...................
...................
ADİGABZE TXEN   -3
Şhalaxho Ragıp
21 Ekim 2005
                         
...................
 
...................
Necdet Hatam
17.11.2005

Xewkhenığexer seğeterezıjı.
Khısfejüğeğu

şexhuı (şexhu)
szeriğatxhew (sızeriğatxhew)
szğatxhere (sızğatxhere)
zepezğewınep.(zepızğewınep)
Mar(Marı)
wızeceççe(wızéceççe)

Bitsu Anatole
Psalhe zakhuet,
Tırku şşınalhe,
Se widéj cınezışar.
Jeşi, maxui ce a psalher
Siguççe jız'ewre séşat.

Xexes...
A ttser zi axhulhexhuxem
Kuedre se zexest ya guığu.
Si lhepkheğume,
Zı ffeçç mıxhumi-
Saxuequenut lhağuınlhağu.

Awe apxueder we wi bet,
Axemççi si xekuır yıbet...

Slhağuın sine khızxuiççxem
Saxetaş eplleyşeççe
Mazer khihew seşxue khuanşew
Wafem -
şerxh yıxhuıhıjıxu.
"Xexes" psalhe jağuem khiççri
Zexesş!are zğevu pseççe
yesheççaş jeş kued yıwıjççi
Nepsxer wısem zeşşafıxu.

Ycı wi guığu sşşıwe şıtme,
tırku şşınalhe,
şşesşşır woş'e:
Si khueş ecew nobi şşetxerş
Si negu,
Yalheşşu ya neps.
Psalhe zakhue jıs'em khiççri
Se slheğuaş yı şşıb khıdetır.

Khızjedemıçç se ar dapşeşi
Si pser xemıtu maffes...Baykaldı-H
17.11.2005

Fijeş fı'we nıbjeğxer,

Adiğebzek'e ftxaxem psori seri soge awe fibzer Shapsugh-abzehım nakh toxeri soge awe fu'we gızgıruegım. Gışızırımgu'am, seri yegenır pzowupş'ıj. Fibzer tte'qu guğs. Ftxıme nakh guğ mekhuj.

Wuzınşew fkhane.


Gupseuh
17.11.2005

Tham fi apso psori...

Welihi seri euwa si quepe huam adiğebze txeniri yegeniri. Auwe kabardeyipze nemış semgef. Kabardeyham soge: fı gauge psori. Diwğatxe,dewğage...

Fi pşahhe fi ğuhg.


Necdet Hatam
17.11.2005

Nıbjeğu lhap'exe,

Khestxar ççıh dıdetekhım. yıççem nevğhesatem wıser yıççi a wıse dexedıder zerıkheberdéyıbzer khıvguırıuenut. Siguapeş cıri ze khıtévğezeju fécem. Dyapeççi wısit' khestxawe şıta. Ce t'uımççi sıtxem sffeff. Zıttequı fécem feri khıvguırıu şşidzenş. Mis se t'uri khızguıroue, yıççi t'uımççi sırotxef...

Xhıe fémızeş lhıtevğeğequate nıbjeğuxe...

Wızınşu fışıt.


Müzeyyen Kip
17.11.2005

Merhabalar,

Sayın Baykaldı H. ve Sayın Gupseuh yazdıklarınızı çok güzel anladım. Sayın Necdet Hatam ve Shalox'ın yazdıklarını da böyle okuyup anlamak isterdim. Rica etsek biraz daha Kabardeyce'ye yakın yazamazlar mı?

Saygıyla...Aydın Tokmak
17.11.2005

Maf,

Sikoşha, sişupha, sinahıjha, sinahıcıa sıtfıhoda psori? Mıde yıtham yınahıbam segefaım, sega mı gızgurıaım. Awa ew sigapa has psori. Adıgebzege tyanır mı harfka (latinke)guws. Kril alfabege nah yekunus, awa s'uhhar latinge matyahar. Thar gıfdaapuk.

Wuzınşaw.Baykaldı-H
17.11.2005

Fipşahaşha f'ıwe Adığexer,

Khızet wi ne vağuit'ır,

Mo dığem sreptlınu,

Khızet wi şhatsığuit'r,

Wafem khırine yısş'enu.

Khızet.Baykaldı-H
17.11.2005

Fipşahaşha f'ıwe Adığexer,

(F'IWE STLAĞU)

Khızet wi ne vağuit'ır,

Mo dığem sreptlınu,

Khızet wi şhatsığuit'ır,

Wafem khırine yısş'enu.
Khızet wi upe ptlaxer,

Se ğaş'em ba xuesş'ınu,

Khızet wi tlağunığer,

Stl'euxk'ezğapejınu.
Yıdcı mı f'ıwe tlağhem şhak'e Hax Zawurbi yitxa user fezğagenus. Se soş'eri ar ew f'ıw fiug yirihınus.Mı user SHALAXUE RAGIP tırkubzek'e yıtxıjme siguape khuns.

