ABHAZYA CUMHURİYETİ ANAYASASI

Sohum No:187/C 26 Kasım 1994
Çeviri: Nuredin Nagaud

BÖLÜM 1

Madde 1: Abhazya (Apsnı) Cumhuriyeti bağımsız, demokratik hukuk devleti, halkın özgür iradesiyle gerçekleşmiştir. Adı Abhazya Cumhuriyeti ve Apsnı’dır. Eşit anlamdadır.

Madde 2: Halk iradesi yönetimi genel hükümet yönetimi Abhazya Cumhuriyeti sistemidir.

Abhazya Cumhuriyeti özgürlüğünü tek kaynaktan alır. Bu da halktır. Abhazya Cumhuriyeti vatandaşlarıdır.

Halk kendi yönetimini kendisi ya da seçeceği vekili temsil eder.

Madde 3: Abhazya Cumhuriyeti uluslar arası hukuklar kuralına uyar. Diğer ülkelerle de anlaşmalar bu kurallar çerçevesinde yapılır.

Madde 4: Abhazya Cumhuriyeti tarihi topraklarından Sadz, Bzıp, Guma, Dal-Tsabal, Abjua, Samırzakan(Gagra, Gudauta,Suhum, Gulripş, Oçamçira, Tkuarçal, Gal) ve kentleri (Gagra, Gudauta,Suhum, Gulripş, Oçamçira, Tkuarçal, Gal) Abhazya Cumhuriyeti ile bir bütündür, parçalanamaz, bölünemez.

Madde 5: Topraklar ve diğer doğal rezervler halkın malıdır. Bu da Abhazya Cumhuriyeti’nce korunur ve kullanılır. Doğal rezervlerin kullanılması Abhazya Cumhuriyeti yasalarına göre gerçekleşir.

Madde 6: Abhazya Cumhuriyeti’nin resmi dili Abhazca’dır. Rusça ise Abhazya’da sonra yine devlet dili olarak kabul edilmiştir.

Devlet tam etnik gruplar (Abhazya’da yaşayan) kendi ana dillerini özgür bir biçimde kullanılmasına izin vermiştir.

Madde 7: Abhazya Cumhuriyeti hükümeti yasama, yürütme ve yargı kurumlarından oluşur ve müdahale edilmez

Madde 8: Abhazya Cumhuriyeti il, kasaba, köylerinde seçim olur. İl, ilçe, köy yöneticilerini halk seçer, seçilen kişi yardımcısını kendi belirler, hükümet organları sisteminde çalışırlar.

Madde 9: Varolan anayasanın büyük bir hukuk gücü vardır. Yasama ve hukuk kuralları anayasaya uygun olarak hazırlanır.

Madde 10: Abhazya Cumhuriyeti’nin kendi bayrağı, sancağı ve ulusal marşı vardır.

Abhazya’nın başkenti Suhum’dur (Akua’dır).

 

 1. BÖLÜM

Vatandaşlık, İnsan Hakları ve Özgürlükleri

Madde 11: Abhazya Cumhuriyet tüm insan hakları deklarasyonuna uymayı taahhüt eder ve insan hakları ve özgürlüğünü garanti eder. Uluslararası ekonomik, sosyal kültürel haklarda vatandaşlık, politik haklar ve bunların yanı sıra tüm diğer devletlerce tanınan uluslar arası sözleşmeleri tanır.

Madde 12: İnsan tüm haklara doğduğu andan başlayarak sahip olur. Her insan özgür olarak doğar ve tüm yurttaşlar kanun ve mahkeme önünde dini, dili ırkı, milliyeti ve görevi oturduğu yeri, ideolojisi ve daha ne olursa olsun eşittir.

Madde 13: İnsan hakları ve özgürlükleri şöyledir; yaşama hakkı, özgürlük, dokunulmazlık, özel yaşamıdır.

Madde 14: Her insanın özel yaşantısını özgürce kurar, kişisel ve aile sırlarını koruma hakkına yargının bağımsızlığı, dinini, günlük yaşamını, düşünce, konuşma ve yayma hakkına sahiptir.

Madde 15: Hiç kimse başkasına sert davranarak ya da küçük düşürerek karşısındakini ve karşısındakilerin insani değerlerini hiçe sayarak cezalandıramaz.

