ADİGEY GÖÇ İŞLERİ: 2012 YILI DEĞERLENDİRMESİ

MIĞOTL’I Zara
Adigey Şubesi Başmüfettişi, İçişleri Bakanlığı Yarbayı   
Rusya Federasyonu, Federal Göçmen Bürosu
Adige Mak Gazetesi, Nisan 2013
Çeviri: AÇUMIJ Hilmi

Adige Cumhuriyeti yabancı ülke yaşayanlarının göç etmek istediği yerler arasında olmaya devam ediyor. Bölgede politik istikrar, uygun doğal şartlar ve cumhuriyetin etno-politik yapısını belirleyen Adige ve Ruslar arasında var olan birlik ve beraberliğin memnun edici nitelikte olması bu konuda önemli faktör.

Adige etnik olarak basit bir yapıda değil. Burada 108 ulusun temsilcisi yaşıyor. Adigey’de yaşayanlar arasında yerli halk olarak anılan Adigeler ülke yaşayanlarının yüzde 24’ünü Ruslar ise yüzde 52’sini teşkil ediyorlar. Adigey’de insanların inandığı en yoğun dinler ise İslam ve Hristiyanlık. Bununla birlikte dünyada yaygın olan diğer dinlerinde temsilcilerine rastlamak mümkün.

Göçmen işlerinden sorumlu federal kurumun Adigey şubesi, devlet organları, güvenlik güçleri ve toplumsal hareketlerle birlikte Adigey’deki politik istikrarın, milletler ve dini gruplar arasında güç bulmuş olan hoşgörünün devamını sağlamak ve bunların göçmenlere karşı hoşgörüsünün devamının temini için çalışmaktadır. Bu yüzden cumhuriyetimizde yer alan etnik diasporaların toplumsal organizasyonları ile belirli programlar çerçevesinde çalışmaktadır.

Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı Adige Cumhuriyeti Şubesi’nce 2012 yılı 30 Kasım tarihi itibariyle kayıt altına alınan ticaret ile iştigal etmeyen organizasyonlar arasında 15 ulusal organizasyon yer almaktadır. Bunlar arasında dokuzu yabancı ülkelerden gelen insanların haklarını korumak üzere olan organizasyonlardır.

Rusya Federeasyonu Federal Göçmen Dairesi Adigey Şubesi’nce gelenlerin Rusya toplumsalına adaptasyonu yönünde tesis ettiği çalışma gruplarının gerçekleştirdiği şeyler OFMS tarafından devamlı göz önünde tutuluyor. Bu gruplarda bulunanlar ve Federal Göçmen Dairesi çalışanları etnik diaspora örgütlerinin başkanları ile devamlı surette buluşuyor, aralarında gerçekleştirdikleri çalışmaları izliyorlar. Etnik diaspora örgütlerinin başkanları ile yaptıkları görüşmelerde OFMS’e dini kökene bağlı kışkırtıcı etkinliklerin hemen bildirilmesi konusunda sözleşildi.

Adını andığımız çalışma gruplarınca göçmenlerin Rusya toplumsalına alıştırılmaları ve bu toplumsalın parçası kılınmaları hususuna ilişkin 2012 yılında iki toplantı düzenlendi. Bu toplantılara etnik diasporaların temsilcileri de katıldı.

Yabancı ülkelerden gelen göçmenlerin Rusya toplumsalına aitleşmeleri için yardımcı olunması, birbirlerini hor görmeme prensiplerinin geliştirilmesi, bir ulusun diğerinden daha üstün gösterilmeye çalışılmasının bu toplumsalda yerinin olmadığının belirtilmesinin, göçmenlerin Rusya toplumsalına karışması yönünde çalışma yapan gruplarla yerel yönetimlerin ilgili birim başkanları ile etnik diasporaların başkanlarının  arasında 2012 yılında yapılan 20 toplantıda şu konular üzerine görüşüldü;

– Yabancı ülke vatandaşlarının Rusya toplumsalının parçası halie getirilmesi, etnisitler arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi, sosyal ve dini çatışmaların olmasının engellenmesi;

–  Yabancı ülke vatandaşı olup Rusya vatandaşlığına sahip olmayan, Adige Cumhuriyeti’nde kanunsuz bir şekilde bulunanların Federal Göçmen Bürosu’na bildirilmesi;

– Yabancı ülke vatandaşı olup vatandaşlık sahibi olmayanların çalışabilmeleri için gerekenler;

– Kanunlarda çalışma izni için gereken evraklar hakkında yapılan değişiklikler üzerine;

– Rusya Federasyonu federal göçmen kanunları açısından kanunların ihlal edilmemesi;

– Kendi kimliklerini kanıtlar belgelere sahip olmadan cumhuriyetimizde yaşayanların haklarının korunması için statülerinin tesbiti konusunda karşılaşılan zorluklar vd.

Bu toplantılarda, yukarıda söz konusu edilen şeyler dolayısyla cumhuriyetin yerleşik halkı ile göçmenler arasında karşılıklı birbirlerini analamama durumunun çıkması ve bunun akabinde birden etnik çatışmanın ortaya çıkabileceği üzerine dikkatleri çekildi.

Rusya Federasyonu Federal Göçmen Dairesi Adige Cumhuriyeti Şubesi’nin oluşturduğu Toplumsal-Konsültasyon Konseyi düzenlediği çalışma programı çerçevesinde 2012 yılında çalışmalarını sürdürdü. Bu konsey yıl içerisinde dört defa toplandı. Bu toplantılara cumhuriyetimizdeki etnik diasporaların, dini grupların (Ortodoks Hristiyan ve Müslüman) temsilcileri ve cumhuriyette faaliyet gösteren basın kuruluşları temsilcileri katıldılar.

Geçen yıl haziran ayında yabancı ülkelerden gelen göçmnlerin Rusca seviyelerinin tesbit edilmesi için görevlendirilmiş eğitim kurumları arasına Adige Devlet Üniversitesi de alındı.Yurtdışından gelenlerin Rusca bilgilerini tesbit eden bir merkez açıldı. Bu merkez yabancı ülke vatandaşları, her hangi bir vatandaşlığa sahip olmayanları, Rusya Federasyonu vatandaşlığını elde etmeleri için ruscayı belirlenmiş baz oranında bildiklerini gösterir devlet normlarına uygun sertifakıyı almaları için gerekli testlere tabi tutuyor.

Ayrıca belirtmemiz gereken şeyler arasında 2012 yılında bölücülük ve terörizm niteliklerine sahip hiçbir suçun Adigey’de işlenmemiş olası da yer alır. Ulusal diasporaların, etnik grupların, yabancı ülkelerin vatandaşlarının, onların hemşeri gruplarından Adigey’de yaşayanlarının bu ülkedeki davranışları memnun edici niteliklerde. Geçtiğimiz yıl Federal Göçmen Dairesi’nin Adigey Şubesi’ni ilgilendiren işler üzerinden kaynaklanan Adigey’de her hangi bir anlaşmazlık ve benzeri sorun ortaya çıkmamıştır.

Yukarıda bahsettiğimiz tüm hususların sonuçsal değerlendirmesini yapacak olursak; Federal Göçmen Dairesi Adigey Şubesi’nin devlet kurumları, toplumsal örgütler, gönüllü organizasyonlarla güç birliği içerisinde belirli amaçlar doğrultusunda cumhuriyetimiz gelen göçmenler ve yabancı ülke vatandaşlarının uyumlarının sağlanması konusunda büyük işler yapmaktadır. Bunun kanıtı ise Adige Cumhuriyeti’nde göçmen işlerinin huzur içerisinde gerçekleştirilmesidir.