WUIPSO.Öner Demircan
18.11.2005

Wopsow Adığexer!

Merhabalar. Kardeş türkülerin ''Setenay'' parçasının Agiğabze sözlerini yazabilecek biri olursa çok mutlu olurum.

Zeçeci Tha' Şöğepsow...Necdet Hatam
18.11.2005

Değerli arkadaşlar,

Anadilin bu denli ilgi uyandırması sevindirici. Ancak daha iyi anlaşabilmemiz ondan öte bu çalışmalarımızın halkımıza da yararlı olabilmesi için hem terminolojide, hem de alfabede ama daha çok yaklaşımda kimi ortak ilkeler belirlenmesinde yarar var.

Önce küçük bir sitem. Bu sayfada yazdıklarımı topladığınızda göreceksiniz ki, yazdıklarımın yarıya yakını belki fazlasının Kabardey Adigece'si ile yazılmış olduğunu göreceksiniz. Ki, ben Abzegh'im. 67 yılında Ankara'ya üniversiteye gelinceye kadar Kabardey Adigece'si ile tek bir sözcük duymamıştım. Buna karşın tümünün Kabardey Adigece'si olması gibi bir ısrar var.

Halbuki her konuda birlikteliğin ilk adımının, başkasının sadece bizim anladığımız gibi düşünmesi, konuşması, yazmasını istemekten öte, onun düşündüğünü, konuştuğunu, yazdığını anlamaya çalışma çabası olduğunu sanıyorum

Peki dil konusundaki amacımız ne olmalıdır?

İlkelerimiz neler olmalıdır?

Bu amaca varabilmek için yöntemlerimiz, araçlarımız neler olmalıdır.

Sanırım bu konuya, sizlere göre çok daha uzun süre mesai verdiğim (66 yılından bu yana bir okur yazarım, dilimize ilişkin dilcilerimizin doğru bulduğu yayınlanmış makalelerim var. Dileyenlere gönderebilirim. Anavatanda yaşıyorum) için, daha büyük görev de bana düşüyor. Ancak bu konudaki düşüncelerimi sıralamadan, belki yinelemeden önce anadile gerçek sevgisi olanların "Anavatanda Anadil Çalışmaları" başlığı ile bu sitede yayımlanmış yazıları dikkatle okumalarını diliyorum. Çünkü her konuda gerçek birliğin temeli amaç birliğidir. Amaç da Adigeler olarak tek dilimizin olması, bunu hepimizin anlar okur, yazar olmasıdır.

Ayrıntılar sonraki yazıya kalsın

We marc téjüğelej bzem We marje bzem dévğelej.

Sevgi ve saygı ile...Şhalaxhue
18.11.2005

Kup ziğedauerer kup awas...
Xet a kup ziğadauerer...
Ar thamate maf necdet...
Acixer wue kupeççereplhıx.aş wişşüeşş ğexhu...
SİNEBCEĞUXER PSEWRİ YECEX...Baykaldı-H
18.11.2005

Çok Sayın Rağıp bey,

Kabardeyce yazdığım şiirimi hala çevirmemişiniz. Bakın böyle giderse sınıfta kalacaksınız. :)) Şiirimizin adı F'ıwe Sl'ağur (Sevgilim). Takıldığınız yer olursa yazın lütfen. Bunu çevirdikten sonra başka şiirler yazacağım.

Sevgiler.Necdet Hatam
19.11.2005

Şhalaxhue si khueş,

Nıbceğuır khelheuağeme yilhe'u febğetseççen fayeba?

Nıbjeğuır kholheuame yi lhe'u xuebğezeşşen xuéykha?

Yet'ani wısem xeş'ıçç zere fıwier, a wıse dexe ttsıquır dexedew zebdzeççın zereplheççıştır mış khatxew xeta zımış'erer.

Yet'ani, wısem xeş!ıçç zerexuier (zerıxepş'ıççır) mıbı khyatxu zımış'er xet?

Arış a ttequır nıbceğuım febğetsaççeme teri guape tşıxhuın, Adıghabze zımış'ere ti nıbceğuımi zıxenıxere dexağer khaguırıuen, nıdelhfıbzem nah ççexhuepsınıx.