Madde 16: Her insan “özgürlük hakkını kullanmak suretiyle bulunduğu bölgede seçme ve seçilme hakkı, gizli oy kullanma ve diğer haklara sahiptir.

Madde 17: Her insanın birleşme, barış mitingleri, toplantılar, eylem ve grev hakkına sahiptir.

Madde 18: Anayasaya oyları faaliyet gösteren ya da göstermeye çalışan dernekler, partiler, organizasyonlar, anayasayı zorla değiştirmeye çalışanlar, devletin kimliği ve bütünlüne gölge düşürecek silahlı guruplar oluşturan silahlı guruplar sosyal, nasyonal ve dini gurupların faaliyetleri bölgede kesin olarak yasaklanmıştır.

Madde 19: Her insan ekonomik özgürlük, emeğinin özgürlüğü yaşantı yeri, eğitim, öğretim, tatil, sağlık hizmetleri ve sosyal düzenini kurma ya da yararlanma hakkına sahiptir.

Madde 20: Kişi yaşadığı evin sahibidir. Kimse nasıl yaşadığına karışamaz (Abhazya Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde).

Madde 21: Devlet her insanın hukuksal olarak korunması özgürlük ve haklarını garanti eder.

Madde 22: Abhazya Cumhuriyeti yargı prensiplerinde suçu işleyenin suçu kanıtlanana dek sanık konumundadır. Mahkeme kararı sonrasında sanık “suçlu” olur. Bu yüzden sanık suçsuzluğunu kanıtlamak zorunda değildir. Zaten bu yasal çerçeve ile sınırlandırılmıştır.

Madde 23: Her tutuklama olayında ilk andan başlayarak avukat tutma ve ifadeyi avukat kontrolünde verme hakkına sahiptir.

Madde 24:  Mahkemenin kesin kararı hiç bir şekilde bozulamaz.

Madde 25:  Yasa, hazırlanmasının ve sorumluluğunun geri gücü yoktur.

Madde 26: Abhazya Cumhuriyeti yurttaşı  herkese devlet tarafından yapılan yanlış uygulamaları herhangi bir yasadışı işe karışan devlet organlarını deliller göstererek eleştirme hakkına sahiptir.

Madde 27: Abhazya Cumhuriyeti yurttaşlarının yurttaşlık hakları elinden alınamaz. Abhazya Cumhuriyeti kendi yurttaşlarını koruma garantisi verir.

Madde 28: Abhazya Cumhuriyeti yurttaşı eşittir.

Madde 29: Abhazya Cumhuriyeti yurttaşlarını yasalar çerçevesinde vergisini vermek zorundadır.

Madde 30: Abhazya Cumhuriyeti içerisinde bulunan her insan Abhazya Cumhuriyeti anayasası ve yasalarına uymak zorundadır.

Madde 31: Abhazya Cumhuriyeti’nde bulunan her insan diğer insanların özgürlüklerine uymak zorundadır.

Madde 32: Abhazya Cumhuriyeti içerisinde bulunan her insan çevresindekilere saygı göstermek zorundadır.

Madde 33: Yurttaşın korunması her Abhazya Cumhuriyeti yurttaşının borcu ve görevidir.

Madde 34: Abhazya Cumhuriyeti anayasasından sayılan hakları bütün dünyada kabul edilen insan haklarını da kapsar

Madde 35: Abhazya Cumhuriyeti insan haklarına ve özgürlüklerine aykırı yasaları kabul edemez. Diğer sınırlı haklar ve özgürlükler yalnız anayasal hukuka aykırı olması durumunda güvenliğin ve toplumun düzeni, sağlığın korunması, zararlılık olağan üstü durum ve savaşlarda gösterilmez

 

 1. BÖLÜM

Yargı 

Madde 36: Tüm yargı işleri Abhazya Cumhuriyeti anayasasında yer almakta olup parlamento tarafından düzenlenir.

Madde 37: Abhazya parlamentosu 35 milletvekilinden oluşur. Parlamento seçimle başa gelir. Seçimde herkes eşit haklara sahiptir. Seçim gizli oyla yapılır. Parlamento üyesinin görev süresi 5 yıldır.

