МЭЗЭНЭФ ИПСЫНЭ ИКЪЭБАР АДЫГАБЗЭКlЭ!

T’EŞŞÜ Svetlana Tesheva

Дахэ. Губзыгъэ. IорышI э. Гукlэгъулэ. Джары Мэщфэшlу МЭЗЭНЭФ ц1ыфхэм агу къызэринагъэр. 2019-рэ илъэсым гъэтхапэм и 6-м илъэс 37-рэ зыныбжь Мэзэнэф ищыlэныгъэ зэпыугъ. Джыри бэмэ ашlошl хъурэп нурэр зышъхьащытыгъэ пшъашъэр амылъэгъужьыщтэу, ищхы макъэ зэхамыхыжьыщтэу. Мэзэнэф зэрэчlанагъэр ныбджэгъубэмэ ягууз. Ар зилъфыгъэ ны-тыхэм, зышыпхъу шым анэпс сыдэущтэу гъушъына? Гур тlэкlу зыгъэlасэрэр Тхьа шlошlхъуныгъэр ары. Игъо къэси Аллахьталэм Мэзэнэф ыштэжьыгъ. Джы ащ сэдакъэ фэптыныр, псапэ фэбгъэхъэныр, цlыфхэр Тхьа фелъэlунхэр – джары зисабый чIэзынагъэм кlуачIэ къезытырэр.

Адыгэ лъэпкъ lофхэр зэшlохыгъэным игъашIэ фэзгъэхьыгъэ Мэщфэшlу Нэдждэт ипшъашъэу Мэзэнэф псэпэфэшlэу ПСЫНЭ фигъэуцугъ. Анахьэу псы щыкlэныгъэ зиlэ Африкэм ар дигъэуцуагъ.

МЭЗЭНЭФ ИПСЫНЭ Африкэм ит къэралыгъоу Ганэ изыкъуаджэхэм ащыщ къыщызэlуахыгъ. Псы къэргъуабзэр къызэрычъырэ псынэм Мэщфэшlу Мэзэнэф ыцIэ, зыпсэугъэ илъэсхэр, зыщыщыр тетхагъ, адыгэ ныпыр теш1ыхьагъ. Псы зэрагъэгъотыным пае километрэ пчъагъэ лъэсэу зыкlущтыгъэ къоджэдэсхэм ягушlуагъо гъунэнчъ, псынэм икъызэIухын ахэр хэлэжьагъэх, мыухыжь Тхьалъэlухэр Мэзэнэфи псынэр къафэзгъэуцугъэхэми къафаlуагъэх.

«Ащ фэдизэу цlыфхэр зыгушlохэкlэ ори орэхьатыба. ШI ушlэныгъэр ежьыми ишэныгъ. Тхьамыкlэм адэ1эпы1эныр игугъугъ. Сыфэягъ Мэзэнэфы диштэу зы псэпагъэ фэзгъэхъэнэу» – е1о Нэдждэт.

Мэщфэшlу Нэдждэт игъукъэкl къыдэхъуным пае къызщыхъугъэ Тыркуе къуаджэу Рихьание щыщ Мэрэтыкъо Шэкиб lэпыIэгъу къыфэхъугъ. Шэкиб ащ ыпэкlи ащ фэдэ шIушIэ lофхэр ыгъэцэкlагъэу щытыгъ, арышъ хэшlыкl иIагъ. АфрикэмкIэ lофым ыуж итыгъэр Юсуф Балкан. Мыхэм ык1и МэщфэшIy лlакъом щыщхэу Нэдждэт lэпыlэгъу къыфэхъугъэхэм зэкlэми афэраз.

ПСЭР ПСЫМ фэд аIо адыгэхэм. Мэзэнэф ыпсэ псы къаргъоу къыдэчъыжьыгъ. Псыр – ЩыIэныгъ. Ары цlыфыр щызгъаlэрэр.Арышъ адыгэ пшъашъэу Мэзэнэф ипсынэ джы цlыфым ыпсэ пигъэтыщт, кIуачlэ хилъхьащт, псауныгъэ ритыщт.

Video >>>