fabe keşef, armırme a vuzdeqojırem çıaşx'o şeh'u yao
Batırbıy: Mış fedizre kıcemıotıcıjıba, Nan, kesşefışt sıoağıy. Hac'et Vügu xemığec si Batır, nı pıstevurıy gumecıl'ex
Batırbıy: Se sıofep, vo zıfesakıj, Nan Hac'et Yey sical Hamat' kıkocı
Hamat': C'ırıy meşü`ok'ur kesığeba, sişneh'ıc?
Batırbıy: Kegujö Hamat'
Hamat': Ade se vo vöjejığaxev, nısedaxe yizakov k'iténağev sıuy, çılem zıdesşejınev sık`uhajığ. Hac'et Mıhamet vüğusağba?
Hamat': Arıy mov kıuhajışt. Nepe Mıhamet yigu şüep, raykonım kışéts'ets'en`ğexefay.
Batırbıy: Sıda şüa keh'uğer ?
Hamat': Aşıv tithamate Tévçöjıre, Mıhametre zequxerep. Séneguyé Mıhamet yianat'e tıraşınce.
Batırbıy: Mıhamet fede lejaqoxer ğotığoaye, zıcızemquxerer sış`erepneh'
Hamat': Ar şıpke. Ts'ıf yaxehacıy yaxecıcıy yeş`e, uşıj av.. Hac'et Ziy nepe çıle thamate pış`ığemıy, a tétır yaneh' deyixenep.
Hamat': (zexixığer yigu rimhev) Qo, ar sış`erep Nısedax, sış`erep, av zequxerep. Hac'et: Zıcızemquxerer Tévçöj yéşönım déhıxı sarı
Hamat': Mıde mış yiorer! Yémışöre şıa c'ır ? Zecerıy yéşöx. Vuthamaten pl'ecışta seo a t'equr pıxeml'ev? Aş payé çılem yipaşe vuvbı huna?
Batırbıy: Yafévba? Hamat': Yafévbı kodıy, Ar c'ırıy t'equre tipeşeştme tızeriyt'ısh'erer şül'eğun Hac'et Terezev yeş`e
Hamat': Nısedax!  Mıhamet kıkocı Mırarı yéjırıy Mıhamet: Ade se vüt'ıshajığax sışüeş`ığ. Değov sıb`ucejığ (akçe féşeyı.) Batırbıy: Hav, Mıhamet thavöğepsev, sişıcağep...
Mıhamet: Aşce vo sıvopcıjığep. (yicıbe şüirél'ha )
Hamat': (femıyé şıağov, av vucıtem kıxecev yicec'ıbe yiabejıy.) Serıy...
Batırbıy: Hamat'!
Hamat': Aşıv... (Somiş kıréxış...) Kıskocığe şıağuy şıap,av qo mı somişır... (Batırbıy yicecıbe rél'ha) Psı vuréşön.


Şılebıy
27.01.2007

Sayın Tembota teşekkürler. Ancak; garaj-vokzal Nıap-nı'ep Yapew-apew şıqoatıy,-şıquati. Şıhanğupçem -şhanğupçem. Ayrıca bir çok yerde k'şeklinde yazılıp sert ç olarak kurallı okunan harfi c ile ifade etmişsiniz ve diğerleri. Herhalde bunlar kullandığınız diyalektinizden kaynaklanıyor.

Her şeye rağmen güzel bir yazı olmuş. Tebrik ve teşekkür ederim. Kuko güzel bir roman. Tasvirler Adigece'nin derinliğini net olarak gösteriyor.

Bir tenis maçını Adigece anlatmak herkesin harcı değil. Bu da yazar ve anavatan farkı olsa gerek. Romandaki tiplerden Andrey Nikolayeviç ya da Viktor anavatan gerçeği galiba. Yazıma Kuko romanındaki bir özlü deyişle son veriyorum.

WI'ANE TELHIMÇ'E SIMIHAÇ' WIGURE WINEREÇ'E SIHAÇ'.


Beykul Duran
29.01.2007

Sayın Batıray Özbek,

Önce sizi tebrik ediyorum. 20'ye yakın Adigece alfabenin varlığını söylediğiniz için. Sayın Özbek, bu 20 Alfabenin içinde; Fransız Tarihçi, Filolog, Etnolog, Caucasolog, Akademisyen, GEORGES DUMEZIL'in Adigeler Alfabesi var mi? Bence en ciddisi ve en çok emek verileni; Şayet dikkat ve bilginizden kaçtıysa, size yardımcı olmaya çalışırım.

Mail Adresim: ozkayaaa@voila.fr  Wuzinchoye Fikxane B.D.


Necdet Hatam
15.03.2007

Sevgili Mustafa,

Bana hitaben yazmış olduğunu yazıyı yeni gördüm. Dolayısı ile da yanıtta geciktim özür dilerim. Eğer tahmin ettiğim gibi Berkok'un oğlu iseniz eğer zaten gıyaben de olsa birbirimizi iyi tanıyoruz.