Madde 38: Abhazya Cumhuriyeti parlamentosunda 25 yaşını dolduran ve seçilme yasalarına uyan  her Abhazya Cumhuriyeti yurttaşı girebilir. Abhazya Cumhuriyeti  başkanlığı görevini yürüten kişi bakanlar, kabinesi üyeleri ve yargı organındaki görevliler, ücret alırlar ve milletvekilliği dışında bir işle uğraşamazlar. Yalnız öğretim görevlisi, bilim adamı olarak çalışanları kapsamaz. Parlamentoda görevli milletvekilleri ücretlerini Abhazya Cumhuriyeti’nden alır.

Madde 39: Abhazya Cumhuriyeti milletvekilleri görev süreleri içerisinde dokunulmazlık haklarına sahiptirler, yakalanamaz, tutuklanamaz, haklarında soruşturma açılamaz. Yalnız olay yerinde suçu işlerken yakalanmadığı durumlarda, özel yaşamı incelemeye alınamaz. Bu da yalnız diğer insanların haklarını tehlikeye atmıyorsa. Dokunulmazlık hakları parlamento tarafından alınan kararla alınır yada verilir.

Madde 40: Parlamenterler başka devletin korumasını isteyemezler.

Madde 41: Parlamento ilk toplantısında seçim hakkında bilgilendirilir.

Madde 42: Parlamento kendi tüzüğüne göre sözcü, sözcü yardımcısı ve diğer görevli komisyon ve komiteleri seçer, yönlendirir ve gerekli tüm enformasyonları parlamentoya iletir. Parlamentoda alınan kararları imzalar. Parlamento sözcüsü seçilene dek ilk toplantıda parlamentoya en yaşlı parlamenter seçilir.

Madde 43:  Parlamento görüşmeleri yılda iki kez özel kararlar için toplanır.

Madde 44: Parlamentoda alınan her karar yürürlüğe girer. Yalnız anayasaya aykırı olduğu zaman ya da üçte iki çoğunluk sağlanamazsa kabul edilemez.

Madde 45: Abhazya Cumhuriyeti parlamentosunca kabul edilen her yasa taslağı devlet başkanına sunulur. Eğer devlet başkanı bu karara imza atarsa 15 gün içinde yürürlüğe girer. Yasa tasarısı yürürlüğe girdiği andan başlayarak uygulanır. Ancak başka bir yasayla sınırlandırılana dek. Tasarı devlet başkanı tarafından imzalanmadığı zaman parlamentoya geri döner. Eğer parlamento ikinci bir kez yasa tasarısını devlet başkanına gönderirse parlamentoda çoğunluk bu kararı aldığı için devlet başkanı bunu imzalamak ve yürürlüğe sokmak zorundadır.

Eğer yasa tasarısı devlet başkanı tarafından geri çevrilmemiş ise kendisine sunulduğu günden başlayarak 10 gün içerisinde kendi imzalamazsa da yasa yürürlüğe girer.

Madde 46: Yargı hakları inisiyatifi Abhazya Cumhuriyeti parlamentosundadır. Abhazya Cumhuriyeti devlet başkanı, Abhazya Cumhuriyeti yüksek mahkemesi, Abhazya Cumhuriyeti genel savcısı inisiyatif sahibidir.

Madde 47: Abhazya Cumhuriyeti parlamentosu;

 1. a)Anayasa ve yasaları düzenler
 2. b)Belediye ve bölgelerle ilgili değişikliklerin kararlarını alır
 3. c)Ülkeyi ilgilendiren yasalarda iç ve dış politikayı yönlendirir.
 4. d)Devlet bütçesini hazırlar ve yürürlükte iken kontrol eder.
 5. e)Ceza yasalarını hazırlar ve kontrol eder
 6. f)Devlet ödülleri (kahramanlık ve başarı madalyaları) ve askeri rütbeleri verir.
 7. g)Abhazya Cumhuriyeti ve diğer devletlerle hazırlanan anlaşmaları imzalar.
 8. h)Parlamento sözcüsü ve yardımcısını seçer.
 9. i)Devlet başkanını, genel savcıyı, Merkez Bankası ve diğer devlet kuruluşlarının üst düzey yetkililerini seçer ve görevden alır.
 10. j)Bakanlar kabinesi üyelerini teker teker gerekli gördüğü zaman görevinden alınması için karar alır.
 11. k)Abhazya Cumhuriyeti başkanını görevini yapmadığı durumlarda görevinden alınması için karar alır.
 12. l)Savaş ve barış kararlarını alır.
 13. m)Abhazya Cumhuriyeti parlamentosu parlamenterleri dokunulmazlığı ile ilgili kararlar alır
 14. n)Sıkı yönetim ve savaş durumu kararlarını alır.