Araşi a ttequır nıbjeğuım xuebğezaşşem deri diguape pşşınuş xhuınuş, Adıghabze zımış'ere ti nıbjeğuımi zıxen dexağer nah khyaguırıuenş, anedelhxuıbzemi naxh ççexhuepsınuıxeş.

Gulhıtew khısfepşşığem feşş thewéğepsew weseue. Tham yıueme xekuım ze tışızeuplhenba?

Sxuepşşa guılhıtem şhaççi, them wéğepsew bjızoe. Them jiem xekuım ze dışzeuplhenkha?

Wızınçew şüşıt...

Wızınşew fışıt...Jade Wumar
19.11.2005

"Bere ziwunaşö pşş'ıghem şüime pewu" ya'uagh adığejjme.

selam fabe yafesexı yaperapşş'ew tithamatelhep'ome, tyanegupsıme, tinibjeghu blaneme, tipşşaşşe daxeme sıadığ 'ow dunayejjım tet adığeme...

Öncelikle Kabardeyce'nin, Adigece'yi kesinlikle temsil edemeyeceğini söylüyorum büyüklerimin affına sığınarak. Son zamanlarda Adigece'nin temsili konusunda değişik yorumlar var. Kabardeyce, Adigece'nin bir lehçesidir ve öyle kabul edilmelidir. Bazı konularda duygusal davranmamalıyız.

Ben de Shapsugh olduğum için Shapsugh diyalektiğinin ortak dil olmasını isterim (ki Shapsughca anlaşılması ve konuşması en kolay ve en açık vurgulu lehçedir) ama bu mümkün değildir. Zaten Adigey'de konuşulan ortak bir Adigece varken Kabardeyce'nin ortak dil olmasının niye bu kadar istendiğini hala anlayabilmiş değilim?

Alfabe konusunda da bana göre hala bir ilerleme katedilememiştir nedense. Anavatandaki dil çalışmaları daha henüz net bir çözüm getirememiştir konuya.

Bence biz Adigeler biraz tembeliz. Hala asimilasyon gerçeğinin farkına varmış değiliz. Bir an önce alfabe işinin çözüme kavuşup yayına geçilmesi gerekmektedir. Gün geçtikçe bir kelime bir deyim bir ata sözü unutuluyor. Bunlar kayıt altına alınmadan asimilasyona engel olamayız.

Dil konusunda düşüncelerim,bilgilerim,hayallerim daha geniş olmasına rağmen şimdilik yorumlarım bu kadar.

Başta yazdığım ata sözünü tüm forum konuları için yazdım. Konular gittikçe uzuyor bilen bilmeyen herkes yorum yapıyor. Ortaya abuk sabuk şeyler çıkıyor. Bu karışıklık giderilmelidir bir an önce.

"Wıadığeme wılheş" şötxhej adığexer...

Şöe adığe lhepkhım yits'ıfı daxexer
Zexeşüxıre be sipxeçiç maxher?
Şüılheghure be sikhaşö daxer?
Şüıç'ede'ure be sik'eraxho maxhem?
Şöede'ure be siwored daxem?
Şüışş'ere be sızereadığer?
Zı mafe gorem şüıkhızıslhıxhurem,
Zı bırulejjım sızeretesew,
Nartıjjmi siraghusew,
Sızdışi'eştır arı 'oşhamafer.
Wo wı xet şü'ew zızyejüghepperem,

Seri Adığexer JADE WUMAR...Bülent Atcı

19.11.2005

Sayın BAYKALDI-H,

Güzel şiirinizi umarım doğru çevirmişimdir.

SEVGİLİM

Ver iki göz bebeğini,
Şu güneşe bakmak için.

Ver sacından iki tel,
Gökyüzüne salıncak kurayım.

Ver dudaklarını,
Yaşama öpücük vereyim.

Verşu, sevgini, gördükçe gerçekleştirmek adına.

Sigoş xo mıxomi mıbhodiz sıhuzfekar. Fi mahor fı yirekoginu sınoxox.Jade Wumar
19.11.2005


"Guer zık'odırem şer reççejirep"
"Wı adığeme wılheş"
"Deylem wız'uçerem wipa'o yeti blek'ij"
"Wighuse wışıgughew mışem wyemıben"
"Yemzeşirer meş yşş'egh"
"Jew khategirem şıç'e khıfrelhfı"
"Pç'edij haç'er şateşxı"

Thaplhe yatxınew, tılhıtenew mac xhujinew tithamate mafexer Adığexer begheşşexew şitıghex. Tham begheşşe khışüfeşş!!!

Değerli büyüklerim ve tüm değerli Adigeler,

Günümüzde konuşulmaya konuşulmaya unutulmaya yüz tutmuş bildiğiniz veya bulabildiğiniz tüm Adige atasözlerini burada Adigelerle paylaşırsanız sevinirim ki, gerçekten önemli ve gerekli bir konudur.

