...................
...................
ALANYA-OSETYA-İRIŞTON SÜLALE İSİMLERİ

MAMŞIRATI İrme Ö.Temurlenk
Kaynak: www.aors.narod.ru

                         
...................
 
...................

 
 Latin  Kiril Oset  Eski Oset Latin  Rus Latin  Kiril Rus
Qabalotæ Хъабалoтæ Qabalotæ Kabalov Хъабалoвы 2*
Qabaltæ Хъабалтæ Khabaltæ
Kh'abalotæ
Kh'abaltæ
Kabalov Хъабалoвы 2*
Qabantæ Хъабантæ Qabantæ Kabanov Кабанoвы
Кабанашвили
77*
Qadatæ Хъадатæ Qadatæ Kadaev Кадаевы 3*
Qağærmæjtæ Хъагъæрмæзтæ Qakhærmæztæ Kagermazov Кагермазовы
Qaıtığtæ Хъаытыгътæ Qaytykhtæ
Kh'aytykh'tæ
Kaitoukov Хъаитoyгъoвы
Qaıtmajtæ Хъаытмæзтæ Qaıtmaztæ
Kh'aytmaztæ
Kaitmazov Хъаытмæзoвы
Qairtæ
Qaırtæ
Хъаиртæ
Хъаыртæ
Qairtæ
Khaırtæ
Kh'ayrtæ
Kayrov
/Kairov
Каировы
Qajaxtæ Хъазахтæ Qazaxtæ Kazaxov Казаховы, Казахашвили
Qajbyektæ Хъазбектæ Qazbektæ
Kh'azbegtæ
Kazbekov Казбековы
Qajıtæ
Qajiatæ
Хъазытæ
Хъазиатæ
Khadzhytae
Kh'azytae
Khazhit
Khadzhiev Кадзиевы 35*
Qalabyegtæ Хъалабегтæ Qalabegtæ
Kh'alabegtæ
Kalabegov Калабеговы
Qalatæ Хъалатæ Qalatæ Kalaev Калаевы, Калашвили 6*
Qalægatæ Хъалæгатæ Qalægatæ
Kh'alægatæ
Kalagov Калаговы
Qalægkatæ Хъалæгкатæ Qalægkatæ Kalagkaev Калагкаевы, Калагкашвили
Qalturatæ Хъалтуратæ Qalturatæ Kalturov Калтуровы
Qambolatæ Хъамбoлатæ Qambolatæ
Kh'ambolatæ
Kambolaev Камболaвы
Qamboltæ Хъамболтæ Qamboltæ Kambolov Камболовы
Qambyegatæ Хъамбегатæ Qambegatæ
Kh'ambegatæ
Kambegov Камбеговы
Qambyerdiatæ
Qambyerdıatæ
Хъамбердиатæ
Хъамбердыатæ
Qamberdiatæ Kh'amberdyatæ Kamberdiev Камбердиевы
Qamegatæ Хъамæгатæ Qamægatæ Kamaegov Камаговы
Qamerjatæ Хъамæрзатæ Qamaerzatæ Kamaerzaev Камарзаевы
Qanıquatæ
Qanuqtæ
Хъаныхъуатæ
Хъанухътæ
Khanykhuatæ
Kh'anykh'uatæ Kh'anoukh'tæ Khanyk'atæ
Kanoukov Хъаноyхъовы 7*
Qansaltæ Хъанцалтæ Qantsaltæ Kantsalov Канцаловы
Qansautæ Хъанцаутæ Qantsautæ Kantsauev Канцаевы, Ганцауровы
Qantyemıratæ
Qantyemurtæ
Хъантемыратæ
Хъантемуртæ
Qantemyratæ
Kh'antemyratæ
Qantemurtæ
Kantemirov Кантемировы
Qantyemırjatæ Хъантемырзатæ Qantemyrzatæ Kantemyrzaev Кантемирзаевы
Qarajautæ Хъарадзаутæ Qaradzhautæ Karadzhaev Каражаевы
Qaraontæ Хъараонтæ Qaraontæ Karaonov Караоновы