 

 1. BÖLÜM

Yürütme

Madde 48: Yürütme görevinin başında Abhazya Cumhuriyeti başkanı vardır.

Madde 49: Abhazya Cumhuriyeti devlet başkanlığı seçimleri eşit ve doğru seçim hakkı tanınarak gizli oylama yoluyla seçer. Görev süresi 5 yıldır.

Abhazya Cumhuriyeti devlet başkanı adayının Abhaz vatandaşı ve Abhaz asıllı olması gerekir. 35 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük olamaz. Devlet başkanı olan bir kimse en çok iki kere bu görevi yapabilir.

Madde 50: Devlet başkanı kendi yardımcısını atar ya da görevine son verir. Abhazya Cumhuriyeti devlet başkanı seçim süresi anayasayla belirlenmiştir.

Madde 52: Abhazya Cumhuriyeti devlet başkanlığı yapan kişi parti üyeliği ve parti politikası yapamaz. Abhazya Cumhuriyeti devlet başkanı milletvekili değildir ve diğer devlet ve sivil toplum kuruluşlarından görev alamaz.

Madde 53: Abhazya Cumhuriyeti devlet başkanı:

 1. a)İnsan hakları ve özgürlüğünün savunulması, anayasa ve Abhazya Cumhuriyeti  yasalarının onun uluslar arası düzeyde temsil edilmesi görevini üstlenir.
 2. b)İç ve dış politikayı yönlendirir.
 3. c)Yasal olarak hükümeti uluslar arası işlerde temsil eder.
 4. d)Uluslar arası anlaşmaları imzalar.
 5. e)Güvenlik ve Abhazya Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması için önlemler alır. Güvenlik konseyinin başındadır.
 6. f)Abhazya Cumhuriyeti askeri doktrinini belirler.
 7. g)Abhazya Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri genel komutanıdır.
 8. h)Dış ülkelerle Abhazya Cumhuriyeti temsilcilerini atar ya da görevden alır.
 9. i)Ekonomik, sosyo-kültürel, ulusal düzenleme programı hazırlanmasını sağlar.
 10. j)Abhazya Cumhuriyeti toprakları içerisinde yürütülen finans, politika kredisi, bilim, eğitim, kültür, sağlık, ekoloji ve diğer sosyal yasaların tam olarak uygulanmasını sağlar.
 11. k)Yargı birliğinin regulasyonunu, vatandaşlık ile ilgili yasaları düzenler. Bütçe ve finans sistemi, vergi, askerlik gibi sistemlerin sağlıklı çalışmasını sağlar.
 12. l)Parlamento toplantılarına katılma hakkına sahiptir. Kendi isteği doğrultusunda parlamentoda söz hakkı verilir.
 13. m)Abhazya Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın başkan adayı, genel savcı adayı ve diğer özel devlet kuruluşlarının adaylarını parlamentoya sunar.
 14. n) Abhazya Cumhuriyeti Parlamentosu’nda seçimlerin kararını verir.
 15. o)Başbakan, il ve bölge idari amirliklerinin göreve getirilmesi ve görevden alınması yetkisini verir. Hükümet organlarının çalışmalarını denetler
 16. p)Bakanlıklar, Başbakan, il ve bölge idari amirliklerinin aldığı kararları anayasaya ve yasalara aykırı bulduğu zaman iptal etme hakkına sahiptir.
 17. q)Referandum için parlamentodan istekte bulunabilir.
 18. r) Abhazya Cumhuriyeti Devleti hazırlanan iç ve dış politika  projelerinin yürürlüğe girmesi ve sağlıklı uygulanması için parlamentoya başvurur. Bütçe projesi ve detayları ile ilgili olarak parlamentoya görüş bildirir.
 19. s)Parlamentoyu olağan üstü toplantıya çağırabilir

Madde 54: Abhazya Cumhuriyeti  Devlet Başkanı ve devlet başkanı yardımcısı aynı zamanda seçilir. Abhazya Cumhuriyeti devlet başkanı adıyla birlikte sunulur. Devlet başkanı yardımcısı olmak için 35 yaşından küçük, 65 yaşından büyük ve seçim kanunlarına uygun olmak gerekir. Devlet başkanı yardımcısı devlet başkanı gibi parti üyeliği yapmaz . parlamento üyesi değildir.

