BAVUL / KARGO TİCARETİ

Rusya.org

Rusya Federasyonu’ndaki ithalat vergilerinin  yüksekliği, yerel üretimin ihtiyacı tam olarak karşılayamaması ve Rusya Federasyonu hükümetinin iç piyasadaki mal arzını ve fiyat kontrolünü sağlamak amacıyla izin verilen ilgili mevzuatta “Kendisinin ve aile bireylerinin ihtiyaçlarını temin etmek üzere” olarak yer alan bavul ticareti uygulaması ile Rus ithalatçılar kolaylıkla Rusya’ya mal getirmektedirler.

Bu ticaret biçimi tamamen Ruslar tarafından ortaya çıkarılmış olup, bavul ticaretinin sürekliliği, şartları ve/veya sona erdirilmesi konularında inisiyatif tamamen Rus tarafının elindedir.

Rusya Federasyonu’na Gerçek Kişiler Tarafından Şahsi Kullanım İçin Getirilen Eşyalara Tek Gümrük Vergisi Uygulanmasına Dair Kararname (*)
(*) Bu kararname sadece Rus vatandaşlarını kapsamaktadır.

Kararname No: 718
Tarih: 29 Kasım 2003
Yayım tarihi: 02 Aralık 2003 (Rossiyskaya Gazeta)
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 01 Ocak 2004
718 sayılı Kararname

Kararname Özeti:  Gerçek şahıslar, Rusya Federasyonu’na beraberinde olan/olmayan, toplam değeri 65.000 Ruble’yi  (yaklaşık olarak 2.100 ABD Dolar’ı) ve toplam ağırlığı 50 kg’ı (50 kg. dahil) aşmayan eşyalarını gümrük vergileri ödemeksizin getirebilirler.

Gerçek şahısların beraberinde olan/olmayan, ağırlığı 50-200 kg veya bedeli 650.000 Ruble’yi (yaklaşık olarak 21.000 ABD Dolar’ı) aşmayan eşyanın (nakil vasıtaları hariç), 50 kg. ve 65.000 Ruble’yi aşan kısmı için en az 4 Euro/kg olmak üzere eşyanın gümrük değeri üzerinden % 30 oranında tek gümrük vergi alınacaktır. (Tek Gümrük Vergisi, gümrük vergisi, KDV, bandrol vergisi ve diğer vergileri kapsamaktadır.  Malın menşe ülkesi veya çeşidi dikkate alınmamaktadır.) Eşya  değerinin 650.000 Ruble’yi  ve/veya ağırlığının 200 kg.’ı geçmesi durumunda, eşyalar yürürlükteki genel gümrük rejimine tabi olacaktır. Yani dış ticaret faaliyeti ile iştigal edenler için uygulanan genel gümrük tarife ve vergilendirmesi  esas alınacaktır.

Yeni Talimatname 08.12.2004 tarihinde Rusya’ya bavul/kargo ticaretiyle getirilen malların gümrük kontrollerine ilişkin olarak yeni bir Talimatname yayımlandı. 15 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek Talimatname’de; Rusya bavul/kargo ile getirilecek malların çeşit ve kategorilerine göre ayrı ayrı tasnif edilmesi isteniyor. Aşağıda anılan Talimatname’nin Türkçe tercümesi bilgilerinize sunulmuştur.

08.12.2004
Moskova

TALİMATNAME

Bölge Gümrük Müdürlerinden üzerlerinde özel markalama veya her hangi bir biçimde içeriği hakkında bilgi bulunmayan ve içinde çeşitli ürünlerin bulunduğu balya, bavul, çuval, karton kutularda getirilen eşyaların gümrük kontrolleri sırasında aşağıda yer alan hususları yerine getirmekle yükümlü kılıyorum.

– Her bir koli içinde bulunan ürünlerin sayısı ve cinsi ile ilgili olarak koli listesi, koli tasnif listesi, nakliye evraklarının ibraz edilmesini talep etmek.

– Rusya Federasyonu Gümrük Kanunu’nun 359. Maddesinin 2. Bendinde yer alan “ gümrük kontrolünü yapmaya yetkili görevliler, yukarıdaki hususlara riayet edilmemesi durumunda, malların gümrük kontrol süresini uzatmak ve malların ürün kategorilerine göre tasnif edilmesini talep etmekle yetkili kılınmışlardır” maddesi uyarınca malların çeşidine ve/veya kalemine göre  göre tasnif edilmesini talep etmek.

– Mallara ilişkin evrakların gümrük yetkililerinin bilmediği yabancı bir dilde ibraz edilmesi halinde, Gümrük Kanunu’nun 72. Maddesinin 4. Bendinde yer alan kuralı uygulamak.