Mı Dunayejjır Şe'efe Adığaghi Adığebzi Şere'...

Saygılar...
Şötxhej...Jade Wumar
19.11.2005

Wo şhalxhome yats'ıfı mafew adığe lhep'o,

Yinijjxer Adığeyim khyek'ughex. Dzepş jade wumar pç'eghoalem tesew yikati yi'ıghew yizekhoabzew yinijjme yazawow zewap'em yit. Mı ghogu k'ahew khin dedem dzepşişe tıxhew tızedıtehegheghe be? Şhalaxhomre thaghuşşem yadejjuw maxher kha'ujirep. Sipse xemk'iji rapşşew şüikhısç'ehej...

Tham tiwjipkher guxexho yereşş'.
Tızerelheghun...Necdet Hatam
19.11.2005

Bu sayfanın bu kadar ilgi uyandırması, her gün aramıza bir kaç arkadaşın katılması gerçekten sevindirici.

Ortak dil konusunda, genelde her kesimde kabul gören yaklaşımın, DÇB'nin yaklaşımının sözünü edeyim biraz:

Bugün Adigece'nin iki yazı dili vardır. Adigey'de yazın dili olanı ile, Kabardey ve Çerkessk'te yazın dili olanı. Diğer diyalektler dilbilim materyali olarak, folklor derlemelerinde, yazın ürünlerinde, piyeslerde kimi kahramanların diyalekti olarak.

İlk aşama olarak alfabe birliğinin sağlanması çalışmaları var. Her iki yazın dilinde aynı sesin farklı harf ile yazılmasına son verilmesi gerektiği konusunda görüş birliği var.

Dil birliği de düşlene arzu edilen bir gelişme olmakla birlikte bunun yazın dillerinden birinin unutulup diğerinin ortak yazın dili olarak kabulünün mümkün olmadığının herkes bilincindedir.

Önemli olan her insanımızın kendi yazın dili ile okuyup yazması konuşması diğerini de anlamaya çalışmasıdır.

Halkımız daha sık görüşür, radyolarımız her taraftan duyulur, Tv.lerimiz her taraftan görülür olduğunda süreç neyin nasıl olacağını gösterecektir. Halkın sağ duyusu neyi işaret ederse o olacaktır.

Diasporaya düşen kendi lehçelerinde ısrar etmemeleridir. Kabardey ve Besleneyler Kabardey yazın dili ile, diğerleri Adigey yazın dili ile yazmaya çalışmalıdır.

Bir de önerdiğimiz Latin alfabesinin kullanılmaya başlasak derim. Hangi harfi niye kullandığımız konusunda tartışmaya açığız.

Şimdi izni ile Jade (Adigey Eğitim-Bilim Bakanı Jade'dir) kardeşimizin metinlerini bu alfabe ile yeniden yazayım. Kullanılan alfabede kimi gereksiz işaretler olduğunu siz de göreceksiniz.

"Guer zık'odırem şer reççejirep"

Guer Shapsugh diyalekti ile doğru bir yazım. Ancak yazın dilinde Guır diyoruz. zık'odırem- zıquedırem şeklinde yazdığımızda birinci kazancımız k' yazılımını tek bir harfle q ile karşılamış oluyoruz. Adigey Adigece'sinde O sesi olmadığı için O harfinin kirilde olduğu gibi UE karşılığı olarak kullanılmasını temelden yanlış buluyorum. Kabardeyce'de olmayan bu ve yanlış olan bu yazılımdan Adigey Adigece'sinde de yakında vazgeçileceği umudunu taşıyorum. Alfabemiz Türkçe temelli olduğuna göre O'yu görenler ue çift ünlüsünü Türkçe'deki o gibi okuyacaklardır. Zaten Guer deki doğru yazılımın, aynı sesi verdiği halde zık'odırem sözcüğünde o olması da ayrıca karışıklığa neden olacaktır. Şer diyalekt, şır- yazın dilinde. Reççejirep yerine reçejırep yazılımının daha uygun olduğunu düşünüyorum. Kiril deki чъ-nin çç ile gösterilmesi bir tercih. Biz çç yi кI ve чI karşılığı kullanıyoruz. Ancak Türkçe’de var olan I harfini kullanmayıp İ yazmayı ve İ_yi I gibi okumayı anlamlı bulmuyoruz. Her iki harfi de kendi sesi yerine kullanmanın daha uygun olacağını düşünüyorum.