Qarasatæ
Qarastæ
Хъарацатæ
Хъарацтæ
Qaratsatæ
Qaratstæ
Karatsaev Карацаевы, Карцаевы
Qaratæ Хъаратæ Qaratæ Karaev Караевы, Карашвили
Qardantæ Хъардантæ Qardantæ Кardanov Кардановы 70*
Qariatæ Хъариатæ Qariatæ Kariaev Кариаевы, Каряевы
Qarzıntæ Хъардзынтæ Qardzyntæ
Kh'ardzhyntæ
Karginov Хъардзыновы
Qasmajtæ Хъaцмaзтæ Qatsmaztæ
Kh'atsmaztæ
Kachmazov Хъaцмaзовы
Qaşşoğatæ Хъaccoгътæ Qassokhatæ
Kh'assokhatæ
Kassokhov Хъaccoгъовы
Qauratæ Хъауратæ Qauratæ Kaurov Кауровы
Qayşıntæ Хъайсынтæ Qajsyntæ Kaisinov Кайсиновы
Qaytıqtæ Хъайтыхътæ Qajtyqtæ Katukov Кайтуковы
Qaytmejtæ
Qaytmajtæ
Хъайтмæзтæ
Хъайтмазтæ
Qajtmaeztæ Qajtmaztæ Katmazov Кайтмазовы, Кайтмазашвили
Qayttatæ Хъайттатæ Qajttatæ Katov Кайтовы
Qæbælotæ Хъæбæлотæ Qæbælotæ Kabaloev Кабалоевы
Qædoxtæ Хъæдохтæ Khædoxtæ Kadoxov Kaдохoвы 52*
Qælæmırjatæ Хъæлæмырзатæ Qælæmyrzatæ Kalamyrzaev Каламурзаевы
Qælistæ Хъæлицтæ Qælitstæ Kalitsov Калицовы, Калицевы
Qællatæ Хъæллатæ Qællatæ Kallaev Каллаевы 40*
Qælturatæ Хъæлтуратæ Qælturatæ Kalturov Калтуровы
Qæræğæştæ Хъæрæгъæст Qærækhæstæ Karakhasov Карагасовы
Qæræşatæ Хъæрæсатæ Qæræsatæ Karasaev Карасаевы, Карасевы
Qærcıntæ Хъæрджынтæ Qærzhyntæ Krginov Каргиновы
Qærutıntæ Хъæрутынтæ Qærutyntæ Kurutunov Курутуновы
Qæslæutæ Хъæцлæутæ Qætslæutæ Katslaev Кацлаевы, Качлаевы, Качлавашвили, Кацлавашвили
Qæsmæjtæ
Qæcmajtæ
Хъæцмæзтæ
Къачмазтæ
Qætsmæztae
Qæzhmæztae
Kachmazov Качмазовы, Качмазашвили
Qæşşoxatæ Хъæссохатæ Qæssoxatæ Kasoxoev Касохоевы, Касоховы
Qæştuatæ Хъæстуатæ Qæstuatæ Kastuev Кастуевы
Qıbıjtæ
Qibijtæ
Хъыбызтæ
Хъибизтæ
Qybyztæ
Qibiztæ
Kh'ybyztae
Kibizov Кибизовы
Qıbıltæ Хъыбылтæ Qybyltæ
Kh'ybyltæ
Kibilov Кибиловы, Кибилашвили
Qıjıntæ Хъызынтæ Qyzyntæ Kizinov Кизиновы
Qılıstæ
Kliçtæ
Хъылыцтæ
Кличтæ
Qylytstæ
Klichtæ
Klichev Кличевы
Qırgatæ Хъыpгaтæ Qyrgatæ
Kh'yrgatæ
Kargaev Хъыpгaевы
Qijiltæ
Şırdontæ
Хъизилтæ
Сырдонтæ
Qiziltæ
Sırdontæ
Kizilov Кизиловы
Qilægatæ Хъилæгатæ Qilægatæ Kilagov Килаговы
Qirğatæ
Qirğuatæ
Хъиргъатæ
Хъиргъуатæ
Qirkhatæ
Qirkhuatæ
Kirgaev Киргаевы, Киргуевы
Qirğutæ Хъиргъутæ Qirkhutæ Kirguev Киргуевы
Qmbıatæ Хъмбыaтæ Qmbıatæ