– Gümrük İşbirliği Müdürü S.A. Fedosov ve Gümrük Kontrolleri Genel Müdürü A.V. Galaktionov’u işbu Talimatname’yi ilgili kurum ve kuruluşlara duyurmaktan sorumludur.

– İşbu Talimatname 15 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

– Rusya Federal Gümrük Servisi Başkan Yardımcısı V.A. Şamanov işbu Talimatname’nin icrasında sorumludur.

A.E. Jerikov
Rusya Federal Gümrük Servisi Başkanı Gümrük Korgenerali

Lütfen, dikkatle okuyunuz!

Güncel:

Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından özelikle 2001 yılı başında artırılan kontroller ile bavul ticareti her geçen gün güçleştirilmektedir. Aslında, Rusya Federasyonu’nun üyelik çalışmalarını sürdürdüğü Dünya Ticaret Örgütü kuralları arasında ve uluslararası ticaret normlarına uygun tatbikatlarda bavul ticaretinin yeri bulunmamaktadır. Bu nedenle Rus Makamları çeşitli vesilelerle bavul ticareti uygulamasının kaldırılacağını açıklamışlardır. Ancak bavul ticareti, piyasalarda yarattığı arz bolluğu, fiyat kontrolü ve istihdam imkanları gibi nedenlere bağlı olarak şimdilik kaldırılmamaktadır.  Ancak, Rusya’nın sanayi üretimini artırma çabaları, istihdamın ve alım gücünün artmasını hedeflediği göz önüne alındığında, iç pazarın oluşmasıyla ortaya çıkan yerli üreticiler ithal edilen malları Rusya içerisinde üretimini sağlamaya başladıklarından dolayı hükümetten yerli üreticiyi koruması yönünde istekleri bulunuyor. Rusya hükümeti de yerli üreticiyi korumak için bavul/kargo ticareti yoluyla Rusya’ya getirilen malların ithalatında kısıtlamaya giderek, kayıt altına almaya başladığı görülmektedir.

Rusya Federasyonu’nda bavul ticareti ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında da görüş farklılığı bulunmaktadır. Bazı kurum ve kuruluşlar derhal kaldırılmasını savunurken, bazı kurum ve kuruluşlar da kademeli olarak kaldırılması fikrindedir. Bavul ticareti sayesinde piyasalarda nispeten düşük fiyatlı malların satılıyor olması, pazarlarda ve bavul ticareti yapan kişilere istihdam sağlaması gibi sosyal unsurlar göz önüne alındığında bavul ticaretinin kademeli olarak kaldırılabileceği düşüncesi daha ağır basmaktadır.

Bavul ticaretiyle ülkemizden Rusya’ya getirilen ucuz ve kalitesiz mallar Türk ürünleri konusunda olumsuz bir imajı da beraberinde getirmiş, Türk ürünlerinin tümüne gölge düşürmüştür. Rusların yoğun olarak Türkiye’ye tatil amaçlı olarak gelmeleriyle birlikte ürünlerimizin  kalitesini yerinde görmeleri ve diğer taraftan Koç Holding’in ve Enka’nın ortaklığı olan Ramstore süpermarket zincirinin yarattığı prestij, ülkemizin kaliteye önem veren tekstil firmalarının Rusya pazarına girmeye başlamaları ve bazı firmalarımızın bizzat Rusya’da üretime başlayarak markalaşma çabaları, Türk mallarını hakkındaki olumsuz intibaı azaltan unsurlar arasındadır.
Rusya Federasyonu’nda bavul/kargo ticareti er ya da geç kaldırılacaktır. Firmalarımızın şimdiden bu yönde tedbirlerini almalarında büyük fayda bulunmaktadır. Bavul/kargo ticaretinde yaşanan sorunlar dışında,  bu ticaret vasıtasıyla illegal olarak Rusya’ya getirilen ürün maliyetlerinin, legal yollardan getirilen ürün maliyetlerinden daha fazla olduğu da bir gerçektir.
Diğer taraftan, Rusya Federasyonu’nun üyelik çalışmalarını sürdürdüğü Dünya Ticaret Örgütü kuralları arasında ve uluslar arası ticaret normlarına uygun tatbikatlarda bavul ticaretinin yeri bulunmamaktadır. Bu nedenle Rus Makamları çeşitli vesilelerle bavul ticareti uygulamasının kaldırılacağını açıklamaktadırlar.

Esasen, bavul/kargo ticareti yoluyla Rusya’ya getirilen ürünlerin hemen hemen tamamına yakın bir bölümü gelecekte Rusya’da üretilecektir. Rusya pazarını ciddiye alan girişimcilerimizin bir an önce kalıcı bağlantılarını/alt yapılarını oluşturmaları veya  bizzat  Rusya’da üretim yapma konusunda araştırma içinde olmalarında büyük fayda bulunmaktadır.