Madde 55: Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanı yardımcısı göreve geldiği andan başlayarak aynı zamanda da devlet başkanı vekilidir.

Madde 56: Abhazya Cumhuriyeti’nde bulunan  tüm devlet kademeleri ve bakanlar kabinesinin başında devlet başkanı vardır. Bakanlar kademesinde başkan, başbakan yardımcısı bakanlar ve diğer hükümet görevlilileri yer alır.

Madde 57: Abhazya Cumhuriyeti, bakanlar kabinesi toplu olarak ya da tek tek istifa etme hakkına sahiptir. İstifa belgesi  devlet başkanına sunulur. Devlet başkanı kabul edip etmemekte hürdür.

Madde 58: Abhazya Cumhuriyeti Parlamentosu, bakanlar kabinesi üyelerine güvensizliğini sunabilir ve bunu Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı’na iletir. Son karar devlet başkanınındır. Abhazya Cumhuriyeti bakanlar kabinesi tüm çalışmalarını anayasal yasalar çerçevesinde yapar.

Madde 59: Abhazya Cumhuriyeti Başkanı ve temsilcileri anayasayı değiştiremezler bunu yaparken diğer ceza yasasını gerekçe olarak gösteremezler.

Madde 60: Abhazya Cumhuriyeti devlet başkanı temsilcisi yasalar çerçevesinde alınan kararları basın yoluyla duyurur ve bu duyuru Abhazya Cumhuriyeti’nde yayımlandığı andan başlayarak yürürlüğe girer.

Madde 61: Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanı kararı Abhazya Cumhuriyeti anayasası ve yasalarında yüksek mahkeme kararlarıyla iptal edilebilir.

Madde 62: Sıkı yönetim süresince savaş durumu, sakin durumlarda Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkan’ı buna karar verir ve devlet başkanı parlamentoyu bu konuda bilgilendirir.

Madde 63: Devlet Başkanı özel yaşamı dokunulmazlığı yasalar tarafından korunur.

Madde 64: Abhazya Cumhuriyeti anayasası ve yasalarını devlet başkanı tarafından çiğnenmesi durumunda görevinden alınır. Bu karar Abhazya Cumhuriyeti Parlamentosunca alınarak Abhazya Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi’nde yargılanır ve Abhazya Cumhuriyeti Parlamentosu gizli oylamayla 3 de 2 çoğunluğu karar alır.

Madde 65: Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanı istediği zaman istifa edebilir ve istifasın parlamentoya sunar parlamentoda oy çoğunluğuyla karar alır.

Madde 66: Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanı değişik nedenlerle (istifa, görevden alınma ve ölüm) durumlarında  devlet yardımcısı görev alır. İkisinin de boşalması durumunda görevi başbakan alır. Bununda olmaması durumunda göreve parlamento sözcüsüne verilir.

Madde 67: Herhangi bir Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanı’nın görevde olmaması durumunda bu yukarıda sayılan maddeler seçime kadar devlet başkanlığı görevine vekiller yapar. Devlet başkanlığı seçimleri 3 aylık süre içinde yapılır. Bu sırada devlet başkanlığı görevini yürüten devlet başkanı vekili referandum yapma hakkına sahip değildir ya da Abhazya Cumhuriyeti anayasasında değişik yapma hakkına sahip değildir.

 

BÖLÜM 5

Yargı

Madde 68: Abhazya Cumhuriyeti yargı hakkı yalnızca mahkemelerindir. Ticari nedenlerden doğan sorunların çözümü ticari mahkemelerindir. Abhazya Cumhuriyeti’nde mahkemeler anayasa yasalarında belirtildiği gibidir.

Madde 69: Hakimlik görevi Abhazya Cumhuriyeti yurttaşı 27 yaşını doldurmuş hukuk fakültesi mezunu, mesleğinde en az 5 yıl deneyimi olan hukuk uzmanlarına verilir. Abhazya Cumhuriyeti yüksek mahkemesi başkanı ve mahkeme heyeti üyeleri, ticaret mahkemesi başkanı ve hakimi, Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanı tarafından Abhazya Cumhuriyeti parlamentosuna önerilir.

