...................
...................
ADİGECE HAYVANLAR SÖZLÜĞÜ  -1
(ПСЭУШЪХЬАМЭ ЯГУЩЫ1АЛЪ)
ĞIŞ Nuh
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız
                         
...................
...................

İnsanı kuşatan doğal çevre içinde sayısız hayvan da bulunuyor. Canlı olan bir yerde, yaşam da vardır. Barındığımız yerküre dışında yaşam olduğuna ilişkin, bir kanıt yok. Espri niteliğinde de olsa, birçokları sormadan edemiyorlar: "Mars’ta yaşam var mıdır" diyerek. Konu, insanların ilgisine yol açıyor. Şu kadarını biliyoruz: Ayda yaşam yok. İnsanın canlılar dünyası ile böylesine ilgilenmekte olması, kendisinin de, o canlılardan biri olması nedeniyledir. Yeryüzündeki tüm insan topluluklarının/ulusların anlatı, masal, öykü, destan, şiir, şarkı ve atasözlerinde hayvanlara geniş bir yer verilmiştir ve verilmektedir. Hayvan adları, çocuklara ilişkin şiir, fabl (öykünce) ve masallarda daha fazla kullanılır. Hayvanlara değinmeyen masallar çocukların fazla ilgisini çekmez, hayvansız masalları dinlemeyi pek sevmezler.

Çocuklara seslenen büyük şairler/ozanlar, bu nedenle şiirlerinde hayvanlara alabildiğine yer vermeye çalışırlar. Çünkü o tür yapıtlar çocukların ilgisini çeker ve çok da sevilir. Korney Çukovski, Samuel Marşak ve Sergey Mihalkov gibi yazarların yapıtlarını sadece çocuklar değil, büyükler de severek okurlar. Bir örnekten söz edecek olursak,  Korney Çukovski'nin yapıtlarını okuyan çocuklar açısından timsah,  sevilen hayvanlar arasına katılmıştır. Çocuklarımızın hayal/imgelem dünyasında çok sayıda  hayvan yaşıyor, bunu bilmeliyiz! Bu hayvanlar kitaplarla sınırlı kalmıyorlar, çocukların düş dünyasını da süsleyebiliyorlar, birçok çocuk düşünde hayvanlarla olan dostluğunu sürdürüyor, onlarla oynamaya devam ediyor, örneğin çocukların uykularında hayvanlarla oynaştıklarını, sevinerek katıla katıla güldüklerini, düşlerinde hayvanlarla birlikte olduklarını görürüz.

Adige Nart destanında
, söylentilerimizde ve kitaplarımızda pek çok hayvanın insanlarla beraber olduğunu, bazı hayvanlardan da zarar görüldüğünü görebiliyoruz. Anlatılarımızda en çok ata yer veriliyor. Atın yeri, Nart destanında geniş, başat. Destanımızda atın konuştuğunu, binicisinin danışmanı ve koruyucusu olduğunu, binicisini tehlikelere karşı koruduğunu, kritik yerlerden çıkardığını görebiliyoruz. Nart Savsırıko'nun (Саусэрыкъо) atı Thojıy (Тхъожъые), insan gibi akıllı, çıkış yollarını gösteren bir at, ağır yaralı olduğunda bile insan gibi sabretmesini biliyor.

Tembot K'eraş
'ın şiirlerinde at, sahibinin yakın arkadaşı ve yol gösterenidir/rehberidir.

Hayvanlar birer ilkörnek/prototip olarak değişik insan karakterlerini/kişiliklerini simgeliyorlar. Bu karakterler fabl (öykünce) türü yapıtlarda ortaya konuyor. İ. A. Krılov'un fabllerinde (öyküncelerinde) bu türden çok sayıda hayvana yer verilmiştir. Adige yazarları İbrahim Tsey ile Hazret Aşın'ın Adigece yazılmış çok sayıda öykünceleri (fablleri) vardır, bu yapıtlarda da hayvanlar insanların ilkörnekleri olma anlamında yer alırlar. Özetleyecek olursak, insan, filden başlayıp sivrisineğe uzanan bir hayvanlar kuşağı ile kuşatılmış durumda. İnsan, bu hayvanları görerek mutlu oluyor, ölümü de onlarla tanıyor. En azından bir hayvan türünün bulunmadığı bir yerde,  insan da olamaz. Çünkü insan da hayvanlar dünyasının ayrılmaz bir parçası.