Dil konusundaki gayretlerinizi takdir etmemek, boşa giden enerjinize de üzülmemek mümkün değil. Alfabe konusunda kendimizin çalıp kendimizin oynadığı konumdan kurtulamadık henüz. Her birimizin kendimizin önerdiği alfabe ile nasıl ortak bir dil bulabiliriz anlamak güç. Onun için bu sayfayı izlemiyordum. Çünkü daha önce de önermiştim. Eksiği fazlası ile bir alfabeyi seçmemiz gerekiyor. Bizim sitede kullanılan alfabe bu dememiz gerekiyor.

Bildiğiniz gibi, bütün harfleri tek tek irdelediğimiz Fahri Huvaj bey ile birlikte düzenlediğimiz, bilimsel konferansa sunulmuş daha sonra üzerinde küçük değişiklikler yaptığımız bir alfabe var sitemizde. İlk adım bu alfabeyi incelemeniz, yeterli görüyorsanız hepimizin bunu kullanma yönünde çaba göstermeniz, temelden yanlışlıkları yoksa hatalı gördüğünüz konularda açıklama getirmeniz ya da en azından kendi içinde sistematize alfabenizi tartışmaya sunmanız gerekir.

Biraz uzunca sürecek de olsa her birimiz beğenmesek bile her birimizin kabul edebileceği bir alfabe seçmediğimiz takdirde nasıl yazışırız. Sizin yazdığınız konular çok sonra... O konularda da önce yazılmış olanları, dil bilimcilerimizin bu konularda neler söylediğini incelemek gerekmez mi? Birimizin (x) dediğine diğerimiz (y) derken nasıl cebir denklemleri kurabilir, kurulu denklemleri nasıl çözebiliriz?

Dolayısı ile her bir sembolün hangi sesin karşılığı olduğu konusunda anlaşmamız gerekiyor. Daha önce yaptığım bu çağrıyı Latin alfabesi ile yazışmak isteyen her kes için yineliyorum. Önerdiğimiz alfabede katıldığınız, katılmadığınız, size ters gelen, anlaşılmayan konularda bir tartışma başlatalım önce. Daha sonra da en az sitemiz için geçerli olacak alfabemizi ilan edelim.

Danef alfabesi kendi içinde sistemi de olmayan yetersiz bir alfabe. Kendilerine de yazıp olayı tartışmak istedim yanıt alamadım. Onu burada da yapabiliriz. Eğer alfabeye hakim iseniz burada da tartışmaya açabiliriz.

Belki tartışmanın sonunda onu kabul edeceğiz. önemli olan ortak bir alfabe seçmek... Örneğin başlığa bakalım Keblağ Adigece tızefetğen sadece başlıkta üç ayrı sesin tek bir harf ile belirtildiği bir yanlışlık söz konusu. Keblağ deki ğ Adigece'deki ğ ve tızefetxen deki ğ hep farklı Keblağ'deki e ile Adigece ve Tezefetğen'deki e harfleri farklı ses Adigece yazarken Adige dili kurallarına uyulmamış deyim Türkçeleştirilmiş.

Önerdiğimiz alfabe ile aynı cümle şöyle yazılır: Kéblağ Adıgheççe tızefetxen ya da Kéblağh Adigeççe tızefetxen ya da Kéblağh Adığabzeç'e tızefetxen olabilir.

Sesleri iyi ayıracak kadar dili iyi biliyorsanız yazdıklarıma daha kolay hak vereceksiniz. Sonuç bu eleştirilerim dahil anlatamadığım her konuda yeniden yeniden tartışalım ama lütfen ortak bir alfabemiz olsun. Bakın o zaman sizlere usta yazarlarımızın ne güzel eserlerini ulaştıracağım...

Saygılarla...


Baybaş
24.03.2007

Sayın Necdet bey,

Cevaben açıklamanız için teşekkür ederim. Konuyu yinede baştan ele alıp toplamak size bir cevap olacak kanısındayım, Adigece çok iyi bilirim, yazım tekniği. bazında her Adige'nin beklentisi gibi bir beklenti içindeyim, bir oluşum ve ardından somut bir kullanım alfabe. Bu somutluk kabul edilinceye kadar, bende diğerleri gibi bildiğimce ve dahası muhatabım olan kitlenin çoğunluğuna anlaşılır bir yazım tekniği kullanmak durumundayım. Bunu yapmayanımız yok, bu bağlamda giriş başlığımda maalesef tekniğe uygun olmadığının farkındayım. Bu kaosu siz de kabul edersiniz.

Benim baştan aldığım detay, bugünkü bulunduğumuz durum değil, yarınki duruşumuz. Bu açıdan sizde tedirginsiniz ve çabanız bu yönde. Bu ortak sorunumuzu -ki, baya önem taşır-, artık sonuçlanmalı. Yazım tekniği yolunda üst alt sarmalından çıkıp, birikim ve yetki sahibi ellerin bir noktada buluşması temennisi toplum beklentimizdir diyor, saygılar sunuyorum.

(Berkok amcam olur, buradan kendisine de saygılar sunuyorum.)

sayfa  1    2    3