Madde 70: Mahkeme hakimi olmadığı zaman bu görevi yürütecek kişinin ücretli olarak devlet kuruluşunda çalışması gerekir (öğretim görevlisi, bilim adamı ve toplumsal ve kültürel faaliyetleri yürüten kişiler dışında) hakimler yasalarla belirlenen süreyi doldurduğu zaman kendi çalışmasının karşılığı olarak Abhazya Cumhuriyeti’nden maaş alır.

Madde 71: Hakimlerin dokunulmazlığı vardır. Herkesten bağımsız yalnız Abhazya Cumhuriyeti anayasası ve yasaları ile hareket ederler.

Madde 72: Mahkeme, çalışmalarını genelde açık olarak, yasalar çerçevesinde gerçekleştirir. Yargıda suçlu ve suçlayan eşit haklara sahip olarak yargı huzuruna çıkarlar.

Madde 73: Abhazya Cumhuriyeti yüksek yargı organı yüksek mahkemedir. Abhazya Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi

 1. a)Abhazya anayasasında yer alan tüm maddeler ile ilgili sorunları çözümü görevini yürütür
 2. b)Devlet ve yerel yönetim arasındaki hukuki problemleri çözer
 3. c)Seçim sonuçları ve seçim kurulu prosedürlerini inceler
 4. d)Anayasayı yıkmak eleştirmek olayından doğan hukuki konulara bakar
 5. e)Adli olaylar, vatandaşlık ve yerel yönetimle ilgili hukuksal problemlerin çözümü görevini üstlenir
 6. f)Yüksek mahkemenin Abhazya Cumhuriyeti’nin her yerinde mahkeme kurma hakkı vardır. Tüm yargı faaliyetlerini araştırma, inceleme süresini, genişletme hakkına sahiptir.

Madde 74: Abhazya Cumhuriyeti mahkemelerinin karar verme sorumluluğu Abhazya Cumhuriyeti adınadır

Madde 75: Mahkeme heyeti yasalar çerçevesinde çalışmadığı zaman herhangi bir suç tutuklama vb. gibi durumlarda olaya Abhazya Cumhuriyeti Genel Savcısı ve seçilen savcı olay yerinde araştırma yapar. Abhazya Cumhuriyeti savcılık organı tek bir sistemden oluşur. Devletin diğer organları bağımsız çalışır.

Madde 76: Abhazya Cumhuriyeti genel savcısı seçimi Abhazya Cumhuriyeti parlamentosunca alınan kararla belirlenir. Bu karar Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanı’na sunulur

Madde 77: Savcılık çalışmaları yasalarla sınırlıdır.

 

BÖLÜM 6

Yerel Yönetim

Madde 78: Yerel yönetim kent, kasaba ve diğer yerleşim yerlerinde varlığını sürdürür.

Madde 79: Yerel yönetim yapılan seçimle iş başına gelen kişilerden oluşur. Abhazya Cumhuriyeti’nde bulunan şehir ve kasabada yerel yönetimin başı Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanı atar. Atanan kişi seçimle işbaşına getirilen bu kuruldan birisidir. Yerel yönetim tüzüğü yasalarla sınırlandırılır.

Madde 80: Yerel yönetim organı bulunduğu yerin bütçe ve vergi gibi yasalarını düzenler. İl güvenliğinin tam olarak sağlama görevini üstlenir aynı zamanda diğer ekonomik, sosyal çalışmaları organize eder.

Madde 81: Devlet organları yerel yönetimin haklarını kısıtlayamaz yerel yönetim hakların, Abhazya Cumhuriyeti anayasası ve yasalarıyla belirtilmiştir. Yerel yönetim, çalışmalarına diğer devlet organları karışamaz.

Madde 82: Yerel yönetim kendi görevlerinden doğan sorunları mahkeme heyetine sunma hakkına sahiptir.

 

BÖLÜM 7

Ek Maddelerle İlgili

Madde 83: Abhazya Cumhuriyeti anayasasına Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanı, parlamento, yüksek mahkeme, genel savcı, ek madde teklifinde bulunabilir.

Madde 84: Abhazya Cumhuriyeti anayasasında yapılan değişiklik kararı Abhazya Cumhuriyeti parlamentosunca 3’de 2 milletvekili oy yoğunluğuyla alınan kararla belirlenir.