BEŞTOKUA Habas Şiiri

Çeviri: Atalık Rafet

DİLİMİZİ KAYBEDERSEK

Bu şiir, bestelenip Abaza Fatima tarafından seslendirilerek güzel şarkılarımız arasında yerini almıştır.

Бзэр т1эщ1эк1мэ

Бзэр тIэщIэкIмэ, дылъэпкъкъым.
Акъыл ин ухуэмей
КъыбгурыIуэу а тIэкIур
Утетыну дунейм.
Бзэм и макъхэм ди тхыдэр,
Ди лъыр, ди псэр хэпщащ.
Бзэр тхъумэну зымыдэр
Ди биям къагъэщIащ.
Бзэр тIэщIэкIмэ, досыкIыр,
ТIэщIэкIари дрикъунт.
КIуа лIэщIыгъуэм лъыкIпсыкIым
Хипщэжар сыт хъужын.
Бзэр тIэщIэкIмэ, докIуэдыр.
Лъы зыщIэтыр фысакъ.
Псы зыщIэтыр текIуэту,
ВгъэIу бзэ хуабэм и макъ.
БЕШТОКЪУЭ Хьэбас

Dili kaybedersek

Millet olamayız, dili kaybedersek.
Gerek yok büyük bir zekaya,
Onu idrak ederek
Yaşamak için dünyada.
Dilin sesleriyle edebiyatımız,
Etimiz, canımız, yoğruldu.
Dilin korunmasını istemeyenleri
Düşmanlarımız yetiştirdi.
Dil yok olursa, içten yanarız,
Çok şeyler kaybettik yeter.
Geçen yüzyıllarda yok olan canlarımız,
Ne olacak kanımızla yoğurduklarımız.
Dil yok olursa, kayboluruz.
Can taşıyan herkes, uyanık olun.
Tüm güzellikleriyle yücelterek
Cana yakın dilimizi, uzaklara duyurun.