Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

.

.

.

Адыгэ мухьэжырхэм къахэкIа усакIуэхэр

къумыкъу Маринэ

..............
ЩIалэфI  - IУэрыIуатэ
Тэгъулан  Екъуб
..............
Адыгэ тхакIомэ ятхылъхэр
КIэрэщэ Тембот
..............
КIыщокъуэ Алим
Романхэм яхэлъ псэгъэгуфIэ дахагъэр къызыпкърыкIыр

Бакъ Зерэ - Къумыкъу Маринэ
..............

КIыщокъуэ Алим  Хэкум и уэрэд дахэ

Бакъ Зерэ - Дзэгъащтэ Азэмэт 

..............

КIыщокъуэ Алим иращIэкIауэ щыта псалъэмакъ мыхъумыщIэр

Бакъ Зерэ

..............
.

.

.