Kh'mbyatæ
Kmbiev Кумбиeвы 57*
Qmbiştæ Хъмбистæ Qmbistæ Kumbisov Кумбисовы
Qodalatæ Хъодалатæ Qodalatæ Kodalaev Кодалаевы, Кодалашвили
Qojıtæ
Qocıtæ
Qojitæ
Хъожытæ
Хъожитæ
Хъозитæ
Qozhytæ
Kh'odzhytæ Qozitæ
Kh'odzhitæ
Koziev Kожиевы
Qoniatæ Хъониатæ Qoniatæ Koniev Кониевы 62*
Qorotæ Хъоротæ Qorotæ
Kh'orotæ
Koroev Короевы
Qosıtæ Хъоцытæ Qotsytæ
Kh'otsytæ
Kochiev Кочиевы, Кочишвили
Qoslatæ Хъоцлатæ Qotslatæ Kotsev Коцлаевы, Коцловы
Qosqaratæ Хъоцхъаратæ Qotsqaratæ Kotskaraev Коцкараевы
Qotaıtæ Хъотаытæ Qotaytæ
Kh'otaytæ
Kotaiev Хъотаиевы
Qotaytæ Хъотайтæ Qotajtæ
Kh'otajtæ
Kotaev Котаевы
Qoybaytæ Хъойбайтæ Qojbajtæ Kobaev Койбаевы
Qozaştæ Хъодзастæ Qodzastæ
Kh'odzastæ
Kodzasov Кодзасовы
Qozatæ Хъодзатæ Qodzatæ Kodzaev Кодзаевы 20*
Quıbadtæ Хъуыбадтæ Quybadtæ Kubatiev Кубатиевы 25*
Quıdakatæ Хъуыдакатæ Quydakatæ Kudakov Кудаковы
Quıjiltæ
Quıziltæ
Хъуызилтæ
Хъуыдзилтæ
Quyziltæ
Quydziltæ
Kizilov Кизиловы, Кизилашвили, Кудзилашвили
Quıjyeltæ
Quıcyeltæ
Хъуызелтæ
Хъужелтæ
Khuyzeltæ
Khuyzheltæ
Kuzalov Кузеловы, Кужеловы Кузелашвили 29*
Quılağartæ Хъуылагъартæ Quylakhartæ Kulagarov Кулагаровы
Quılatæ Хъуылатæ Quylatæ Kulaev Кулаевы
Quılımbyegtæ Хъуылымбегтæ Quylymbegtæ Kulumbegov Кулумбеговы, Кулумбекашвили
Quıriatæ Хъуыриатæ Quyriatæ Kuriev Куриаевы 30*
Quışægtæ Хъуысæгтæ Quysægtæ Kusaev Кусаевы
Quışatæ Хъуысатæ Quysatæ Kusov Кусовы
Qulagartæ Хъулaгаpтæ Qulagartæ
Kh'ulagartæ
Koulagarov Koулaгаpовы
Qulatæ Хъулатæ Qulatæ Kulaev Куловы 31*
Qulçitæ Хъулчитæ Qulchitæ Kulchiev Кульчиевы
Qultæ Хъултæ Qultæ
Kh'ultæ
Kh'ulatæ
Koulov
Koulaev
Хъилaeвы
Qulumbyegtæ Хъулумбегтæ Qulumbegtæ
Kh'ulumbegtæ
Kuloumbegov Хъулумбеговы
Qumşiatæ
Qumşitæ
Хъумсиатæ
Хъумситæ
Qumsiatæ
Qumsitæ
Kumsiev Кумсиевы, Кумсишвили, Кумсиашвили
Quppyetæ Хъуппетæ Quppetæ Kuleev Купеевы
Qurğoştæ Хъуpгъocтæ Qurkhostæ
K'urg'ostæ
Kurgosov Хъуpгъocовы
Quşatæ Хъуcaтæ Khusatæ
Kh'usatæ
Kousov Хъoуcовы 33*
Qutalatæ Хъуталатæ Qutalatæ Kutalaev Куталаевы
Qyeşatæ Хъесатæ Qesatæ Kesaev Кесаевы, Кесашвили
Qyeşşatæ Хъeссатæ Qessatæ
Kh'essatæ
Kesaev KeсаевыBabatæ
 Latin  Kiril Oset  Eski Oset Latin  Rus Latin