"Wı adığeme wılheş"
Adıghece'de çok daha sık geçtiği için yumuşak ge yani Ğ, гъ kullanılmıştır.
"Deylem wız'uçerem wipa'o yeti blek'ij"
Délem wızıuıççerem wipaue yeti bleqıj (yazın dilinde bleççıj
"Wighuse(wiğuıse)

Hece oluşturan u- dan sonra çıkan ı sesinin mutlaka yazılması nı daha uygun olduğunu düşünüyorum wışıgughew (wışıguığew) mışem wyemıben (Burada uzun ve dar e sesi için ye harfleri kullanılmıştır. Aslında sessiz harflerden sonra bu yazılım hem güzel ve hem de alfabeye işleklik kazandırır. Ancak bu uzun ve dar e sesinin bir de hece başında sözcük başında olduğunu düşünün. Iехы-nın alıyor 'yexı gibi сIехы-nın de s'yexı gibi yazılması gerekecek.

Takdir edesiniz ki bunun da seslendirmesi çok kolay olmayacak. Bunun yerine bugün kullandığımız her bilgisayar klavyesinde var olan é harfini kullandığımızda sorun bütünü ile çözümlenmiş olacaktır. éxı alıyor, s'éxı benden alıyor.

"Yemzeşirer meş yşş'egh"
Bunun anlamını çıkartamadım
"Jew khategirem şıç'e khıfrelhfı"
önce diyalekt. Jew khetegırem şıqe khıfıralhfı.
yazın dilinde Jew khetecırem şıççe kıfalhfı
"Pç'edij haç'er şateşxı"
Pçedıj haççer şeteşxı
Wızınşew, şüepsew şüetxhejMüzeyyen Kip
20.11.2005

Merhabalar,

Ortak dilin Kabardeyce olması için Uzunyayla'nın baz alındığını kabul edelim (varsayım) Uzunyayla da ben Abazaca, Abzeghçe konuşana rastlamadım ama sürekli konuşmasalar da hepsi Kabardeyce anlıyor. Bunlara Kabardeyleri de eklersek en çok konuşulan dil ve anlaşılan dil "ortak dil" olmasını hak etmiyor mu?

Biraz Kabardey ve Kabardeyce fanatiği olsam da ben böyle bir şeyi iddia etmiyorum, sadece ''Kabardeyce'nin, Adigece’yi kesinlikle temsil edemeyeceğini ve Kabardeyce'nin ortak dil olmasının niye bu kadar istendiğini hala anlayabilmiş değilim'' diyenlere sadece bir örnek göstermek istedim.

Saygıyla...


Jade Wumar
20.11.2005

Wo thamate mafew tilhep'e Necdet HATAM,

Öncelikle belirtmek isterim ki kullandığım alfabe yoğun bir emek harcanarak oluşturulmuş ve uygulamaları yapılarak iyi sonuçlar getirmiş bir alfabedir. Ben yeterli zamanım ve imkanım (geçici bir süre için) olmadığı için harfler ve seslerle ilgili ayrıntılara giremiyorum. Ben bu alfabeyle günümüz bilgisayar ortamında ve cep telefonlarında çok rahat yazışabiliyorum. Alfabeyle ilgili yorumlarınızı saygıyla karşılıyorum. Ayrıca alfabede harfler seslerin ağızdan çıktığı şekilde orijinal olarak yansıtılmaya çalışılmıştır. Bazı seslerde çift harf kullanılması şart olmamakla beraber vurgu açısında gerekli olmaktadır.

ççen: koşmak
ççiyen: uyumak

Fiillerinin şimdiki zaman (gire lhexhen) kullanımlarında,
meççe meççiye şeklinde yazılmaları ağızdan çıkan sesin tamamen doğal yansımasıdır yazıya.

Fazla detaya giremiyorum şimdilik.

"Bere ziwınaşö pşş'ıghem şüme pewu" ya'uag Adığejjme.

Bu ata sözünü yukarıda da yazdığım gibi bütün forum konuları için yazdım. Bu konuya da bir değinirseniz yani bazı konuların gereğinden fazla lüzumsuz şeylerle meşgul edildiğini dile getirirseniz sevinirim.

"Yemzeşirer meş yişş'egh" sözünden de bir anlam çıkaramamanıza ihtimal vermiyorum.

Dil çalışmalarını her zaman takdirle karşılıyorum. Fakat artık bu çalışmaların sonuçlandırılıp yazıya geçilmesini düşünüyorum. Zira her geçen gün Adigece için bir kayıptır.