Yazıktır ki, şu sıralar, Adigelerin adını günümüze getirebilmiş olduğu hayvan sayısı fazla değil. Toplayabildiğimiz adlar topu topuna 400 kadar, bu küçücük sayı,  Adigelerin her kesimince de bilinmiyor. Sayının bu denli azalmış olmasının nedeni, hayvan adların zamanında yazıya geçirilmemiş ya da o konuda şimdiye değin bir sözlük hazırlanmamış olmasıdır. Sonuç olarak Adigelerce bilinmekte olan hayvan adı sayısı, giderek azalmıştır ve azalmaya da devam etmektedir, gerçekten üzücü bir durum. Biz,  birçok Adige insanının isteğini göz önüne alarak, elimizden geldiğince, bu küçük sözlüğü, bir ilk girişim olarak hazırlamış bulunuyoruz. Sözlüğü, ilköğretim okulları öğrencileri için hazırladık, ancak büyükler de sözlükten yararlanabilirler.  

Hayvan adlarının her birinin yanında, hayvanların resimlerini de vermeye çalıştık. Hayvan adlarının hepsi, kuşkusuz Adigece çıkışlı değil, Türkçe, Rusça ve başka dilerden alınmış olan,  ama hala Adigelerce kullanılmakta olan adları da, Adigece kapsamında değerlendirip sözlüğe aldık. Ancak yabancı kökenli ad sayısı pek fazla değil. Bazen hayvanın iki değişik adı oluyor, öyle durumlarda, adın birini alfabetik sıraya göre yazıyoruz, diğerini de bkz. diyerek ad olarak yazıyor ve gönderme yapıyoruz (Örneğin, ”Хьэжъу”, щенок. еплъ. ”Хьэжъущыр”-“köpek yavrusu; encik” gibi. -HCY). Adigece hayvan adının ardından Rusça'sını da veriyoruz. Bir hayvanın tanımını, yaşadığı çevreyi, yararını ya da zararını Adigece olarak vermeye çalışıyoruz. Sözcüklerin ve açıklamaların sonunda da hayvanlara ilişkin olarak Adige folklor ve edebiyatından alınma alıntılar da sunuyoruz. Ayrıca atasözü (гущы1эжъ), bilmece (хырыхыхь) ve tekerlemelere (1уры1упчъэ) de, yer vermeye çalışıyoruz. Doğaldır, her bir hayvan üzerine sunduğumuz bilgiler aynı ve eşit ölçekte değildir, olamaz da. Ölçüt,  o hayvanın Adige toplumunun yaşamı içindeki yerine ve önemine göre değişmektedir. Birçok hayvanın tanıtılmasında, kendi belirlediğimiz bilgileri ve anlatıları sunuyoruz.

Bu ilk çalışmanın yeterli olduğunu asla söyleyemeyiz, eksik kalan çok şey var. Bu nedenle, okuyucularımız kanılarını, bildiklerini ve daha iyisinin yapılması için neler düşündüklerini bize yazar, katkıda bulunurlarsa seviniriz, eksiklikleri gidermede yardımcı da olmuş olurlar.

Not:
Karşılaştırma ve adları daha iyi öğrenme bakımından, bazı hayvan adlarını Shapsughca olarak da vermeyi yararlı görüyorum. Adigey yazı dilinde, bize göre ayırt edilmesi zor ve karmaşık çok sayıda ses ve sözcük bulunuyor. Shapsughca’da sesler daha yalın ve daha kolay ayırt edilebilecek, anlaşılabilecek bir özellikte. Ayrıca Shapsughca, Türkiye’de çok konuşulan bir Adige Batı kolu Kıyı lehçesi…

Hayvan adlarından bazılarının Shapsughca karşılıklarını verebilirsek, konunun Türkiye’deki Adigeler tarafından daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyorum. Bu arada, Shapsughca üzerinden bazı hayvan adlarını da ortaya çıkarabilirsek, bu da bir kazanım olur. -HCY


I. Hayvan adları (Псэушъхьац1эхэр)

1. Ev hayvanları adları (Щагу псэушъхьэмэ ац1эхэр)

Абэкъу
(Abeku)

абок
 (at cinsi). Hızlı yürüyüşlü, dayanıklı ve güçlü bir Adige binek atı cinsi.