 Kiril Rus

Rædtiatæ
Rædtıatæ
Рæдтиатæ
Рæдтыатæ
Rædtiatæ
Rædtyatæ
Radtiev Радтиевы
Ræmonatæ
Ræmontæ
Рæмонатæ Рæмонтæ Ræmonatæ
Ræmontæ
Ramonov Рамоновы
Rubaıtæ Рубаытæ Rubaytæ Roubaev Рубаевы, Рубашили
Rubaştæ Рубастæ Rubastæ Rubasov Рубасовы
Rubaytæ Рубайтæ Rubajtæ Roubaev Рубаевы, Рубашили
Rubeyştæ Рубестæ Rubestæ Rubesov Рубесовы
Ryeuajtæ Реуазтæ Reuaztæ Revasov Ревазовы, РевазошвилиBabatæ
 Latin  Kiril Oset  Eski Oset Latin  Rus Latin

 Kiril Rus

Sabaytæ Цабайтæ Tsabajtæ Tsabaev Цабаевы, Цабашвили
Sağatæ Цагъатæ Tsaghatæ
Tsakhatæ
Tsagaev Цагаевы
Sakhatæ Цакъaтæ Tsakhatæ
Tsak'atæ
Tsakaev Цакъaевы
Sakhotæ Цакъотæ Tsakhotæ
Tsak'otæ
Tsakoev Цакоевы
Salitæ
Salıtæ
Salıatæ
Цалитæ
Цалытæ
Цалыaтæ
Tsalytæ
Tsaliatæ
Tsaliev Цалиевы
Sarsiatæ
Sarsitæ
Царциатæ
Царцитæ
Tsartsiatæ
Tsartsitæ
Tsartsiev Царциевы
Sarsuatæ Царцуатæ Tsarsuatæ Tsarsuev Царцуевы
Saskitæ Цацкитæ Tsatskitæ Tsatskiev Цацкиевы
Satatæ Цататæ Tsatatæ Tsataev Цатаевы
Sauloğtæ Саулогътæ Saulokhtæ Saulokhov
Shavlokhov
Саулогъовы
Saxatæ Цаxатæ Tsaxatæ Tsaxaev Цаxaевы
Saxitæ Цахитæ Tsaxitæ Tsaxiev Цахиевы
Saxotæ Цаxoтæ Tsaxotæ Tsaxoev Цаxoевы
Sæbitæ
Sæbıtæ
Цæбитæ
Цæбытæ
Tsæbitæ
Tsæbytæ
Tsabiev
Chabiev
Чабиевы, Чабишвили
Sæboltæ Цæболтæ Tsæboltæ Tsabolov Цаболовы
Sægæratæ Цæгæратæ Tsægaeratæ Tsagaraev Цагараевы
Sægoltæ Цæголтæ Tsægoltæ Tsagolov Цаголовы
Sægoytæ Цæгойтæ Tsægojtæ Tsagoev Цагоевы
Sækatæ Цæкатæ Tsækatæ Tsakaev Цакаевы
Sækotæ Цæкотæ Tsækotæ Tsakoev Цакоевы
Sækulatæ Цæкулатæ Tsækulatæ Tsakulov Цакуловы
Sælıgkatæ Цæлыгкатæ Tsælygkatæ Tsalikov Цаликовы
Sælkoştæ Цæлкостæ Tsælkostæ Tsalkosov Цалкосовы
Sællagatæ
Sællagtæ
Цæллагатæ
Цæллагтæ
Tsællagatæ
Tsællagtæ
Tsallagov Цаллагаевы, Цаллаговы
Sællatæ Цæллатæ Tsællatæ Tsallaev Цаллаевы
Sæloytæ Цæлойтæ Tsælojtæ Tsaloev Цалоевы
Sæmæqatæ Цæмæхъатæ Tsæmæqatæ Tsamakaev Цамакаевы
Sændiatæ Цæндиатæ Tsændiatæ Tsandiev Цандиевы, Чандиевы
Sæppatæ Цæппатæ Tsæppatæ Tsappaev Цаппаевы
Sæppoytæ Цæппойтæ Sæppojtæ Sappoev Цаппоевы
Særatæ
Særiatæ
Цæратæ