Sayın Müzeyyen KİP,

Diasporada sadece Kabardeylerin yaşamadığını ve Adigeliğin UZUNYAYLA'dan ibaret olmadığını hatırlatmak isterim. Ortak dil ADİGECE'dir ve öyle kalacaktır. Diğer lehçelerimizde de bence Adigece süsleyen birer çiçektirler ve ne kadar çok kullanılır ve yaşatılırlarsa Adigece de o kadar uzun ömürlü olacaktır.

Tham tiwjipkher guxexho yeşş'ew tızereadığew begheşşe khıtfeşş'.

Şöetxhej...Necdet Hatam
20.11.2005

Wimafe şşüı (Ş'üı) Khueş lhap'ew Wımar,

Değerli arkadaşlar,

Yazışmalarımızın dilin korunup geliştirilmesine yararlı olması için üç noktada mutlaka anlaşmamız gereğine
inanıyorum.

1- Bugün anavatanda kabul edilen her iki yazın dilini yazın dili kabul etmek. Diyalektlerimizde ısrar etmemek. Konuştuğumuz diyalekt hangi yazın dilinin sınırları içinde ise onunla yazma çabası içinde olmak.

2- Her birimiz diyalektimizi içeren yazın diliyle yazarken, diğer yazın dili ile yazılmış olanı anlamaya çalışmak.

3- Latin harfleri ile yazarken mutlaka hepimizin evet diyebileceği tek bir alfabe seçmek.

İsteyenin istediği diyalektle istediği alfabe ile yazdığı bir başka diyalektle yazılanları anlamaya çalışmadığı bir ortamda birbirimizi anlamak, birlik oluşturmak nasıl mümkün olabilir?

Sevgili Elif, tutumunuz anavatandaki Kabardey kardeşlerimizin tutumunun aynısı. Ortak dile gidilememesinin önündeki en büyük engel de bu anlayış. Bu yaklaşım Kabardeyce Adigece'yi temsil edemez tepkisini doğuruyor. Halbuki bilindiği hep söylediğimiz gibi bugün anadilde üretim veren iki yazın dilimiz var. DÇB olarak bizim önerimiz anavatanda bütün okullarda her iki yazın dilinin öğretilmesidir.

Yazın dillerini birbirine yaklaştıracak olan yöntem budur. Eğer hepimiz tek bir cumhuriyette yaşıyor olsa idik elbetteki sorun yoktu. Parlamentomuzun seçeceği üzerinde anlaşacağı diyalekt hem resmi dil hem de ortak dil olurdu. Benim düşünceme göre dilini seven ve dil konusunda samimi olanların diğer diyalektleri de anlamaya çalışması gerekir. Bir başlanırsa dil bilen için bunun çok zor olmadığı da görülecektir.

Gelelim tek alfabeye,
Wımar si khueş,

Kullandığınız alfabe mutlaka yoğun bir emek harcanarak oluşturulmuştur. Bundan kuşkum yok. Ancak eğer yazdıklarınızı alfabenize göre doğru yazdıysanız, alfabenin kendi iç sisteminde çelişkiler olduğunu, kimileyin fazladan işaretler kullanıldığını düşünüyorum.

Zamanınız olduğu bir dönemde daha önce yazdıklarımı ve şimdi yazdıklarımı bir irdeleyelim derim ama lütfen benim uyarıldığım gibi olaya reaksiyoner olarak yaklaşmayalım.

Gelelim örneklere.

Gire, şimdi derken çıkan ses sanırım Türkçe'deki I sesine daha yakın ve bana göre I sesi yerine İ harfinin kullanılması alfabenizin iç mantığına uymaz. Eğer alfabenizde Türkçe karakterler kullanılmasaydı bunun bir mantığı olabilirdi. Ancak Türkçe karakterleri kullandığımıza göre I sesini I ile ve İ sesini de İ ile göstermek daha uygun olsa gerek. Ki zaman siz de böyle kullandınız ama uyumak sözcüğünde yine I yerine İ kullandınız. Belki ben Shapsugh diyalektine göre tam seslendiremiyor olabilirim.

"Bere ziwınaşö pşş'ıghem şüme pewu" ya'uag adığejjme. Bu cümlenin bizim önerdiğimiz imlası şu:

"Bere ziwınaşüe pşşığem şüıme pewı" yauağ Adıgejme. Daha önce de belirtmiştim Adigey alfabesinde (О) IУЕ, УЕ karşılığı ve hatalı olarak kullanılıyor diye Latin alfabesine de bu hatayı taşımayı anlamlı bulmuyorum. Hece oluşturan U ve Ü sesleri Adıghabze'de mutlaka çift ünlü olarak gelir. Dilbilimde buna Diftong denir. Adigey yazın dilinde tam O ve tam ö sesimiz yoktur. Bunları içeren sözcükler yabancı dilden gelmedir.