Пщы-оркъыхэр унэгъо ш1ак1эм зеусэм,
Зэмыусагъэр 1офш1эн амал,
“Зы абэкъурэ зы аркъэнырэ бгъотымэ,
Унагъо пш1эгъахэба”, - а1оу
1офынчъэ техак1ор яхэтык1агъ.

(Теуцожъ Цыгъу)


Pşı ve verkler (beyler) hane olmak istediklerinde,
Bir şeyi hiç düşünmezler, çalışmak gerektiğini,
“Bir abeku (at) ile bir kement bulursan, yeter,
Hane oldun demektir” diyen
Fırsatçının biri de vardı içlerinde.

(Tsığo Tevçoj, Adige halk ozanı)Алашэ
(Alaşe)

Мерин. Burulmuş at, iğdiş, koşum atı. Adigelerin binek atları, genellikle iğdiş atlar olurdu.

Шумэныкъор зигъэл1ышхоу,
Къунчыкъокъо пщышхом готэу
Ц1ыф отэрым агу итэу къызэплъэм,
Иалашэ
тес к1алэр къылъэгъугъ.

(Тэуцожъ Цыгъу)


Алашэр зэптыгъэ ныбджэгъухэр
Шы сэкум зэлъыхэбгъагъ.

(Фолклор)


Алашэм уеомэ регъэхъу, езымыгъэхъущтыр щыды. (Гущы1эжъ).


Şumenıko böbürlenerek,
Beylerbeyi Kunçıkoko’nun yanında
Topluluğun ortasından bir baktığında,
-Karşı safta- Alaşe’sine binmiş çocuğu gördü.

(Tsığo Tevçoj)


Alaşe verdiğin gençler
Hemen atın yelesine gömülürler.

Folklor)


Alaşe, kırbaçla vurdukça hızlanır, ama eşek hızlanmaz. (Atasözü).

Алп (Alp)
Альп.  
(Söylence, masal atı).
Имыхабзэу къэлъэпао
Алпыр.
К1алэр къэлэнт1агъ.

Ау гугъэр мэгу1э,
Блыпкъым зырещы,
Алпышы тамэу.


(Къуекъо Нальбый)


Алпэр къэлъ-гулъык1э агъашхэ. (Гущы1эжъ).
Hiç olmadığı gibi, ayağı takılıp tökezleyiverdi
Alp. Delikanlı bir sarsıldı.
Ama hemen kendini topladı,
Uzanıverdi omzuna doğru  atının,
Tıpkı bir alp kanadı gibi.

(Nalbi Kuyeko, Adige şair ve yazarı)


Alp, ’süpürge otuyla/tohumuyla’ (“къэлъ-гулъ” ile) beslenir. (Atasözü).


Ачъэ (Açe)

Козёл
(Teke). Damızlık olarak bırakılan erkek keçi.

Ачъэжъ
горэ къэк1ухьак1оу
Хэт 1эхъогъум чыжьэрык1оу.

(Жэнэ Къырымыз)


…Ыхьызэ, ачъэу чъыеу щысым ыбжъэ т1уак1э бгъэр дэт1ысхьи цур дишхыхьагъ. (Фолклор).
Ачъэ
ц1ык1у бжъэкъошху. (Гущы1эжъ).

Ачъэр
мэлым япащ. (Гущы1эжъ).


Teke
nin biri  uzun yol gezginin biri gibi
Dolaşıp duruyordu  sürünün içinde.

(Kırımız Jane, Adige şairi)

…Uçarken, kartal, uyumakta olan tekenin iki kırık boynuzu arasına konup oradaki öküzü yedi. (Folklor).

Teke küçüktür,  ama boynuzu büyüktür. (Atasözü).

Teke
koyunların başıdır, lideridir. (Atasözü).

 
1.Bölüm        2.Bölüm        3.Bölüm        4.Bölüm        5.Bölüm        6.Bölüm        7.Bölüm        8.Bölüm        9.Bölüm        10.Bölüm        11.Bölüm        12.Bölüm        13.Bölüm        14.Bölüm        15.Bölüm