Цæриатæ
Tsæratæ
Tsæriatæ
Tsaraev Цараевы, Цариевы, Царишвили, Чараевы, Чарашвили, Чараули
Særægtæ Цæрæгтæ Tsærægtæ Tsaragov Цараговы
Særæğatæ Цæрæгъатæ Tsærækhatæ Tsarakhov Цaрaгъовы
Særækkatæ Цæрæккатæ Tsærækkatæ Tsarakkaev Цараккаевы
Særæktæ Цæрæктæ Tsæræktæ Tsarakov Цараковы
Særæxatæ
Saraxatæ
Цæрæхатæ
Царахатæ
Tsæræxatæ
Tsaraxatæ
Tsaraxov Цараховы
Særgæşatæ
Særgæştæ
Цæргæсатæ
Цæргæстæ
Tsærgæsatæ
Tsærgæstæ
Tsargasov
Tsargas
Царгасовы
Særıattæ
Særıtæ
Цæрыаттæ
Цæрыатæ
Tsæryattæ
Tsærytæ
Tsariev
Tsaraev
Цaриаевы
Særıkhatæ
Særikhatæ
Цæрыкъатæ
Цæрикъатæ
Tsaerykhate
Tsaerikhatae
Tsaeryk'atae
Tsarikaev Цaрикаевы
Særkoştæ Цæркостæ Tsærkostæ Tsarkosov Царкосовы
Særuatæ Цæруатæ Tsæruatæ Tsaruev Царуевы
Særukhatæ Цæрукъатæ Tsærukhatæ Tsarukaev Царукаевы
Sæukhatæ Цæукъатæ Tsæurkhatæ Tsavkaev Цавкаевы
Sæukhiltæ Цæукъилтæ Tsæukhiltæ Tsavkilov Цавкиловы
Sæukhiştæ Цæукъистæ Tsæukhistæ Tsavkisov Цавкисовы
Sæykoştæ Цæйкостæ Tsæjkostæ Tsakosov Цайкосовы
Sæytæ Цæйтæ Tsæjtæ Tsaev Цаевы, Чиаевы
Sboıtæ
Sgoıtæ
Цбоытæ
Цгоытæ
Tsboytæ
Tsgoytæ
Tsboev
Tsgoev
Цбоевы
Sboytæ Цбойтæ Tsbojtæ Tsboev Цбоевы
Sğoytæ Цгъойтæ Tskhojtæ Tsgoev Цгоевы, Чигоевы, Цухошвили, Чигошвили
Sğurbatæ
Skurbatæ
Цгъypбaтæ
Цкypбaтæ
Tskhourbatæ
Skurbatæ
Tskhovrebov Цгъoвpeбовы
Sıbırtæ Цыбыртæ Tsybyrtæ Chibirov Цибировы, Чибировы, Чибирашвили
Sıdatæ
Sıdadtæ
Цыдатæ
Цыдадтæ
Tsydatæ
Tsydadtæ
Tsidaev Цидаевы
Sıduğatæ Цыдугъатæ Tsydukhatæ Tsidugov Цидуговы
Sıkkatæ Цыккатæ Tsykkatæ Tsikaev Цикаевы
Цкаевы
Sıkolatæ Цыколатæ Tsykolatæ Tsikolaev Циколаевы
Sıkuratæ Цыкуратæ Tsykuratæ Tsikurov Цикуровы
Sırıxatæ Цырыхатæ Tsyryxatæ Tsirixov Цириховы
Sıxuırbatæ Цыхуырбатæ Tsyxuyrbatæ Tsxovrebov Цховребовы, Цхурбаевы, Цховребашвили
Sidatæ Цидатæ Tsidatæ Tsidaev Цидаевы
Sidugatæ Цидугатæ Tsidugatæ Tsidugaev Цидугаевы, Цидуговы
Sijintæ Цизинтæ Tsizintæ Tsizinov Цизиновы
Sinuatæ Цинуатæ Tsinuatæ Tsinuaev Цинуаевы
Sitcitæ Цитджитæ Tsitdzhitæ Tsitdzhiev Цитджиевы
Siuqatæ Циукъатæ Tsiuqatæ Tsiukaev Циукаевы