Pşş'ığem ПШIЫГЪЭМ (ШI) karşılığı olarak (şş') kullandınız. Aslında (ş') yazılımının yeterli olduğunu düşündürüyorum. Burada(')- un sıkma, pekiştirme özelliği var ve bu özelliğin benzer iki sesle de verilebileceğini düşünüyorum. Bu bir tercihtir, üst virgül sayısını azaltır. Cümlede de pşşığem'den çok pşşırem söylemi daha uygun gibi.

Şüme'nin neden Şüıme yazılması gerektiğini yeniden açıklamaya gerek yok sanırım. Çift ünlü konusu. ''Pewu" sözcüğünü anlamını bilmeyen birine okutursanız sizin istediğiniz sesi çıkartamayacağını düşünüyorum pewı olması gerekir. Sanırım kullandığınız alfabeye göre de böyle olmalı.

Ya'uag : Bakın bu da Kirildeki zorunluluğun Latin'e taşınması hatası. Bu sözcük kirilde Я IУ А ГЪ olarak yazılır. Latin alfabesinde (') ile karşıladığımız (I) işareti Kirilde yazılmak zorundadır. Yazılmadığı takdirde hem farklı okunacak hem de anlamı değişecektir.

Sözcüğün dediler olan anlamı Я У А Г Ъ onlara vurdu anlamını alacaktır. Bu Kiril alfabesinde (У)harfinin biri sesli diğeri sessiz iki sesin harfi olmasından kaynaklanmaktadır. (I) işareti sesli (У) ile sessiz (У) yu ayırmaya yaramaktadır.

Halbuki Latin alfabesi bize sessiz (У) yu W ile sesli (У) yu da U ile gösterme imkanı vermektedir. Dolayısı ile kirildeki I işaretinin karşılığı olan (') burada fazla gelmektedir. Sesli ile sessiz (У) farklı harflerle gösterilmiştir.

Dediler anlamını veren sözcük Yauağ olarak rahatlıkla yazılıp okunacaktır. Onlara vurdu anlamındaki sözcük te yawağ olarak yazılır. Yani (') eklenmediği takdirde yauağ sözcüğünün karıştırılacağı başka bir sözcük yoktur.

Bunlar düzeltilmesi gerekli, zorunlu olan şeyler koşuyorum. Maççe ya da maçhe olarak yazılması tercihe bağlı. Ama biz h harfini bir nevi joker gibi kullandı isek Kh de Lh de olduğu gibi bunun da Çh olması daha sistemik olur derim...

"Yemzeşirer meş yişş'egh" cümlesinin son sözcüğünü gerçekten anlamadım. Türkçesini yazarak yardımcı olursanız sevinirim.

Diğer arkadaşlarımız da görüş belirtirse çala çala bir hava tuttururuz her halde...

Saygıyla...

Şöetxhej den Şüetxhej daha uygun gibi...

Lütfen yorulmayalım, usanmayalım. İnanın İslamiyet mi Adigelik mi tartışmasından daha önemli...

Sevgiyle.


Şhalaxhue
21.11.2005

Nıbceğu lhap'e Jade Wumar.

Zyemğap maççeded khenağer.Tızeuççejıst. Tişıççağeştme wuaşşueri khetıwtexışt. Thağuşşe nıbceğumi yitetıuğ. Azığe xekuım şelaje.

ZimğUE guıpşısexeme syaxepşağ. Wipşşerilha uefır meWxupet aşkhınewşı zıgurexem tyaguıpşıseşt. Xase tetşşehInew aci wunaşüe ti'.

Yewwey şuıkhewış nıbceğuxer tsığuer ğuanem khıteşuığeçç ziuağer wuerıba? Atakher maue şuıkhewış nıbceğuxer ziuereri tetşışba?. Bler zewağer ççapsem şeşıne auağemi te tizığeşıneşuışt şıa? Pxheççıççimi tyeweşt aşexeri dğeğuağueşt. Lheperüşüımi tikheşşeşt.

Şuı ziguıxelım daxece tıpeğueççışt. Deyır zıtlheğuırem aşexer t'ejeşt. Apere tiuef ğeseççenır mamırnığer arı. A khuace ççasem pşınej ççıfe fitıeba?. A thamate zıfede şımaxeme apeşşha tiwççueştba? Jade thameteşxuem guççeğu zıxel yikhaplhe dğelhepeşt. Tşınahıççexeme tyafeğuezeşt. Şıpxhu apeasexeme aşhaxer wuaşüe ççawew tşşıştba?

Woo çınahıççe zıfede şımaxer acixer siguı khebğeççığ. Weşfede nıbceğuxer, zie lhepkhır reguımeççıştep.

Acixer siguı yilhıx kestxırağuew şhaççe cirece yiğuep.
Mamırnığece wepsaw.şıenığem yikhinı nibji zıkhıPferemğaz.
Yew nıbceğuer pşınem, kew nıbceğuer pxheççıççem, kheşş nıbceğuer wicım, kafem, lheperüçuım keşş. Mazem tığem zereşıte tızere adığer yereşş.


Şhalaxhue
21.11.2005

Sayın Hatam,

Alfabe konusundaki teatileri özel iletişim yoluyla yapsak daha iyi olmaz mı? Bu konuda sevgili kardeşim Jade'ninde sizin özelinize yazmasına müsaade buyurur musunuz?

Saygılarımla...

Yakında Jade Wumar, yakında buluşuyoruz...


Şhalaxhue
21.11.2005

XEKUIM PAYE

Wepsaw sipsew sixeku guetıp'er
WeşfeşşıC anahışxuew si ççexhuepsxer
Sinaşşe yiççirep a xeğeguı daxer
Serıce nıkhue guı wıkhemççıme tsıfığer

Psewri dexağem nahinah yıpşşew
zeptekhesi wıkhelhağue zıfed şımaxew
Tiuefxer zaxeççirep wutımguışıpsew
Wikherehaç Tham we nefıne çıuer şıefew

Withamatexer uef zexex zexaşşew
Witsıfıxer ttseerıuew llıxhujjxew
Winıbjıççexer adıghağem febanexew
Wilhepkh fede aue zi şımaxew

Tışınerep te zigi tixekuıce
Tittsıf arı ar khezığere daxere
Tixabze yeşşı txhaghuew tixekuı ççase
Werepsaw tilhepkh zewji zereşıte.


Şhalaxhue
21.11.2005

DZEPŞXER

Khequeşt mafeme khahışt uefxer
Şüewguşipsı şüe ti dzepşıxer
Daxem fequate ti mafexer
Ti Adığe ççale şşırıtxer

Tixabze tişıaççe daxem
Şüıfelaje yenne şüiğaşşem
Mıxhuıner deyır zışülheghurem
Aşexer şüeğeğuağue şüe zeççem

Şuiguıyilh şşüigupşise kuwxer
Axeme afeşüaş şüillığer
Weşüeguım riquere jjuaghoxer
Kheşüewtexı şşüe nıbceğuxer

Tixabze zexaşşüşşew şşüışıew
Şüıguı yilhır llıghem yiğueguew
Ttsıfıghem dexağe xeşşülhhaw
Şuşı' şüe tilhepkhı llıxhujjew

Carı ççınahıççe lhap'e jade wumar. Acixer sinaşşe khihağ. Zerepuağededem fedekhabzew ci khınewjı zehaççe tşşışt. Zemdeuıj khıtxemıfew ttsıfıme mıxer ZIGUEREM FENIKHUEXA ATIMĞUAEW TİANATTE TIUTIŞT.

Adıghe zittser arep, Adighe şha zışşüeter dğelhpeşt. Yikhuğ şüığe zıxemılh uefıme tizerapılhığer. Ci nesıfe quedığem yiçetıwuı lale khihığ. Axer zıkhebı yerexhuex. Yej zıfewpsejıre guığuı yemılhxer ci khınewjı şharfaquex. Axeme wyape yeğexhuı at'ueşt.

Seş'e zağore wueri wuişha maşşüe rexı. Cirece zi wuımıue.

Xekuımi tıqueşt. Xabzenççağemi ammal yetıtıştep.

Ci khınewjı xet mı adıghe şüelhırır khezğeğuıneştır auew weuştep. Hawliye dzepş khuışüaua. Ade aş yifeşüaşew şuızequeştba?

Ci pkkı kiwçüejjı lhexhan.wueri aş paşew wuıfexhuşt.aşıce tsah khufişiı'.Aş zici syeguıpşıserep. Ci khınewJı mışha mılhakhuexer yeregupşısex.

Cari tıkhızxenağer sizıwuıshan llıxhujjew wumar. Aş wueri yepuelhendede şıep. Tezereğahışti şıep. Tighuıpşısexer zefedex. A anaye çığım yiççeğıce ciri tızeuıççeşt. Caşığuem kherabğexer khumelığe yıwji yitxemi tyexherxhışeştep.

Sıdığue khuacem wyequıjıre guışealece khıseğaşş.

Dexağer, mamırnığer, tetığuer werıce ğoguıxhuısew werexuı.

Wepsaw wetxej.
 
 
sayfa  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10