Sixitæ Цихитæ Tsixitæ Tsixiev Цихиевы
Sogoıtæ Цoгoытæ Tsogoytæ Tsogoev Цoгoевы
Sogomtæ Цогомтæ Tsogomtæ Tsogomov Цогомовы
Sogoştæ Цогостæ Tsogostæ Tsogosov Цогосовы
Sogoytæ Цогойтæ Tsogojtæ Tsogoev Цогоевы
Sokatæ Цокатæ Sokatæ Sokaev Цокаевы
Sokitæ Цокитæ Tsokitæ Tsokiev Цокиевы
Soklatæ Цоколатæ Tsoklatæ Tsokolov Цоколовы, Цоколаевы
Sokotæ Цокот Tsokotæ Tsokoev Цокоевы, Цоковы
Somaıtæ Цомаытæ Tsomaytæ Tsomaev Цомартaeвы
Somartatæ Цомартатæ Tsomartatæ Tsomartov Цомартовы
Somaytæ Цомайтæ Tsomajtæ Tsomaev Цомаевы
Sonbaytæ Цонбайтæ Tsonbajtæ Tsonbaev Цонбаевы
Sopanatæ
Sopantæ
Цопанатæ
Цопантæ
Tsopanatæ
Tsopantæ
Tsopanov Цопановы
Sopitæ Цопитæ Tsopitæ Tsopiev Цопиевы
Soppaytæ Цоппайтæ Tsoppajtæ Tsoppaev Цоппаевы
Soqtæ Цохътæ Tsoqtæ Tsokov Цоковы
Sorætæ Цорæтæ Tsorætæ Tsoraev Цораевы
Soriontæ Цорионтæ Tsoriontæ Tsorionov Цорионовы
Soritæ Цоритæ Tsoritæ Tsoriev Цориевы
Sorsæquatæ Цорцæхъуатæ Tsortsæquatæ Tsortsakaev Цорцакаевы
Sositæ
Sosıtæ/Çoçitæ
Цоцитæ
Цоцытæ
Чочитæ
Tsotsitæ
Tsotsytæ
Chochitæ
Tsotsiev
Chochiev
Цоциевы, Чочиевы, Чочишвили, Шотишвили, Окроперидзе, Чочели
Soxatæ Цохaтæ Tsoxatæ
Tsok'atæ
Tsokaev Цохиевы, Цоховы
Soxitæ Цохитæ Tsoxitæ Tsoxiev Цохиевы, Цоховы
Suratæ Цуратæ Tsuratæ Tsurov Цуровы
Susatæ Цуцатæ Tsusatæ Tsusaev Цуцаевы
Susitæ Цуцитæ Tsutsitæ Tsutsiev Цуциевы
Suskitæ Цуцкитæ Tsutskitæ Tsutskiev Цуцкиевы
Sutatæ Цутатæ Tsutatæ Tsutaev Цутаевы
Sxurbatæ Цхурбатæ Tskhourbatæ
Tskurbatæ
Tskhovrebov Цховребовы, Цхурбаевы, Цховребашвили
Syebatæ Цебатæ Tsebatæ Tsebaev Цебаевы
Syegatæ
Çyegatæ
Цегатæ
Чегатæ
Tsegatæ
Chegatæ
Tsegaev Цегаевы, Чегаевы
Syegoytæ Цегойтæ Tsegojtæ Tsegoev Цегоевы
Syeotæ Цеотæ Tseotæ Tseov Цеовы
Syeqoytæ Цехъойтæ Tseqojtæ Tsekoev Цекоевы
Syeryeqatæ Церехъатæ Tsereqatæ Tserekaev Церекаевы
Syeryexyeştæ Церехестæ Tserexestæ Tserexesov Церехесовы
Syetryekkatæ Цереккатæ Tsetrekkatæ Tsetrekaev Церекаевы, Церековы
Syexyeryeştæ Цехерестæ Tsexerestæ Tsexeresov ЦехересовыBabatæ
 Latin  Kiril Oset  Eski Oset Latin  Rus Latin

 Kiril Rus

Shæritatæ
Shærittæ
Цъæриттатæ
Цъæриттæ
Tshæritatæ
Tshærittæ
Tsaritov Царитовы
Shæxiltæ Цъæхилтæ Tshæxiltæ Tsaxilov Цахиловы, Цахилашвили
Shæxoytæ Цъæхойтæ Tshæxoytæ Tsaxoev Цахоевы
Shıgkatæ Цъыгкатæ Tshygkatæ Tsigkæv Цигкаевы
Shonboytæ Цъонбойтæ Tsonbojtæ Tsonboev Цонбоевы
Shoppoytæ Цъоппойтæ Tsoppojtæ Tsoppoev Цоппоевы
Shugkitæ Цъугкитæ Tsugkitæ Tsugkiev Цугкиевы
Shyebatæ Цъебатæ Tshebatæ Tsebaev Цебаевы
Shyeboytæ Цъебойтæ Tsebojtæ Tseboev Цебоевы, Цебовы
Shyeutæ
Çhyeutæ
Цъеутæ
Чъеутæ
Tsheutæ
Tçheutæ
Tsoev Цоевы
 
ALANYA-OSETYA-İRIŞTON AİLE (KÖKLERİ, SOYADI, SOY, SÜLALE) İSİMLERİ
ИРОН
 МЫГГАГ, МЫГГАДЖЫ НОМ (İRON MIGGAG, MIGGACI NOM)
ALANİA-OSETİA (OSSETİAN, OSSETİC, OSSÈTE) SURNAME (FAMILY NAMES)
ОСЕТИНСКИЙ
СЕМЬЯ (ФАМИЛИЯ)

MAMŞIRATI (Мамсыраты-Mamsyraty-Mamsurova-Мамсуровы-Мамсирашвили)
 
 
A        Æ-B        C-Ç-Ch-D-F        G-Ğ-I-İ       J-K-Kh 
L-M-N-O-P        Q-R-S-Sh        Ş-Şh-T        Th-U-X-Y-Z